PYTANIA I ODPOWIEDZI

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach drugiego naboru wniosków dla działania 1.1 POPC

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


Informacja w sprawie stosowania Prawa Zamówień Publicznych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC


17.02.2017 r.

Opinia dra Włodzimierza Dzierżanowskiego oraz stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie stosowania Prawa zamówień publicznych do zamówień udzielanych przez Beneficjentów działania 1.1 POPC.


Kwestie techniczne


09.02.2017 r.

W dokumencie pn. „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” w załączniku numer 1 oraz 2 występuje tabela z minimalnymi wymaganiami jakie ma spełniać CPE. Jakim urządzeniem referencyjnym które spełnia wymogi  kierowali się Państwo tworząc wymagania zawarte w tabeli ?

Jako urządzenia referencyjne były brane pod uwagę modele wielu dostawców, tak aby zapewnić skuteczną konkurencję. Jednak ze względu na wielkość rynku, nie mogli być uwzględnieni wszyscy potencjalni dostawcy urządzeń spełniających wymagania. Wymienianie konkretnych dostawców byłoby więc promowaniem konkretnych firm, co może spowodować uzasadnione pretensje pozostałych producentów, którzy mogę mieć rozwiązania lepsze i tańsze. Z tego powodu nie jest możliwe podanie rozwiązań referencyjnych.

Zgodnie z dokumentem „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1. POPC” (str. 29, załącznik 1. Wymagania na CPE) zostały podane następujące wymagania na CPE  pozycja lp. 3 Wydajność / 3.2. ilość równoczesnych sesji min 100.000 szt. Proszę o potwierdzenie, że wymagania są prawidłowe i wynoszą min. 100.000 szt. równoczesnych sesji.  

Potwierdzamy wymaganie na 100 000 równoczesnych sesji.

W dokumencie ” Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1. POPC ” pojawiły się sprzeczne lub niezrozumiałe parametry. W dokumencie w pkt 1.4 są przedstawione „Wymagania jakościowe dla usług” a w pkt 1.6 są przedstawione „Wymagania  dla  sposobu  wykonania  i nadmiarowości infrastruktury  dołączenia jednostek oświatowych”. Parametry podane w powyższych punktach znacząco różnią się. Czy w przypadku podłączenia placówki oświatowej łączem radiowym, wystarczające jest dla zapewnienia jakości usługi dla placówki, spełniające wymagania z pkt 1.4 ?

W punkcie 1.6 Wymagań określone są parametry, które powinna zapewniać technologia przyłącza telekomunikacyjnego, czyli odcinek sieci od jednostki oświatowej do najbliższego złącza rozgałęźnego. „Wymaganie to musi być możliwe do spełnienia przy użyciu istniejących na rynku urządzeń telekomunikacyjnych i stanowi wymóg na parametry zastosowanej technologii Przyłącza telekomunikacyjnego, a nie na stosowane przez OSD urządzenia aktywne”. Punkt 1.4 opisuje natomiast parametry całej usługi – od jednostki oświatowej do będącego stykiem z siecią szkieletową węzłem PWR. W ramach tego łącza, poza przyłączem telekomunikacyjnym, mogą być używane sieci aktywne OSD, sieci agregacyjne podmiotów trzecich itp. Parametry podane w punkcie 1.6 dotyczą przyłącza telekomunikacyjnego i dlatego, gdy przyłącze to jest realizowane radiowo muszą być spełnione dla tego przyłącza warunki określone w punkcie 1.6, podczas gdy cała usługa transmisji danych musi spełniać warunki określone m.in. w punkcie 1.4.

W dokumencie „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” w punkcie 1.1 dokumentu jest zapis mówiący o możliwości połączenia jednostki oświatowej z wykorzystaniem VPN realizowanego jako usługa od operatorów obcych, pod warunkiem spełnienia wymagań z punktu 1.4,  które nie są zbyt rygorystyczne. Dlatego mając na uwadze wysoką jakoś łączy wymaganą od sieci POPC do podłączenia jednostek oświatowych opisanych w punkcie 1.6, czy intencją nie było raczej umożliwienie dzierżawy pasywnych elementów sieci operatorów obcych, natomiast w przypadku wykorzystania VPN spełnione muszą być również wymagania z punktu 1.6 ?

W punkcie 1.6 opisane są parametry przyłącza telekomunikacyjnego, które – zgodnie z definicją jest dla sieci kablowej „segmentem linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub Kanalizacji Kablowej wraz z kablem telekomunikacyjnym, zawartym między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym”. Parametry w punkcie 1.6 definiują więc przyłącze od jednostki oświatowej do najbliższego złącza rozgałęźnego (np. mufy). W tym przypadku przyłącze stanowi więc infrastrukturą pasywną. VPN jest połączeniem aktywnym, wykorzystującym urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiającym realizację połączenia do jednostki oświatowej do PWR. VPN może być częścią takiego połączenia. Inną częścią jest przyłącze telekomunikacyjne. Z tego powodu parametry opisane w punkcie 1.4 opisują zachowanie całości połączenia, a więc przyłącza, sieci OSD, VPNów operatorów trzecich itp. – działających razem w celu realizacji usługi transmisji danych od jednostki oświatowej do PWR. Wysokie wymagania na parametry, opisane w punkcie 1.6, służą – jak zapisano w tytule punktu – zapewnieniu skalowalności i nadmiarowości zastosowanych rozwiązań – w szczególności przy wyborze technologii realizacji przyłącza. Przyłącze ma charakter docelowej infrastruktury na długi okres i dlatego ma sprostać wymaganiom przez wiele lat. Rozwiązania urządzeń aktywnych w sieci agregującej – w tym VPN – ulegają ciągłemu postępowi technicznemu i poprawa ich parametrów następuje wraz ze wzrostem zapotrzebowania klientów sieci oraz dostępnością coraz wydajniejszych i tańszych urządzeń aktywnych. Nie jest więc celowe nakładanie na VPN obowiązku spełnienia wymagań, które są opisane w punkcie 1.6.

Czy urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 5,5[GHz] do 5,7[GHz] i nie wymagają pozwolenia radiowego wydawanego przez UKE, spełniają wymóg pracy w paśmie chronionym ?.

Urządzenia radiowe pracujące w paśmie niechronionym, zgodnie z zapisami w dokumencie „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” (pkt 1.3.2, ppkt 4 – Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym), w przypadku ich wykorzystania jako np. łącza szkieletowe, dystrybucyjne lub dostępowe w sieci POPC, będą uznane za rozwiązania niedozwolone. W związku z tym urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 5,5[GHz] do 5,7[GHz] nie wymagające pozwolenia radiowego wydawanego przez UKE, nie spełniają wymogu pracy w paśmie chronionym.

Wnioskodawca planuje wykonać instalacje w 3 technologiach: FTTH P2P, FTTH P2M oraz Fiber + WiFi. Ale technologia radiowa będzie oparta tylko na głównej radiolinii  nadawczo-odbiorczej operatorskiej w technologii P2P punkt-punkt, a dalej sygnał do poszczególnych gospodarstw domowych będzie już dostarczany łączem światłowodowym od odbiornika radiowego. Czy w takim przypadku jako medium transmisyjne powinno się podać medium transmisyjne radiowe czy światłowodowe? Dotyczy to wypełnienia Formularza planowania zasięgów i sieci NGA (FPZIS)  – 4 zakładka w tabelce FPZIS – Budynki w zasięgu sieci, a dokładniej kolumny – Medium i sieć dostępowa (Medium transmisyjne).

Medium transmisyjnym w takim przypadku jest światłowód, jako technologia stanowiąca przyłącze do budynku. Jednocześnie informujemy, że technologia WiFi w paśmie niechronionym, zgodnie z zapisami w dokumencie „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” (pkt 1.3.2, ppkt 4 – Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym), w przypadku jej wykorzystania jako np. łącze szkieletowe, dystrybucyjne lub dostępowe w sieci POPC, będzie uznana za niedozwoloną.

Zgodnie z art. 2 pkt 139 GBER w przypadku sieci ruchomych lub bezprzewodowych minimalny katalog wymaganych usług hurtowych to: strumień bitów, wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostęp do sieci dosyłowych. Wciąż jednak nie jest jasne w jaki sposób miałyby być świadczona usługa dostępu do strumienia bitów tj. jaki będzie wymagany wariant tej usługi i czy będzie to jeden rodzaj czy kilka. Według naszej oceny mogą być to następujące modele:
 • re-selling nieobrandowanych kart SIM (w modelu w oparciu o karty SIM zarejestrowane w HLR operatora dostarczającego),
 • dostęp w oparciu o karty SIM logujące się z innej sieci mobilnej (full MVNO/national roaming).
Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z oferty hurtowej przez wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, a więc zarówno mobilnych jak i stacjonarnych, nieodzownym elementem oferty powinien być wariant re-sellingu nieobrandowanych kart SIM. W przypadku braku takiej ofert przedsiębiorcy nieposiadający  częstotliwości, a którzy na danym terenie ponieśli inwestycje i świadczą usługi podstawowego dostępu do internetu, nie mieliby realnej możliwości korzystania z usług hurtowych i świadczenia usług własnym abonentom, co byłoby niezgodne z wymaganiami określonymi w Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01). Określenie ww. wariantów świadczenia usług hurtowych, w tym potencjalnych opłat hurtowych jest niezbędne dla określenia przychodów z sieci budowanych w ramach POPC. Na przykładzie Wymagań hurtowych określonych w ramach pierwszego naboru POPC można zauważyć, że z różnymi modelami usługi BSA łączą się diametralnie różne zasady określania opłat a tym samym przychodów. Dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany, który można określić, że jest formą odsprzedaży usług został określony poziom upustu 19,58% od ceny detalicznej, natomiast dla dostępu na poziomie Ethernet (dostęp infrastrukturalny)  został określony poziom upustu 35,49% od ceny detalicznej. Ze wskazanej różnicy w poziomach upustów niewątpliwie wynika znacząca różnica w możliwych do osiągnięcia przychodach z infrastruktury BSA. Zatem określenie ww. modeli świadczenia usługi BSA dla sieci bezprzewodowych oraz przewidywanego poziomu opłat hurtowych jest niezbędne dla prawidłowości założeń w budowanych przez przedsiębiorcach modelach przychodowo kosztowych i dla wyliczenia luki finansowej oraz wnioskowanego poziomu dofinansowania.

Zakres obowiązków nałożonych na sieci zrealizowane w ramach projektów działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wynika wprost z art. 52 ust. 5 w zw. z art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER). Ponadto katalog usług będzie poszerzony o usługi komplementarne (m.in. kolokacja, nadzór) niezbędne do świadczenia usług wymienionych wprost w art. 2 pkt 139 GBER, umożliwiające faktyczne skorzystanie z usług podstawowych. Beneficjent POPC realizujący projekt w technologii sieci bezprzewodowej zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z art. 2 pkt 139 GBER „[…] Najszerszy możliwy dostęp, jaki można zaoferować w danej sieci na obecnym etapie rozwoju technologii, obejmuje co najmniej następujące produkty związane z dostępem: […] w przypadku sieci ruchomych lub bezprzewodowych: strumień bitów, wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostęp do sieci dosyłowych […]”. Jak wynika z powyższego operator sieci bezprzewodowej będzie zobowiązany do zapewnienia usługi transmisji danych do abonenta. W przypadku I naboru POPC na podstawie tego zapisu wprowadzono obowiązek świadczenia usługi BSA, nie określono jednak szczegółowo sposobu zrealizowania takiej usługi w sieci bezprzewodowej pozostawiając w tym zakresie znaczną swobodę Beneficjentowi. W drugim naborze POPC, nie opracowano szczegółowych zasad dostępu hurtowego. Co do zasady warunki zapewnienia dostępu hurtowego w drugim naborze POPC powinny być zbliżone do tych określonych w ramach I naboru.  Zapewnienie dostępu do sieci bezprzewodowych w oparciu o usługę BSA ma na celu umożliwienie dostępu do usług na poziomie analogicznym (w miarę technicznych możliwości) jak w przypadku sieci przewodowych w I-szym naborze POPC, tj. transmisja danych BSA na poziomie Ethernet oraz transmisja danych BSA na poziomie IP Niezarządzany. Operator sieci bezprzewodowej powinien oferować usługi dostępu hurtowego, w tym transmisję danych do abonenta, uwzględniając cel jakiemu służy taka usługa. Zaprezentowane w pytaniu, konkretne modele dla technologii bezprzewodowej, można uznać za odzwierciedlające dostęp do usługi transmisji danych BSA na poziomie IP Niezarządzany oferowanej w sieciach przewodowych.

20.01.2017 r.

Dotyczy pojemności sektora w przypadku systemów radiowych, a mianowicie rekomenduje się, aby pojemność ta, była określana na poziomie maksymalnie 35% pojemności teoretycznej sektora. Czy pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników dla modelu Erlang C) podana w tabeli dotyczącej rekomendowanej pojemności elementów infrastruktury sieci POPC zawiera już to założenie i do uzyskania wartości teoretycznej należało by dodać +35% czy to już jeszcze jest wartość teoretyczna podana przez producenta?

Liczba użytkowników podana w tabelach uwzględnia 35% teoretycznej pojemności sektora w przypadku systemów radiowych, oraz dokładną pojemność w przypadku innych technologii. Teoretyczną pojemność sektora (czyli maksymalną przepustowość sektora osiąganą dla najwyższej modulacji w pobliżu stacji bazowej) należy obliczyć dzieląc wartość przepustowości podanych w tabelach przez 0,35. Przy wyznaczeniu przepustowości poszczególnych elementów sieci należy uwzględnić również wymagania na maksymalne dopuszczalne obciążenie poszczególnych łączy określone w Wymaganiach.

Czy istnieje możliwość wykorzystania lokalnej (miedzianej) pętli abonenckiej kluczowych operatorów?

Do realizacji łączy dostępowych do abonentów w sieciach POPC dopuszczalne jest wykorzystanie łączy dzierżawionych od innych operatorów, w tym lokalnych (miedzianych) pętli abonenckich.

12.01.2017 r.

Wymaganie 2.12 „funkcjonalność typu „captive portal” na interfejsach logicznych i fizycznych
Pojęcie „captive portal” zwykle odnosi się do portalu, na który użytkownicy są przekierowywani przed uzyskaniem dostępu do sieci (URL) czy zasobu sieciowego. Captive portal jest zwykle realizowany na Access Point do sieci WLAN. CPE nie jest Access Pointem i dlatego taka funkcjonalność jest nieuzasadniona technicznie w tym urządzeniu. Analizując załącznik 11 można stwierdzić, że takie wymaganie nie występuje w „Wymagania na Access Point”. Proszę o przeniesienie tej funkcjonalności do wymagań na Access Point. Jeżeli za wymaganiem 2.12 stoi inna funkcjonalność, proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Funkcjonalność typu „captive portal” na interfejsach logicznych i fizycznych, tak jak to jest opisane w Wymaganiach, może być w przypadku urządzeń CPE realizowana z zastosowaniem pozostałych cech urządzeń CPE opisanych w Wymaganiach. W celu zrealizowania funkcjonalności „captive portal” nie ma konieczności stosowania specjalnych komend, powodujących automatyczne przekierowanie ruchu http. Wystarczająca jest możliwość skonfigurowania polityk filtrowania w połączeniu z np. z funkcjonalnością uwierzytelniania użytkowników w sieci (co opisane jest w innych punktach Wymagań). Z powyższych powodów wymaganie na funkcjonalność typu „captive portal” jest spełnione przy spełnieniu pozostałych Wymagań i nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych funkcjonalności urządzeń CPE.

28.12.2016 r.

Czy zaprezentowane w  „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” rekomendowane pojemności elementów infrastruktury sieci POPC dotyczą wszystkich technologii, w tym światłowodowych, czy tylko technologii radiowych, co sugeruje opis w  drugiej tabeli  w kolumnie pierwszej „Pojemność oferowana w sektorze [Mb/s]”?

Prezentowane w  „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” rekomendowane pojemności elementów infrastruktury sieci POPC dotyczą wszystkich technologii, w tym światłowodowych. Określenie „pojemność oferowana w sektorze” zostało użyte w tym przypadku nieprawidłowo.

Czy przez określoną pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników) dla modelu Erlang C w tabelach zawartych w „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” należy rozumieć:
 1. liczbę gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem  projektowanej sieci, czy
 2. liczbę gospodarstw domowych, które zakłada się, że kupią usługi w projektowanej sieci w okresie trwałości projektu czy 
 3. liczbę gospodarstw domowych faktycznie korzystających z usług szerokopasmowego Internetu?

Jako pojemność (liczba możliwych do obsłużenia użytkowników) dla modelu Erlang C w tabelach zawartych w „Wytycznych dotyczących modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” należy rozumieć przypadek opisany w punkcie a. – liczbę gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem  projektowanej sieci.  Dotyczy to wszystkich rodzajów technologii które znajdą zastosowanie w sieciach POPC.

Jaka jest wartość progowa parametru jitter na poziomie sieci dla gospodarstw domowych? Dokument MEF 23.1 określa wymogi dla tego parametru przy wykorzystaniu mechanizmu de-jitter buffer, tymczasem pomiar weryfikacyjny odbywa się bez tego mechanizmu?

Wartość progowa parametru Jitter nie może być gorsza niż 50 ms dla usługi video jakości HD i 70 ms dla usługi VoIP.

W jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie wymagań jakościowych dla podłączeń jednostek oświatowych? Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych opisują pomiar w relacji modem – punkt wymiany ruchu z Internetem. Tymczasem wymagania dotyczące podłączenia jednostek oświatowych określone są dla znacznie krótszego odcinka: od  Jednostki  oświatowej  do WSD  lub  PWR (który jest punktem wymiany ruchu z OK, a nie z Internetem).

Weryfikacja parametrów jakościowych dla usług transmisji danych dla jednostek oświatowych będzie polegać na pomiarach parametrów na odcinku  JO – PWR, zgodnie z procedurami opisanymi w  dokumentach „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” i „Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych”. Pomiary parametrów przyłącza telekomunikacyjnego (w rozumieniu dokumentu „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”) będą prowadzone w relacji JO-WSD.

