Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie 3.1 POPC

30-09-2015, 17:04:37,

Warszawa 30.09.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r.

 

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
    jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC służy Generator wniosków o dofinansowanie, dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/
Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

Więcej informacji