Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie naboru wniosków w działaniu 3.2 POPC (4 konkurs)

27-11-2018, 13:49:39,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej POPC „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Wnioski o dofinansowanie może składać na 12 obszarów NUTS-3 wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru.