DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-13

2017-01-27

2017-02-22

2017-05-12

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
2.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-09-30

2016-12-13

 

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2016-10-31
 

zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2016-10-31

2016-12-20

2016-12-13

 

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2016-09-30
 

zał. 8 - Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną)

2016-09-30
  zał. 9 - Wzór oświadczenia o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy) 2016-09-30
  zał. 11 - Zaświadczenie lub oświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz wypełniony Formularz informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2016-09-30
  zał. 12 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2016-09-30
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

4.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  - wersja aktualna

2016-09-30

2017-02-15

2017-02-22

  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 2016-09-30
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 2016-09-30
  zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 2016-09-30
  zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 2016-09-30
  zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 2016-09-30
  zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 2016-09-30
  zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 2016-09-30
  Zał. 4 - Wzór Listy Rankingowej 2016-09-30
5.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja aktualna

2016-09-30

2016-12-13

2017-06-07

  zał. 2 – Wzór dekaracji o niekaralności 2016-09-30
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2016-09-30
  zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-09-30
 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

zał. 6 - Wzór harmonogramu płatności – wersja edytowalna

2016-09-30
  zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-09-30
  zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-09-30
  zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-09-30
  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-09-30
  zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
  zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-09-30
  zał.13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-09-30
6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2016-10-31
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-10-31
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-09-30
9. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2016-09-30
10.

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC - wersja aktualna

2016-10-31

2016-12-15

11. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC 2016-10-31
12.

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

13.

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A)

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

14.

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze - wersja aktualna

2016-10-14

2016-12-09

2016-12-19

15.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

 

2016-09-30

2016-10-31

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2017-01-24

pdf161.7 KB10/09/2018, 14:57Skład Komisji Oceny Projektów I konkurs 1.1 POPC II KONKURS

pdf 130.7 KB21/01/2019, 14:05WWykaz zmian 1.1. POPC (14.10.2016)

pdf183.49 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian 1.1. POPC (31.10.2016)

pdf50.8 KB21/01/2019, 14:10Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (09.12.2016)

pdf102.42 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (13.12.2016)

pdf62.86 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian 1.1. POPC (15.12.2016)

pdf48.94 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (19.12.2016)

pdf48.6 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (20.12.2016)

pdf44.87 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (02.02.2017)

pdf47.08 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowe dla działania 1.1. POPC (22.02.2017)

pdf41.87 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (12.05.2017)

pdf58.3 KB10/09/2018, 14:57Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC (07.06.2017)

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.