Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie 3.2 POPC

29-07-2016, 17:08:29,

Warszawa 29.07.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru;
 • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail:

konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 29.07.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 26.07.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.07.2016
zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 29.07.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.07.2016
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 29.07.2016
zał. 4 Harmonogram rzeczowo finansowy

Zał. 5 Wzór harm.płatności

Zał. 6 Wzór wn.beneficjenta o płatność

Zał. 7 Ośw. o kwalifikowalności VAT

Zał.8 Procedura zgl.os.upr.

Zał.9 Wzory wn.o nadanie.zm.wycof. dostępu

Zał.10 Wyciąg z zał. 9 do Wyt.do gr.danych(dot.partnerów)

Zał.11 Min.zakr.danych w zakr. bazy personelu

Zał.12 Procedura post.w przyp.awarii

Zał.13 Ośw.o zapozn.obow.inf.odb.ost.

Zał.13a Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Zał.14 Zakres danych osob.powierzonych do przetw.

Zał.15 Wzór upoważnienia do przetw.danych

Zał.16 Wzór odwołania upoważn. do przetw.danych

Zał.17 wyciąg z podr.ben i wn.

29.07.2016
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 23.06.2016
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 10.04.2015
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.07.2016
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 29.07.2016