KOMUNIKATY

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco.
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że dokumenty są dostępne w zakładce PO Polska Cyfrowa – Dokumenty do pobrania.

Prezentacja dotycząca przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcja w zakresie przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach działania 1.1 POPC.

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom zaprasza do zapoznania się z prezentacją dotyczącą przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcją w zakresie przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Celem przygotowanego materiału jest przedstawienie poszczególnych etapów podpisywania dokumentów do Umowy o dofinansowania

  1. Instrukcja przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
  2. Podpisywanie umowy w ramach działania 1.1. POPC.

CPPC informuje, iż w zakładce nabór wniosków do POPC 1.1 został dodany załącznik nr 8 harmonogram płatności w formie Excel.


Komunikat o zakończeniu oceny formalnej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż Komisja Oceny Projektów w dniu 23 czerwca 2016 r. zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Spośród 287  złożonych wniosków o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowano  220 projektów.
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat dotyczący sposobu przesyłania poprawek wniosku o dofinansowanie do CPPC za pomocą platformy ePUAP2 w ramach I osi POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC poprawki dotyczące wniosku o dofinansowanie, można przesyłać za pośrednictwem udostępnionej usługi Korekta wniosku o dofinansowanie 1.1 POPC zamieszczonej na platformie ePUAP2.

Instrukcja wyszukania usługi Korekta wniosku o dofinansowanie 1.1 POPC


Komunikat dotyczący odbioru pism na platformie ePUAP w ramach I osi POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC wszelka korespondencja kierowana do Wnioskodawców na wskazane skrytki ePUAP, wysyłana jest przy użyciu Urzędowego Poświadczenia Doręczenia – UPD.

Dokument w tym trybie dociera do Klienta/Wnioskodawcy dopiero po podpisaniu profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym oraz odesłaniu UPD do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na platformie ePUAP2 / zakładka „POMOC” / „Instrukcje i podręczniki” / „Załatwianie sprawy” / Rozdział 5 Podpisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPD) i odebranie pism z urzędu.

Fragment udostępnionej na platformie ePUAP2 Instrukcji użytkownika odnoszący się do Urzędowego Poświadczenia Doręczenia.


Komunikat dotyczący sposobu przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie w ramach I osi POPC

W związku pytaniami wnioskodawców odnoszącymi się do sposobu przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie, CPPC przygotowała krótką instrukcję w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC.

Link do krótkiej instrukcji dotyczącej przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie.


Informacja dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC do oceny formalnej zostały zakwalifikowane 287 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 963 mln PLN. Poniżej zestawienie projektów z podziałem na obszary interwencji
Wnioski o dofinansowanie złożone w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC


W nawiązaniu do ogłoszenia Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/aktualnosci/minister-cyfryzacji-zleca-audyt-techniczny-platformy-epuap), zwracamy uwagę wnioskodawcom na sygnalizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwość przerw w funkcjonowaniu systemu ePUAP w godzinach wieczornych.


CPPC potwierdza, że nadanie wniosku w polskiej placówce operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej S.A. w dniu 29 lutego 2016 r. zachowuje termin na jego złożenie zgodnie z art. 57 §5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).


Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż wersja 1.05 załącznika nr 4 nie wprowadza żadnych istotnych modyfikacji, ani poprawek krytycznych a jedynie drobne zmiany poprawiające funkcjonalność arkusza. Poprawki wprowadzane są na prośbę Wnioskodawców i mają na celu usprawnienie pracy arkusza. Jeżeli już przygotowaliście Państwo załącznik nr 4 w wersji wcześniejszej np. 1.03 lub 1.04 to nie ma obowiązku stosowania nowej wersji i przenoszenia danych. Dane przygotowane we wcześniejszych wersjach załącznika (oczywiście poprawnie zwalidowane) będą traktowane jako prawidłowe na ocenie formalnej.


Komunikat dotyczący Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie CPPC w zakładce Aktualności PO Polska Cyfrowa w dniu 29 stycznia 2016 roku, uruchamia Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad uruchomieniem kolejnych formularzy wniosków o dofinansowanie.

Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC:
http://generator.cppc.gov.pl/

Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC


W odpowiedzi na liczne wątpliwości potencjalnych wnioskodawców Działania 1.1 POPC,  dotyczących zależności danych wprowadzanych do formularza Wniosku o dofinansowanie od danych  obliczonych w Modelu Finansowym (Załącznik do Studium Wykonalności) Centrum Projektów Polska Cyfrowa poniżej prezentuje wyjaśnienie w przedmiotowej kwestii.

Model Finansowy – informacja


W związku z licznymi zgłoszeniami potencjalnych wnioskodawców odnoszącymi się do kryterium formalnego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, CPPC uprzejmie informuje, że jeżeli wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa i jako zabezpieczenie wkładu własnego konieczne jest przedstawienie promesy kredytowejna etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie odrębnego oświadczenia, że wnioskodawca przedłoży – w przypadku przyznania dofinansowania na projekt – bezwarunkową promesę kredytową na wymaganą wartość przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Promesa będzie wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Jeżeli wnioskodawca uzyska dofinansowanie kilku projektów w ramach danego konkursu, promesa musi być wystawiona na kwotę, która wraz z posiadanym kapitałem własnym przedsiębiorstwa zabezpieczy realizację wszystkich zatwierdzonych projektów.


Komunikat dotyczący kryterium objęcia zasięgiem sieci NGA szkół i podmiotów leczniczych

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców działania 1.1. POPC, w odniesieniu do kryterium objęcia zasięgiem sieci NGA szkół i podmiotów leczniczych które brzmi:
Dzięki realizacji projektu zostanie objęta zasięgiem sieci NGA:
– minimalna liczba gospodarstw domowych;
– wszystkie szkoły publiczne wskazane w załączonej liście w miejscowościach lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie projekt;
– wszystkie podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51% akcji/udziałów wskazane w załączonej liście w miejscowościach lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie projekt.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że wyznaczony w ramach konkursu obszar interwencji może obejmować miejscowości lub tylko części miejscowości. Deklaracja (we wniosku o dofinansowanie) objęcia wsparciem nawet pojedynczego punktu adresowego w danej miejscowości/części miejscowości jest równoznaczna z koniecznością podłączenia wszystkich jednostek publicznych mających siedzibę na terenie tej miejscowości lub części miejscowości , o ile znajdują się na liście załączonej do dokumentacji konkursowej.


Zmiana terminu naboru wniosków 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na  problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Jednocześnie informuje, iż trwają prace nad uruchomieniem generatora wniosków o dofinansowanie, który będzie umożliwiał wypełnienie formularza w formacie xml niezależnie od dostępności platformy ePUAP.


Komunikat w sprawie objęcia zasięgiem placówek edukacyjnych i zdrowia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego dla programu POPC „Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”, jednostkę publiczną należy traktować jako objętą zasięgiem sieci NGA analogicznie, jak w przypadku zabudowy wielorodzinnej tj. jednostkę publiczną należy traktować , jako objętą dostępem do sieci, jeżeli przyłączenie jej nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się ta jednostka.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 31.12.2015 r. ostateczną aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 14 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 14 lutego 2016 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.


Komunikat dotyczący aktualizacji listy obszarów interwencji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w związku ze zgłaszanymi błędami w Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał aktualizacji Listy i usunął błędy. Zaktualizowaną listę należy traktować jako wyłączną podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie. Nie planuje się dalszych zmian wykazu.

Jednocześnie CPPC zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisem §9 pkt 10 Regulaminu konkursu „W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.” W związku z powyższym, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia opisanej sytuacji, CPPC zwraca się do potencjalnych wnioskodawców o dołożenie wszelkich starań, aby w procesie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dokonać szczegółowej diagnozy stanu faktycznego istniejącego na danym obszarze.


Komunikat o dostępności danych dotyczących infrastruktury podlaskiego komponentu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

CPPC uprzejmie informuje, iż udostępnione zostały dane o przebiegach i lokalizacji infrastruktury podlaskiego komponentu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.
Informacje umieszczone są na stronie internetowej http://www.sspw.wrotapodlasia.pl/pl/do-pobrania.html, w zakładce Przebiegi i lokalizacje wybudowanej infrastruktury SSPW.


W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż zmianie uległa „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” – zmodyfikowano listę punktów adresowych poprzez wyeliminowanie zidentyfikowanych tzw. duplikatów.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2016r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 stycznia 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.


W związku z wątpliwościami i pytaniami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców działania 1.1. POPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach uszczegółowienia informacji zawartych w dokumentacji konkursowej przedstawia następujące wyjaśnienia.

Wprowadzona zostaje możliwość zamiany na etapie realizacji projektu części Punktów Adresowych (HP) zadeklarowanych przez beneficjenta w momencie składania wniosku o dofinansowanie do objęcia zasięgiem sieci NGA wybudowanej w ramach projektu, na inne wskazane na tym samym obszarze w „Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”. Wymiana będzie możliwa do wysokości 15% liczby HP deklarowanej do objęcia zasięgiem, bez konieczności uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej. O dokonaniu takiej zmiany należy poinformować IP wskazując, które punkty adresowe zostały wymienione. Informacja taka nie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie. Zmiana powyżej 15% liczby HP wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku punktów adresowych, które pojawiły się na obszarze interwencji, a nie istniały w momencie wyznaczania danego obszaru i nie występują w „Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, dopuszcza się objęcie ich zasięgiem realizowanej przez Beneficjenta inwestycji, jednak nie będzie możliwości zaliczenia ich do wskaźnika HP objętych zasięgiem sieci wybudowanej w związku z realizacją projektu. Koszty związane z objęciem zasięgiem takich nowopowstałych punktów adresowych będą w całości niekwalifikowalne.


Uszczegóławia się opis kryteriów merytorycznych nr 2 i 4:

Kryterium numer 2 – Wskaźniki produktu i rezultatu są: adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia oraz odzwierciedlają założone cele projektu.

Doprecyzowanie opisu kryterium:
W związku z tym, że w działaniu 1.1. POPC może być realizowany jeden typ projektów, wskaźniki dla działania zostały odgórnie narzucone i z założenia są adekwatne i odzwierciedlają założone cele takich projektów.
Wnioskodawca musi wykazać, że założone przez niego wartości wskaźników są realne do osiągnięcia tj. zaprojektowana przez niego infrastruktura sieci NGA umożliwi osiągnięcie wskaźnika o wartości zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.
Np. jeżeli zaplanowana infrastruktura będzie obejmować tylko część obszaru interwencji, a wnioskodawca zadeklaruje objęcie zasięgiem wszystkich punktów adresowych wskazanych dla obszaru, wówczas ekspert oceniający może zdecydować, iż przy wybranej przez wnioskodawcę technologii i określonym przebiegu sieci spełnienie tego warunku jest niemożliwe. W takim przypadku wskaźnik będzie uznany za nierealny do osiągnięcia.

Kryterium numer 4 – Harmonogram zadań projektu i kamieni milowych oraz zakres finansowy jest: przejrzysty, wykonalny/możliwy do przeprowadzenia, uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur konkurencyjnego wyboru i wpływ czynników zewnętrznych.

Doprecyzowanie opisu kryterium:
Wymóg przejrzystości harmonogramu zadań oznacza, że musi on być sporządzony w sposób niebudzący wątpliwości co do ujętych w nim pozycji. Opisy muszą być czytelne i jednoznacznie wskazywać, jakie działania obejmują oraz muszą być spójne z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie i załącznikami.
Np. nie ma możliwości wpisania w harmonogramie określenia zadania, pod którym nie wiadomo, co się kryje np. budowa sieci, etap I, itp. Harmonogram musi umożliwić ekspertowi oceniającemu ocenę logiki zaplanowanego projektu.

 


W związku ze zidentyfikowaniem występowania na niektórych obszarach podwójnych bądź potrójnych Punktów Adresowych przypisanych do tego samego adresu w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/) , w celu zapewnienia spójności oceny, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podjęto następujące działania.

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał weryfikacji obszarów konkursowych w ww. zakresie, w wyniku której stwierdzono, iż kwestia „dublowania się PA” wynika z niedoskonałości baz adresowych, na których opierano się przy wyznaczaniu obszarów do interwencji. Aby zidentyfikować jak największą liczbę faktycznie istniejących adresów, Urząd Komunikacji Elektronicznej korzystał z wielu źródeł danych adresowych. Danymi, które służyły jako referencyjne źródło dla danych z SIIS były bazy państwowych rejestrów centralnych, to jest: bazy NOBC i REGON, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, baza PESEL, w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, baza PRG, prowadzona przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku baz NOBC oraz PRG ten sam adres posiadał różny zapis, co wynikało w głównej mierze z różnej aktualności zbiorów danych (NOBC jest bazą bardziej aktualną). Zidentyfikowano przypadki, dla których zapisy tych samych adresów w bazach NOBC i PRG wskazywały różne miejscowości, w których dany adres się znajdował. Równocześnie współrzędne przyporządkowane dla Punktu Adresowego z PRG oraz Punktu Adresowego z NOBC mogły być zbliżone lub pokrywać się. Przykładowo: Garbówek 11 lub Garbów, ul. Garbówek 11, zgeokodowane w tym samym punkcie, jednak współrzędne różnią się nieznacznie.

