DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualne dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
- Regulamin konkursu 29.01.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 06.11.2015
  zał. 3 - Wzór studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści 02.11.2015
  zał. 4 - Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 16.02.2016
  zał. 7 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP 02.11.2015
  zał. 8 - Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ 02.11.2015
  zał. 9 - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 02.11.2015
  zał. 11 – Wzór oświadczenia dotyczącego wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
  zał. 12 - Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 03.11.2015
4. Wzór umowy o dofinansowanie: 19.09.2016
  zał. 5 - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu 30.09.2015
  zał. 6 - Wzór harmonogramu projektu wyznaczający Kamienie milowe 30.09.2015
  zał. 7 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 8 - Wzór harmonogramu płatności 25.07.2016
  zał. 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 02.11.2015
  zał. 10 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 11 - Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 12 - Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał. 13 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał. 15 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał.16 - Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC 30.09.2015
6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 30.10.2015
  zał. 1a - Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1b - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1c - Wzór oświadczenia o poufności 30.10.2015
  zał. 2a - Wzór Karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b - Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 30.09.2015
  zał. 2c - Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 30.09.2015
  zał. 3 - Wzór Protokołu z Konkursu 30.10.2015
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
8. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) 30.09.2015
10. Lista placówek edukacyjnych do objęcia wsparciem i lista placówek zdrowia 04.01.2016
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 31.12.2015
12. Wymagania dla sieci NGA - POPC 30.09.2015
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.10.2015
14. Dane o lokalizacji węzłów światłowodowych regionalnych sieci szerokopasmowych
Dane mają charakter informacyjny.
Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty).
30.10.2015
15. Zanonimizowany wykaz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych posiadających światłowodowe medium transmisyjne wraz z informacją o liczbie wolnych interfejsów 23.11.2015

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.