Czy istnieje zestawienie szkół w formie listy, w których nie istnieje niezbędna sieć LAN do połączenia urządzenia CPE z punktem dostępowym sieci WiFi/do każdej ze szkół, w której nie ma sieci LAN. Czy są dostępne plany budynków (plan dla najbliższych pomieszczeń od szafki z CPE do miejsca umieszczenia punku dostępowego WiFi).?

Nie istnieje ani lista jak również nie jest dostępna dokumentacja związana z siecią LAN w jednostkach oświatowych. Za wizję lokalną, zaprojektowanie przyłącza do budynku, związanego z tym miejsca instalacji szafki z CPE oraz rozplanowanie sieci LAN i WiFi odpowiada OSD. W ramach konkursu nie jest przewidywane udostępnianie planów wszystkich przyłączanych budynków ani wskazywanie konkretnego projektu do realizacji.

Jeżeli na jednym adresie przedstawionym do podłączenia znajduje się kilka placówek edukacyjnych, czy łącze 100Mb/s należy podłączyć oddzielnie do każdej placówki na danym adresie czy wystarczy zapewnić jedno łącze 100Mb/s? Ile należy zapewnić na danym adresie na którym jest kilka placówek edukacyjnych urządzeń CPE, Access Point?

Łącze 100Mb/s powinno być możliwe do zestawienia do każdej jednostki oświatowej. Jednostki oświatowe wskazują Załączniki nr 12 i 13 do Regulaminu konkursu. W załącznikach tych wskazane są adresy placówek oświatowych. Można przyjąć, że do przyłącza będzie możliwe podłączenie jedynie jednego CPE i dlatego w przypadku zespołu placówek oświatowych pod jednym adresem możliwe jest oddanie jednej usługi z użyciem jednego CPE.

Pytanie co do zależności pomiędzy dokumentami dla gospodarstw domowych a jednostek oświatowych. Na ile wymagania zapisane w nich są rozdzielne dla obu tych grup klientów, a na ile wspólne. Czy jeżeli w jednym z dokumentów są jakieś wymagania dotyczące Sieci POPC, których nie ma w drugim dokumencie to znaczy, że one w drugim dokumencie one nie obowiązują czy automatycznie obowiązują w obu dokumentach? W dokumencie dotyczącym gospodarstw domowych jest zapis „Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym”. Analogicznego zapisu nie ma w dokumencie „Wymagania dla podłączenia w ramach drugiego naboru Jednostek oświatowych dla działania 1.1 POPC”. Czy oznacza to, że w zakresie placówek oświatowych można stosować rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym (spełniające pozostałe wymagania zapisane w tym dokumencie) ?. Analogicznie w wymaganiach dla gospodarstw domowych jest punkt 1.5 wskazujący wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych w  przypadku budowy nowych Wież lub Masztów w ramach Sieci POPC, jakiego nie ma w dokumencie dla placówek oświatowych. Pytanie czy w związku z tym w ich przypadku nie ma takich wymagań ?

Zgodnie z zapisami z Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC oraz Wymagań dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC radiolinie i systemy radiowe pracujące w paśmie niechronionym, w tym radiolinie dla JO, nie mogą być zastosowane w sieciach budowanych w ramach drugiego naboru działania 1.1 POPC. Należy pamiętać, że Wymagania dla jednostek oświatowych nie zawierają pełnych wymagań na realizację łącza radiowego, a jedynie zawierają wymagania techniczne na sposób wykonania w jednostce  oświatowej infrastruktury związanej z łączem radiowym oraz uzyskaniem przez OSD wymaganych prawem pozwoleń. Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym.

Przyznanie pomocy publicznej w ramach POPC wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego do Sieci POPC (dotyczy to wszystkich zasobów sieciowych wykonanych z dofinansowaniem w ramach działania 1.1. POPC, w tym nowych Wież̇ lub Masztów  wybudowanych w ramach realizacji dostępu do jednostek oświatowych). W Wymaganiach dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC znajdują się zapisy zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia dostępu hurtowego do jednostek oświatowych na warunkach nie gorszych niż określone w pkt. 2 tych Wymagań oraz do świadczenia przez OSD, niezależnie od Usług opisanych w Wymaganiach, do świadczenia na rzecz OK usług wskazanych w wymaganiach określających specyfikację techniczną oraz warunki zapewnienia dostępu hurtowego do sieci szerokopasmowej dla gospodarstw domowych, stanowiących Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu, na zasadach tam określonych.

05.12.2016 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia lub doprecyzowania wymagań technicznych dla sieci POPC, określonych w dokumentacji konkursowej II konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zostały opracowane dokumenty, które powinny pomóc potencjalnym wnioskodawcom zaprojektować sieci zgodnie z wymaganiami.

Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci

Wytyczne dotyczące pomiarów weryfikacyjnych – skrócona instrukcja wykonywania pomiarów spełniania wymagań technicznych przez sieci PO PC

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków do objęcia wsparciem, które obejmują koszty związane z dzierżawą, najmem i leasingiem, CPPC udostępniła interpretację istniejących uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące dzierżawy, najmu oraz leasingu

Dotyczy zapisu: „Dozwolone jest stosowanie overbookingu pod warunkiem zachowania powyższych wymagań na przepustowość” w ramach dokumentu „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Jaki poziom overbookingu będzie akceptowalny w technologii LTE, aby spełnić wymagania konkursu?

Dozwolony poziom overbookingu nie zależy od zastosowanej technologii, wynika z zapisów w Wymaganiach i przyjętego modelu ruchowego. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Zgodnie z punktem 1.1.2 oraz 1.1.3 dokumentu „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” na segmentach sieci od CPE do węzła dostępowego oraz od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem dozwolone jest stosowanie mechanizmu oberbookingu, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań jakościowych przynajmniej w zadanym procencie czasu w roku. Jednocześnie zgodnie z punktem 4. dokumentu „KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC” ocenie merytorycznej będzie podlegała zgodność koncepcji technicznej z wymaganiami dla sieci NGA. W dokumentacji konkursowej nie podano natomiast, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich modeli i narzędzi będzie wykonywania ocena przyjętych przez wnioskodawcę w koncepcji technicznej założeń odnośnie overbookingu w poszczególnych segmentach sieci. Zgodnie z wiedzą Pytającego nie ma w chwili obecnej uznanego i wiodącego standardu wymiarowania przepustowości połączeń w sieciach pakietowych IP w sytuacji, w ramach której zamierza się skorzystać z korzyści wynikających z multiplikacji statystycznej. W związku z tym istnieje obawa, że ocena merytoryczna w tym zakresie będzie miała charakter wybitnie uznaniowy. Prosimy zatem o wyjaśnienie jakie metody i/lub modele statystyczne zostaną użyte w procesie oceny spełnienia założeń koncepcji technicznej dot. overbookingu, a zwłaszcza o podanie istotnych parametrów założonego modelu ruchu IP dla usług NGA o przepustowości 30/6 Mbps DL/UL oraz 100/20 Mbps DL/UL w przypadku, gdy do oceny będą używane modele probabilistyczne. Jednocześnie sugerujemy wprowadzenie uproszczonej formuły empirycznej, która pozwoli w niebudzący wątpliwości sposób zaplanować i dokonać oceny założeń dotyczących overbookingu.

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Czy do wykorzystania LTE w POPC jest potrzebne wydzielone pasmo częstotliwości (lub dedykowany kanał w danym paśmie częstotliwości) na konkretnej stacji bazowej? Czy można oferować na jednym paśmie (lub w dedykowanym kanale w danym paśmie częstotliwości) usługi komercyjne i usługi dofinansowane z POPC?

Operator powinien zagwarantować dostępność zasobów w sektorze dla użytkowników POPC. Sposób zapewnienia gwarancji zasobów pozostawiony jest do decyzji operatora, natomiast musi być wiarygodnie udokumentowany na potrzeby oceny wniosków. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Czy wymóg gwarantowanej przepływności 30 Mbps na downlink’u oznacza, że transmisja danych o takiej prędkości powinna być zapewniona dla użytkownika w dowolnym miejscu komórki również na jej skraju (maksymalna odległość od stacji bazowej) – przy założeniu, że inni użytkownicy nie korzystają z usług w tej komórce?

Użytkownicy POPC znajdujący się na granicy komórki muszą mieć również zapewniony dostęp do łącza o przepływności 30/6 Mb/s. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jak interpretować pojęcie overbookingu, o którym mowa w pkt. 1.1.2. ust. 2 „Wymagań dla podłączenia gospodarstw domowych naboru dla działania 1.1 POPC” jeżeli możliwe jest zastosowanie przewidywanych profili ruchowych abonentów w sposobie wymiarowania sieci to jakie parametry w modelach ruchu powinny zostać przyjęte? Profil ruchowy użytkownika jest definiowany jako wolumen przesłanych danych w ciągu miesiąca oraz udziału ruchu z godziny największego ruchu w ruchu dobowym?

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna ilość punktów adresowych, które mogą się znaleźć w zasięgu jednego sektora w sieci LTE w relacji do maksymalnych przepustowości sektora LTE dla różnych szerokości kanału tj. 5, 10, 20, MHz? Czy maksymalna przepustowość powinna być rozumiana jako maksymalna teoretyczna prędkość dla LTE w kanale częstotliwości o danej szerokości.? Czy może maksymalna prędkość powinna być rozumiana jako wartość wynikająca z pojemności komórki, która jest znacznie mniejsza niż maksymalna teoretyczna prędkość. Pojemność komórki jest rozumiana jako uśredniona w czasie suma prędkości transmisji danych do poszczególnych użytkowników znajdujących się w zasięgu danej komórki w różnych warunkach radiowych. Pojemność komórki jest definiowana w godzinie największego ruchu tj. kiedy zasoby stacji bazowej wykorzystywane są w 100 procentach.

Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

Jakie maksymalne zasięgi dla sieci LTE powinny zostać przyjęte dla poszczególnych pasm częstotliwości wykorzystywanych dla technologii LTE tj. 800 MHz, 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz dla zakwalifikowania poszczególnych PA?

Maksymalne zasięgi dla poszczególnych pasm częstotliwości wykorzystywanych dla technologii LTE, powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę na poziomie zapewniającym osiągnięcie parametrów określonych w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

O ile wyższe parametry sieci mają być osiągane w stosunku do aktualnie oferowanych usług szerokopasmowych na danych obszarach?

Parametry sieci i usług POPC mają być zgodne z parametrami opisanymi w Wymaganiach. Sposób wymiarowania elementów sieci POPC został określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury dla drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”.

30.11.2016 r.

 „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Jeżeli na jednym adresie przedstawionym do podłączenia znajduje się kilka placówek edukacyjnych, czy łącze 100Mb/s należy podłączyć oddzielnie do każdej placówki na danym adresie czy wystarczy zapewnić jedno łącze 100Mb/s. Ile należy zapewnić na danym adresie na którym jest kilka placówek edukacyjnych urządzeń CPE, Access Point ?.

Łącze 100Mb/s powinno być możliwe do zestawienia do każdej jednostki oświatowej. Jednostki oświatowe wskazują Załączniki nr 12 i 13 do Regulaminu. W załącznikach tych wskazane są adresy placówek oświatowych. Można przyjąć, że do przyłącza będzie możliwe podłączenie jedynie jednego CPE i dlatego w przypadku zespołu placówek oświatowych pod jednym adresem możliwe jest oddanie jednej usługi z użyciem jednego CPE.

Załącznik nr 1 „Wymagania dla CPE”
 Punkt 1.1 „Interfejs w kierunku sieci zewnętrznej 1Gb/s – typ zależny od realizacji przyłącza (elektryczny RJ45 lub optyczny z użyciem modułu SFP)”.
Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych optycznych i elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-LX itp.).

 Typy i zasięgi interfejsów zależą od sposobu realizacji przyłącza. Dla interfejsu elektrycznego wymagany jest standard 1000Base-T. Rodzaj interfejsu optycznego oraz jego zasięg zależny jest od odległości optycznej od urządzenia agregującego. Jako minimum należy przyjąć 1000Base LX.

Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych optycznych i elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-LX itp.). Czy dopuszczalne jest użycie elektrycznych modułów SFP?

Tak. Jest dopuszczalne.

 Punkt 1.2 „Interfejs w kierunku sieci wewnętrznej RJ45 100/1000 Mb/s”.
 Proszę o wyszczególnienie wymagań dotyczących  typu interfejsów fizycznych elektrycznych (1000Base-T, 1000Base-TX, 1000Base-CX itp).

 Wymagany jest interfejs 1000Base-T.

Czy dopuszczalne jest użycie elektrycznych modułów SFP?

 Tak. Jest dopuszczalne.

 Punkt 2.1 „Funkcja routera brzegowego dla sieci wewnętrznej w szkole z obsługą routingu statycznego IPv4 i IPv6”.  
 Czy wymagany jest także multicast static routes ?

 Nie jest wymagany.

Punkt 2.3 „ Funkcja firewall’a pełnostanowego (stateful inspection firewall) z filtrowaniem ruchu TCP/IP zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6”
 Czy firewall ma mieć wbudowane moduły np. antywirusowy, IPS/IDS ?

Nie jest wymagane wsparcie dla antywirusa IPS/IDS.

Do jakiej warstwy modelu OSI mają być wspierane funkcje firewallow’e ?

Funkcje firewallow’e mają być wspierane do warstwy 4 OSI (firewall stanowy).

 Punkt 2.5 „Translacja pomiędzy protokołami IPv4 i IPv6 (NAT46, NAT64)”.
 Proszę o wyjaśnienie zasadności tego wymagania biorąc pod uwagę, że dla IPv6 nie stosuje się w praktyce translacji NAT. Adresacja IPv6 jest zapisana na 128 bitach co daje możliwość zaadresowania 2128 hostów. Trudno jest zapisać tak dużą liczbę w systemie dziesiętnym, ale dla zobrazowania sytuacji można podać, iż na każdą osobę żyjącą na kuli ziemskiej przypada około 500 adresów. W takiej sytuacji nie wydaje się potrzebna translacja dla IPv6. Niezależnie od zasadności, wymaganie to faworyzuje jednego z producentów sieciowych.

Funkcjonalność NAT46/NAT64 związana jest z połączeniem problemu braku dostępności adresacji IPv6 z problemem różnorodnego (często starego) sprzętu użytkowanego w sieci lokalnej przez jednostki oświatowe. Funkcjonalność ta realizowana jest również przez urządzenia wielu dostawców, a zatem wymaganie to nie zakłóca konkurencji.

 Punkt 2.6 „Usługi dla sieci wewnętrznej: DHCP”.
 Czy wymagana jest osobna usługa DHCP dla każdego VLANu ?

Nie jest wymagana.

Czy wymagane jest wsparcie DHCP snooping ?

 Nie jest wymagane.

 Punkt 2.8 „Synchronizacja czasu do serwera NTP.
 Która wersja protokołu NTP jest wymagana?

 Wymagana jest wersja protokołu NTPv3.

 Punkt 3.3. „Ilość nowych połączeń”.
 Proszę o zdefiniowanie typów i źródeł logowanych zdarzeń.

Logowanie zdarzeń ma się odbywać z użyciem protokołu syslog (514/udp).

Urządzenie ma logować zdarzenia wynikające co najmniej z:

 • zastosowanych zasad filtrowania i modyfikacji strumienia pakietów (firewalling i nat),
 • uwierzytelniania użytkowników sieciowych i administratorów,
 • czynności sieciowych wykonywanych przez administratora.

Mechanizm wysyłania informacji w reakcji na zdarzenia (snmp-trap) ma informować co najmniej o:

 • zmianach statusu interfejsów,
 • przekroczeniu zdefiniowanych warunków środowiskowych (w szczególności temperatura CPU, awaria wentylatora o ile występuje),
 • przekroczeniu zdefiniowanych warunków pracy (w szczególności zajętości RAM, pamięci nieulotnej i obciążenia CPU, zmianie konfiguracji, restarcie systemu).

Mechanizm dostępu do informacji na urządzeniu (snmp) ma informować co najmniej o:

 • wielkości ruchu (liczba pakietów, wolumen) na interfejsach,
 • błędach na interfejsach,
 • warunkach środowiskowych (temperatura),
 • warunkach pracy (w szczególności zajętość RAM, pamięci nieulotnej, obciążenie CPU).
 „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC”
Załącznik nr 2 „Wymagania na Access Point
 Punkt 3.4. „Maksymalna moc nadawania EIRP w paśmie 2,4GHz”.
 Proszę o rozwinięcie wymagań na poszczególne MCS i przepływności.

 W wymaganiu określono jedynie maksymalną moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz.


Kwalifikowalność wnioskodawcy i obszar realizacji projektu


02.12.2016 r.

Czy wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez spółkę „w organizacji” ?

Zgodnie z zasadami konkursu o wsparcie mogą aplikować jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 posiadający aktualny wpis do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) oraz spełniający wszystkie wymagania wskazane w § 4 pkt 8 przytoczonego rozporządzenia. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Prezesa UKE jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie.

Z uwagi na powyższe, oraz ze względu na fakt, iż we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych należy podać między innymi numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), którego wskazana forma prawna spółki nie posiada, zaś potwierdzenie wpisu do KRS jest również obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, brak jest możliwości przedłożenia wniosku o dofinansowanie przez spółkę „w organizacji”.

18.11.2016 r.

Kto może aplikować o wsparcie w ramach II naboru dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”?

Zgodnie z zasadami konkursu o wsparcie mogą aplikować jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 posiadający aktualny wpis do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) oraz spełniający wszystkie wymagania wskazane w § 4 pkt 8 przytoczonego rozporządzenia. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Prezesa UKE jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie. W ramach drugiego naboru nie mogą aplikować o środki Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz nie są dopuszczone partnerstwa/ konsorcja przedsiębiorstw.

Jakie są obszary możliwe do objęcia wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Wsparcie w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektów polegających na budowie sieci NGA możliwe jest tylko i wyłącznie na obszarach konkursowych wskazanych w dokumentacji konkursowej. Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” zawiera informację o minimalnej liczbie gospodarstw domowych, które należy objąć zasięgiem w ramach projektu na danym obszarze oraz wskazuje maksymalną możliwą do uzyskania kwotę dofinansowania na projekt na danym obszarze. W plikach, które są możliwe do pobrania po otwarciu Załącznika nr 14 wskazane zostały konkretne punkty adresowe, które możliwe są do objęcia zasięgiem sieci na danym obszarze.

