Obowiązek zapewnienia trwałości projektu.

Uprzejmie przypominamy, iż Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) są zobowiązani do zapewnienia ich trwałości. Obowiązek zapewnienia trwałości projektu wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie, a jego niewypełnienie skutkuje zwrotem otrzymanego wsparcia finansowego wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Okres trwałości projektu w zależności od typu Beneficjenta trwa 3 lata bądź 5 lat. Trzyletni okres trwałości dotyczy wyłącznie Beneficjentów należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Utrzymanie trwałości projektu oznacza przede wszystkim:
– utrzymanie celów projektu;
– utrzymanie wskaźników na poziomie zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie;
– posiadanie i używanie zgodnie z przeznaczeniem środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu, bądź środków trwałych którymi Beneficjent zastąpił środki projektowe i przypisał je do projektu w zastępstwie pierwotnie zakupionych.

Beneficjent nie ma możliwości wprowadzania zasadniczych zmian w ramach zrealizowanego projektu w okresie jego trwałości oraz jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej w celu umożliwienia kontrolerom weryfikacji zachowania trwałości projektu.

Wywiązywanie się z obowiązku utrzymania trwałości projektu może być kontrolowane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Władza Wdrażająca Programy Europejskie (jako Instytucja Wdrażająca POIG) planuje przeprowadzenie kontroli trwałości ok. 60% projektów realizowanych w ramach Działania 8.3, 8.4 oraz 7 osi POIG.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.