PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dofinansowanie oraz kwalifikowalność wydatków

 1. Interpretacja kryterium formalnego „Złożenie przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania maksymalnie 25 mln PLN w ramach danego naboru”.

Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 3 pkt. 8) możliwość złożenia wniosków o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 25 mln PLN we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach jednego konkursu odnosi się do wniosków złożonych przez jednego Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane.

 1. Po dokonaniu wstępnych wyliczeń jakie zostały przeprowadzone dla budowy sieci na obszarze „X” Wnioskodawca jest w stanie przeprowadzić inwestycję w kwocie np.: 5 000 000,00 PLN, co daje dofinansowanie 3 250 000,00 przy przykładowych 65 % wsparcia. Maksymalne dofinansowanie jakie może zostać udzielone wynosi np.: 3 600 000 PLN. Czy jeśli przy kosztach kwalifikowanych w odniesieniu do których dofinansowanie będzie niższe niż wskazane 3 600 000,00 istnieje możliwość zwiększenia poziomu intensywności wsparcia? Przy takim stopniu intensywności wsparcia jakie zostało wyznaczone, koszt inwestycji jest nieopłacalny dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC” wnioskowana kwota dofinansowania nie może wykraczać poza maksymalną wartość dofinansowania określoną dla danego obszaru interwencji oraz nie może przekraczać maksymalnej intensywności wsparcia. Maksymalne kwoty dofinansowania oraz intensywności wsparcia zostały tak opracowane, aby uzyskać jak najwyższą efektywność ekonomiczną inwestycji w odniesieniu nakładów do rezultatu.

 1. Maksymalny procent dofinansowania jakie może zostać udzielone w ramach pierwszego konkursu w 1 osi POPC waha się między 55 a 69 % wsparcia. W jaki sposób uzyskać maksymalny stopień wsparcia, tj.: 80% dla województwa mazowieckiego oraz 85 % dla pozostałych województw?

Maksymalna intensywność wsparcia dla regionów słabo rozwiniętych wynosi 85%, dla regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego) – 80%. Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, wysokość wsparcia ustala się w drodze weryfikacji potrzeb mającej na celu ograniczenie wsparcia do niezbędnego minimum, umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze – tym samym może ona być niższa od maksymalnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może wykraczać poza maksymalną wartość dofinansowania określoną dla danego obszaru interwencji oraz nie może przekraczać maksymalnej intensywności wsparcia.

 1. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych mogą zostać uwzględnione wydatki dotyczące bezpośredniego podłączenia abonenta na terenie jego nieruchomości czy jedynie do granicy posiadłości?

Katalog kosztów kwalifikowanych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki bezpośrednio związane z podłączeniem odbiorców końcowych nie są kwalifikowane.

 1. Czy komponenty budżetowe wyszczególnione w tabeli z załącznika nr 4 (Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA) muszą być literalnie stosowane w dokumentacji aplikacyjnej oraz czy tylko takie koszty można uwzględniać przy tworzeniu budżetu projektu?

Grupy i kategorie kosztów wskazane w Formularzu kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 wrzesnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz 1466) oraz w Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i nie ma możliwości ich edycji/zmiany

 1. Czy wymagane jest udokumentowanie posiadania środków finansowych, które stanowić będą wkład własny Wnioskodawcy?

W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie będzie oceniane, czy Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu. Na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz bilansu za ostatni rok obrachunkowy (lub innych dokumentów określonych w dokumentacji konkursowej, w zależności od formy prowadzonej działalności), będzie badane, czy wartość 50% wkładu własnego na realizację nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku obligatoryjne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego w określonej formie. Wykaz zabezpieczeń, które będą mogły być stosowane jako potwierdzenie wkładu własnego zostanie podany na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. Uprzejmie prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji.

 1. Czy można zlecić wykonanie budowy sieci generalnemu wykonawcy i rozliczać wykonanie poszczególnych etapów? Innymi słowy czy istnieje możliwość przedstawienia do rozliczenia dokumentów księgowych za wykonanie danego etapu/odcinka sieci czy też trzeba przedstawiać oddzielnie najdrobniejsze koszty typu spliter, skrzynka itp.?

Wydatki wykazywane w związku z realizacją projektu muszą wynikać z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki muszą być możliwe do identyfikacji i przyporządkowania do kategorii kosztów wskazanych w „Formularzu kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA”. Dodatkowo, odbiór danego towaru/usługi będzie musiał być potwierdzony protokołem odbioru, z którego w sposób jasny będzie musiał wynikać zakres odebranych towarów/usług. Tym samym, brak jest możliwości tworzenia indywidualnych, ogólnikowo sformułowanych kategorii kosztów.

Powyższe nie wyklucza zlecenia realizacji projektu generalnemu wykonawcy.

 1. W jaki sposób należy rozliczać koszty najmu i na jaki okres należy przyjąć opłaty np. za zajęcie pasa drogowego, najem słupów, najem powierzchni kolokacyjnych, dzierżawy miejsca pod węzłami własnymi ? Czy powyższe wydatki są kwalifikowalne tylko przez okres realizacji projektu, od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku końcowego czy również opłaty te są kwalifikowalne w okresie trwałości projektu ?

Opłaty te mogą być kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu., tj. od dnia rozpoczynającego oraz kończącego okres kwalifikowalności.

 1. Z dokumentacji wynika, że przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie kwalifikowalne mogą być koszty związane z: „przygotowanie projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, do wysokości 20 tysięcy złotych; wsparcie nie obejmuje wydatków związanych z wypełnieniem formularza wniosku;” Czy w związku z tym zapisem kwalifikowalne będą mogły być wydatki związane z przygotowaniem Studium Wykonalności wraz z koncepcją techniczną i częścią ekonomiczno-finansową studium wykonalności do wysokości 20 tys. zł kosztów kwalifikowlanych?

Koszty te są kwalifikowalne, o ile są związane z przygotowaniem projektu i są niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

 1. Jaki poziom dofinansowania obejmują wydatki w ramach pomocy de minimis? Czy wskaźnik procentowy dofinansowania jest taki sam, jak ten podany w liście obszarów objętych wsparciem np.: 60%? czy 85% zgodnie z rozporządzeniem?

Poziom dofinansowania wydatków ponoszonych w ramach pomocy de minimis jest taki, jaki został podany dla danego obszaru, do wysokości limitów określonych dla poszczególnych kategorii kosztów.

 1. Czy koniecznym jest ubieganie się o całą kwotę dofinansowania przeznaczoną na dany obszar interwencji?

Wskazana wartość dofinansowania jest maksymalną wartością wsparcia możliwą do uzyskania na danym obszarze. Wnioskodawca może ubiegać się o mniejsze dofinansowanie, niż maksymalne ustalone na dany obszar.

 1. Czy jest ustanowiona minimalna wartość dla całego projektu indywidualnego?

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie określono minimalnej wartości projektu.

 1. Czy „Wydatki kwalifikujące się do wsparcia jako pomoc de minimis udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz określone w rozporządzeniu pomocowym dla I osi jako” ma zastosowanie dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na ich wielkość (czyli w szczególności dla przedsiębiorców dużych)?

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi POPC wskazany został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i odnosi się do podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia.
W ramach ogłoszonego konkursu wniosków o dofinansowanie dot. działania 1.1 POPC uprawnieni do aplikowania o wsparcie są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W dokumentacji konkursowej brak jest ograniczenia co do wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC.

 1. Czy w przypadku wykonania przyłącza do placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia na obszarze interwencji z wykorzystaniem radiolinii zakup urządzeń radiowych instalowanych w przyłączanym budynku (a więc już na działce klienta) będzie wydatkiem kwalifikowanym?

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi POPC wskazany został w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) oraz w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i odnosi się do podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia.
W Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazano, jak należy rozumieć objęcie gospodarstwa domowego zasięgiem sieci.

 1. Czy realizacja projektów może odbywać się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”?

W dokumentacji konkursowej nie podano ograniczenia odnoszącego się do formuły realizacji projektów w ramach działania 1.1 POPC. Należy jednak mieć na uwadze, aby wybór ewentualnego generalnego wykonawcy odbył się z uwzględnieniem zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencyjności.

 1. W katalogu kosztów kwalifikowanych znajdują się opłaty za zajęcie pasa drogowego, które są rozliczane rocznie. Na jakiej podstawie takie wydatki będą rozliczane za lata po zrealizowaniu projektu, a w czasie jego trwałości? Kiedy takie koszty będą zrefundowane?

Zgodnie z dokumentem „Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” kwalifikowalne są opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, co w okresie trwałości raczej nie będzie mieć miejsca. Jednocześnie wyjaśniamy, iż koszty obejmujące okres trwałości są kwalifikowane proporcjonalnie do okresu realizacji projektu, co oznacza, że nie są kwalifikowalne i nie podlegają refundacji wydatki odnoszące się do okresu trwałości i późniejszych.

 1. Czy jeśli magistrala będzie przechodziła przez działki prywatne, a nie drogi gminne czy powiatowe, czy również wtedy będzie kosztem kwalifikowanym?

W dokumentacji konkursowej nie zostały określone ograniczenia odnoszące się do terenu, przez który przechodzi sieć. Należy pamiętać, że Beneficjent na etapie realizacji będzie musiał posiadać wszystkie niezbędne zgody, pozwolenia i decyzje.

Kwalifikowalność podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

 1. Czy w ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty należące do Partnerstwa Publiczno-Prywatnego łączącego współpracę przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego z jednostkami samorządu terytorialnego?

Zgodnie z §3 pkt.1 Regulaminu konkursu uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ogłoszonym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). w I konkursie dla I osi POPC nie przewiduje się możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 1. Czy wnioskodawcą może być nowo utworzona spółka celowa, której co najmniej jeden udziałowiec posiada wymagane w konkursie doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych?

Co do zasady – tak. Warunkiem niezbędnym jest, aby wnioskodawca miał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisanego do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 1. Jaka jest definicja podmiotu dominującego w kontekście potrzeby udokumentowania doświadczenia inwestycyjnego? Jaki minimalny udział w nowo utworzonej spółce powinien mieć podmiot, który posiada wymagane w ogłoszonym konkursie doświadczenie?

Definicja podmiotu dominującego wskazana została w ustawie z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).

 1. Czy duże przedsiębiorstwa mają możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu w 1 osi POPC?

W dokumentacji konkursowej brak jest odniesienia do wielkości przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC. Warunkiem niezbędnym jest, aby wnioskodawca posiadał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wpisanego do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 1. Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 3 pkt. 8) łączna wartość  dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego Wnioskodawcę i podmioty z nim powiązane w ramach jednego konkursu nie może przekroczyć kwoty  25 mln PLN. A co w sytuacji przekroczenia wartości 25 mln zł?

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC”, w przypadku przekroczenia wartości 25 mln, dofinansowania wnioskodawcy będzie przysługiwało (na etapie oceny formalnej) prawo wyboru wniosku, z którego rezygnuje.

 1. Czy istnieje możliwość, aby po uzyskaniu dotacji w ramach konkursu 1.1 POPC została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa po to, aby pozyskać inwestora kapitałowego? W związku z powyższym projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami oraz wszelkie wskaźniki produktu i rezultatu zostaną osiągnięte.

Przedstawione informacje są zbyt ogólnikowe, aby można było udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednakże zwracamy uwagę, że całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu ponosi podmiot, składający wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony i na podstawie którego została z nim zawarta umowa o dofinansowanie. Kwestie zmian w projekcie są rozpatrywane indywidualnie w trakcie realizacji, w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie.

 1. Wnioskodawcami wskazanymi w § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020 mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Czy w ramach ogłoszonego dnia 30 września 2015 r. naboru wniosków podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie wsparcia są JST czy będzie to możliwe dopiero w następnych naborach?

Uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w trwającym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgodnie z POPC, JST mogą ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze. W chwili obecnej nie zostały podjęte decyzje odnośnie do dopuszczenia JST do udziału w kolejnych konkursach.

 1. Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (ale nie JST działająca jako przedsiębiorca telekomunikacyjny), to czy koniecznym jest wypełnianie wszystkich zakładek formularza kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA (zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie)? Które zakładki dotyczą MSP, a które JST?

Film instruktażowy dot. wypełniania formularza kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA został zamieszczony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl w zakładce Programy – PO Polska Cyfrowa – POPC 1 oś – „Pytania i odpowiedzi”.

 1. Czy w celu określenia statusu MŚP, Wnioskodawca powinien zbadać i wykazać powiązania członków wchodzących w skład rady nadzorczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?

Definicja MŚP zawarta została w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wnioskodawca na etapie aplikowania powinien mieć świadomość istniejących powiązań swojego przedsiębiorstwa, dlatego też on decyduje o zakresie koniecznej analizy.

 1. Czy pojęcie podmiot powiązany z Wnioskodawcą, o którym mowa w § 3 ust 8 Regulaminu jest tożsame ze zdefiniowanym w Regulaminie pojęciem „Wnioskodawca powiązany”?

Pojęcie podmiotu powiązanego z wnioskodawcą oraz wnioskodawcy powiązanego odnoszą się do tego samego rodzaju zależności między podmiotami.

 1. Czy do definicji „Wnioskodawcy powiązanego” należy odnosić definicję „spółki powiązanej” z art. 4 § 1 pkt 5 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.?

Zgodnie z regulaminem konkursu, powiązania między podmiotami badane będą w oparciu o definicje zawarte w ustawie kodeks spółek handlowych, jak również z uwzględnieniem zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

 1. Czy wkład własny realizacji projektu, wnoszony przez wspólników spółki cywilnej może być traktowany tożsamo z wkładem własnym wnoszonym przez wspólników w spółkach kapitałowych?

Jeżeli spółka na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub samodzielnie wybrała pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania, wówczas powinna przedłożyć bilans za poprzedni rok obrachunkowy.

Jeżeli spółka na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub samodzielnie nie wybrała pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania, wówczas powinna przedłożyć:

-deklarację PIT-36 wspólników + załącznik PIT/B, Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub

– deklarację PIT-36L wspólników + załącznik PIT/B, – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub

– deklarację PIT-28, + załącznik PIT-28/B, Informacja o przychodach podatnika
z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Przedsiębiorca powinien przedłożyć także ewidencję środków trwałych wraz
z protokołem przekazania środków trwałych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Proszę o wskazanie, co jest rozumiane, jako wkład własny, który powinien podlegać zabezpieczeniu ze strony Wnioskodawcy:
 • całość kosztów kwalifikowalnych projektu?
 • wkład własny rozumiany jako koszty kwalifikowalne projektu minus dotacja?
 • wkład własny rozumiany jako koszty całkowite projektu minus dotacja?
 • koszty całkowite projektu?

