Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.1 POPC (4 konkurs)

19-07-2018, 12:02:24,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego przeszkolonych zostanie co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 50 mln złotych.

Projekt będzie wdrażany poprzez udzielanie grantów na realizację mikroprojektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru.