Nabór wniosków 8.3

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja 
Wdrażająca Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej PO IG – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej PO IG – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH:

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013:

Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat),
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Do udziału w konkursie zaprasza się:
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2013 wynosi: 232 216 677,69 PLN*.

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15%) nie będzie już wymagany.

Kryteria wyboru projektów -> kliknij tutaj

Czas oceny wniosków

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.3
ROZPOCZNIE SIĘ 11 LUTEGO 2013 I BĘDZIE TRWAŁ DO 8 MARCA 2013
do godz. 16:15
 
 
UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 8 marca 11 marca do godz. 16:15 w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie WWPE oraz 
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP


Sposób złożenia wniosków

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć:

a) przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

Usługa dla wypełniania wniosków o dofinansowanie na platformie ePUAP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine

lub
 

b) w razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie WWPE w godzinach 8:15 – 16:15 na adres:

 
 
 
 
 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania. Lista załączników dla działania 8.3 -> kliknij tutaj,
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
 • być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
 • koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem. Ponadto powinna być opatrzona napisem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3. PO IG” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.


Dokumenty do pobrania dla działania 8.3:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Wzór umowy o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Regulamin pracy Komisji Oceniającej -> kliknij tutaj
 • Regulamin przeprowadzenia konkursu -> kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT -> kliknij tutaj 
 • Ankieta w zakresie wykluczenia cyfrowego na obszarze realizacji projektu – kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia o niekaralności -> kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia o zgodności wyboru partnera z wymaganiami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju -> kliknij tutaj
 • Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego -> kliknij tutaj
 • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dokument pomocniczy dla wnioskodawcy, w trakcie realizacji działania może ulegać zmianom w części dotyczącej opisu kryteriów wyboru projektów) -> kliknij tutaj

Od negatywnych wyników oceny projektu przysługują środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 tj.: protest oraz na etapie sądowym skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego, składane zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, stanowiącą załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG -> kliknij tutaj

Szczegółowe informacje o powyższym działaniu oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o przyznanie dofinansowania znajdują się na stronach internetowych:www.wwpe.gov.plwww.mswia.gov.plwww.mrr.gov.plwww.poig.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania POIG1 -> kliknij tutaj
 
do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.12.2012 r. tj. 1 EUR = 4,0809 PLN

UWAGA! Wybór partnera projektu w ramach działania 8.3 PO IG
WWPE uprzejmie informuje, iż wybór partnera do projektu realizowanego w ramach działania 8.3 POIG powinien być przeprowadzony zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

/poig/2132_001.pdfProcedura weryfikacji prawidłowości wyboru partnera prywatnego w ramach 8.3 POIG

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.