Wkład własny wnioskodawcy rozumiany jest jako suma wkładu własnego w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych (różnica między kosztami kwalifikowanymi a wysokością dofinansowania ) oraz kosztów niekwalifikowanych.

 1. Na jakim etapie należy złożyć promesę kredytową? Czy to jest etap aplikacyjny (załącznik do wniosku o dofinansowanie)? Czy też na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie?

Promesę kredytową należy złożyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 1. Czy firma, która obecnie realizuje projekt, na podstawie dotacji, ale jeszcze go nie ukończyła, gdyż ma opóźnienia, może składać wniosek o nową dotację w ramach obecnego naboru.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia w ramach działania POPC 1.1 to przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). W ramach oceny zgodnie z jednym z kryteriów badane jest czy: „Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu”.
Oceniający zwróci uwagę i zweryfikują na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz bilansu za ostatni rok obrachunkowy (lub innych dokumentów określonych w dokumentacji konkursowej, w zależności od formy prowadzonej działalności), czy wartość 50% wkładu własnego na realizację nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku obligatoryjne jest wykazanie zabezpieczenia wkładu własnego w formie określonej w dokumentacji konkursowej.
W przypadku wnioskodawcy, który złożył kilka projektów w ramach danego naboru lub naborów wcześniejszych, potencjał ekonomiczny zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów.
W przypadku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami wnioskodawcy nie wskazują tego samego potencjału przy realizacji różnych projektów.
Prowadzenie kilku odrębnych projektów nie zabrania/uniemożliwia złożenia podmiotowi wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC. Jednakże należy mieć na uwadze powyższe czyli, że ocenie podlega potencjał wnioskodawcy tak ekonomiczny jak i możliwości organizacyjne (o czym mowa poniżej).
Zgodnie z innym kryterium: „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych”.
Badane będzie czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor projekty/inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych (finansowane ze środków UE lub skarbu państwa lub inwestycje prywatne) o łącznej wartości min. 2 mln PLN.
Wartość inwestycji prywatnych badana będzie na podstawie oświadczenia.
Wzór oświadczenia zostanie przygotowany i będzie załącznikiem do dokumentacji konkursowej. W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest aby podmiot dominujący spełniał wymóg realizowania inwestycji z obszaru budowy sieci telekomunikacyjnych.

 1. Czy kolejność zgłoszeń dla danego obszaru interwencji ma jakieś znaczenie dla oceny i wyboru wniosku, w przypadku gdy na dany obszar złożonych zostanie więcej niż jeden wniosek?

Przy ocenie wniosków o dofinansowanie nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń dla danego obszaru interwencji. Dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskały największą liczbę punktów podczas oceny nie zaś te, które wpłynęły jako pierwsze.

 1. Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego może być partnerem w więcej niż jednym projekcie?

W ramach pierwszego konkursu dla działania POPC 1.1 nie przewidziano partnerstw i wszelkich pochodnych w tym również partnerstw publiczno prywatnych. JST nie mogą brać udziału w konkursie jako wnioskodawca ani jako partner. Nie przewiduje się również partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami.

 1. Czy wkład własny jest uzależniony od wykorzystywanej technologii (czy np. 65% dofinansowania może być w określonych sytuacjach zwiększone do 100%)?

Obszary jak również maksymalne wsparcie są zdefiniowane w dokumencie „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie zamieszczonego na stronie internetowej CPPC. Wsparcie nie jest uzależnione od przyjętych rozwiązań technologicznych.

 1. Czy zabezpieczeniem wkładu własnego może być przyrzeczenie pożyczki udzielone na podstawie kodeksu cywilnego przez osobę fizyczna lub osobę prawną?

CPPC uprzejmie informuje, iż w związku z wymaganiami kryterium formalnego nr 6, obowiązującego dla I konkursu w ramach działania 1.1. POPC, w przypadku, gdy wartość 50% wkładu własnego na realizację projektu przewyższa wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa, jako zabezpieczenie wkładu własnego należy przedstawić promesę kredytową. Promesa musi być wystawiona na kwotę równą co najmniej różnicy między wartością 50% wkładu własnego a wartością kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Jednocześnie przypominamy, że jeżeli wnioskodawca składa kilka projektów w ramach danego konkursu lub w konkursach wcześniejszych, potencjał ekonomiczny musi zabezpiecza realizację wszystkich złożonych projektów. Promesa kredytowa jest jedynym akceptowalnym dokumentem zabezpieczającym wkład własny wnioskodawcy w przypadku braku kapitału własnego w wymaganej wysokości.

 1. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację dotyczącą wyliczenia statusu MŚP. Czy do zatrudnienia wliczamy pracowników wynajętych od Agencji Pracy Tymczasowej?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. oraz nowymi wzorami oświadczeń MŚP „Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:
  a) pracowników;
  b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów prawa krajowego;
  c) właścicieli – kierowników;
  d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.
  Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.”
  Niestety w ww. dokumentach nie ma wzmianki dotyczącej pracowników wynajętych. Proszę o pomoc w powyższej kwestii.

Kwestię dotyczące pracowników tymczasowych ustalone zostały w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 09 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, wraz ze zm.).
Praca tymczasowa stanowi szczególny rodzaj związany ze stosunkiem pracy. W takim obrębie występują trzy pomioty czyli agencja pracy tymczasowej będąca faktycznym pracodawcą, pracownik tymczasowy jak również pracodawca użytkownik będący pomiotem na rzecz, którego świadczona jest praca.
Należy podkreślić, iż pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez wspomnianą agencję pracy tymczasowej nie zaś przez samego pracodawcę końcowego (pracodawcę użytkownika zgodnie z powyższą nomenklaturą) w celu wykonywania tejże pracy tymczasowej na rzecz oraz pod kierunkiem pracodawcy użytkownika.
W związku z powyższym do statusu MŚP nie wlicza się pracowników wynajętych od Agencji Pracy Tymczasowej.

 1. Planowane jest przekształcenie dwóch firm telekomunikacyjnych (działalność gospodarcza) w spółkę cywilną. Pytanie czy nowa spółka automatycznie utrzyma status przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i związku z tym spełnione zostanie kryterium formalne nr.7.

Uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w trwającym konkursie w ramach działania 1.1. POPC są przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Kwestie uzyskania wpisu do ww. rejestru określone zostały prze ww. ustawę i regulatora jakim jest UKE.

 1. Proszę o odpowiedź na pytanie – czy obliczenie luki finansowej jest obowiązkowe dla każdego projektu?

Tak, jest obowiązkowe dla każdego projektu.

 1. Czy wypełnianie załącznika nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP jest obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców? Jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny ubiegający się w wsparcie w ramach działania 1.1. POPC posiada status „dużego przedsiębiorcy”, to czy również musi wypełniać załącznik nr 7?

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC do wniosku należy załączyć niezbędne załączniki – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. W związku z powyższym każdy wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia wszystkich niezbędnych załączników. W przypadku dużego przedsiębiorstwa w załączniku należy dodać „Nie dotyczy”.

 

Obszary wsparcia

 1. Jakie są możliwe obszary możliwe do objęcia wsparciem?Wsparcie w ramach I osi POPC na realizację projektów polegających na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego możliwe jest tylko i wyłącznie na obszarach interwencji wskazanych w dokumentacji konkursowej.
  „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”zawiera pliki, w których podane zostały konkretne adresy, które należy objąć zasięgiem ww. sieci w związku z realizacją projektu na danym obszarze. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków działania 1.1 POPC na realizację inwestycji na obszarach innych, niż wskazane w dokumentacji konkursowej.
 1. Jaka była metodologia wyznaczania obszarów interwencji dla działania 1.1. POPC?Wyznaczanie obszarów interwencji do I konkursu w ramach POPC
  Na proces wyznaczania obszarów interwencji do I konkursu w ramach POPC składało się wiele następujących po sobie czynności:
  Punktem wejściowym była inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych jak również proces konsultacji społecznych białych plam NGA.
  Następnie, po standaryzacji danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej określono tzw. „białe plamy NGA”. Należy podkreślić, że proces dotyczył pojedynczych punktów adresowych.
  Do „białych plam NGA” zaliczono lokalizacje, w których:
 • nie wykazano zasięgów światłowodowych w technologiach dostępowych;
 • nie wykazano zasięgów miedzianych parowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);
 • nie wykazano zasięgów kabli miedzianych współosiowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);
 • nie wykazano usług radiowych w technologiach dostępowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi minimum 30 Mb/s.

Ponadto do „białych plam NGA” zaliczono budynki, co do których nie było wiarygodnych planów inwestycyjnych w ramach konsultacji społecznych oraz miejscowości, w których nie są realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
W kolejnym kroku nastąpił proces wyznaczania optymalnego przebiegu sieci – tzw. „trasowanie”. Źródłem danych w przedmiotowym procesie jest istniejąca siatka dróg, informacje o lokalizacji istniejących węzłów światłowodowych oraz węzłów, które powstały/powstają w ramach realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych, jak również lokalizacje wszystkich zidentyfikowanych „białych plam NGA”.
Proces trasowania to automatyczne generowanie brakujących węzłów, których lokalizacja na wstępie jest nieokreślona, a także generowanie trasy sieci pomiędzy węzłami planowanymi a zdefiniowanymi punktami adresowymi, węzłami planowanymi a węzłami istniejącymi i punktami adresowymi.
W wyniku procesu „trasowania” uzyskano przebieg sieci telekomunikacyjnej do „białych plam NGA”, wraz z lokalizacją brakujących węzłów.
W ten sposób powstały tzw. obszary inwestycyjne wraz z informacją o długości brakującej sieci i liczbie brakujących węzłów.
Następnie dane te zostały wykorzystane do obliczenia kosztów budowy sieci dla powstałych obszarów inwestycyjnych.
Wyznaczono szacowane koszty budowy i wybrane koszty utrzymania infrastruktury dla następujących technologii transmisyjnych:

 • sieć światłowodowa GPON napowietrzna,
 • sieć światłowodowa ETH P2P napowietrzna,
 • sieć światłowodowa GPON w kanalizacji,
 • sieć światłowodowa ETH P2P w kanalizacji,
 • sieć VDSL2 napowietrzna,
 • sieć bezprzewodowa LTE.

Kolejnym etapem było szacowanie popytu na usługi dostępowe w określonych obszarach.
Wzięto pod uwagę m.in. takie czynniki wpływające na wysokość przychodów możliwych do uzyskania na tym obszarze, takie jak:

 • rodzaje usług sprzedawanych w danym obszarze – usługi głosowe, transmisja internetowa, dostawa treści, w szczególności telewizji;
 • penetracja poszczególnymi typami usług – wyznaczana osobno dla każdego typu usługi;
 • cena sprzedaży, z uwzględnieniem sprzedaży pakietów usług.

Na podstawie danych dotyczących penetracji i popytu dla każdego obszaru inwestycyjnego przeprowadzono dokładną analizę opłacalności inwestycji. Dla każdego obszaru inwestycyjnego obliczono wskaźnik NPV (wartości bieżącej netto), uwzględniający oczekiwane przepływy środków pieniężnych (przychody, nakłady inwestycyjne, wartość rezydualną projektu, koszty operacyjnej itp.). Wartość wskaźnika NPV można interpretować jako nadwyżkę zaktualizowanych przychodów netto inwestora/operatora nad poniesionymi nakładami początkowymi, lub wzrost zamożności inwestora wynikający z realizacji inwestycji z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie. Ujemny NPV można interpretować zaś jako tzw. lukę inwestycyjną.
W wyniku omówionych procesów uzyskano kilkanaście tysięcy obszarów inwestycyjnych.
W kolejnym etapie obszary te podlegały grupowaniu, w większe obszary – potencjalne obszary konkursowe. Z uwagi na wysokość alokacji do I konkursu wyznaczono 230 obszarów.

 1. Miejscowość, która kwalifikuje się do objęcia wsparciem i na jej terenie można byłoby przeprowadzić inwestycję budowy sieci szerokopasmowego Internetu, nie została uwzględniona w obszarach interwencji w ramach pierwszego konkursu. Czy dana miejscowość zostanie objęta dofinansowaniem w ramach kolejnego konkursu z działania 1.1. POPC?

W chwili obecnej brak jest możliwości wskazania, jakie obszary będą mogły zostać objęte wsparciem w kolejnych konkursach wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1. POPC.

 1. Czy Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien objąć cały obszar interwencji wskazany przez CPPC?

W związku z realizacją projektu należy objąć zasięgiem wszystkie punkty adresowe wskazane dla danego obszaru interwencji. Brak jest możliwości realizacji projektu obejmującego część obszaru interwencji.

 1. Czy Operator budując sieć FTTH w ramach POPC może podłączyć do niej inne punkty adresowe, nie będące na liście adresów kwalifikujących się do objęcia wsparciem POPC?

W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”.

Możliwe jest objęcie zasięgiem sieci NGA dodatkowych, poza wymaganym minimum, gospodarstw domowych, wybranych również z ww. „Liczby gospodarstw …”.

 1. Czy Operator mając wybudowaną już sieć FTTH na obszarze POPC może podłączyć do niej gospodarstwa domowe Kwalifikujące się do wsparcie przez POPC? Innymi słowy czy można wykorzystać wybudowaną infrastrukturę do realizacji projektu w Ramach POPC?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). Gospodarstwa domowe należy objąć zasięgiem wybudowanej sieci. Operator może podłączać użytkowników do powstałej infrastruktury internetu szerokopasmowego, jednakże koszty związane z przyłączeniem nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach I osi POPC.

Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek przekazywać informacje o wybudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Obszary, na których „operator ma wybudowaną już sieć FTTH” nie powinny się znajdować na Liście obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze.

 1. W dokumentacji konkursowej jest wspomniane, że jeden Wnioskodawca może wybrać jeden obszar. Czy to oznacza, że w przypadku obszaru mazowieckiego można wybrać tylko 1 z 26 obszarów?

Możliwość złożenia przez wnioskodawcę jednego wniosku na jeden obszar interwencji oznacza, że nie jest dopuszczalne ubieganie się o wsparcie poprzez złożenie więcej niż jednego wniosku na dany obszar (nie można złożyć kilku różnych wniosków odnoszących się do jednego obszaru interwencji). Województwo nie jest obszarem interwencji w znaczeniu działania 1.1. Obszary są zdefiniowane w dokumencie „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie zamieszczonego na stronie internetowej CPPC.

 1. Czy zasięgiem budowanej powinno być objęte 100% lokalizacji adresów ujętych w obszarze interwencji aby projekt otrzymał dofinansowanie oraz należy objąć 100% placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze interwencji?

Obowiązują uwarunkowania określone indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W każdym przypadku podana jest „Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” oraz „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” i „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”. W ramach projektu obejmującego dany obszar interwencji musi być objęta zasięgiem co najmniej minimalna liczba punktów adresowych określonych dla obszaru. W przypadku niespełnienia tego warunku, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.

 1. W przedstawionym zestawieniu obszarów interwencji nie ma wskazanego w ogóle powiatu „X”. Czym to jest spowodowane i czy są szanse, że powiat „X” zostanie uwzględniony w perspektywie budowy sieci NGA?

Prosimy o zapoznanie się z metodologią wyznaczania obszarów interwencji w działaniu 1.1. POPC, której opis znajduje się na stronie internetowej www.cppc.gov.pl w zakładce Programy – PO Polska Cyfrowa – POPC 1 oś – „Pytania i odpowiedzi”.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest uruchamianie następnych konkursów, które mogą być jednak ogłaszane na innych zasadach.

 1. W jaki sposób będą obliczane wskaźniki, jeśli Wnioskodawca umożliwi dostęp do Internetu szerokopasmowego większej ilości gospodarstw domowych, niż tym które występują na liście zgodnie z opisem powiatów i obszarów interwencji w miejscowości „X?. Pytanie wynika z tego, że w spisie ludności w danych miejscowościach znajduje się większa liczba adresów, które powinny zostać objęte działaniem więc czy wskaźnik będzie dotyczył ilości adresów wskazanych w dokumentacji, czy zostanie uznany da większej liczby gospodarstw domowych?

Gospodarstwa domowe, które obligatoryjnie należy objąć zasięgiem sieci wybudowanej/przebudowanej/rozbudowanej w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1. POPC wskazane zostały na liście obszarów możliwych do objęcia wsparciem w postaci konkretnych punktów adresowych i liczby gospodarstw dla danego punktu z podaniem ich współrzędnych geograficznych. Ewentualne dodatkowe (inne, niż wskazane jako obligatoryjne) gospodarstwa domowe objęte zasięgiem sieci NGA będzie należało przedstawić w sposób analogiczny do opisanego wyżej. Sposób promowania zwiększenia liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci został określony w odpowiednim kryterium merytorycznym punktowym.

 1. Czy jeżeli w miejscowości X znajduje się np.: 200 gospodarstw wzdłuż głównej ulicy to wystarczy przeciągnąć światłowód po jednej stronie i podać we wskaźnikach, że te 200 gospodarstw jest w zasięgu internetu NGA, czy też trzeba wykonać przyłącze do każdego domu indywidualnie tzn. powiesić kabel światłowodowy na domu?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). Gospodarstwa domowe należy objąć zasięgiem wybudowanej sieci. W p. 11 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazano, jak należy rozumieć objęcie gospodarstwa domowego zasięgiem sieci.

 1. Czy jeżeli powiat jest podzielony na kilka obszarów obszary interwencji, a każdy z nich liczy następnie kilka miejscowości, to Wnioskodawca powinien podłączyć każdą z nich? Jeśli tak to istnieje ryzyko braku chętnych do udziału w konkursie, gdyż w wielu przypadkach może okazać się technicznie niemożliwe wykonanie całości projektu. Jeżeli natomiast nie trzeba podłączyć wszystkich miejscowości to jeśli na dany obszar złoży dwóch operatorów, a ich miejscowości realizacji projektu będą częściowo się pokrywały to który z nich powinien ustąpić?

W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”. Na realizację inwestycji na danym obszarze interwencji dofinansowanie może otrzymać tylko jeden wnioskodawca.

 1. Dla obszaru interwencji X maksymalną intensywność wsparcia określono na poziomie np.: 65%, przy czym zgodnie z mapą pomocy regionalnej, maksymalny poziom wsparcia na tym obszarze przysługujący mikro i małym przedsiębiorcom wynosi 55%. Komu zatem przysługuje zwiększenie intensywności wsparcia do poziomu 65%? Jakie warunki musi w tym względzie spełnić podmiot wnioskujący?

Pomoc publiczna udzielana w ramach działania 1.1. nie jest Regionalną pomocą inwestycyjną, ale Pomocą na infrastrukturę szerokopasmową, zatem mapa pomocy regionalnej w tym konkursie nie obowiązuje. Maksymalna intensywność wsparcia (oraz maksymalna kwota dofinansowania) zostały wyznaczone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Dla każdego obszaru interwencji została indywidualnie określona maksymalna intensywność wsparcia (oraz maksymalna kwota dofinansowania).

 1. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie którą, jaką ilość z danego obszaru we wniosku muszę objąć, aby wniosek nie został odrzucony z powodu nie objęcia odpowiedniej liczby gospodarstw. W tabeli zamieszczonej na stronie CPPC z listą obszarów są dwie kolumny z punktami adresowymi (jak poniżej):
Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji

Proszę o informacje która kolumna to minimum w projekcie?

Informujemy, że w związku z realizacją projektu na danym obszarze interwencji należy objąć zasięgiem sieci NGA gospodarstwa domowe w ilości wskazanej w kolumnie „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”.

 1. Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące okres realizacji projektu.

Od jakiej daty (jakiego faktu) jest liczony 24 miesięczny okres realizacji projektu? W dokumentacji konkursowej są podane sprzeczne informacje – proszę porównać „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie” z „Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych …” który stanowi część dokumentu „Szczegółowy opis osi priorytetowych POPC …”

Okres realizacji projektu wskazuje wnioskodawca, mając na uwadze, iż liczony jest on od momentu rozpoczęcia prac (w rozumieniu art. 2, pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) i nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zgodnie z informacją podaną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie „Okres realizacji projektu – liczony jest od momentu rozpoczęcia prac w rozumieniu art.2 pkt. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i nie może przekroczyć 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy.” W §8 Regulaminu konkursu wskazano, iż „Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016 r.” Na podstawie powyższych zapisów wnioskodawca jest w stanie przygotować założenia dla projektu.

 1. W kwestii doprecyzowania prac projektowych proszę o jednoznaczną informację w zakresie: Czy gospodarstwo ocenione jako „objęte zasięgiem” to także gospodarstwo które jest gotowe do podłączenia (przygotowany zapas kabla) i dla którego wykonany został projekt (z wszystkimi pozwoleniami w ramach projektu, przykładowo mamy już zgodę na przyłącze od właścicieli gruntów przyległych przez które trzeba przejść i projekt techniczny wykonania np. napowietrznie po infrastrukturze PGE lub innej, lub własnej).

Jeżeli gospodarstwo domowe objęte dostępem do sieci spełnia założenia czyli np.:
W przypadku zabudowy jednorodzinnej:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
– zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
Można go traktować jako objęte zasięgiem.

 1. W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w programie 1.1 POPC, proszę o wyjaśnienie czy w przypadku wybudowania sieci na obszarze np. 7 z 9 miejscowości na danym jednym obszarze interwencji i osiągnięciu zapewnienia minimalnej ilość gospodarstw, konieczne jest budowanie sieci we wszystkich miejscowościach? Czy budowa sieci wystarczy w tylu miejscowościach w ilu osiągnie się minimum wymaganej ilości gospodarstw? Dodam, że w tych 2 miejscowościach nie ma placówek oświatowych i służby zdrowia. W jaki sposób określone jest „zapewnienie”?
  W jakiej odległości może znajdować się gospodarstwo domowe od wybudowanej sieci, w ramach tzw. „zapewnienia”?
  Czy przy założeniu, że część infrastruktury będzie dzierżawiona od podmiotów zewnętrznych (firmy, instytucje, sieci regionalne), należy w projekcie budowlano – wykonawczym wskazać tą dzierżawioną część sieci?

Ad. 1. W związku z realizacją projektu należy objąć zasięgiem wszystkie punkty adresowe wskazane dla danego obszaru interwencji. Brak jest możliwości realizacji projektu obejmującego część obszaru interwencji.
Obowiązują uwarunkowania określone indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W każdym przypadku podana jest „Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” oraz „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji” i „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”. W ramach projektu obejmującego dany obszar interwencji musi być objęta zasięgiem co najmniej minimalna liczba punktów adresowych określonych dla obszaru. W przypadku niespełnienia tego warunku, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.
Jeżeli powyższy wymóg zostanie spełniony przez zbudowanie infrastruktury z pominięciem niektórych miejscowości na danym obszarze, kryterium będzie uznane za spełnione. Należy jednakże pamiętać, iż zasięgiem muszą zostać objęte wszystkie szkoły publiczne oraz wszystkie podmioty lecznicze wskazane dla konkretnego obszaru interwencji, niezależnie od ich położenia w ramach tego obszaru.

Ad. 2.
1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci, jeżeli:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
– zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci jeżeli:
– przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to gospodarstwo domowe.
3. W przypadku sieci bezprzewodowej:
– jeżeli jego podłączenie do sieci wymaga jedynie instalacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Jeżeli konieczne jest wyposażenie każdego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w osobną antenę to taka antena stanowi integralną część tego urządzenia.
Nie należy wliczać gospodarstw, w przypadku budowy na danym terenie sieci szkieletowej czy dystrybucyjnej, ponieważ sieć tego typu nie zapewnia bezpośrednio możliwości korzystania z Internetu. Dodatkowo mogłoby to spowodować kilkukrotne zliczanie tych samych gospodarstw domowych, w przypadku budowy na danym terenie więcej niż jednej warstwy sieci.
Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.
Konieczność monitorowania razem ze wskaźnikami powiązanymi którymi są:
• Liczba utworzonych węzłów dostępowych
• Długość sieci szerokopasmowej
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości, co najmniej 100 Mb/s

Ad. 3.
Zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020:
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na kategorie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 52 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. W szczególności są to wydatki poniesione na pokrycie:
• kosztów najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych.
Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
• IRU jest kwalifikowalne do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
• Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach kategorii „Koszty najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej” nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 1. Wiele podmiotów zamierza wnioskować na te same obszary / obszary pokrywające się ze sobą – jak Państwo rozwiążą ten problem, bo jak rozumiem, może dojść do sytuacji, gdy dwa projekty przeznaczone do dofinansowania będą obejmować obszary mające części wspólne?

Zgodnie z zasadami konkursu wnioski o dofinansowanie mogą być składana na ściśle określone obszary interwencji. Nie ma możliwości złożenia wniosku na część obszaru lub obejmującego kilka obszarów. „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” jest dostępna na stronie internetowej CPPC w ogłoszeniu o konkursie dla działania 1.1. POPC. Dofinansowanie na danym obszarze może uzyskać tylko jeden projekt. Postępowanie w przypadku projektów, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach obszaru, opisuje §9 ust. 4 Regulaminu konkursu.

 1. Czy na obszarze realizacji projektu obligatoryjnie trzeba objąć zasięgiem sieci wszystkie wskazane na liście placówki służby zdrowia lub placówki edukacyjne? Czy może istnieje minimalna ilość takich placówek jakie należy objąć zasięgiem sieci?

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze zawiera obligatoryjną liczbę placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na danym obszarze interwencji w kolumnie „Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji”.
Należy pamiętać, iż zasięgiem muszą zostać objęte wszystkie szkoły publiczne oraz wszystkie podmioty lecznicze wskazane dla konkretnego obszaru interwencji, niezależnie od ich położenia w ramach tego obszaru.

 1. W zadaniu w ramach dotacji każdy z wyznaczonych obszarów musi być pokryty siecią w stopniu minimum. Poszczególne miejscowości są jednak z jakiegoś powodu podzielone na różne obszary. Czy jeśli zostanie spełniony warunek minimum dla danego obszaru (np. 1) jest możliwe również uznanie do kosztów kwalifikowanych podłączenie innych miejsc z tej samej miejscowości, które jednak są wymienione w liście z obszaru nr 2?

Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków działania 1.1 POPC na realizację inwestycji na obszarach innych, niż wskazane w dokumentacji konkursowej pod konkretnymi obszarami wsparcia. Przypominamy również, iż na jeden obszar wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, a jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego obszaru interwencji.

 1. Zgodnie wytycznymi konkursowymi w celu spełnienia wskaźnika rezultatu pn. „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” dla zabudowy jednorodzinnej, gospodarstwo domowe należy traktować, jako objęte dostępem do sieci, jeżeli:
  – przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej),
  – zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu.
  W związku z powyższym czy wskaźnik rezultatu zostanie spełniony jeśli zostanie spełniony jeden z wyszczególnionych od myślnika warunków, czy do spełnienia tego warunku konieczne jest spełnienie obu warunków?

Oba wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione.

Rozwiązania technologiczne 
 

 1. Czy Beneficjent, który zakończył realizację projektu w ramach POIG 8.4, może złożyć w ramach bieżącego naboru 1.1. POPC wniosek, którego obszar częściowo pokrywa się projektem realizowanym w ramach POIG 8.4 ?

Czy sieć wybudowana w ramach POIG 8.4 może zostać zmodernizowana w ramach bieżącego naboru 1.1. POPC ?

Czy istnieje możliwość wykorzystania części sieci lub węzła internetowego wykonanej/-ego w ramach POIG 8.4 i dokupienia dodatkowego sprzętu np. OLT w ramach 1.1. POPC ?

Dopuszczalność takiego rozwiązania należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście spełnienia założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zachowania zasady trwałości projektów zrealizowanych z udziałem środków UE oraz zasadami realizacji odpowiednich Programów operacyjnych. Ponadto bardzo prosimy o przesłanie informacji o numerze obszaru który terytorialnie pokrywa się z obszarem sieci zrealizowanej z Działania 8.4 POIG.

 1. Czy dopuszczalne jest budowanie sieci w topologii mieszanej – sieci podwieszane i częściowo sieci doziemne?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, dopuszczalny jest wybór kilku technologii.

 1. Czy w ramach dostępu hurtowego: czy OSD rzeczywiście nie ma obowiązku świadczyć usługi VULA gdy spełnione są łącznie warunki wymienione w 2.1.1. ppkt 7 ‘Wymagań dla Sieci NGA –POPC’?

Tak. Obowiązek świadczenia usługi VULA jest warunkowy. OSD jest zobowiązany do świadczenia tej usługi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w dokumencie „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” (pkt 2.1.1 ppkt 7 oraz pkt 2.3.5 ppkt 1).

 1. Zgodnie z definicją podaną w dokumencie „Przepustowość [b/s] – stały parametr toru lub kanału telekomunikacyjnego określający maksymalną ilość danych [b] jaka może być przesłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu [s].” Jak powinien być traktowany tor/kanał telekomunikacyjny? Czy wymaganie jest spełnione, kiedy tor/kanał telekomunikacyjny współdzielony przez kilka CPE charakteryzuje się takim parametrem tzn. przepustowością odpowiednio 30Mbps/10Mbps? Czy na CPE mierzona będzie przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego, czy przepływność, czyli chwilowe natężenie strumienia danych do/od tego CPE?

Przepustowość danego toru/kanału telekomunikacyjnego musi zapewnić każdemu CPE, korzystającemu w danym momencie z tego toru/kanału telekomunikacyjnego, przepustowość powyżej 30 Mb/s do abonenta (downlink) i 10 Mb/s od abonenta (uplink) przez 99,5 % RDU. Przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego powinna być dostosowana do jego statystycznego obciążenia, a więc będzie zależała od ilości CPE korzystających z tego toru/kanału telekomunikacyjnego i przepływności faktycznie generowanej przez te CPE.

W przypadku współdzielenia toru/kanału telekomunikacyjnego jego przepustowość sumaryczna dla wszystkich CPE będzie wartością stałą. Jednak pomiar będzie dotyczył przepustowości dostępnej dla konkretnego CPE. Wartość tego parametru będzie więc uzależniona od obciążenia łącza w danym momencie.

Zgodnie z pkt 1.1.2 ppkt 3 Wymagań dla Sieci NGA-POPC: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.

 1. Czy nadmiarowość opisywana w Wytycznych będzie rozpatrywana na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie) czy przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci na etapie projektowania (czyli w trakcie realizacji projektu o dofinansowane)? Zgodnie z tekstem Wytycznych z czerwca 2015 r. należy ten aspekt uwzględniać przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci na etapie projektowania. Jednakże w wytycznych dla sieci NGA-POPC z sierpnia 2015r., które umieszczone są w obecnej dokumentacji do projektu 1.1 POPC, nie ma takiej informacji. Proszę o wyjaśnienie ww. kwestii oraz wskazanie, gdzie znajdują się aktualne zapisy dotyczące tego zagadnienia.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca telekomunikacyjny oświadcza, że przyznane mu środki zostaną wykorzystane do budowy sieci zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”, w tym zgodnie z wymaganiami w zakresie nadmiarowości sieci, które zostały określone w sposób konkretny w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien postępować zgodnie z jego treścią. Poza nadmiarowością określoną w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC” beneficjent nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków potencjalnych operatorów korzystających, dotyczących zapotrzebowania na dodatkową infrastrukturę lub zmiany projektu sieci.
Aktualna treść dokumentu „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” została opublikowana wraz z kompletną dokumentacją konkursową na stronie internetowej cppc.gov.pl w dniu 30 września 2015 r.

 1. Jakie kroki OSD powinien podjąć żeby zostało uznane, że „uwzględnił możliwość wykorzystania podbudowy słupowej”? W jakich przypadkach gdy istnieje na danym terenie podbudowa słupowa można budować doziemną kanalizację kablową? Czy wystarczającym kryterium rezygnacji z podbudowy słupowej może być np. brak uzyskanych w odpowiednim czasie zapewnień/umów ze strony odpowiedzialnego zakładu energetycznego o możliwości wykorzystania infrastruktury?

Zaniechanie wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej może wynikać z przyczyn obiektywnych. Takie przypadki są rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. W oderwaniu
od konkretnego stanu faktycznego można jedynie wskazać przykładowe obiektywne przyczyny: zły stan podbudowy słupowej, utrudniony dostęp do podbudowy słupowej itp. W przypadku braku przyczyn obiektywnych, OSD powinien co najmniej zwrócić się z wnioskiem o dostęp do istniejącej podbudowy słupowej, pozostawiając operatorowi takiej infrastruktury odpowiedni termin na weryfikację techniczną i odpowiedź. Odmowa, brak odpowiedzi w odpowiednim terminie lub niekorzystne warunki współpracy uzasadniają zaniechanie wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej.

 1. W dokumencie „Wymagania dla sieci NGA-POPC” punkt 1.4.11 określono wymagania nadmiarowości włókien światłowodowych od budynku do najbliższego „punktu łączenia”, natomiast w słowniku pojęć nie występuje „punkt łączenia”. Czy przez punkt łączenia należy rozumieć najbliższy punkt, w którym kabel abonencki łączony jest z innym kablem np. o większej krotności czyli zgodnie z słownikiem „punkt elastyczności”, czy może chodzi np. o „punkt agregacji”?

Wymagania dla Sieci NGA-POPC” określają nadmiarowość włókien światłowodowych dla całej sieci rozróżniając poszczególne jej odcinki na Segment magistralny, Segment rozdzielczy i Segment abonencki. Wymaganie, o którym mowa w pytaniu, dotyczy całego odcinka sieci zdefiniowanego w dokumencie jako Segment abonencki, a zatem „punkt łączenia” należy rozumieć jako koniec Segmentu abonenckiego, czyli zgodnie z definicją tego odcinka sieci jest to „Punkt dostępowy” (również zdefiniowany w dokumencie).

 1. Czy OSD rzeczywiście nie ma obowiązku świadczyć usługi VULA gdy spełnione są łącznie warunki wymienione w 2.1.1. ppkt 7 ‘Wymagań dla Sieci NGA –POPC’?

Tak. Obowiązek świadczenia usługi VULA jest warunkowy. OSD jest zobowiązany do świadczenia tej usługi wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w dokumencie „Wymagania dla Sieci NGA-POPC” (pkt 2.1.1 ppkt 7 oraz pkt 2.3.5 ppkt 1).

 1. Wymagania minimalne dla usług dostępu do Internetu w sieciach POPC

Pkt 1) Sieć POPC musi spełniać wymagania techniczne umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu 30 Mb/s o parametrach:
a) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w dół od węzła dostępowego do CPE – 30 Mb/s;
b) minimalna gwarantowana przepustowość mierzona na CPE w górę od CPE do węzła dostępowego – 10 Mb/s.
Pytanie: Zgodnie z definicją podaną w dokumencie „Przepustowość [b/s] – stały parametr toru lub kanału telekomunikacyjnego określający maksymalną ilość danych [b] jaka może być przesłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu [s].” Jak powinien być traktowany tor/kanał telekomunikacyjny? Czy wymaganie jest spełnione, kiedy tor/kanał telekomunikacyjny współdzielony przez kilka CPE charakteryzuje się takim parametrem tzn. przepustowością odpowiednio 30Mbps/10Mbps? Czy na CPE mierzona będzie przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego, czy przepływność, czyli chwilowe natężenie strumienia danych do/od tego CPE?

Przepustowość danego toru/kanału telekomunikacyjnego musi zapewnić każdemu CPE, korzystającemu w danym momencie z tego toru/kanału telekomunikacyjnego, przepustowość powyżej 30 Mb/s do abonenta (downlink) i 10 Mb/s od abonenta (uplink) przez 99,5 % RDU. Przepustowość toru/kanału telekomunikacyjnego powinna być dostosowana do jego statystycznego obciążenia, a więc będzie zależała od ilości CPE korzystających z tego toru/kanału telekomunikacyjnego i przepływności faktycznie generowanej przez te CPE.
W przypadku współdzielenia toru/kanału telekomunikacyjnego jego przepustowość sumaryczna dla wszystkich CPE będzie wartością stałą. Jednak pomiar będzie dotyczył przepustowości dostępnej dla konkretnego CPE. Wartość tego parametru będzie więc uzależniona od obciążenia łącza w danym momencie.
Zgodnie z pkt 1.1.2 ppkt 3 Wymagań dla Sieci NGA-POPC: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość
w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.”

Pkt 2) Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU.
Pytanie: Jaka część gospodarstw domowych będzie wyposażona w CPE? Czy w modelu kosztowo-przychodowym na etapie obliczania luki inwestycyjnej (NPV) dla danego obszaru zakładano, że 100% gospodarstw domowych będzie wyposażona w CPE i skorzysta z usługi dostępu do Internetu 30/10 Mbps? Jeżeli nie 100% to, jaką część założono przy obliczaniu max. poziomu dofinansowania?
Model przychodowy nie zakładał uzyskania 100% penetracji. Był to model pesymistyczny, oparty na założeniu, że motorem inicjującym zakup usług jest fakt zameldowania młodych ludzi w wieku szkolnym (dane z PESEL), kondycji finansowej ludności mierzonej wskaźnikiem siły nabywczej, chęci zakupu usługi mierzonej wskaźnikiem telekomunikacyjnym i założeniem, że pewna część rynku zadowoli się usługa mobilna oraz faktycznej penetracji usługami podstawowymi.
Pkt 3) Mając na celu ograniczenie zakłócenia konkurencji na rynku sieci podstawowych przy wykorzystaniu infrastruktury sfinansowanej w ramach POPC, w Sieci POPC OSD nie może oferować usług dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazanych w ppkt 1 powyżej.
Pytanie: Sieć POPC ma spełniać wymagania jakościowe dla podanych w dokumencie usług: VoIP, Interaktywne Video, video jakości HD, streaming audio/video, transakcje interaktywne, dostęp do baz danych w modelu Abonent–Serwer, zgodnie z MEF 23.1. Maksymalny wartość parametru Bit rate w dokumencie referencyjnym wynosi 18,1 Mbps (Video HD MPEG-2), pozostałe usługi mają mniejsze wymagania na bit rate. Czy ograniczeniem konkurencji będzie oferowanie przez OSD usług o wymaganiach mniejszych niż 30Mbps, a które wskazano w wymaganiach jakościowych? Czy OK w przeciwieństwie do OSD może oferować usługi dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazane w dokumencie?
OSD jest zobowiązany do świadczenia usługi dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 30 Mb/s bez względu na to z jakich usług będą korzystać abonenci. Wymagania dla Sieci NGA-POPC powołują się na dokument MEF 23.1 jedynie w zakresie parametrów takich jak opóźnienie, zmienność opóźnienia i utrata pakietów, a nie przepustowości.
Zgodnie z pkt 2.1.1 ppkt 1 Wymagań dla Sieci NGA-POPC:
„[…] Na mocy art. 27 Ustawy obowiązki wynikające z Wymagań spoczywają również na podmiocie, który nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci oraz na jego podmiotach zależnych i podmiotach zależnych OSD”.
Powyższe oznacza, że operator korzystający z sieci OSD nie może oferować abonentom będącym w zasięgu tej sieci usługi dostępu do Internetu o przepustowościach mniejszych niż wskazane w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”.

 1. Wymagania na przepustowość na segmencie od CPE do węzła dostępowego

Pkt 1) W Sieci POPC gwarantowana przepustowość łącza lub kanału dla każdego przyłączonego urządzenia CPE nie może być niższa niż:
a) 30 Mb/s w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE,
b) 10 Mb/s w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego Sieci POPC.
Pytanie: Czy ilekroć w dokumencie jest mowa o CPE, mowa jest o „przyłączonym urządzeniu CPE”, czyli gospodarstwie domowym, które zdecyduje się zakupić usługę?

Tak, wszelkie wymagania dotyczące CPE zawarte w dokumencie dotyczą tzw. HC (homes connected – abonentów / lokali, które zostały przyłączone do Sieci POPC), a nie dotyczą abonentów / lokali będących w zasięgu Sieci POPC bez bezpośredniego przyłącza. W praktyce oznacza to, że wymagania związane z CPE dotyczą lokali z przyłączonym urządzeniem CPE.

Czy jeżeli kanał jest współdzielony przez kilka przyłączonych CPE i spełnia (jako kanał) wymaganie gwarantowanej „przepustowości” może być traktowany jako spełniający wymagania gwarantowanej „przepustowości” do poszczególnych CPE, np. jeżeli w danej chwili czasowej nie korzystają z zasobów kanału wszystkie CPE jednocześnie, a te CPE, które korzystają, mają możliwość osiągnięcie przepływności na poziomie 30/10 Mbps?

Zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”: „[…] Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość
w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie”. Oznacza to, że w każdym momencie każde CPE przyłączone do Sieci POPC musi mieć możliwość skorzystania z usług o parametrach i w jakości wskazanej w pkt. 1.1.1 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”. Jeżeli parametry współdzielonego kanału pozwalają wszystkim CPE z niego korzystających
na zachowanie jakości usług dostępu do Internetu wskazanych w pkt. 1.1.1 (biorąc pod uwagę statystyczny profil korzystania z usług przez każdego z abonentów) wówczas należy traktować dany kanał jako spełniający „Wymagania dla Sieci NGA-POPC”.

Pkt 2) Powyższe wymagania na przepustowość w dół i w górę muszą być spełnione niezależnie od siebie dla wszystkich CPE podłączonych do węzła dostępowego sieci POPC jednocześnie przez 99,5% RDU wskazanego w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań. Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie.
Pytanie: Czy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości w dowolnym momencie przez dedykowany kanał dla tego CPE? Czy kanał może być współdzielony przez CPE, ale sieć POPC musi być tak zaplanowana, aby „przyłączone urządzenia CPE” miały gwarancję bliską 100% (99,5% RDU), że uzyskają przepływność (nie przepustowość) 30/10 Mbps? Czy to kanał, z którego korzystają CPE ma spełniać wymagania na przepustowość 30/10 Mbps w dowolnym momencie?

Sieć POPC powinna być zaplanowana w ten sposób aby współdzielony przez użytkowników kanał był wystarczający aby wszystkie przyłączone urządzenia CPE miały zapewnioną jakość usług wskazaną
w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”.

W punkcie 1.2 ppkt 4 jest podana wartość RDU na poziomie 99% jako „gwarantowany parametr jakościowy dla usług detalicznych OSD”. Czy wymaganie spełnienia 99,5% RDU, należy odnieść do 99% RDU z punktu 1.2 ppkt 4 poprzez wymnożenie 99,5% przez 99%?

Tak, zgodnie z pkt. 1.1.1 ppkt. 3 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”: „Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU wskazanego
w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań”. Oznacza to, że wskaźnik 99,5% dotyczy rocznej dostępności usługi określonej jako 99% roku. Innymi słowy parametry jakościowe wskazane w powyższym cytacie powinny być zachowane przez ok. 98,51% roku.

Pkt 3) W CPE oraz na odcinku od CPE do węzła dostępowego i węźle dostępowym nie można stosować rozwiązań niegwarantujących osiągania przez wszystkie CPE wyznaczonego minimum przepustowości, mierzonego pomiędzy interfejsem abonenckim ETH w CPE a węzłem dostępowym. Powyższe wymagania mają zastosowanie dla wszystkich technologii, topologii i rozwiązań w ramach Sieci POPC.
Pytanie: Czy należy/można zakładać, że nie wszystkie gospodarstwa domowe będą miały „podłączone CPE”?

