Wykazanie osiągnięcia wskaźników w projektach 7 osi POIG

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu realizacji przedsięwzięć w ramach projektów 7 osi POIG, a także mając na względzie sprawny proces weryfikacji wniosków o płatność końcową przedkładanych w związku z zakończeniem realizowanych projektów 7 osi POIG, w szczególności w kontekście wywiązania się Beneficjentów 7 osi POIG ze zobowiązań wynikających z zapisów zawartych Porozumień / Umów o dofinansowanie projektów w zakresie osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej celów oraz produktów i rezultatów, uprzejmie proszę o przekazywanie najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową wypełnionego zestawienia w odniesieniu do osiągniętych wskaźników produktu (zał. nr 1)  i rezultatu (zał. nr 2) wg załączonego formatu.

Przedmiotowe zestawienia należy wypełnić w oparciu o dokumentację projektową, w tym założenia wskazane w Studium Wykonalności dla Projektu, w szczególności wykazując osiągnięcie opisanych w dokumentacji projektowej celów ogólnych i szczegółowych, planowanych efektów i rezultatów oraz zrealizowanie założonych produktów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy osiągniętymi faktycznie wskaźnikami produktu i rezultatu, zapisami wniosku o dofinansowanie i szczegółowymi informacjami zawartymi w Studium Wykonalności, niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego wyjaśnienia wraz z uzasadnieniem.

Należy mieć również na uwadze, iż bez względu na zakres dokumentów księgowych podlegających szczegółowej weryfikacji (w oparciu o wybraną próbę dokumentów zgodnie z analizą ryzyka), Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej wraz z odpowiednim wnioskiem o płatność kompletu dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników produktu i rezultatu, a także potwierdzających stopień osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.