Aktualności

Banner 600x90
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

Do 15 października trwa konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl.

NAKRĘĆ SIĘ NA SUKCES!

Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym, czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl ogłosiły trwający do 15 października 2016 r. konkurs „Nakręć się na sukces„. Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym, czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu.

Banner 600x90
Rozpoczyna się nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu realizacji przedsięwzięć w ramach projektów 7 osi POIG, a także mając na względzie sprawny proces weryfikacji wniosków o płatność końcową przedkładanych w związku z zakończeniem realizowanych projektów 7 osi POIG, w szczególności w kontekście wywiązania się Beneficjentów 7 osi POIG ze zobowiązań wynikających z zapisów zawartych Porozumień / Umów o dofinansowanie projektów w zakresie osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej celów oraz produktów i rezultatów, uprzejmie proszę o przekazywanie najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową wypełnionego zestawienia w odniesieniu do osiągniętych wskaźników produktu (zał. nr 1)  i rezultatu (zał. nr 2) wg załączonego formatu.

Choć wdrażanie działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dobiega już końca, to jego efekty trwać będą jeszcze przez wiele lat. Dzięki temu działaniu dziesiątki tysięcy osób otrzymały dostęp do Internetu – wśród nich jest prawie 5 tysięcy mieszkańców Radomia.

Prawie 740 podpisanych umów w ramach działania 8.3 POIG, ponad 10 tys. kilometrów wybudowanej sieci światłowodowej, 3 miliardy 780 mln zł zakontraktowane w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów 7 osi – tak można by krótko podsumować wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 października w Warszawie.

Konkurs dla beneficjentów działania 8.4 POIG, który został ogłoszony 9 września, został rozstrzygnięty. Nagrodą są: statuetki, udział w konferencji 5-6 października 2015 r. i możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas panelu poświęconego wdrażaniu 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W dniach 5-6 października 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizują dwudniową Konferencję podsumowującą wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

We wrześniu br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizuje sześć jednodniowych pikników promujących działania 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Podczas pikników będą przekazywane informacje o efektach tych działań, jak również propagowana będzie ogólna wiedza na temat funduszy europejskich. Podczas imprez przewidziane są konkursy z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych z wiedzy o Internecie, e-administracji oraz o funduszach unijnych. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: gry i zabawy ruchome, wata cukrowa, zabawa na urządzeniach pneumatycznych. Na dorosłych – występy artystyczne. Dla wszystkich przewidziano darmowe zestawy grillowe i inne przekąski.

Serdecznie zapraszamy beneficjentów działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do uczestnictwa w konkursie, w którym nagrodami są statuetki oraz uczestnictwo w Konferencji podsumowującej wdrażanie 7 i 8 osi POIG.

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zintensyfikowaniem sił i środków na procesie certyfikacji wydatków weryfikacje ex-ante dokumentacji przetargowych nie będą już prowadzone. Projekty realizowane w ramach POIG powinny być w końcowej fazie realizacji zatem IW w zakresie weryfikacji zamówień publicznych skupia się wyłącznie na weryfikacjach ex-post, które są niezbędne dla wskazanego wcześniej procesu.

Uprzejmie przypominamy, iż Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) są zobowiązani do zapewnienia ich trwałości. Obowiązek zapewnienia trwałości projektu wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie, a jego niewypełnienie skutkuje zwrotem otrzymanego wsparcia finansowego wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy aplikacyjnej 2013 r. w ramach działania 8.4 PO IG rozpoczyna się w dniu 11 marca 2013 r. i będzie trwał do 5 kwietnia 2013 r. do godz. 16:15 dla wersji papierowych składanych bezpośrednio w siedzibie WWPE oraz do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

UWAGA: Załączona poniżej lista projektów rekomendowanych nie stanowi potwierdzenia przyznania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatecznym potwierdzeniem przyznania dofinansowania Państwa projektów będzie zatwierdzenie listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą, o czym zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie osobnym pismem.

Zgodnie z § 9 umowy/porozumienia o dofinansowanie Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.

Oferty pracy prosimy przesyłać do dnia 7.06.2013r. do godz. 16:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (UWAGA: prosimy o nieprzesyłanie aplikacji z portalu Wirtualna Polska z powodu problemów technicznych z odbieraniem wiadomości z tej poczty).

 

 W związku z wyczerpaniem alokacji na Działanie 8.4 PO IG lista rankingowa dla I Naboru 2013 składa się z:
  • listy projektów rekomendowanych do dofinansowania (lista podstawowa 39 projektów) oraz
  • listy rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania – lista związana z wyczerpaniem się alokacji (57 projektów) – umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a konsorcjum wykonawców. 

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem znajduje się Raport końcowy z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 POIG:

https://mac.gov.pl/projekty/projekt-systemowy-dzialania-na-rzecz-szerokopasmowego-dostepu-do-internetu/dokumenty

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca poinformowała, iż w związku z rozbieżnościami interpretacji – na poziomie UE i krajowym – art. 16 lit. b Dyrektywy 2004/18/WE, dotyczącymi stosowania zamówień publicznych w zakresie usług, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych, przeznaczonych do emisji w telewizji, radio i Internecie, sugeruje niestosowanie wyłączenia z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe wyłączenie dotyczy art. 4 pkt 3 lit. g przy podejmowaniu działań informacyjno-promocyjnych.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.