DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2018-10-04

2018-12-21

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2018-10-04

2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2018-10-04

  zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami 2017-11-10
  zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2018-10-04

  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2017-11-10

  zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2017-11-10

  zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy). 2017-11-10
  zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2017-11-10
  zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2017-11-10
  zał. 13 – Dokument uwierzytelniający posiadanie wymaganego współfinansowania projektu – bezwarunkowa promesa kredytowa wraz z wypełnionym Upoważnieniem do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (jeśli dotyczy) 2018-10-04
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2018-10-04

4. Wzór umowy o dofinansowanie

2018-07-13

  zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności 2017-11-10
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2017-11-10
 

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2018-01-17

 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2018-01-17

 

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2018-01-17

 

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2018-01-17

 

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2018-01-17

  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2017-11-10
 

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2018-07-13

 

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2018-07-13

 

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2018-01-17

 

zał. 16 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

2018-07-13

 

zał. 17 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego-oświadczenie dla przypadku uczestnistwa dziecka poniżej 13 roku życia - nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

2018-07-13

5. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2018-10-04
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-11-10
7.

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2018-10-04

8. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2017-11-10
9. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
10. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
11.

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze z wyszczególnieniem

2018-10-04
 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2017-11-10

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC (2018-10-04)74.3 KB17/01/2019, 17:33

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC (2018-12-21)49.71 KB17/01/2019, 17:34

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych - Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2018-01-04
2.

Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określenia pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci.

2017-12-15

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.