Czy potencjalny wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 1.1 powinien objąć w projekcie cały obszar konkursowy wskazany w Załączniku nr 14 pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”?

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi kryteriami formalnymi i merytorycznymi dla działania 1.1:

 1. W ramach kryterium formalnego nr 10 badane jest czy projektowany zasięg sieci NGA jest równy lub większy od minimalnej wartości określonej dla danego obszaru interwencji ( w zakresie wskazanej do objęcia zasięgiem liczby gospodarstw domowych);
 2. W ramach kryterium formalnego nr 11 badane jest czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie szkoły oraz placówki edukacyjne wskazane dla danego obszaru inwestycji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 4 ust. 14 obowiązującego Regulaminu Konkursu „wnioskodawca jest zobowiązany do zadeklarowania minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na wybranym obszarze interwencji spośród punktów adresowych określonych w wykazie obszarów konkursowych jako „podstawowe”. Każde zadeklarowane zwiększenie zasięgu planowanej sieci NGA (ponad minimum określone dla obszaru) może dopiero uwzględniać wszystkie pozostałe punkty adresowe wskazane w liście gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla danego obszaru konkursowego w tym punktów adresowych „dodatkowych”.”

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż nie ma w dokumentacji konkursowej zapisu obligującego wnioskodawcę do objęcia zasięgiem w całości wybranego obszaru konkursowego.


Dokumentacja konkursowa


20.01.2017 r.

W związku z komunikatem o tym, że wnioskodawcy działania 1.1. POPC  nie są już zobowiązani do uzyskania i załączenia do wniosku zaświadczeń dotyczących wpływu projektu na gospodarkę wodną proszę o odpowiedz czy dobrze rozumiem, że Wnioskodawcy mają obowiązek załączyć Formularz w zakresie OOS i zaświadczenie RDOS w zakresie OOS natomiast zwolnienie z obowiązku dotyczy tylko Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POPC” w dalszym ciągu obligatoryjnymi załącznikami do wniosku są: Załącznik Ia – „Formularz w zakresie OOŚ” oraz Załącznik Ib – „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000”.

W związku z uchyleniem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które nakładały na  wnioskodawców obowiązek przedkładania Deklaracjiwłaściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, w przypadku wszystkich projektów, które nie wywierają wpływu na stan części wód powierzchniowych i podziemnych, wnioskodawcy drugiego konkursu w ramach działania 1.1 w zakresie dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko nie są zobowiązani do uzyskania i załączenia do wniosku wyłącznie zaświadczeń dotyczących wpływu projektu na gospodarkę wodną.

 Czy w wyniku podpisania przez Pana Prezydenta ustawy likwidującej gimnazja, planowane są zmiany w liście szkół przeznaczonych do podłączenia w drugim naborze POPC? Zgodnie z zasadami nawet jeśli szkoły znajdują się w jednym budynku (typowe połączenie to szkoła podstawowa i gimnazjum), to każda ze szkół jest liczona niezależnie w zakresie przyłącza oraz infrastruktury.

Nie jest planowana aktualizacja List jednostek oświatowych do objęcia wsparciem. Mając na uwadze powyższe, za obowiązujące uznaje się załączniki pn. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem – załącznik 12 oraz Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit A.)  – załącznik nr 13 do regulaminu konkursu. Powyższe dokumenty są udostępnione na stronie internetowej CPPC. Kwestie poruszone w pytaniu regulują zapisy wzoru umowy o dofinansowanie.

06.12.2016 r.

Czy potencjalny wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych w tym również z literą „A”?

Wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych na danym obszarze konkursowym. Powyższy obowiązek wynika z zapisów załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu, tj. kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC.

W ramach kryterium formalnego nr 11 badane jest: „czy projektowane podłączenie do sieci NGA obejmuje wszystkie szkoły oraz placówki edukacyjne wskazane dla danego obszaru inwestycji.” Należy więc stwierdzić, iż spełnieniem tego kryterium będzie podłączenie wszystkich jednostek oświatowych wskazanych w załączniku nr 13 do Regulaminu Konkursu, tj. Lista jednostek do objęcia wsparciem dla danego obszaru konkursowego (tj. zarówno jednostek oświatowych, jak i jednostek oświatowych oznaczonych literą „A”).

Jednocześnie należy mieć na uwadze zapisy § 4 ust.13  Regulaminu konkursu, zgodnie z którymi 80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Czy w ramach drugiego naboru do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki poniesione w ramach pomocy de minimis czy wyłącznie wydatki w ramach pomocy publicznej?

 W ramach II naboru wsparcie może stanowić zarówno pomoc publiczną jak i pomoc de minimis.

Podział wydatków kwalifikujących się do wsparcia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r., w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1466, ze zm.)

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach pomocy publicznej jak i pomocy de minimis są wskazane w § 7 odpowiednio w ust. 4 i 6 przedmiotowego Rozporządzenia.

18.11.2016 r.

Czy dokumentacja konkursowa w ramach I Osi priorytetowej POPC wraz z integralnymi załącznikami będzie dostępna w języku angielskim?

Dokumentacja konkursowa w języku angielskim nie jest dostępna. Zgodnie  z  „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” w ramach działania 1.1 Wniosek o dofinansowanie wraz z integralnymi załącznikami należy wypełnić w języku polskim.

Jaka jest różnica pomiędzy „Placówką oświatową” a Placówką oświatową A”?

Różnice pomiędzy „Placówką oświatową” a Placówką oświatową A” dotyczą wymaganych parametrów usług transmisji danych oraz zastosowanej technologii przyłączenia placówki do sieci. Dokładne wyszczególnienie wskazanych różnic opisane jest w dokumencie „Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych w ramach drugiego naboru dla działania 1.1 POPC” dostępnym na stronie internetowej. Wnioskodawca jest zobligowany do przyłączenia wszystkich jednostek oświatowych znajdujących się na danym obszarze interwencji, zgodnie z Załącznikiem nr 12 pn. „Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem”, oraz Załącznikiem nr 13 pn. „Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit A)”.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy. W związku z faktem, iż termin naboru upływa w dniu 9 stycznia 2017 r., natomiast termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przypada na 31 marca 2017 r., czy wnioskodawca może przedłożyć sprawozdanie za 2015 r.?

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie” należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za zatwierdzony rok obrachunkowy.

Jak jest minimalna kwota dofinansowania o którą mogą aplikować potencjalni wnioskodawcy w ramach II naboru dla działania 1.1?

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją konkursową nie została określona minimalna kwota dofinansowania dla projektu.

W Załączniku nr 14 pn. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze”, wskazano maksymalne kwoty dofinansowania dla obszaru interwencji. Czy należy wnioskować, iż wskazane kwoty stanowią odpowiednio 80 i 85% dofinansowania dla danego obszaru ?

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 maksymalna intensywność wsparcia dla projektów składanych w ramach działania 1.1 POPC nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego i 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych poza województwem mazowieckim. Wysokość wsparcia ustala się w drodze indywidualnej weryfikacji potrzeb, mającej na celu ograniczenie wsparcia do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze. Zgodnie z powyższym, uwzględniając zapisy wskazanego rozporządzenia dla obszarów konkursowych zdefiniowanych w załączniku „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” określono maksymalną kwotę wsparcia dla projektu na danym obszarze konkursowym. Wskazana kwota określa maksymalną wartość dofinansowania o jakie może ubiegać się wnioskodawca po uwzględnieniu wyliczeń związanych z wygenerowanym w projekcie dochodem (luka finansowa) oraz wskazanych maksymalnych intensywności wsparcia dla obszarów konkursowych. Założenia i wyliczenia w „modelu finansowym” podlegają weryfikacji ekspertów zewnętrznych podczas oceny merytorycznej.


Doświadczenie wnioskodawcy


18.11.2016 r.

Czy w zakresie kryterium punktowego nr 1 pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”, weryfikacji podlega doświadczenia wnioskodawcy jako inwestora inwestycji z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. W sytuacji, gdy w spółce jest kilku udziałowców i tylko jeden z  nich, tj. mniejszościowy udziałowiec posiadający np. 10 % udziałów, posiada wymagane doświadczenie, czy będzie to wystarczające, aby uzyskać punkty w ramach przedmiotowego kryterium? Jakie dokumenty złożyć ma wnioskodawca w celu wykazania zrealizowania opisanych w tym kryterium inwestycji ?

