Nabór wniosków 8.4

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH:

PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”dla wszystkich województw.

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Do udziału w konkursie zaprasza się:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w tym organizacje pozarządowe non-profit)

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu zostanie opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl/poig84/)

Maksymalna wysokość wsparcia, o jakie może ubiegać się Wnioskodawca, jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007—2013.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2013 wynosi: 15 550 356,15 euro*.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4
W RAMACH I RUNDY APLIKACYJNEJ 2013 BĘDZIE TRWAŁ OD 11 MARCA DO 
5 KWIETNIA 2013 ROKU
 
UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 5 kwietnia do godz. 16:15 w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie WWPE na ul. Żurawiej oraz 
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP

Kryteria wyboru projektów – kliknij tutaj

Czas oceny wniosków

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych, liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej. Czas oceny poszczególnych wniosków może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie dla działania 8.4, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na elektronicznym formularzu wniosków umieszczonym na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl) (decyduje data wpływu wniosku do WWPE uwierzytelniona datą wytworzenia urzędowego poświadczenia przedłożenia – UPP).

 
Elektroniczny formularz wniosków na platformie ePUAP oraz szczegółowa instrukcja jego wypełniania (zawierająca  m.in. ilustracje), ukaże się w dniu rozpoczęcia naboru (11.03.2013 r.).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony na elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonym na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl). Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG,

Dokumenty do pobrania dla działania 8.4:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Wzór umowy o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Regulamin pracy Komisji Oceniającej -> kliknij tutaj
 • Regulamin przeprowadzania konkursu -> kliknij tutaj
 • Wzór biznes planu z analizą finansową oraz koncepcja techniczną projektu ->kliknij tutaj
 • Wzory załączników obligatoryjnych (oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP, oświadczenie w zakresie OOŚ) -> kliknij tutaj
 • Wzory załączników fakultatywnych (oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) -> kliknij tutaj
 • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dokument pomocniczy dla wnioskodawcy) -> kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 -> kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 -> kliknij tutaj

Od negatywnych wyników oceny projektu przysługują środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 tj.: protest oraz na etapie sądowym skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego, składane zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, stanowiącą załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG -> kliknij tutaj

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.4 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach internetowych: www.wwpe.gov.plwww.8poig.mswia.gov.plwww.mswia.gov.plwww.mrr.gov.plwww.poig.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania POIG 1
 -> kliknij tutaj
*do przeliczenia alokacji na PLN należy przyjąć kurs Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30.01.2013 r. tj. 1 EUR = 4,1988 PLN

2011-06-26

WAŻNE!!! Informacje o sposobach złożenia załączników do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działania 8.4 PO IG

W nawiązaniu do zgłoszeń potencjalnych Wnioskodawców z działania 8.4 PO IG o trudnościach przy złożeniu załączników z zachowaniem łącznej wielkości 3.5 Mb i w związku z faktem, że WWPE nie jest administratorem platformy ePUAP (nie może zwiększyć limitu na załączniki), uprzejmie informujemy, że dopuszcza się złożenie wniosku i załączników w następujący sposób:

 1. Formularz wniosku i załączniki składane na platformie ePUAP (jak obecnie);
 2. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki składane w wersji papierowej w siedzibie WWPE;
 3. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki podpisanekwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. XAdES – XML Advanced Electronic Signatures) składane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki składane oddzielnie przy pomocy formularza „skargi, wnioski, zapytania do urzędu” umieszczonego na platformie ePUAP (adres skrytki, na który należy przesłać oddzielne załączniki: /2yki7sk30g/skrytka).

Informacje szczegółowe:

Załączniki, o których mowa w punkcie 2 muszą zostać dostarczone w zamkniętej kopercie – drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście do biura WWPE w dniach pracy instytucji i w godzinach pracy biura, tj. 8.15- 16.15 (decyduje data wpływu, nie stempla pocztowego), na adres:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dodatkowo koperta powinna:

 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy,
 • zawierać adres Wnioskodawcy,
 • zawierać tytuł projektu,
 • być opatrzona sformułowaniem: „Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” PO IG”.

Uwaga: W przypadku składania załączników w wersji papierowej należy również dołączyć płytę CD/DVD ze skanami załączników.

Załączniki o których mowa w punkcie 3 należy odpowiednio nazwać (np.: zał.1, zał.2.1, zał.2.2 ,itd.), w tytule maila należy wpisać nazwę Wnioskodawcy i tytuł projektu. W treści maila należy wskazać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz adres Wnioskodawcy. Podczas skanowania dokumentów papierowych należy zadbać o odpowiednią czytelność plików. Zeskanowane dokumenty po wydrukowaniu powinny umożliwić poprawne odczytanie wszystkich danych.

Załączniki o których mowa w punkcie 4 należy odpowiednio nazwać (np.: zał.1, zał.2.1, zał.2.2 ,itd.), w tytule pisma należy wpisać nazwę Wnioskodawcy i tytuł projektu. W treści pisma należy wskazać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy oraz w przypadku dzielenia załączników informację o częściach załącznika (np. jeżeli skan załącznika nr 1 – biznes plan ma pojemność 10Mb to należy przesłać 3 oddzielne pisma z załącznikami informując w treści, że jest to załącznik 1, część 1z3, itd.)

Podczas skanowania dokumentów papierowych należy zadbać o odpowiednią czytelność plików, a także pamiętać, że platforma ePUAP pozwala na złożenie załączników o maksymalnej łącznej wielkości 3.5 MB. Zatem proponujemy, aby dokumenty były skanowane w odcieniach szarości, przy możliwie niskiej rozdzielczości, nie większej niż 200 dpi. Zeskanowane dokumenty po wydrukowaniu powinny umożliwić poprawne odczytanie wszystkich danych.

Przy składaniu załączników o których mowa w punkcie 4 zalecamy, aby załączniki rejestrowe np. skan EDG, KRS, skan nadania numeru NIP, REGON, itd (pliki  o małej pojemności)  wysyłać razem z wnioskiem o dofinansowanie.

UWAGA: 
Nie należy odkładać złożenia wniosku na ostatnie dni trwania naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.

Informujemy, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie jest administratorem portalu ePUAP, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania rozwiązań informatycznych i technicznych tego portalu i nie udziela informacji na temat jego funkcjonowania. Do tego jest powołany zespół Service Desk systemu ePUAP, dostępny pod telefonem (22) 544 13 90 w dni robocze, godz. 8.00-16.00 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.