Tak, żaden zapis „Wymagań dla Sieci NGA-POPC” nie nakłada obowiązku podłączenia CPE w każdym gospodarstwie domowym.

 1. 1.1.3 Wymagania na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem IX

Pkt 2) Na odcinku od węzła dostępowego do punktu wymiany ruchu IX OSD może stosować overbooking z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie żadnego z elementów w którymkolwiek z kierunków nie może być wyższe niż 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, licząc wartość obciążenia w dowolnym z kierunków dla godziny największego obciążenia w tygodniu (GNR tygodniowe), po zastosowaniu metody 95 percentyla (przypis 3) czyli odrzuceniu 5% próbek o najwyższym obciążeniu rejestrowanych nie rzadziej niż co 5 minut.
Pytanie: Zgodnie z definicją GNR, to „nieprzerwany jednogodzinny przedział czasu w okresie doby”. Jak dokładnie wygląda metodologia obliczania obciążenia elementu?
Czy możemy założyć, że wygląda to w następujący sposób?
Krok 1. Wybór największych 5 wartości BDBH (Busy Day Busy Hour) z każdego z 9 kolejnych tygodni.
Krok 2. Analiza próbek (np. 5 minutowych) dla wybranych 5 godzin GNR i odrzucenie 5% próbek o najwyższych wartościach dla tych 5 godzin -> zakładając że próbki są 5 minutowe, będzie ich 60, czyli 5% to 3 próbki.
Krok 3. Wyliczenie średniej z pozostałych 57 próbek z ww. 5 godzin?

Powyżej wskazana propozycja procedury może być wykorzystana do weryfikacji spełnienia wymagań na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku z Internetem IX zgodnie z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC”.

 1. 1.2 Wymagania jakościowe dla usług w Sieci POPC

Pkt 4) W ramach gwarantowanych parametrów jakościowych dla usług detalicznych OSD zapewnia następujące parametry:
a) CUA (24 godziny, 8 godzin dla awarii priorytetowej)
b) RDU (99%)
Pytanie: Wymaganie 99% w okresie roku jest możliwe do osiągnięcie przy łącznej sumie czasu wszystkich awarii w całej sieci POPC w ciągu całego roku na poziomie 87 godzin. Czy określając poziom RDU uwzględniono jakiekolwiek statystyki braku dostawy energii elektrycznej w Polsce? Czy rekomendowane stosowanie podbudowy słupowej, która często ulega awariom (zerwania linii spowodowane wichurami, powalonymi drzewami od śniegu) nie koliduje z tak wysoką wartością RDU? Czy czasy niedostępności energii elektrycznej wynikające z planowych prac dostawców energii będą odliczane od RDU?

Zgodnie z pkt. 2.1.3 ppkt. 5 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”: „Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest działaniem Siły wyższej.” W związku z powyższym, zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależnym od OSD, którym nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności nie mają wpływu na czas niedostępności usługi brany pod uwagę przy wyznaczeniu wskaźnika RDU.

 1. 1.3.2 Standardy, technologie i rozwiązania wykluczone z zastosowania w Sieciach POPC

Pkt 1) W Sieci POPC nie będą stosowane technologie wchodzące w skład Podstawowych sieci
a) asymetryczne cyfrowe łącza abonenckie (do standardu ADSL2+ włącznie),
b) niezaawansowane sieci kablowe (w standardzie xDOCSIS 2.0 i starsze),
c) sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS i starsze),
d) systemy satelitarne (niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego).
Pytanie: W poprzedniej perspektywie założono wykorzystanie systemów satelitarnych do spełnienie wymagań w trudno dostępnych obszarach. W POPC podczas: wyboru i definicji obszarów, określania wymagań na minimalną ilość gospodarstw do objęcia zasięgiem zakładane jest pominięcie gospodarstw w obszarach o mniejszej gęstości zabudowy lub/i gdzie spełnienie tych wymagań przy pomocy linii kablowych/światłowodowych byłoby kosztowne. W jaki sposób zostanie spełniony cel EAC i NPS „zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku”?

Pytanie nie dotyczy „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, tylko założeń całej dokumentacji konkursowej. POPC nie jest jedynym działaniem przyczyniającym się do spełnienia celów EAC i NPS.

Pkt 3) Z Sieci POPC wyklucza się sieci oparte na rozwiązaniach niegwarantujących świadczenia usług o wyższych parametrach, w porównaniu z usługami świadczonymi w Podstawowych sieciach szerokopasmowych i wymaganych w POPC. Wyklucza się stosowanie rozwiązań technologicznych, niegwarantujących minimalnej przepustowości pomiędzy CPE a węzłem dostępowym, w tym m.in.:
a) rozwiązania zakładające overbooking na odcinku pomiędzy węzłem aktywnym a CPE Abonenta w stopniu niewystarczającym do zagwarantowania osiągania minimalnej gwarantowanej przepustowości wymaganej dla Sieci POPC,
b) rozwiązania zakładające brak możliwości uzyskania minimalnej gwarantowanej przepustowości przez każde uprzednio przyłączone CPE wraz ze zmianą liczby przyłączonych CPE lub zmianą profilu użytkowania przez pozostałe, dotychczas przyłączone CPE, w okresie trwałości projektu m.in. poprzez:
i) wzrost efektywnego wykorzystania pasma w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE lub w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego sieci POPC w GNR,
ii) wzrost wolumenu przesłanych danych w dół lub w górę.
Pytanie: Czy stosowanie overbookingu jest wykluczone, czy dozwolone, ale jeżeli overbooking jest stosowany parametry muszą być tak dobrane, aby gwarantować „podłączonym CPE” osiąganie wymaganych przepustowości?

Stosowanie overbookingu jest dozwolone pod warunkiem, że sposób wymiarowania sieci pozwoli
na spełnienie wymogów jakościowych wskazanych w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC” dla wszystkich podłączonych CPE.

 1. 1.4.7 Wymagania dla zasilania w energię elektryczną

Pkt 1) Dla lokalizacji, w których znajdują się Urządzenia telekomunikacyjne aktywne OSD należy zapewnić zasilanie elektryczne o mocy wystarczającej dla zasilenia własnych urządzeń Sieci POPC oraz wymaganej rezerwy dla urządzeń OK. Przy budowie przyłącza energetycznego należy zapewnić, aby jego projekt i wykonanie umożliwiało ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na moc elektryczną w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez OK, bez konieczności przebudowy przyłącza, a jedynie poprzez ewentualną zmianę zabezpieczeń prądowych przy uzyskaniu pozytywnych nowych warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Pytanie: Jakie minimalne rezerwy na potrzeby OK należy zakładać? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

Konkretne minimalne rezerwy dla urządzeń potencjalnych OK nie zostały określone. Zgodnie
z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC” zrealizowane przyłącze energetyczne powinno umożliwić zapewnienie odpowiednich zasobów bez potrzeby konieczności przebudowy przyłącza.

Pkt 2) Dla lokalizacji, w których znajdują się Urządzenia telekomunikacyjne aktywne OSD, z wyłączeniem lokalizacji, w których znajdują się wyłącznie CPE, wymagane jest zapewnienie przez OSD podtrzymania akumulatorowego dla urządzeń własnych OSD zakupionych w ramach projektu POPC.
Pytanie: Jakie minimalne wymagania na podtrzymanie akumulatorowe OSD powinien przyjąć np. jaki czas podtrzymania? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

Konkretny minimalny czas podtrzymania akumulatorowego nie został określony. Zgodnie
z „Wymaganiami dla Sieci NGA-POPC” w tym zakresie OSD ma dowolność w wybraniu dostępnych
na rynku rozwiązań zapewniających podtrzymanie akumulatorowe na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej biorąc pod uwagę własne doświadczenie w zakresie długości i częstotliwości takich zdarzeń na danym terenie.

 1. 1.5 Wymagania dla Kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych

Pkt 1) W przypadku budowy nowych Wież lub Masztów w ramach Sieci POPC, OSD zobowiązany jest uwzględnić zasadne zapotrzebowania OK (przypis 9) w zakresie Kolokacji, lecz nie mniej niż dla zestawu anten dla trzech sektorów wraz z RRU używanych przez OSD, oraz nie mniej niż dla obciążenia 150 kg na wysokości przewidzianym dla montażu zestawu i na powierzchnię anten 3*2m*0,4m. Ponadto OSD zobowiązany jest do umożliwienia posadowienia w pobliżu Masztu lub Wieży dodatkowych Szaf zewnętrznych OK i ich połączenia oraz udostępnienia zasilania zmiennoprądowego 230V.
Pkt 2) OSD nie jest zobowiązany do zapewnienia Kolokacji dla OK w lokalizacjach dachowych i na budowlach nienależących do OSD.
‘* przypis 9 – OK może zgłosić zapotrzebowanie na kolokację na Maszcie lub Wieży podając wagę oraz powierzchnię boczną urządzeń.
Pytanie: Na etapie przygotowania wniosku oraz na etapie budowy nie będzie znany ew. OK. Czy w przypadku zgłoszenia w przyszłości zapotrzebowania OK większego niż podane minimum (3 sektory anteny+RRU, 150kg, 3*2m*0,4m) OSD może odmówić kolokacji? Na jakie ilości szaf zewnętrznych OSD powinien przygotować miejsce w pobliżu Masztu/Wieży? Czy OSD ma w tym zakresie pełną dowolność?

OSD zobowiązany jest do uwzględnienia zasadnego zapotrzebowania konkretnego OK w zakresie kolokacji na etapie budowy wież lub masztów. Jeżeli na tym etapie nie zgłosi się żaden OK., OSD jest zobowiązany do zapewnienia minimalnej nadmiarowości nośności określonej w pkt. 1.5 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”.

 1. Czy wskazane w tych plikach koordynaty GPS – „białe plamy” są dokładne, czy tylko orientacyjne, a liczy się adres danego punktu (spotkałem się z kilkoma przypadkami, że koordynaty wskazują na środek lasu, gdzie nie ma żadnych zabudowań).

Dane geolokalizacyjne pochodzą z rejestru Głównego Geodety Kraju i zgodnie z procedurą powinny to być koordynaty środka budynku, a według rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dalej: „rozporządzenie EMUiA”) -współrzędne wejścia do budynku.
Dla adresów nie znalezionych w rejestrze państwowym, UKE dokonał geolokalizacji korzystając ze wszelkich możliwych źródeł, danych typu open street , bazy komercyjne itp.
Może się zdarzyć, że incydentalna lokalizacja adresów została umiejscowiona np. w środku miejscowości lub w innym miejscu. Jeśli zostanie taki adres zlokalizowany przez beneficjenta należy go umiejscowić w jego faktycznym położeniu.
Może się zdarzyć również, że w procesie inwestycyjnym czy już na etapie projektu pojawi się zupełnie nowy adres. Fakt jego zaliczenia w poczet wymagalnych adresów będzie uzgadniany z CPPC.

Poniżej podaję wymagania dot. lokalizacji punktu adresowego na podstawie rozporządzenia EMUiA:

Pozycja punktu reprezentującego lokalizację numeru porządkowego:
1) Dla budynków istniejących lub w budowie punkt stanowi środek ściany budynku zwróconej do ulicy, z którą jest związany ten numer porządkowy.
2) W przypadku budynków prognozowanych – wyznaczony przez przybliżony środek ciężkości budynku.
3) W przypadku budynków, o których mowa w § 5 ust. 7 rozporządzenia EMUiA, punktem jest przybliżony środek wejścia do budynku.

§ 5 ust. 7 rozporządzenia EMUiA ma następujące brzmienie: W przypadku budynków, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy budynek położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, budynkom tym może być nadawanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do budynku.

 1. W wymaganiach sieci NGA, p. 1.1.3 określono wymagania co do przepustowości od węzła dostępowego do punktu wymiany ruchu z Internetem. Jak rozumiem istotne jest tutaj aktualne wysycenie łącza, czyli jeżeli przykładowo w sieci podłączymy 1000 abonentów o min. przepustowości 30Mbit/s każdy, ale ruch generowany z Internetu przez tą grupę abonentów liczony w 95 percentylu wynosił będzie 500Mbit to od IX do punktu dostępowego mogę zastosować 1 łącze światłowodowe o przepustowości 1000Mbit/s gdyż nie przekraczam w tym wypadku 80% wysycenia łącza. W przypadku przekroczenia tego progu (80%) np po kilku miesiącach funkcjonowania sieci w okresie trwałości projektu będę musiał na własny koszt odpowiednio rozbudować to łącze np do 2x1000Mbit/s tak by nie przekaczać 80% wysycenia liczonego w 95 percentylu. Oczywiście zakładam że przewidujemy możliwość późniejszej rozbudowy łącza już na etapie projektu – np odpowiednia nadmiarowość włókien. Proszę o informację czy moje rozumowanie jest właściwe lub o podanie właściwej przepustowości jaką powinienem przeznaczyć pomiędzy IX a węzłem dostępowym dla 1000 abonentów przy przepustowości min. 30Mbit/s na CPE.

Wymagania na gwarancję przepustowości na segmencie od węzła dostępowego do punktu styku
z Internetem IX przekładają się na wymóg zapewnienie dostępności i jakości usług dla każdego podłączonego w danej chwili CPE. W związku z tym na początku funkcjonowania sieci POPC kiedy liczba podłączonych abonentów i generowany wolumen ruchu jest stosunkowo niewielki, łącze pomiędzy węzłem dostępowym a punktem wymiany ruchu nie musi być zwymiarowane pod zakładany docelowy poziom penetracji usług. Wraz ze wzrostem wolumenu ruchu w sieci, jeżeli zaistnieje ryzyko przekroczenia maksymalnego poziomu obciążenia łącza wskazanego w pkt. 1.1.3 ppkt. 2, zasoby transmisyjne OSD powinny zostać odpowiednio rozszerzone. Należy również pamiętać, że zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 3 wykluczone są rozwiązania zakładające brak możliwości uzyskania minimalnej gwarantowanej przepustowości przez każde uprzednio przyłączone CPE wraz
ze zmianą liczby przyłączonych CPE lub zmianą profilu użytkowania przez pozostałe, dotychczas przyłączone CPE, w okresie trwałości projektu m.in. poprzez wzrost wolumenu przesyłanych danych w dół lub w górę. W związku z tym jeżeli łącze pomiędzy węzłem dostępowym a punktem wymiany ruchu nie jest zwymiarowane pod zakładany ruch docelowy w sieci, wymagane jest aby wraz
ze wzrostem liczby abonentów i generowanego ruchu przepustowość takiego łącza była odpowiednio rozszerzana, np. w sposób wskazany w treści pytania.

 1. Czy punkt np. mufa ze stałymi spawami (w gruncie lub na podbudowie słupowej) może być traktowana jako „Punkt Dostępowy” czyli miejsce podziału sieci Abonencka/Rozdzielcza? Taka mufa nie pozwala na przełączanie kabli, wszystkie włókna sieci abonenckiej są wspawane na włókna kabli o większej krotności. Ewentualna zmiana (przełączenie) wymaga przespawania włókien, inaczej niż w przypadku szafy, przełącznicy światłowodowej, mufo przełącznicy gdzie przełączanie realizujemy przy pomocy patchcordów. W takim wypadku moim zdaniem taki punkt jest zgodnie z definicją punktem elastyczności, ale nie jest „punktem dostępowym”. Jeżeli projektowana sieć w danej miejscowości zawiera tylko tego typu mufy to pierwszym punktem dostępowym od strony CPE będzie szafa z przełącznicą optyczną umożliwiającą przełączanie włókien (patchcordy). Tym samym cała sieć od CPE do tej szafy będzie segmentem Abonenckim a tym samym należy na nim stosować wymagania jak dla segmentu Abonenckiego. Proszę o potwierdzenie czy moje rozumowanie jest właściwe, czy może taką mufę należy traktować jednak jako „punkt dostępowy” dzielący siec na segment Abonencki i Rozdzielczy?

Zgodnie z definicją punkt dostępowy jest to urządzenie pasywne umożliwiające przełączenie włókien lub par przewodów metalowych z Segmentu abonenckiego na kable rozdzielcze np. skrzynka, mufo przełącznica, słupek, Szafa. Punkt Dostępowy jest jednym z Punktów Elastyczności. Należy pamiętać, że Wymagania dla Sieci NGA – POPC określają również wymagania dla połączeń światłowodów.
W pkt. 1.4.10 wskazano, że wymagane jest stosowanie połączeń rozłączalnych SC/APC , co najmniej w następujących PDU Sieci POPC: w sieciach P2MP – strona stacyjna pierwszego splittera od strony CPE, w sieciach P2P i P2MP – pierwszy punkt przełączania włókien od strony CPE oraz węzeł aktywny oraz w sieciach dostępu radiowego – węzeł dostępu radiowego. W wyżej wskazanych miejscach nie jest dozwolone stosowanie stałych (spawanych) połączeń światłowodów. W przypadku muf znajdujących się w innych miejscach sieci dozwolone jest stosowanie połączeń spawanych z zastrzeżeniem, że miejsca takie są również punktem elastyczności np. na potrzeby dostępu do kanalizacji kablowej OSD.

 1. W punkcie 1.1.2 określono wymagania dotyczące min. przepustowości od urządzenia końcowego CPE, do węzła dostępowego sieci POPC. Pojęcie „węzeł dostępowy” stosowane jest wielokrotnie, jednak brakuje jego jednoznacznej definicji w słowniku. Proszę o określenie czy jako węzeł dostępowy należy rozumieć pierwszy punkt sieci w którym umieszczamy urządzenia aktywne? Byłby to również punkt dostępu do usługi (PDU) dla OK w trybie BSA.

Przez pojęcie węzeł dostępowy należy rozumieć pierwszy punkt sieci od strony CPE gdzie umieszczone jest urządzenie aktywne. Przykładowo jako węzeł dostępowy będzie uznany OLT. Węzeł dostępowy może być jednocześnie PDU BSA, ale nie musi ponieważ PDU BSA może zostać zrealizowane jako węzeł wyniesiony na wyższym segmencie sieci, np. w warstwie agregacyjnej. Szczegółowe wymagania dla PDU BSA w tym wymagania dla jego lokalizacji i funkcjonalności zostały określone w pkt. 1.3.4.

 1. Proszę o informację dotyczącą wymagań minimalnej przepustowości 30Mbit/s i 100Mbit/s w odniesieniu do technologii GPON:

GPON gwarantuje przepustowość maksymalną na pojedynczym włóknie światłowodowym 2500Mbit/s, włókno to jest rozdzielane na pojedynczych klientów poprzez splittery optyczne, przy czym można stosować różny podział np: przy zastosowaniu 2 poziomów spliterów /8 uzyskujemy podział /64. Nie oznacza to że dostępne 2500Mbit/s jest dzielone równo pomiędzy klientów czyli 2500/64=39Mbit/s na klienta, pasmo jest przydzielane dynamicznie, klienci bez problemów uzyskują wyższe przepustowości gdyż nie wszyscy w tym samym momencie korzystają z pełnego pasma – tzw. overbooking. Na obecnych naszych sieciach stosujemy split /64, klienci bez problemu stosując overbooking osiągają przepustowości maksymalne w taryfach do 300Mbit/s Moje pytanie brzmi następująco:

Czy aby sieć abonencka mogła być zakwalifikowana jako spełniająca wymagania 100Mbit musi mieć split nie większy nić 16 czyli 2500/16=156Mbit/s na klienta czy może sieci o większym splicie np: 32 czyli 2500/32=78Mbit mogą być zakwalifikowane jako 100Mbit/s ? Podobnie sieć spełniająca wymaganie 30Mbit/s, czy musi posiadać split nie większy niż 64 czyli 2500/64=39Mbit/s na klienta?

Moje pytanie jest podyktowane optymalizacją kosztów budowy sieci POPC, uważamy że stosowanie małych splitów na sieciach typu GPON spowoduje znaczny wzrost kosztów budowy spowodowany wygórowanymi wymaganiami POPC.

Zgodnie z pkt. 1.1.1 ppkt. 3 Sposób planowania, budowy, konfiguracji i utrzymania Sieci POPC musi zapewnić minimalne gwarantowane przepustowości w dół do CPE i w górę od CPE wskazane powyżej dla każdego CPE przez minimum 99,5% RDU. Oznacza to, że wymagania jakościowe dla usług i sieci POPC są sprawdzane pod kątem możliwości uzyskiwania przepływności przez poszczególne podłączone CPE przez określony czas w roku. Sposób wymiarowania sieci powinien brać pod uwagę przewidywany profil użytkowania usług przez abonentów. Jasnym jest, że niezwykle rzadko występują sytuacje kiedy wszyscy użytkownicy korzystają z pełnej dostępnej przepustowości łącza w związku z czym pewien poziom overbookingu również na odcinku pomiędzy węzłem dostępowym a CPE może być przez OSD stosowany. Dlatego też jeżeli z doświadczenia OSD w zakresie średnich profilów użytkowania sieci przez użytkowników końcowych wynika, iż wyższy split w praktyce zagwarantuje spełnienie wymogów jakościowych dla usług dostępu szerokopasmowego przez okres wskazany w pkt. 1.1.1 ppkt. 3, to może go zastosować przy projektowaniu swojej sieci.

 1. Tabela – Lista mierzalnych wskaźników dla całego Projektu Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 30 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 30 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 3 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s/. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 100 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 100 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 4 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Długość sieci szerokopasmowej, km. Pytanie: W jaki sposób powinna być obliczana długość sieci szerokopasmowej w przypadku rozwiązań mobilnych np. LTE? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „W zakresie wskaźników dotyczących sieci dostępowej, długość sieci jest liczona od węzła dostępowej sieci telekomunikacyjnej aż do miejsca, w którym znajduje się ostatni element tej infrastruktury zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi dla wskaźnika „dodatkowe gospodarstwo domowe” tj. nie dalej niż:

– w przypadku zabudowy jednorodzinnej – do granicy ewidencyjnej działki, na której znajduje się dane gospodarstwo domowe,

– w przypadku zabudowy wielorodzinnej – do budynku, w którym znajduje się dane gospodarstwo domowe

Definicja Długości sieci szerokopasmowej została wyjaśniona w pkt 5 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach.

Metoda pomiaru: Należy mierzyć łączną długość sieci szerokopasmowej rozumianą jako długość traktu każdej warstwy linii kablowej (doziemnej/ napowietrznej), za podstawę przyjęte będą pomiary wynikające z rzutów poziomych kanalizacji / mikrokanalizacji lub podbudowy słupowej (w zależności od przyjętej technologii).

W związku z powyższym jednoznacznie należy wskazać, iż wskaźnik „Długość sieci szerokopasmowej” rozumiany jest jako długość traktu każdej warstwy linii kablowej, nie uwzględnia się więc w tym przypadku warstw transmisji radiowych.

 1. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s. Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone gospodarstwa w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 30 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 30 Mb/s w DL? Czy wynik nie będzie różnicą pomiędzy ilością gospodarstw objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i co najmniej 100 Mb/s? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „Wskaźnik dotyczy gospodarstw domowych z fizyczną możliwością dostępu, bez względu na to, czy osoby zamieszkujące zdecydowały się na zakup abonamentu na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie”.

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 6 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Dodatkowe jednostki publiczne objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s

Pytanie: Jak należy rozumieć stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem…”? Czy powinny być zliczone jednostki publiczne w zasięgu sieci, których kanał telekomunikacyjny oferuje/zapewnia przepustowość co najmniej 100 Mb/s? Czy w tym przypadku kryterium jest jeden kierunek, czyli 100 Mb/s w DL? Wg. instrukcji wypełniania wniosku „UWAGA: Zgodnie z przyjętymi przez Komitet Monitorujący kryteriami wyboru projektów dla działania 1.1 POPC, Projekt musi objąć swym zasięgiem wszystkie szkoły, podmioty lecznicze prowadzące szpital w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz w formie spółki, w których podmioty publiczne posiadają co najmniej 51% akcji/udziałów wskazane w załączonej liście w miejscowościach, lub w częściach miejscowości, w których realizowany będzie Projekt. Z uwagi na powyższe, w ramach analizy finansowej należy w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazać, jaką część budżetu Projektu stanowić będą wydatki związane z objęciem zasięgiem ww. szkół i podmiotów leczniczych.”

Stwierdzenie „objęte szerokopasmowym dostępem” zostało szczegółowo omówione i wyjaśnione
w pkt 7 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 
Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Jednocześnie potencjalny beneficjent składając oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC (załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie) zobowiązuje się do realizacji projektu „[…] zgodnie z »Wymaganiami dla sieci NGA – POPC« oraz, że zostanie zapewniony hurtowy i otwarty dostęp na warunkach nie gorszych niż określone w ww. »Wymaganiach dla sieci NGA – POPC« […]”

W związku z powyższym sieć którą zostaną objęte dodatkowe gospodarstwa domowe powinna spełnić „Wymagania dla sieci NGA – POPC”. Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie wymagań minimalnych na przepustowość w Sieci POPC, zapewnienie jakości usług dotyczy każdego podłączonego w danej chwili CPE.

 1. Inne elementy powiązane:

– Zasięgi na punktach adresowych (ZAS) – Punkty adresowe wraz z informacją o deklarowanej gwarantowanej przepustowości dla klientów

– Punkty Styku (PS)

– Interfejsy (INT)

– Sektory Radiowe (SR).

Pytanie: Przy jakich założeniach, dla każdego punktu adresowego ma być podana wartość deklarowanej gwarantowanej przepustowości w ramach danych nt. zasięgów (ZAS)? Czy w danym puncie ma być zapewniony zasięg kanału telekomunikacyjnego o wymaganych parametrach 30/10 Mbps, 100/30 Mbps?

Wymagania dla Sieci NGA-POPC nie określają wymagań dla gospodarstw domowych w zasięgu,
a jedynie parametry usług świadczonych w podłączonych gospodarstwach domowych. Wymagania dla dodatkowych gospodarstw domowych w zasięgu określono w pkt 3 ust 3 Lista dostępnych wskaźników w działaniu 1.1 pkt 11 Tabela – Lista mierzalnych wskaźników projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach.

Instrukcja-wypełniania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf

 1. Czy dla Sektorów Radiowych (SR) na etapie składania wniosku niezbędne są parametry poszczególnych sektorów np. azymuty, które w późniejszym etapie mogą ule zmianie?

Wymagania dla Sieci NGA – POPC nie określają takich wymogów. Konieczność zweryfikowania pod kątem pozostałych wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej.

 1. Pole do wypełnienia wniosku o dofinansowanie nr 5 pt. „Technologia”

Pole typu checkbox

FTTH P2P

FTTH P2M

HFC

VDSL2

Ethernet + WiFi

Fiber + WiFi

LTE

Inna: <tekst> 100 znaków

Pytanie: Jak należy rozumieć „Fiber – WiFi” (minus, myślnik) w porównaniu do „Ethernet + WiFi” (plus)?

Ujednolicono dokumentację projektową w zakresie uspójnienia nazewnictwa (wzór wniosku o dofinansowanie projektu z 06-11-2015r.)

Technologia Fiber + Wifi dotyczy rozwiązań, w których zastosowano radiowy węzeł dostępowy w technologii WiFi, do którego doprowadzony jest backhaul światłowodowy.
W przypadku technologii Ethernet + WiFi zakładamy, że również zastosowany jest radiowy węzeł dostępowy w technologii WiFi, do którego doprowadzony jest backhaul UTP z transmisją Ethernet.

 1. Operator OSD zamierza budować sieć w segmencie abonenckim, od punktu dostępowego do granicy posesji wykorzystując mikrokanalizację. Sieć rozdzielcza i magistralna budowana będzie w rurociągu z rur RHDPE 40. Zgodnie z pkt. 1.4 Wymagań dla sieci NGA-POPC dla segmentu rozdzielczego zapewnienie nadmiarowości może być realizowane ALTERNATYWNIE poprzez zastosowanie:
  a) Mikrokanalizacji,
  b) jednej rury HDPE 40mm lub 50mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy,
  c) dwóch lub więcej rur HDPE 40mm i 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez segment abonencki.
  Analogiczny problem występuje w segmencie magistralnym i wyszczególnionych metod zapewnienia nadmiarowości. Tak więc planowana do budowy struktura nie odpowiada żadnemu z w/w alternatywnych metod zapewnienia nadmiarowości, ale z punktu widzenia technicznego nadmiarowość dla OK jest zapewniona. Czy rozwiązanie techniczne.planowane do budowy przez OSD będzie uznane za zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Tak, rozwiązanie techniczne przedstawione powyżej, przy założeniu że dotyczy realizacji współbieżnej kanalizacji kablowej segmentu rozdzielczego i segmentu abonenckiego w postaci odpowiednio rury HDPE 40 i mikrokanalizacji, traktować należy jako spełniające wytyczne wskazane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Jakkolwiek zaproponowane rozwiązanie nie jest wprost przewidziane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” to w związku z tym, iż określone wytyczne stanowią wymagania minimalne co do sieci POPC, zaproponowane rozwiązanie (w tym przypadku mikrokanalizacja w porównaniu do minimalnego wymagania kabla doziemnego) należy traktować jako spełniające wytyczne określone w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Przy projektowaniu kanalizacji kablowej na segmencie rozdzielczym należy również pamiętać o zapewnieniu nadmiarowości zasobów zdefiniowanej w pkt. 1.4.2 ppkt. 3 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w segmencie rozdzielczym, na terenach niezabudowanym, gdzie zachodzi łączenie fragmentów sieci pomiędzy grupami budynków lub miejscowościami stosowanie terminu linii kablowych a nie sieci szerokopasmowych jest dopuszczalne. Ma to zdecydowane konsekwencje w zakresie wymagań formalno – prawnych. Zakłada się projektowanie sieci na obszarze zabudowanym oraz linii kablowych dla połączeń tych skupisk zabudowy (tak aby połączyć szafę z punktami dostępowymi). Czy takie rozwiązanie, gdzie dla fragmentu infrastruktury projekt będzie wykonany dla sieci szerokopasmowej a dla innego fragmentu projekt będzie jedynie dla linii kablowej zostanie zaakceptowane jako zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Wskazać w tym przypadku należy, iż „Wymagania dla sieci NGA-POPC” powinny być spełnione niezależnie nie od terenu (zabudowany/niezabudowany) na jakim realizowane są sieci POPC.
W wytycznych posłużono się terminem „linia kablowa”, a nie „sieć szerokopasmowa” ze względu na konieczność zachowania precyzyjnego charakteru dokumentu. Termin „linia kablowa” należy rozumieć jako kabel lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych wraz z osprzętem, natomiast termin „sieć szerokopasmowa” dotyczy wszystkich elementów składających się na szerokopasmową sieć telekomunikacyjną, w tym linie kablowe.

 1. We wstępie do Wymagań dla sieci NGA-POPC w czwartym akapicie występuje określenie „kanał”. W dalszej części opracowania brak jest definicji tego urządzenia. Czy przez kanał należy rozumieć kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację?

Zgodnie z zapisem Wstępu do „Wytycznych dla sieci NGA-POPC”: „Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu do kanałów, podbudowy słupowej, wież i masztów nie jest ograniczone w czasie.”
Tak, „kanał” w tym przypadku należy rozumieć jako kanalizację kablową czyli: kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację. Jednocześnie zgodnie z „Wymaganiami dla sieci NGA-POPC: „Kanalizacja Kablowa – zespół podziemnych rur i studni, zasobników, komór i szafek kablowych oraz złączy i innych urządzeń telekomunikacyjnych służących do układania kabli telekomunikacyjnych”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  § 4. 1. ‚Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
  Prosimy o potwierdzenie, że użyte w tym miejscu pojęcie gwarantowana przepustowość będzie w każdym wypadku oceniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC. Pytanie dotyczy również § 4 ust. 6.

Tak, pojęcie gwarantowanej przepustowości powinno być rozumiane zgodnie z zapisami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z pkt. 1.1 „Wymagania minimalne na przepustowość w Sieci POPC”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  § 4 ust. 8 pkt 6 – zobowiązał się do zapewnienia hurtowego dostępu na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizycznego uwolnienia pętli, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  Prosimy o potwierdzenie, że określone w tym miejscu warunki będą oceniane w każdym wypadku zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC. Pytanie dotyczy również § 4 ust. 6.

Tak, wymagane warunki hurtowego dostępu do Sieci POPC powinny być rozumiane zgodnie z zapisami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z częścią 2 tego dokumentu „Zasady dostępu hurtowego”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.
  Prosimy o wskazanie zdarzenia, w wyniku którego będzie następowało udostępnienie wybudowanego elementu sieci np. protokół odbioru. W jaki sposób OK, w trakcie realizacji projektu przez OSD, uzyska informację o udostępnieniu poszczególnych elementów sieci? Czy OSD powinien dysponować ofertą hurtową w zakresie wybudowanej infrastruktury pasywnej jeszcze w trakcie realizacji projektu? Prosimy o szczegółową interpretację wymagania z uwzględnieniem aspektu informowania OK o udostępnionej infrastrukturze i ofercie dostępu hurtowego.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, udostępnienie pasywnych zasobów sieci POPC powinno nastąpić niezwłocznie po wybudowaniu tej infrastruktury, tj. w momencie kiedy nastąpiły wszelkie wymagane odbiory techniczne wybudowanej infrastruktury potwierdzone protokołami odbioru i kiedy dostęp do takiej infrastruktury jest technicznie możliwy i nie zagraża integralności pozostałych odcinków Sieci POPC. Możliwości dostępu hurtowego oraz dostępność i zakres informacji zawartych w ofercie hurtowej w zakresie ww. infrastruktury powinny być również zgodne z postanowieniami „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”, w tym w szczególności z pkt. 2.1.6. „Informacje ogólne”.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.
  Prosimy o wyjaśnienie zwrotu „nie jest ograniczone w czasie”. Wyjaśnienia wymagają możliwe do zaistnienia sytuacje, kiedy objęta tym obowiązkiem infrastruktura (po okresie trwałości) zostałaby zlikwidowana, również z przyczyn nieleżących po stronie beneficjenta (np. przebudowa drogi, brak przedłużenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogi, wygaśnięcie służebności przesyłu itp.), uległaby zniszczeniu lub utraciłaby techniczną przydatność z uwagi na upływ czasu. Prosimy o potwierdzenie, że m.in. w takich przypadkach wskazany brak ograniczenia w czasie, będzie jednak faktycznie ograniczony czasem życia danej infrastruktury?

Dostęp do infrastruktury pasywnej Sieci POPC nie jest ograniczony w czasie, przez co należy rozumieć że dostęp hurtowy do tych zasobów powinien być zapewniony na rzecz operatorów korzystających przez cały okres żywotności poszczególnych elementów infrastruktury (kiedy jest to technicznie i fizycznie możliwe). W momencie kiedy z przyczyn niezależnych od operatora sieci dostępowej dana infrastruktura pasywna zostaje zlikwidowana, ustaje obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego do tej infrastruktury. Przez cały okres kiedy infrastruktura jest użytkowana przez OSD lub OK należy uznać, że w przypadku występowania wolnych zasobów dostęp powinien być w dalszym ciągu zapewniany na rzecz potencjalnych innych operatorów korzystających.

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466)
  5. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenie sieci telekomunikacyjnych przez innych operatorów telekomunikacyjnych.
  ‚Prosimy o potwierdzenie, że określone w tym miejscu obowiązki w zakresie zapewnienia nadmiarowości kanalizacji będą w każdym wypadku oceniane zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie pt. Wymagania dla sieci NGA – POPC.

Tak, obowiązki w zakresie zapewnienia nadmiarowości kanalizacji kablowej powinny być zgodne z określonymi w „Wymaganiach dla Sieci NGA-POPC”, w szczególności z zapisami zawartymi w pkt. 1.4 „Wymagania dla sposobu wykonania nadmiarowości infrastruktury w Sieci POPC”.

 1. W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.
  Pytanie: Czy UKE uwzględniło wszystkie plany inwestycyjne zgłaszane przez podmioty na etapie inwentaryzacji 2014? Czy w przypadku realizacji inwestycji nie zgłoszonych lub nie przyjętych przez UKE, które zostaną wykazane podczas kolejnej inwentaryzacji sieci (np. na koniec 2015 roku) może ulec lista punktów wymaganych do pokrycia lub jakieś obszary w całości mogą zostać wycofane z konkursu?

UKE uwzględnił wszystkie zatwierdzone (wiarygodne) plany inwestycyjne zgłaszane przez podmioty podczas konsultacji społecznych, prowadzonych przez MAiC. UKE nie przeprowadzał w tym roku inwentaryzacji planów inwestycyjnych.

 1. Operator OSD zamierza budować sieć w segmencie abonenckim, od punktu dostępowego do granicy posesji wykorzystując mikrokanalizację. Sieć rozdzielcza i magistralna budowana będzie w rurociągu z rur RHDPE 40.Zgodnie z pkt. 1.4 Wymagań dla sieci NGA-POPC dla segmentu rozdzielczego zapewnienie nadmiarowości może być realizowane ALTERNATYWNIE poprzez zastosowanie:
  a) Mikrokanalizacji,
  b) jednej rury HDPE 40mm lub 50mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy,
  c) dwóch lub więcej rur HDPE 40mm i 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez segment abonencki. Analogiczny problem występuje w segmencie magistralnym i wyszczególnionych metod zapewnienia nadmiarowości.Tak więc planowana do budowy struktura nie odpowiada żadnemu z w/w alternatywnych metod zapewnienia nadmiarowości, ale z punktu widzenia technicznego nadmiarowość dla OK jest zapewniona. Czy rozwiązanie techniczne. planowane do budowy przez OSD będzie uznane za zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Tak, rozwiązanie techniczne przedstawione powyżej, przy założeniu że dotyczy realizacji współbieżnej kanalizacji kablowej segmentu rozdzielczego i segmentu abonenckiego w postaci odpowiednio rury HDPE 40 i mikrokanalizacji, traktować należy jako spełniające wytyczne wskazane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Jakkolwiek zaproponowane rozwiązanie nie jest wprost przewidziane w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” to w związku z tym, iż określone wytyczne stanowią wymagania minimalne co do sieci POPC, zaproponowane rozwiązanie (w tym przypadku mikrokanalizacja w porównaniu do minimalnego wymagania kabla doziemnego) należy traktować jako spełniające wytyczne określone w „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC”.
Przy projektowaniu kanalizacji kablowej na segmencie rozdzielczym należy również pamiętać o zapewnieniu nadmiarowości zasobów zdefiniowanej w pkt. 1.4.2 ppkt. 3 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w segmencie rozdzielczym, na terenach niezabudowanym, gdzie zachodzi łączenie fragmentów sieci pomiędzy grupami budynków lub miejscowościami stosowanie terminu linii kablowych a nie sieci szerokopasmowych jest dopuszczalne. Ma to zdecydowane konsekwencje w zakresie wymagań formalno – prawnych. Zakłada się projektowanie sieci na obszarze zabudowanym oraz linii kablowych dla połączeń tych skupisk zabudowy (tak aby połączyć szafę z punktami dostępowymi). Czy takie rozwiązanie, gdzie dla fragmentu infrastruktury projekt będzie wykonany dla sieci szerokopasmowej a dla innego fragmentu projekt będzie jedynie dla linii kablowej zostanie zaakceptowane jako zgodne z wymaganiami stawianymi sieciom sieciom budowanym wg PO PC 1 oś?

Wskazać w tym przypadku należy, iż „Wymagania dla sieci NGA-POPC” powinny być spełnione niezależnie nie od terenu (zabudowany/niezabudowany) na jakim realizowane są sieci POPC.
W wytycznych posłużono się terminem „linia kablowa”, a nie „sieć szerokopasmowa” ze względu na konieczność zachowania precyzyjnego charakteru dokumentu. Termin „linia kablowa” należy rozumieć jako kabel lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych wraz z osprzętem, natomiast termin „sieć szerokopasmowa” dotyczy wszystkich elementów składających się na szerokopasmową sieć telekomunikacyjną, w tym linie kablowe.

 1. We wstępie do Wymagań dla sieci NGA-POPC w czwartym akapicie występuje określenie „kanał”. W dalszej części opracowania brak jest definicji tego urządzenia. Czy przez kanał należy rozumieć kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację?

Zgodnie z zapisem Wstępu do „Wytycznych dla sieci NGA-POPC”: „Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu do kanałów, podbudowy słupowej, wież i masztów nie jest ograniczone w czasie.”
Tak, „kanał” w tym przypadku należy rozumieć jako kanalizację kablową czyli: kanalizację pierwotną, kanalizację wtórną i mikrokanalizację. Jednocześnie zgodnie z „Wymaganiami dla sieci NGA-POPC: „Kanalizacja Kablowa – zespół podziemnych rur i studni, zasobników, komór i szafek kablowych oraz złączy i innych urządzeń telekomunikacyjnych służących do układania kabli telekomunikacyjnych”.

 1. Czy urządzenia OLT powinny być wyposażone w liczbę portów odpowiadającą całkowitej liczbie HP aby wszystkie zadeklarowane HP były zaliczone? Realnie nie ma przecież szans na podłączenie wszystkich HP do sieci – nawet deklarując objęcie zasięgiem 100% PA w danej wsi nie zdarza się, aby 100% podpisało umowy abonenckie – zazwyczaj jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu %.
  Ponadto prosze o wskazanie, co dzieje się w specyficznych sytuacjach – gdy np dany obszar zawiera PA będące
  a) pustymi działkami
  b) pod jednym PA znajduje się wiele „białych plam” (kropek)

„Wymagania dla sieci NGA-POPC” nie określają wymaganej liczby portów na urządzeniu OLT.
Wskazujemy jednocześnie na obowiązek zachowania wymogów dotyczących punktów elastyczności (pojemność pola komutacyjnego) w sieci POPC pkt 1.4.6 „Wymagań dla sieci NGA-POPC”.

 1. Czy w celu zapewnienia dostępu do sieci światłowodowej dla mieszkańców zgodnie z określonymi punktami adresowymi dosyły dla odcinków dostępowych sieci światłowodowej można zrealizować za pomocą radiolinii pracujących w pasmach chronionych lub niechronionych ? Chodzi o to aby nie budować kosztownych połączeń kablowych magistralnych pomiędzy miejscowościami, które są znacznie oddalone od siebie. Architektura naszej sieci zakładała by budowę sieci dostępowych na terenie miejscowości, które obejmą zasięgiem wskazane punkty adresowe, w kolejnej warstwie połączenia dystrybucyjne kablowe były by budowane pomiędzy najbliżej siebie zlokalizowanymi miejscowościami – odległości ok. 2 km. A do pozostałych miejscowości, gdzie budowa odcinka magistralnego dystrybucyjnego lub szkieletowego za pomocą połączeń kablowych światłowodowych przekraczała by długość 5-10 i więcej km, sygnał telekomunikacyjny w warstwie szkieletowej był by dostarczany za pomocą połączeń radiowych – radiolinie w pasmach chronionych lub niechronionych. Czy dopuszczalne jest zastosowanie takiego rozwiązania ? Chcemy ograniczyć budowę połączeń kablowych magistralnych przez obszary niezaludnione (puste przebiegi) gdzie budowa połączeń kablowych wygeneruje duże koszty realizacji i późniejszego utrzymania sieci.