W ramach wskazanego kryterium punktowego ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (w tym udziałowców). W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest, aby jeden podmiot spełniał wymóg zrealizowania jako inwestor w ciągu ostatnich 8 lat inwestycji z obszaru budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. W przypadku aplikowania przez jednego wnioskodawcę na kilka obszarów, wartość zrealizowanych inwestycji bada się w odniesieniu do wszystkich obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Należy przedstawić informacje w przedmiotowym zakresie w studium wykonalności (punkt 3.1.2), jak również we wniosku o dofinansowanie (punkt 16). Opisując doświadczenie wnioskodawcy należy koncentrować się przede wszystkim na projektach zrealizowanych z pozycji INWESTORA, ponieważ tylko takie będą brane pod uwagę przy badaniu tego kryterium. Należy zawrzeć informacje tj. okres realizacji, wartość inwestycji netto, miejsce zrealizowania inwestycji, źródła finansowania (źródła prywatne bądź publiczne), należy przedstawić krótki opis celów i osiągniętych rezultatów, dodatkowo w przypadku zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy podać nazwę i numer projektu.


Studium wykonalności wraz załącznikami


21.12.2016 r.

Jaki stopień szczegółowości powinny zawierać sporządzane przez wnioskodawcę mapy koncepcyjne sieci?

Mapa koncepcyjna sieci jest jednym z obligatoryjnych załączników do studium wykonalności w ramach prowadzonego II konkursu dla działania 1.1 POPC. Obrazuje ona koncepcję techniczną planowanego do realizacji przez wnioskodawcę projektu. Mając na uwadze powyższe, powinna zawierać kluczowe informacje umożliwiające ocenę merytoryczną przedłożonego projektu przez eksperta zewnętrznego. Zakres danych wskazanych w załączniku zależny jest od rodzaju oraz technologii planowanej inwestycji. W kontekście powyższego należy mieć na względzie aby dokumentacja konkursowa (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) przedkładana przez wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru umożliwiła przeprowadzenie pełnej oceny wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru projektów dla działania 1.1 POPC. Ekspert zewnętrzny dokonujący analizy zakresu planowanej do wybudowania sieci NGA dokonuje oceny wszystkich przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów (nie ogranicza się jedynie do mapy koncepcyjnej sieci). Rekomenduje się aby   przykładowa mapa koncepcyjna projektu zawierała najważniejsze elementy między innymi takie jak: punkty styku sieci, węzły własne, węzły obce, przebiegi kanalizacji lub podbudowy słupowej (z podziałem na budowaną, przebudowaną, dzierżawioną), optykę magistralną i dostępową, maszty (budowane, dzierżawione), nadajniki z anteną, zasięgi radiowe, punkty adresowe zadeklarowane do objęcia zasięgiem (obejmujące gospodarstwa domowe oraz jednostki oświatowe wskazane w załączniku nr 4 do wniosku o dofinansowanie) oraz w zależności od przyjętej technologii budowy sieci inne niezbędne elementy umożliwiające ekspertowi kompleksową ocenę merytoryczną projektu.

Należy mieć na uwadze, iż warstwy sieci wskazane w mapie koncepcyjnej powinny umożliwić zweryfikowanie wartości wskazanej dla wskaźnika „Długość sieci szerokopasmowej” we wniosku o dofinansowanie oraz powinny być spójne z innymi załącznikami np. kosztorysem projektu CPPC pragnie podkreślić, że przedstawione przykładowe warstwy sieci nie stanowią katalogu zamkniętego i zależne są od rodzaju planowanej inwestycji. Za poprawne przygotowanie koncepcji technicznej projektu odpowiada wnioskodawca. Niewskazanie wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających pełną ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie może skutkować negatywną oceną przedłożonego wniosku o dofinansowanie. Należy zatem wskazać, iż przekazana dokumentacja w postaci mapy koncepcyjnej sieci powinna być możliwie jak najbardziej szczegółowa i oddająca w pełni koncepcję techniczną planowanej do wybudowania sieci szerokopasmowej NGA.

Czy „kosztorys sieci” stanowiący załącznik nr 2 do studium wykonalności należy opracować na dedykowanym przez CPPC szablonie, czy można go sporządzić wg własnego wzoru ?

 CPPC nie udostępnia obligatoryjnego szablonu sporządzenia załącznika nr 2 do studium wykonalności pn. Kosztorys sieci. Sporządzając kosztorys sieci należy uwzględnić wykonanie kalkulacji kosztów w oparciu o ceny jednostkowe. W kosztorysie sieci koszty jednostkowe oraz planowane koszty realizacji projektu należy przedstawić w wartościach netto (bez VAT) chyba, że wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Ponadto w kosztorysie zaleca się uwzględnić wszystkie koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu. Kosztorys powinien zostać oparty na aktualnych cenach rynkowych, zapewniających jednocześnie odpowiednią jakość zaplanowanych inwestycji (najlepsze efekty przy możliwie najniższych cenach). Kosztorys powinien uwzględniać wszystkie przewidziane koszty. Przedstawione koszty powinny być racjonalne i niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Dodatkowo należy mieć na względzie, iż zakres przedmiotowy kosztorysu i jego treść merytoryczna powinna umożliwić ekspertowi dokonanie jednoznacznej oceny kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 POPC. CPPC zaleca, aby oprócz szczegółowych pozycji kosztorysu, wskazać również kategorie główne kosztów które będą tożsame z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinasowanie tj. wydatki wskazane w kosztorysie sieci, winny się agregować do kategorii głównych wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, iż za  poprawne przygotowanie kosztorysu projektu odpowiada wnioskodawca. Niewskazanie wszystkich niezbędnych informacji lub zbyt ogólne zaprezentowanie kosztów umożliwiających pełną ocenę merytoryczną może skutkować negatywną oceną przedłożonego wniosku o dofinansowanie.

02.12.2016 r.

Czy wnioskodawcy mogą składać sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)?. Sprawozdania stanowią załącznik do dokumentacji aplikacyjnej i na ich podstawie badana jest kondycja finansowa oraz potencjał ekonomiczny wnioskodawcy. Czy taka forma sprawozdań zapewni porównywalność w stosunku do sprawozdań sporządzanych w „klasyczny” sposób? Czy może to utrudniać ocenę przez ekspertów? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia dla oceny i jej wyników?

Sprawozdania mogą być składane w wersji MSR. Dla potrzeb oceny merytorycznej nie stanowi to różnicy. Wnioskodawca może zawsze wskazać różnice/informacje dodatkowe w studium wykonalności.

Czy w punkcie „3.1.1 Zespół realizujący Projekt” studium wykonalności wnioskodawca może wskazać personel, który zostanie formalnie zaangażowany przez beneficjenta (na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub poprzez zawarcie umów z osobami samozatrudnionymi lub w innej formie dopuszczalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, po zawarciu umowy o dofinansowanie?

We wskazanym punkcie należy przedstawić opis posiadanych zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia zespołu zarządzającego oraz kluczowych osób w zespole. Należy podać zaangażowanie etatowe tych osób w realizację projektu oraz czas przez jaki będą zaangażowani w prace przy projekcie. Jaka sama nazwa punktu opisowego wskazuje, wyznacza się zasoby wnioskodawcy, a więc zasoby, które wnioskodawca posiada aktualnie do realizacji projektu, wskazując ewentualnie (zgodnie z opisem w Instrukcji wypełniania studium wykonalności) zadania planowane do zlecenia na zewnątrz.

Co do zasady wnioskodawca działania 1.1 powinien wskazać w studium wykonalności, iż jest w stanie zrealizować planowaną inwestycję, bazując między innymi na doświadczeniu posiadanej kadry pracowniczej.


Kryteria formalne i merytoryczne dla działania 1.1 PO PC


09.02.2017 r.

Jak dokładnie należy interpretować kryterium merytoryczne nr 7 pn. „Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu.” w przypadku gdy wnioskodawca w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym wykazał ujemny wynik operacyjny czyli promesa kredytowa jest wymagana na podstawie kryterium:
 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
   
Moje pytanie dotyczy tego o jaką wysokość promesy powinniśmy wystąpić. Czy należy pomniejszyć kapitały własne o ujemny wynik i zbadać czy po takim obniżeniu kapitały są wystarczające do pokrycia 60% wkładu własnego czy należy wystąpić o promesę na całość kwoty będącej równowartością 60% wkładu własnego? Analogicznie pytanie dotyczy przypadku gdy wymóg promesy wynikałby z kryterium 
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;
Czy należy wystąpić o promesę na kwotę odpowiadającą 60% wkładu własnego czy też można jakoś uwzględnić posiadany przez wnioskodawcę wkład własny i jeśli tak to w jaki sposób?

Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 7. Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu w wymienionych przypadkach tj. gdy:

 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;

obligatoryjne jest przedstawienie na etapie składania wniosku o dofinansowanie zabezpieczenia udziału własnego w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej. Promesa powinna być wystawiona na kwotę odpowiadającą 60% wymaganego wkładu własnego.

Czy wskaźniki efektywności w projekcie 1.1. z dotacją – chodzi o wariant wskaźniki z dofinansowaniem – muszą być dodatnie, aby projekt był dofinansowany?

