DOKUMENTY DO POBRANIA

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2019-10-09

2020-02-07

2020-03-23

2020-04-10

1

     Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019-10-09
2

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2019-10-09
 

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2019-10-09
 

zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2019-11-08

2019-12-10

2020-02-07

 

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2019-10-09
 

 

zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2019-10-09
 

zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy).

2019-10-09
 

zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie  wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2019-10-09
 

zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2019-10-09
 

zał. 13 – Dokument uwierzytelniający posiadanie wymaganego współfinansowania projektu – bezwarunkowa promesa kredytowa wraz z wypełnionym Upoważnieniem do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (jeśli dotyczy)

2019-10-09
3

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2019-10-09

2020-02-07

4

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

2019-10-09

2020-09-10

 

zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności

2019-10-09
 

zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu

2019-10-09
 

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2019-10-09
 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2019-10-09
 

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2019-10-09
 

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2019-10-09
 

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2019-10-09
 

zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

2019-10-09
 

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019-10-09
 

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019-10-09
 

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2019-10-09
 

zał. 16 – Wzór obowiązku informacyjnego - wersja nieaktualna

zał. 16 - Wzór obowiązku informacyjnego

2019-10-09

2020-09-10

5

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

2019-10-09
6

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019-10-09
7

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019-10-09
8

Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC

2019-10-09
9

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych, Gminnych Ośrodków Kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych do czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC

2019-10-09
10

Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych w ramach czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC

2019-10-09
11

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem:   wersja nieaktualna

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem: - wersja nieaktualna

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem: 

2019-10-31

2019-12-10

2020-02-07

 

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1648)

2019-10-09

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1

Lokalizacja węzłów POPC w ramach projektów z drugiego konkursu  

Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury.
2020-02-10

Skład Komisji Oceny Projektów - członkowie biorący udział w ocenie

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 10-09-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 10-04-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 23-03-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 07-02-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 10-12-2019

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.