Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.1 POPC (3 konkurs)

04-08-2017, 14:48:55,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

III Osi priorytetowej POPC – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Realizacja projektów w ogłoszonym naborze w następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) .

W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

 

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru