Realizacja projektów

Stan wykorzystania e-usług publicznych/produktów zrealizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG wg stanu na dzień 31 października 2016 r. – informacje przekazane przez Beneficjentów 7 osi POIG


Jak przygotować się do kontroli?


Kontrole zewnętrzne w projektach 7. i 8. osi POIG – przekazywanie dokumentacji

Zgodnie z § 9 umowy/porozumienia o dofinansowanie Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.

Tym samym proszę o przekazywanie do WWPE – w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownych dokumentów – wszystkich wyników kontroli instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli projektów (m.in. przez IP, IZ, IA, MF, IC, NIK, UKS, UZP, KE, ETO, OLAF, organy ścigania, inne).

Dokumentację z ww. kontroli proszę przekazywać dodatkowo także w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Ważne! Ankieta dla beneficjentów


Sprawozdawczość realizacji projektów:

Szczegółowe informacje na temat obowiązków beneficjenta w zakresie sprawozdawczości znajdują się we wzorach umów o dofinansowanie dla działań 7, 8.3 i 8.4 POIG [paragrafMonitoring, sprawozdawczość i ewaluacja]. Funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta spełnia część wniosku o płatność tj. Przebieg realizacji projektu. Wzór wniosku o płatność (Generator Wniosków Płatniczych) można pobrać ze strony internetowej:
http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wzory_dokumentow/Strony/

Informacja i promocja projektów:

Beneficjenci działań 7, 8.3 i 8.4 POIG mają obowiązek promowania realizowanego projektu i w sposób wyraźny informowania o tym fakcie. Instrumenty informacji i promocji, z których można korzystać to:

  • plakaty,
  • materiały informacyjno-promocyjne,
  • oznaczanie sprzętu,
  • tablice informacyjne,
  • tablice upamiętniające,
  • strony internetowe,
  • informowanie mediów.

Instrumenty te muszą zawierać logo UE-EFRR, logo POIG, opis wkładu UE w realizację przedsięwzięcia oraz hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, które brzmi: Dotacje na innowacje, wraz z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość.

UWAGA! W przypadku oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (takich jak tablice informacyjne) Udział Unii Europejskiej należy rozumieć jako udział środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli 85% od wartości dofinansowania wpisanej w umowie o dofinansowanie.

Monitorowanie działań informacyjnych i promocji realizowane jest przez WWPE w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu.
Szczegółowe informacje na temat obowiązków beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektów są zawarte we wzorach umów o dofinansowanie dla działań 7, 8.3 i 8.4 POIG [paragraf Promocja i Informacja].


Korespondencja Instytucji Wdrażającej z Wnioskodawcami oraz Beneficjentami jest prowadzona głównie drogą faksową.
Wnioskodawcy nie otrzymują w tej sytuacji oryginałów pism, ale są one do wglądu w siedzibie firmy zgodnie z zasadami udostępniania dokumentów. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż za datę doręczenia pisma przyjmuje się datę przesłania faksu (raport doręczenia) na numer podany we wniosku aplikacyjnym.


Do pobrania:

Wnioski o płatność

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zmiany w projekcie

Zamówienia publiczne

Promocja i informacja

Inne

Komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu oraz zasad udzielania zgody na dokonywanie czynności rozporządzających na inny podmiot

Władza Wdrażająca Programy Europejskie pragnie przypomnieć, iż każdy z beneficjentów realizujący projekt w ramach Działania 8.4 POIG 2007-2013 na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie ma odpowiednio obowiązek do:

  1. niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu;
  2. do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków i w okresie trwałości projektu bez uzyskania uprzedniej zgody wydanej przez Instytucję Wdrażającą.
 Ad. 1. Wszelkie planowane zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej beneficjent ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać do Instytucji Wdrażającej w celu ich konsultacji przed ich wprowadzeniem. Dopuszczalność przekształcenia przedsiębiorstwa zawsze należy rozpatrywać pod kątem zachowania tzw. zasady trwałości projektu, wpływu tego przekształcenia na realizację projektu oraz czy przekształcony podmiot będzie spełniać warunki do ubiegania się o udzielenie dofinansowania na gruncie obowiązujących przepisów i wymagań programowych oraz czy dalsza realizacja projektu przez przekształcony podmiot będzie przebiegała prawidłowo.

Przez zachowanie zasady trwałości projektu należy rozumieć wyłączenie w okresie trzech lat od zakończenia projektu, możliwości dokonywania zasadniczych modyfikacji projektu, które wynikałyby: ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej, a których skutkiem byłby: wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny (zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Analiza zagadnienia trwałości projektu w kontekście praktycznych problemów interpretacyjnych pojawiających się w toku realizowanych projektów, zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i w trakcie perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013 wraz z przykładami, zawiera Podręcznik „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich” marzec 2012 r. zwanym dalej ,Podręcznikiem” . Podręcznik ten jest kluczowy z punktu widzenia oceny wpływu zmian dokonywanych przez beneficjenta na zasadę trwałości projektu, przy czym niniejszy komunikat należy interpretować w zgodzie z tym Podręcznikiem.

Trwałość projektu, co do zasady, nie zostanie naruszona np. w momencieprzekształcenia spółki cywilnej w spółkęjawną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), zwanym dalej „KSH” oraz przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 2 KSH. Należy pamiętać o tym, iż nowi wspólnicy mogą wstąpić do spółki dopiero po przekształceniu jej w spółkę handlową czyli dopiero w sytuacji, gdy spółka zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trwałości nie narusza również przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową (art. 551 § 1 KSH).

Dopuszczalne, z punktu widzenia zachowania trwałości projektu, jest również przekształcenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 § 5 oraz art. 5841 i 58413 KSH.

Może natomiast naruszyć trwałość projektu przekształcenie przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w spółkę cywilną (poprzez jego wniesienie jako wkładu do spółki), ponieważ łączyć się to będzie z dopuszczeniem do działalności prowadzonej samodzielnie przez beneficjenta – osobę fizyczną, co najmniej jednej osoby, która nie jest beneficjentem. Wyjątek stanowi tu sytuacja gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (której przedsiębiorstwo jest objęte współwłasnością majątkową małżeńską) utworzy wspólnie ze współmałżonkiem spółkę cywilną do której zostanie wniesione jako wkład działalność gospodarcza osoby fizycznej.

Trwałość projektu może również naruszyć zmiana wspólników spółki cywilnej np. wystąpienie jednego wspólnika i wstąpienie na jego miejsce innej osoby lub wstąpienie do spółki dodatkowego wspólnika. W takim przypadku bowiem nastąpi zmiana charakteru własności a dodatkowo podmiot, który oprócz beneficjenta będzie wspólnikiem/udziałowcem, może uzyskać nieuzasadnioną korzyść (tzn. wsparcie zostanie udzielone podmiotowi, który nie ubiegał się o dofinansowanie).

Trwałość projektu może również zostać naruszona w sytuacji powołania nowej spółki kapitałowej i wniesienia aportem przedsiębiorstwa do tej pory prowadzonego przez beneficjenta – osobę fizyczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w spółce, oprócz beneficjenta akcjonariuszem/udziałowcem zostanie, co najmniej jedna osoba, która dotychczas beneficjentem nie była. W takim przypadku dojdzie de facto do zbycia przedsiębiorstwa na skutek czego nastąpi sukcesja tylko niektórych praw i obowiązków z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę kapitałową, natomiast takie dane identyfikacyjne jak NIP czy nazwa nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Należy zwrócić uwagę, iż w takim przypadku nie ma również mowy o tożsamości podmiotowej i przedmiotowej ww. podmiotów oraz sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, co ma miejsce w przypadku przekształcenia dokonanego w trybie art. 551 i n. KSH. W związku z czym w przypadku wniesienia majątku przedsiębiorstwa, dotychczas prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, aportem do spółki prawa handlowego, mamy do czynienia z formą zbycia przedsiębiorstwa co z kolei może stanowić naruszenie zasady trwałości projektu. Przy czym dla zachowania zasady trwałości projektu, w takim przypadku nie mogą (jako czynnik towarzyszący) zmienić się cele i założenia projektu, jak również przedsiębiorstwo, do którego wnoszony jest aport nie może odnieść nienależnych korzyści. Podmiot przyjmujący aport powinien zobowiązać się do utrzymania celów projektu – może to nastąpić na drodze stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. Trudna do jednoznacznego rozstrzygnięcia jest natomiast kwestia wystąpienia nienależnych korzyści. Wniesienie aportem określonych składników majątkowych buduje potencjał przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa „ceną” za to jest określona wartość udziałów obejmowanych przez podmiot dokonujący aportu, jednakże „cena” ta nie jest wydatkiem faktycznie przez to przedsiębiorstwo ponoszonym. Z uwagi na brak jednoznacznej możliwości dokonania oceny zaistnienia lub nie nieuzasadnionej korzyści, w takim przypadku zawsze będzie istniało potencjalneryzyko zajęcia odmiennego stanowiska i stwierdzenia przez inny podmiot kontrolujący wystąpienia nienależnych korzyści. Różne okoliczności (których wyczerpującego katalogu, nie sposób tutaj wymienić- poszczególne przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie) mogą to ryzyko modyfikować. Jakkolwiek w przypadku skorzystania z tej formy „przekształcenia” ryzyko uznania przez inne podmioty kontrolujące, że doszło do naruszenia zasady trwałości, ponosi beneficjent.

Ponadto należy mieć na względzie, iż w przypadku przekształcenia wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stroną umowy powinien (po)zostać sam wnioskodawca, ponieważ to jego osoba (i majątek) była oceniana w kontekście spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt.

Reasumując należy wskazać, iż beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze (a więc przed wprowadzeniem tych zmian w życie) dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, a dopuszczalność wprowadzenia takiej zmiany podlega indywidualnej ocenie Instytucji Wdrażającej. Dokonanie zmian bez zgody Instytucji Wdrażającej może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, a także wstrzymaniem wypłaty lub dochodzeniem zwrotu środków.

W przypadku dokonania przekształcenia będzie to wymagało sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie, ze względu na konieczność uporządkowania danych w systemach informatycznych WWPE oraz celem zapewnienia zgodności danych przy rozliczaniu wniosków o płatność. Ponadto przekształcony beneficjent powinien wystawić nowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Instytucja Wdrażająca może również zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przez wspólników spółki lub członków zarządu spółki, która zamierza przejąć projekt. Zabezpieczenie to może przybrać formę weksla in blanco lub poręczenia. Każdy przypadek będzie podlegał indywidualnej oceny w zakresie konieczności skorzystania z innych lub rezygnacji z dodatkowych sposobów i form zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie.

Ad. 2. W odniesieniu do zobowiązania beneficjenta do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków i w okresie trwałości projektu bez uzyskania uprzedniej zgody wydanej przez Instytucję Wdrażającą, należy wskazać, iż dopuszczalność dokonywania czynności rozporządzających należy rozpatrywać m.in. pod kątem zachowania tzw. zasady trwałości projektu. Za „zmianę charakteru własności elementu infrastruktury”, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zgodnie z Podręcznikiem, mogą być także traktowane zmiany w strukturze własnościowej określonego podmiotu m.in. w strukturze udziałów w spółce z o.o. (nie stanowi zmiany charakteru własności elementu infrastruktury zmiana formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa na skutek przekształcenia uregulowanego w Tytule IV Dział III „Przekształcenie spółek” kodeksu spółek handlowych), przy czym naruszenie zasady trwałości projektu nastąpi tylko wtedy, jeśli na skutek takiej zmiany dojdzie dodatkowo do uzyskania nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. W celu weryfikacji zachowania zasady trwałości, niezbędne jest dodatkowo zbadanie, czy ewentualne zbycie udziałów będzie miało wpływ na charakter i cele projektu oraz warunki jego eksploatacji (badaniu podlega m.in. czy wiedza lub doświadczenie dotychczasowego udziałowca stanowiły istotny element projektu lub były wyłącznym czynnikiem warunkującym uzyskanie dofinansowania).

Natomiast w celu ustalenia, czy na skutek zbycia udziałów dojdzie do uzyskania nieuzasadnionej korzyści należy m.in. skonfrontować uzyskanie korzyści z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie funduszy (w tym z uwzględnieniem przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej) oraz z celami dofinansowania danego działania. W związku z czym, w zakresie dopuszczalności zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w przedstawionym zakresie, podlega ona badaniu, w głównej mierze, w zakresie zgodności tych zmian i ich wpływu na przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej (w przedmiotowym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1147 z późn. zm.) oraz w zakresie spełniania kryteriów pomocy publicznej przez beneficjenta, a w szczególności, czy na skutek planowanych zmian w zakresie dysponowania udziałami zachowany będzie status, od którego uzależniona jest intensywność przyznanej pomocy publicznej, tj. odpowiedni status MSP beneficjenta na dzień planowanego zbycia udziałów. Jeżeli okaże się, że na skutek planowanych zmian w strukturze udziałów zmieniłby się status MŚP beneficjenta bądź też przestałby on spełniać kryteria MSP, korzyść uzyskaną na skutek zbycia udziałów należy w takim przypadku uznać za nieuzasadnioną, gdyż dofinansowanie uzyskałby podmiot, który nie byłby uprawniony do uzyskania takiego dofinansowania, lub dofinansowania w określonej wysokości, uzyskując w konsekwencji w sposób nieuprawniony przewagę ekonomiczną nad innymi przedsiębiorstwami. Należy także pamiętać, iż nieuzasadnioną korzyść może odnieść nie tylko przedsiębiorstwo ale także podmiot publiczny, co w praktyce, oznacza nie tylko badanie w zakresie uzyskania nieuzasadnionej korzyści w stosunku do beneficjenta ale także wobec jakiegokolwiek innego podmiotu w tym m.in. kontrahentów.

Ponadto należy mieć na względzie, iż na skutek dokonania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, stroną umowy powinien (po)zostać sam wnioskodawca, ponieważ to jego osoba (i majątek) była oceniana w kontekście spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt.
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.