Z tego powodu wystąpiła sytuacja, że jeden Punkt Adresowy może być zaprezentowany w danym obszarze do interwencji podwójnie.

Nowa lista Punktów Adresowych  w ramach Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze, pozbawiona tzw. dubli zostanie opublikowana na stronie: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/ do dnia 4 grudnia br.

W celu zapewnienia porównywalności oceny, na etapie oceny merytorycznej, z chwilą stwierdzenia  iż wnioskodawca do deklarowanego zasięgu, na danym obszarze wskazał „podwójne punkty adresowe”  – wniosek taki zostanie zwrócony do wnioskodawcy w celu ponownego przeliczenia wraz ze wskazaniem, które Punkty Adresowe zostały ujęte w dokumentacji kilkakrotnie wskutek błędu. Zmiany w zakresie wniosku o dofinansowanie będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie wskazanego zakresu, tak aby każdy oceniany dla danego obszaru Wniosek o Dofinansowanie spełniał takie same kryteria. Wnioskodawca będzie zobowiązany, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do wprowadzenia poprawek. Wnioski, które w wyznaczonym terminie nie zostaną poprawione lub uzupełnione w sposób prawidłowy, będą podlegać odrzuceniu. W przypadku, gdy wprowadzone do wniosku o dofinansowanie poprawki wykraczają poza zakres określony przez CPPC w doręczonym wezwaniu, wniosek o dofinansowanie również podlega odrzuceniu.

CPPC zwraca wszystkim potencjalnym wnioskodawcom szczególną uwagę, w trakcie projektowania sieci oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, na możliwość wystąpienia co najmniej podwójnych punktów adresowych. W przypadku stwierdzenia takiej rozbieżności, dany punkt adresowy zarówno w deklaracji zasięgu, wykazaniu wskaźnika, a także w kalkulacji kosztowo-przychodowej należy wskazać jako pojedynczy.


Lista potencjalnych obszarów wsparcia przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC.

Poniższa lista potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC. Lista ma charakter wyłącznie informacyjny. Przedstawione obszary nie stanowią obszarów interwencji dla trwającego konkursu. Lista nie będzie również wykorzystana w kolejnych konkursach w ramach I osi POPC. Na potrzeby kolejnych konkursów zostanie przygotowana aktualna lista obszarów w oparciu o zaktualizowane dane.

Lista do pobrania


CPPC uprzejmie informuje, iż w związku z wymaganiami kryterium merytorycznego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, w przypadku, gdy wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa, jako zabezpieczenie wkładu własnego należy przedstawić promesę kredytową.Promesa musi być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli wnioskodawca składa kilka projektów w ramach danego konkursu lub w konkursach wcześniejszych, potencjał ekonomiczny musi zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów.


Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności


W związku z otrzymaniem licznych pytań dotyczących wypełniania punktu wniosku o dofinansowanie związanego z wskaźnikami informujemy:Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nazwy wskaźników, które zostały ujednolicone (na str. CPPC dokumentacja konkursowa zmiana z dn. 3.11.15 r.).
Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:

„Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”

„Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”

Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” nie agreguje wartości wskaźnika„Dodatkowe jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”. Jest to osobny wskaźnik, gdyż dotyczy jednostek publicznych, a nie gospodarstw domowych. Należy zwrócić uwagę, iż poziomy przepustowości zawarte w nazwach wskaźników dotyczących gospodarstw domowych, nie powielają się. Wnioskodawca, określając wartości wskaźników w projekcie, powinien rozpocząć określanie wartości docelowych od podania wartości wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”. Jest to wskaźnik odpowiadający zapisom kryterium merytorycznego nr 3 (punktowego). W tym wskaźniku nie wykazuje się przepustowości na poziomie 100 Mb/s, ale mniejszej niż 100 Mb/s. Następnie, o ile przewiduje zapewnienie zasięgu o przepustowości pow. 100 Mb/s, Wnioskodawca powinien określić wartość docelową wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”.
Suma tych dwóch wskaźników stanowi wartość wskaźnika obligatoryjnego  „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”.
Przykład:
Liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s wynosi 1000,
Liczba gospodarstw domowych, dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości co najmniej 100 Mb/s wynosi 500,
Wartość wskaźnika obligatoryjnego „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” wyniesie 1500.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.