Zagadnienie należy traktować w ujęciu szerokim, nie ograniczając się do założenia, iż określone wskaźniki efektywności finansowej z wariancie z dotacją muszą bądź nie być dodatnie, aby projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC. Należy zauważyć, iż w ramach oceny kryterium merytorycznego nr 10, tj. Ocena finansowa – badanie rentowności projektu – analiza kosztów i korzyści badaniu podlega, czy analiza kosztów i korzyści została sporządzona zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, w tym, czy luka w finansowaniu jest wyliczona zgodnie z ww. Wytycznymi. W ramach wskazanego kryterium oceniana jest również rentowność projektu w okresie referencyjnym. Jak sam opis kryterium merytorycznego oceny wskazuje, nie określa się w sposób jednoznaczny oczekiwanej wartości wskaźników efektywności finansowej w danym wariancie. Powyższe wynika z faktu, iż bazując na dotychczasowych doświadczeniach z zakresu wdrażania projektów z zamkniętej już perspektywy finansowej POIG Instytucja Organizująca Konkurs chciała uniknąć sytuacji, w których wnioskodawcy „dostosowują” dane wskazywane w analizie finansowej celem osiągnięcia oczekiwanych (akceptowanych przez IOK) wskaźników efektywności finansowej. Dodatkowo, należy jednoznacznie podkreślić, iż ocenie podlega całość zawartości merytorycznej analizy kosztów i korzyści. Błędem jest więc sprowadzanie oceny wskazanego kryterium do uzależnienia kwestii otrzymania dofinansowania od danej wartości wskaźników wskazanych w analizie finansowej.

Przedstawione elementy oceny nie wyczerpują więc całej złożoności zagadnień związanych z przygotowywaną przez wnioskodawców analizą kosztów i korzyści, która będzie podlegać ocenienie. Ocenie podlegać będzie dokument analizy finansowej pod kątem merytorycznym w kontekście wymagań określonych w wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, mając jednocześnie na uwadze zapisy całości dokumentacji przekazanej wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Należy mieć na względzie, iż w ramach oceny wskazanego kryterium merytorycznego badane będą przekazane przez wnioskodawcę informacje. Obowiązkiem wnioskodawcy jest więc przedstawienie kosztów/ opisów kosztów/ wskaźników efektywności finansowej w sposób możliwie najszerszy i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych. Przystępując do konkursu wnioskodawca winien przygotować projekt z należytą starannością oraz tak aby nie było wątpliwości w jaki sposób projekt zostanie prawidłowo zrealizowany oraz utrzymany w okresie trwałości. Zachęcamy więc każdorazowo do opisywania przyjętych w analizie finansowej założeń w treści studium wykonalności i przygotowywanie dokumentacji konkursowej.

12.01.2017 r.

 Według informacji zamieszczonych w „Najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) w ramach drugiego naboru wniosków dla działania 1.1 POPC” na stronie CPPC: „za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu)”. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada pokrycia w kapitale własnym co najmniej 60% udziału własnego, obligatoryjnie należy przedstawić promesę bezwarunkową na zabezpieczenie udziału własnego. „Promesa powinna być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 60% udziału własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa”.
W związku z powyższym czy promesa powinna ponadto obejmować także środki na pokrycie podatku VAT oraz wydatków niekwalifikowalnych ?

 Zgodnie z Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

W przypadku, gdy koszt podatku VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego projektu, nie jest konieczne, aby promesa kredytowa obejmowała środki finansowe na jego pokrycie.

Powyższa interpretacja dotyczy również wszystkich innych wydatków wskazanych jako niekwalifikowalne w budżecie projektu.

W odniesieniu do kryterium merytorycznego punktowego nr 1 pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/ inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”. Chodzi o sformułowanie „wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę inwestycji w odniesieniu do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla obszarze na który aplikuje”. Czy chodzi tu historyczny koszt realizacji inwestycji, wartość księgową aktywów, warność rynkową, wartość odtworzeniową czy jeszcze inaczej należy interpretować sformułowanie „wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę inwestycji”?

 Należy przyjąć metodę historycznego kosztu inwestycji tj.  założenia iż wszystkie aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach aktualnych w czasie ich nabywania, wytwarzania lub powstawania, czyli po cenach aktualnych w chwili ich poniesienia (cena zakupu, cena nabycia, koszt wytworzenia). Podsumowując należy wskazać wartość netto inwestycji w momencie jej zrealizowania.

21.12.2016 r.

Czy możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot, który jest udziałowcem innego podmiotu posiadającego doświadczenie w zakresie doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych jako inwestor? Czy wymogi formalne w zakresie kryterium merytorycznego pn. „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych” w tej sytuacji zostałyby spełnione?

Zgodnie opisem kryterium merytorycznego punktowego nr 1. pn. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych badaniu podlega, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu 8 lat zrealizował jako inwestor inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. Punktacja ww. kryterium będzie uzależniona od wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę (w tym udziałowców) inwestycji w odniesieniu do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla obszaru na który aplikuje. W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest, aby jeden podmiot spełniał wymóg zrealizowania inwestycji z obszaru budowy sieci telekomunikacyjnych. Jeżeli jeden wnioskodawca składa aplikacje konkursowe na kilka różnych obszarów, wartość zrealizowanych inwestycji bada się w odniesieniu do wszystkich obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca, który jest udziałowcem innego podmiotu, posiadającego doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, nie może wskazać doświadczenia ww. podmiotu z uwagi na niespełnienie wymogów ww. kryterium.

Czy w sytuacji kiedy w spółce jest mniejszościowy udziałowiec (ma poniżej 10% udziałów) jego doświadczenie, rozumiane jako wartość zrealizowanych inwestycji związanych z budową sieci, jest liczone w całości czy proporcjonalnie do udziałów?

 Zgodnie z kryterium nr 1 pn. Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji sieci telekomunikacyjnych badaniu podlega, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor inwestycje z zakresu budowy/przebudowy/rozbudowy sieci telekomunikacyjnychW opisie kryterium nie uwzględniono kwestii wielkości udziałów w spółce.

06.12.2016 r.

Czy został lub zostanie udostępniony wzór promesy kredytowej lub wytyczne co do jej treści ?

Nie został i nie zostanie udostępniony wzór promesy kredytowej. Każdy bank posiada własny wzór dokumentów.

21.11.2016 r.

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego nr 7 pn. Wnioskodawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu w przypadku, gdy:
 • wartość 60 % udziału własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa;
 • w sprawozdaniu finansowym Wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny;
 • wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy;
obligatoryjne jest przedstawienie zabezpieczenia udziału własnego zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej.
Czy takim zabezpieczeniem może być promesa kredytowa? Jakie warunki musi spełnić taka promesa?

W przypadku gdy wartość 60% udziału własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa lub w sprawozdaniu finansowym wnioskodawcy za ostatni pełny rok obrotowy wykazany jest ujemny wynik operacyjny lub wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, obligatoryjne jest przedstawienie na etapie składania wniosku o dofinansowanie zabezpieczenia udziału własnego w postaci bezwarunkowej promesy kredytowej.  Promesa bezwarunkowa powinna zostać wystawiona przez bank na okres minimum 6 miesięcy po przeprowadzeniu weryfikacji potencjału ekonomicznego wnioskodawcy, skutkującej pozytywną oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. Co do zasady, bank po zweryfikowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa ma zagwarantować możliwość udzielenia kredytu na finansowanie części inwestycji we wskazanym okresie czasu. Promesa powinna być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 60% udziału własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa. Jeżeli wnioskodawca w ramach działania 1.1 ubiega się o dofinansowanie dla kilku projektów,  promesa musi być wystawiona na kwotę, która zabezpieczy realizację wszystkich projektów dla których wnioskodawca złożył wnioski o dofinansowanie.

Ponadto z uwagi na liczne błędy interpretacyjne, CPPC przypomina, że zgodnie z Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za wkład własny należy uznać środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).

Zgodnie z zapisami kryterium formalnego nr 10 pn. Dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA:
 • minimalna liczba gospodarstw domowych;
 • wszystkie szpitale publiczne wskazane w liście dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt.
Czy zasięgiem sieci NGA o przepustowości min. 100 Mb/s należy objąć szpitale publiczne?

Zgodnie z opublikowaną w dniu 2016-10-14 Listą obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia na danym obszarze brak jest wyróżnienia punktów adresowych dedykowanych szpitalom publicznym z uwagi na fakt, że szpitale publiczne nie są objęte zakresem ogłoszonego konkursu. Z uwagi na powyższe, do dokumentacji konkursowej nie załączono dodatkowej listy punktów adresowych narzucającej wnioskodawcom obowiązek objęcia zasięgiem planowanej sieci NGA wszystkich szpitali publicznych istniejących na danym obszarze konkursowym.


Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1


22.12.2016 r.

Czy dofinansowaniu podlegać będzie budowa lub rozbudowa węzła znajdującego się poza granicami obszaru, rozumianego jako gminy i powiaty przypisane do danego obszaru interwencji w punkcie 3 Wniosku dofinansowanie “Miejsce realizacji projektu” ?
Przykład: Operator zamierza wykorzystać technologię LTE do objęcia zasięgiem PA znajdujących się na obszarze, na który składa wniosek. Ze względów technicznych (np. ukształtowanie terenu) optymalne posadowienie masztu znajduje w gminie nie należącej do obszaru (tzn. gminy na której planuje się maszt nie ma na liście dostępnej w punkcie 3 Wniosku o dofinansowanie lub na listach PA możliwych do objęcia zasięgiem). Czy koszt rozbudowy lub posadowienia masztu zostanie dofinansowany w takiej sytuacji?

Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia w ramach działania 1.1 POPC, wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego, przy czym zasięgiem sieci powinny być objęte podmioty (punkty adresowe i placówki oświatowe) wskazane dla wybranego obszaru w dokumentacji konkursowej.
W związku z powyższym w celu zrealizowania głównego celu projektu jakim jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na wybranym obszarze konkursowym, dopuszczalne jest wykorzystanie węzła, zlokalizowanego poza danym obszarem (ale na terytorium RP) pod warunkiem, iż jest to rozwiązanie najbardziej opłacalne finansowo bądź najkorzystniejsze z technicznego punktu widzenia inwestycji i zostanie wiarygodnie uzasadnione w dokumentacji aplikacyjnej.

02.12.2016 r.

Jakie usługi mogą być świadczone w oparciu o sieci dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz czy istnieje możliwość komercyjnej rozbudowy tych sieci w kontekście zachowania zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej?
 1. Do sieci współfinansowanych ze środków PO PC (rozumianych ściśle jako sieci projektowe, na które udzielono dofinansowanie i które obejmują określony w projekcie zakres gospodarstw domowych) podłączane są wyłącznie białe punkty adresowe i tylko do tych punktów adresowych świadczone są usługi regulowane dokumentacją konkursów organizowanych w ramach PO PC. Dotyczy to zarówno beneficjentów PO PC, jak i przedsiębiorców, którzy uzyskają dostęp hurtowy do tych sieci w celu oferowania usług detalicznych do gospodarstw domowych objętych zasięgiem tych sieci. Zarówno beneficjentów, jak i operatorów korzystających, wiążą minimalne parametry usług określone w wymaganiach technicznych dla sieci PO PC.
 1. Nie jest ograniczana możliwość dalszej rozbudowy sieci, wybudowanej z dofinansowywaniem ze środków POPC, na zasadach komercyjnych, wyłącznie ze środków własnych na obszary białe, nie wskazane uprzednio w projekcie, szare lub czarne. Obostrzenia co do obszaru docelowego inwestycji dotyczą wyłącznie inwestycji współfinansowanych i tylko w tym zakresie są „regulowane” systemowo.
 1. Sytuacje komercyjnej rozbudowy sieci PO PC z pozycji beneficjenta i operatora korzystającego są w istocie tym samym, tj. dotyczą stanu „pozaprojektowego”. Należy zauważyć, że o ile beneficjent nie wskazuje w projekcie obszarów, na których zamierza inwestować (równolegle lub w przyszłości) bez dofinansowania, to analiza przychodowa projektu na potrzeby obliczenia luki finansowej powinna uwzględniać – w stopniu właściwym – prognozowane przychody z dostępu hurtowego, który beneficjent jest obowiązany oferować.
 1. Usługi świadczone na „rozbudowanej” infrastrukturze nie muszą spełniać wymagań dla sieci PO PC, a także mogą być świadczone w obszarach szarych i czarnych.

Powyższe wnioski zostały oparte na zapisach Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, które w przypisie 96 wskazują na konieczność ograniczenia działalności wyłącznie do obszarów docelowych w przypadku, kiedy to organ publiczny decyduje się na budowę/rozbudowę sieci i zarządzania nią. W sytuacji kiedy stosowana jest konkurencyjna procedura wyboru, wytyczne nie wskazują na takie ograniczenie. Takie podejście zdaje się potwierdzać także opinia Komisji Europejskiej, zgodnie z którą rozwijanie sieci na obszary szare i czarne, z udziałem dofinansowania udzielonego na obszary białe, nie jest dopuszczalne na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Nie wskazano natomiast na zakaz rozwijania sieci ze środków prywatnych.

Jakie wydatki mogą być rozliczane ryczałtowo i jakie są obowiązujące stawki bądź kwoty ryczałtowe dla działania 1.1.?

W ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” nie wskazano katalogu wydatków, które mogą być rozliczane ryczałtowo.

21.11.2016 r.

Które dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące kwestii kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.1?

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju wydatków kwalifikujących się do dofinansowania  przedstawione są w:

 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu);
 • Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu);
 • Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO PC na lata 2014-2020;
 • Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r., w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466 ze zm.).

Inne


09.02.2017 r.

W przypadku wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do podpisania wniosku o dofinansowanie i pozostałych dokumentów, należy przedstawić pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przedłożone pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku o dofinansowanie musi być potwierdzone notarialnie.

Proszę o informację czy dopuszczalna jest zmiana formy prawnej wnioskodawcy w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej wnioskodawca, który zamierza ubiegać się  w ramach ww. Działania funkcjonuje jako spółka cywilna (S.C.). Jednocześnie prowadzone są prace związane z przekształceniem S.C. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową (Sp. z o.o. sp.k.), która zachowa ciągłość prawną dotychczasowej S.C. W związku z powyższym wnioskodawca na etapie składania wniosku będzie aplikował o dofinansowanie pod formą prawną S.C., natomiast podczas oceny wniosku nastąpi przekształcenie i w przypadku wyboru projektu do dofinansowania, wnioskodawca będzie funkcjonował jako Sp. z o.o. sp.k. Tym samym proszę o informację czy dopuszczalna jest opisana powyżej zmiana formy prawnej wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POPC podczas oceny wniosku oraz czy są z tym związane ewentualne dodatkowe wymogi lub warunki.

Na etapie oceny formalnej i merytorycznej przedłożony projekt będzie oceniany na podstawie przekazanej dokumentacji aplikacyjnej wraz z integralnymi załącznikami. W przypadku powzięcia informacji o przekształceniu spółki należy niezwłoczne powiadomić CPPC składając oficjalne pismo w przedmiotowej kwestii wraz z kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentacji potwierdzającej zmianę formy prawnej. W przypadku ewentualnego wyboru projektu do dofinansowania CPPC zmiana formy prawnej zostanie uwzględniona w zawartej umowie o dofinansowanie projektu. Należy nadmienić, iż w przypadku, gdyby przekształcony podmiot prawny przestał spełniać kryteria formalne i merytoryczne, CPPC może skierować projekt do powtórnej oceny formalnej / merytorycznej, a w przypadku uzyskania jego negatywnej oceny odstąpić od podpisania umowy o dofinasowanie.

20.01.2017 r.

Czy  profil e-puap, który podajemy w aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie musi być zaufany? Mamy w tej chwili założony profil firmowy, który został utworzony z profilu prywatnego zwykłego (bez statusu zaufanego).

W aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie należy podać adres aktywnej skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP (brak konieczność posiadania profilu zaufanego). Posiadanie konta na platformie ePUAP jest niezbędne do utrzymania bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą i będzie wykorzystane zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (jeśli konieczne będzie uzupełnienie wniosku ze względu na stwierdzenie braków w dokumentacji), jak i w ramach późniejszych kontaktów z wnioskodawcą. Adres ePUAP występuje w formacie: /login/skrytka lub /login/domyslna, w zależności od terminu założenia konta na platformie ePUAP.

12.01.2017 r.

Czy w ramach II naboru dla działania 1.1 wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem platformy ePUAP?

 W związku z dokonaną w dniu 13 grudnia 2016 r., aktualizacją dokumentacji konkursowej, podstawową formą złożenia wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami jest dedykowana aplikacja umieszczona pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych z aplikacją internetową, o której mowa powyżej, wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane w za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/2nab11). W przypadku pojawienia się ewentualnych problemów technicznych, CPPC niezwłocznie wystosuje komunikat w przedmiotowej kwestii. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do końca dnia 3 lutego 2017 r.,  jednakże nie zaleca się  odkładać złożenia wniosku na ostatnie minuty trwania naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.

Czy beneficjent, który nie podpisał jeszcze umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o wyborze generalnego wykonawcy na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl? Jak wynika z pkt 6.5.2 ppkt 10 i 11 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent może upublicznić zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej i przesłać je co najmniej do 3 wykonawców?

 Zgodnie z przytoczonymi Wytycznymi beneficjenci zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień realizowanych w ramach podejmowanych inwestycji dofinansowanych ze środków UE winni są do upublicznienia zapytania ofertowego polegającego na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy, potwierdzonego odpowiednim komunikatem Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.

Do publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności uprawnieni są jedynie beneficjenci (tzn. podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie). Do zarejestrowania się w Bazie koniecznym jest posiadanie numeru projektu. W trakcie procesu rejestracji dane dotyczące beneficjenta będą weryfikowane w oparciu o informacje zawarte w systemie SL 2014-2020. W konsekwencji rejestracja w Bazie nie będzie możliwa, jeżeli informacji dotyczących projektu nie będzie w systemie SL 2014-2020.

Zgodnie z przytoczonymi Wytycznymi (punkt 6.5.2 ppkt.11 Zasada konkurencyjności) w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot  rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowaniezobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile taką lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wybór generalnego wykonawcy w projekcie i zawarcie umowy, spełnia przesłanki rozpoczęcia realizacji projektu określone w art. 2 pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

21.11.2016 r.

Kiedy będą ogłaszane kolejne konkursy w ramach działania 1.1?

Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Na stronie internetowej CPPC w zakładce PO Polska Cyfrowa Harmonogram naborów również znajdują się informacje w kwestii planowanych konkursów.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.