DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualne dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
- Regulamin konkursu 29.01.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 06.11.2015
  zał. 3 - Wzór studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści 02.11.2015
  zał. 4 - Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 16.02.2016
  zał. 7 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP 02.11.2015
  zał. 8 - Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ 02.11.2015
  zał. 9 - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 02.11.2015
  zał. 11 – Wzór oświadczenia dotyczącego wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
  zał. 12 - Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 03.11.2015
4. Wzór umowy o dofinansowanie: 19.09.2016
  zał. 5 - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu 30.09.2015
  zał. 6 - Wzór harmonogramu projektu wyznaczający Kamienie milowe 30.09.2015
  zał. 7 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 8 - Wzór harmonogramu płatności 25.07.2016
  zał. 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 02.11.2015
  zał. 10 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 11 - Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 12 - Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał. 13 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 14 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał. 15 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał.16 - Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC 30.09.2015
6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 30.10.2015
  zał. 1a - Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1b - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1c - Wzór oświadczenia o poufności 30.10.2015
  zał. 2a - Wzór Karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b - Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 30.09.2015
  zał. 2c - Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 30.09.2015
  zał. 3 - Wzór Protokołu z Konkursu 30.10.2015
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
8. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) 30.09.2015
10. Lista placówek edukacyjnych do objęcia wsparciem i lista placówek zdrowia 04.01.2016
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 31.12.2015
12. Wymagania dla sieci NGA - POPC 30.09.2015
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.10.2015
14. Dane o lokalizacji węzłów światłowodowych regionalnych sieci szerokopasmowych
Dane mają charakter informacyjny.
Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty).
30.10.2015
15. Zanonimizowany wykaz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych posiadających światłowodowe medium transmisyjne wraz z informacją o liczbie wolnych interfejsów 23.11.2015

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.