Odpowiedź:
Wymagania dla Sieci NGA-POPC” co do zasady nie wykluczają stosowania radiolinii na dosyłowych segmentach sieci realizowanych w ramach POPC. Przy projektowaniu sieci należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 3 Wymagań „Wyklucza się stosowanie rozwiązań technologicznych, niegwarantujących minimalnej przepustowości pomiędzy CPE a węzłem dostępowym”. W związku z powyższym przy planowaniu uruchomienia radiolinii na segmencie dosyłowym sieci należy wziąć pod uwagę obowiązek zrealizowania minimalnych wymagań na przepustowość w Sieci POPC określony w pkt. 1.1 „Wymagań dla Sieci NGA-POPC”. Co więcej, zgodnie z pkt. 1.3.2 ppkt. 4 Wymagań „Wyłącza się z zakresu rozwiązań dopuszczalnych w Sieci POPC rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym.

Inne

 1. Jak otworzyć dane dotyczące obszarów interwencji?

Obszary interwencji w ramach I osi POPC zostały podane w postaci plików shape. Pliki shape to pliki grafiki wektorowej stosowane do prezentacji danych geoprzestrzennych. Aby je odczytać, należy użyć odpowiedniego oprogramowania – np. darmowego, otwartego oprogramowania QGIS (należy pamiętać o korzystaniu z programu zgodnie z licencją).

 1. Jak wypełnić formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA?

Poniżej instrukcja w formie filmów:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLooIiDQQfMSEB2Z0PafVVYcEPn7BLWZKf

 1. Czy będzie udostępniona wersja edytowalna (.word) wniosku o dofinansowanie?

Nie przewidujemy udostępnienia wniosku o dofinansowanie w formacie word, ponieważ dopiero w wersji zamieszczonej na ePUAP będą zaszyte odpowiednie funkcjonalności, walidacje i słowniki. Należy zauważyć, że wersja pdf formularza wniosku udostępniona na stronie internetowej CPPC w żaden sposób nie wpływa na możliwość opracowywania jego roboczej wersji.

 1. Czy Operator może wykorzystać wybudowaną infrastrukturę dofinansowaną ze środków europejskich do realizacji Projektu POPC?

Dopuszczalność takiego rozwiązania należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście zachowania zasady trwałości projektów zrealizowanych z udziałem środków UE oraz zasadami realizacji odpowiednich Programów operacyjnych.

 1. Czy będą organizowane, a jeśli tak to czy znane są już najbliższe terminy szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków pod POPC?

Szkolenia są w fazie planowania. Uprzejmie proszę o śledzenie strony internetowej www.cppc.gov.pl, na której są zamieszczane bieżące informacje dotyczące konkursu.

 1. Czy będą uznawane odstępstwa od założeń w zakresie zmiany trasy na etapie projektu budowlanego i zmiany lokalizacji zakładanych węzłów i szaf kablowych, przy zachowaniu zakładanego zakresu rzeczowego – długości sieci, ilości  elementów pasywnych i aktywnych sieci?

Koncepcja techniczna budowy sieci, jak również budżet projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie podlegają ocenie i mają bezpośredni wpływ na ewentualną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić możliwie rzetelną analizę obszaru pod tym kątem. Kwestie zmian na etapie realizacji projektu są uregulowane w umowie o dofinansowanie.

 1. W załączonej dokumentacji konkursowej odnośnie naborów wniosków POPC 1.1  jako grupę docelową wskazano „gospodarstwa domowe”.
  Poprzez „gospodarstwo domowe” rozumie się budynek jednorodzinny. Co w przypadku budynków wielorodzinnych/wielomieszkaniowych potocznie zwanych „blokami”. Czy poprzez określenie „gospodarstwo domowe” w odniesieniu do „bloku” należy rozumieć jeden budynek, czy każde mieszkanie w tym bloku to osobne gospodarstwo domowe?

Gospodarstwa domowe, które obligatoryjnie należy objąć zasięgiem sieci wybudowanej/przebudowanej/rozbudowanej w ramach projektu realizowanego w ramach działania 1.1. POPC wskazane zostały na liście obszarów możliwych do objęcia wsparciem w postaci konkretnych punktów adresowych i liczby gospodarstw dla danego punktu (z podaniem współrzędnych geograficznych).

 1. Która wersja programu QGIS otwiera pliki z mapami? Jakie rozszerzenie do tego programu mają pliki z mapami spakowane w ZIP razem z obszarami interwencji ? Czy są to pliki z rozszerzeniem cpg, dbf, prj, shx ?

IOK nie narzuca programu ani wersji programu, którego należy użyć do odczytania informacji o obszarach objętych konkursem. Aby zobaczyć kompletną mapę obszaru należy wczytać wszystkie pliki z folderu zip, które zawierają uzupełniające się informacje (warstwy), składające się na kompletny obraz obszaru interwencji.

 1. Chcemy wybrać wykonawcę w ramach wsparcia w przygotowaniu studium wykonalności. Czy w ramach wyboru wykonawców obowiązuje organizacja przetargów na zasadzie zapytań ofertowych czy wystarczające jest rozpoznanie cenowe? Gdzie znajdują się informacje dotyczące aktualnie obowiązującej procedury?

Zasady dotyczące zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności są opisane w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 1. Czy ‚Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu’ oraz ‚Harmonogram projektu wyznaczający kamienie milowe’ są załącznikami obligatoryjnymi do wniosku o dofinansowanie, czy dopiero do Umowy o dofinansowanie?

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram kamieni milowych będą załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie. Spełnienie kryterium merytorycznego nr 4 „Harmonogram zadań projektu…” oceniane będzie w oparciu o dane przedstawione w pkt. 25 i 26 wniosku o dofinansowanie.

 1. ‘Oświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych’ – w którym miejscu znajduje się wzór niniejszego tego oświadczenia? Czy takie oświadczenie będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji dot. budowy sieci telekomunikacyjnych badane będzie na podstawie informacji zawartych w pkt. 21 wniosku o dofinansowanie.

 1. Z nieznanych mi powodów nie mogę używać pliku Formularz_v0.9_BETA.xlsm zamieszczonego na stronie konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – link. Jakie parametry muszą posiadać oprogramowania, aby móc je prawidłowo otworzyć?

Zgodnie z instrukcją zawartą w pliku „Formularz_POPC_opis.pdf” aby skorzystać z Formularza konieczne jest posiadanie aplikacji MS Excel 2010 lub nowszej zainstalowanej na Windows 7 lub nowszym na komputerze z 3GB pamięci operacyjnej lub więcej. Uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy Pana aplikacje spełniają wskazane warunki. Jednocześnie sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi formularza zawartą w ww. pliku.

 1. Podczas Warsztatów KIKE – POPC przedstawiono informację, że 10% gmin zadeklarowało pobieranie opłat za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości nie przekraczającej 20 pln/m2. Gdzie znajduje się lista gmin, które złożyły deklarację pobierania opłat w powyższej kwocie?

Najbardziej aktualny wykaz gmin znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, link poniżej: https://mac.gov.pl/aktualnosci/preferencyjne-stawki-za-zajecie-pasa-drogowego-dla-infrastruktury-telekomunikacyjnej-w-1

 1. Jeżeli Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik do Umowy o dofinansowanie, to jak należy traktować wykaz załączników do studium wykonalności, gdzie w pozycji 1 znajduje się „Harmonogram rzeczowo-finansowy w ujęciu kwartalnym”? Czy Harmonogram stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie jest tożsamy z Harmonogramem składanym jako załącznik do studium wykonalności? Czy Harmonogram będący załącznikiem do studium można opracować na wzorze Harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy o dofinansowanie?

Harmonogramy nie są tożsame, ale muszą być ze sobą spójne. Obowiązkiem wnioskodawcy jest przygotowanie Harmonogramu stanowiącego załącznik do studium wykonalności w wybranym przez siebie formacie, w ujęciu kwartalnym, zgodnie z określeniem podanym w studium wykonalności. Harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy o dofinansowanie będzie przygotowany zgodnie ze wzorem załączonym do dokumentacji konkursowej.

 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien oszacować kiedy zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, aby prawidłowo wyliczyć 24-mies. okres realizacji projektu?

Zgodnie z informacją podaną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie „Okres realizacji projektu – liczony jest od momentu rozpoczęcia prac w rozumieniu art.2 pkt. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i nie może przekroczyć 24 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy.” W §8 Regulaminu konkursu wskazano, iż „Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016 r.” Na podstawie powyższych zapisów wnioskodawca jest w stanie przygotować założenia dla projektu.

 1. Czy istnieje zamknięty katalog parametrów, na podstawie których oceniana będzie efektywność ekonomiczna projektu?

Nie przewiduje się wdrożenia podręcznika oceny efektywności projektu z zakresami dopuszczalnych wartości parametrów. Ocena będzie dokonywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego projektu.

 1. Czy w ramach projektu można podłączać dodatkowe adresy spoza listy w ramach wydatków niekwalifikowanych?

W ramach działania 1.1 POPC wsparcie może być udzielone na projekty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci do standardów sieci NGA (zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego). W związku z realizacją projektu należy obligatoryjnie objąć zasięgiem sieci NGA minimalną, wskazaną dla danego obszaru liczbę gospodarstw domowych wybranych z „Liczby gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji”. Operator może podłączać użytkowników do powstałej infrastruktury Internetu szerokopasmowego, jednakże koszty związane z przyłączeniem nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach I osi POPC.

 1. Pytanie dotyczy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dotyczącej punktu „Logiczna kontynuacja projektów realizowanych w ramach NSRO 2007-2013” oraz „Projekty realizowane ze środków UE w latach 2007-2013, 2014-2020 oraz finansowane z budżetu Państwa i inwestycje prywatne”.

Z uwagi na przyjęty w POPC model, w którym to administracja publiczna wyznacza ściśle obszary realizacji projektu, jego przedmiot, minimalne wartości wskaźników, a także maksymalny poziom dofinansowania, nie powinno należeć do obowiązków beneficjenta wykazywanie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 20 i 21. To nie od niego zależy bowiem, czy projekt jest związany z innymi poprzednimi projektami, albo się nie dubluje. Skoro kluczowe ramy projektów są narzucone w samej dokumentacji to należałoby uznać, że organy administracji zadbały o logiczną kontynuację NSRO 2007-2013 oraz brak dublowania się inwestycji. Pola powinny być zablokowane do edycji podobnie jak pole 19 tj. uzasadnienie strategiczne realizacji projektu. Ponadto wypełnianie tych pól wydaje się bezprzedmiotowe z punktu widzenia braku odnoszących się do nich kryteriów oceny projektu.

Wymienione pola mają charakter informacyjny i każdy wnioskodawca ma obowiązek je wypełnić.

 1. Pytanie dotyczy Wzoru studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści pole Partnerzy. Czy pole nie jest zbędne. Zgodnie z wzorem WoD nie ma możliwości realizacji projektów partnerskich. Dotyczy również instrukcji wypełniania SW.

Jeżeli pole nie dotyczy konkursu lub projektu, nie należy go wypełniać.

 1. Regulamin konkursu. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił wszystkie kryteria, a w wyniku powtórnej oceny uzyskał najwyższą punktację i na danym obszarze nie została podpisana umowa o dofinansowanie z innym wnioskodawcą oraz jest dostępna alokacja.

Zrozumiałym jest dążenie do ograniczenia blokowania realizacji projektów przez niezasadne protesty, jednak zastosowanie opisanego w regulaminie rozwiązania w przypadku zastosowanego w naborze mechanizmu konkurencji w ramach obszarów oraz między obszarami, może powodować faktyczną bezprzedmiotowość środka odwoławczego jakim jest protest. Nawet mimo potwierdzenia w trybie odwoławczym błędnej oceny projektu, skutkującej brakiem przyznania dofinansowania, beneficjent nie będzie miał możliwości zrealizowania założonego projektu (wobec którego poniósł koszty przygotowania), co faktycznie pozbawia sensu procedurę odwoławczą. Prosimy o odniesienie się do tego typu sytuacji. Czy możliwe będzie rozwiązanie przez CPPC umowy z beneficjentem, który niesłusznie otrzymał dofinansowanie i przyznanie go temu, który w wyniku procedury odwoławczej otrzymał wyższą ocenę? Istotnym problemem w tym przypadku będzie sytuacja, w której beneficjent pierwotnie, niesłusznie wybrany rozpocznie rzeczową realizację infrastruktury?

Nie ma możliwości rozwiązania w takim przypadku umowy zawartej z innym wnioskodawcą. Jasny zapis w tym zakresie został umieszczony w dokumentacji konkursowej i każdy wnioskodawca składający protest będzie miał świadomość, że taka sytuacja może wystąpić.

 1. Regulamin konkursu. W przypadku powzięcia przez IOK informacji o infrastrukturze NGA, która nie została uwzględniona na etapie wyznaczania obszarów interwencji, IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie na danym obszarze.

W słowniczku należy dookreślić pojęcie „infrastruktura NGA” w celu uniknięcia prób blokowania podpisania umowy. Możliwe do rozważenia jest dookreślenie sposobu potwierdzenia faktycznego zlokalizowania infrastruktury i możliwości świadczenia na niej usług wymaganych od sieci POPC. Niedopuszczalne powinno być blokowanie podpisywania umów z uwagi na planowaną lub dopiero rozpoczętą inwestycję w zakresie sieci NGA.

W powyższych przypadkach będą stosowane kryteria jakie zostały zastosowane na potrzeby wyznaczenia obszarów interwencji. Kwestia powyższa będzie rozstrzygana indywidualnie dla każdego zaistniałego przypadku.

 1. Regulamin konkursu. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały wybrane do dofinansowania, zostają pisemnie poinformowani o negatywnym wyniku oceny.

Wydaje się, że niewybranie projektu do dofinansowania z powodu braku dostępnej alokacji jest w istotny sposób inną przesłanka negatywnej oceny projektu. Projekt może być pozytywnie oceniony, ale niewybrany do dofinansowania z uwagi na brak alokacji.

Zgodnie z Art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

„2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

3) W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu

do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.”.

 1. Regulamin konkursu. W przypadku projektów, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach obszaru, kolejnymi elementami decydującymi o rankingu projektów w ramach obszaru są:
  a. Planowany zasięg sieci (wyżej umieszcza się projekt o większym planowanym zasięgu sieci);
  b. Planowany zasięg sieci o przepustowości pow. 100 Mb/s. (wyżej umieszcza się projekt o większym planowanym zasięgu sieci);
  c. Kwota dofinansowania (wyżej umieszcza się projekt z niższą wnioskowaną kwotą dofinansowania).

Zgodnie z opisem punkty a-c będą stosowane kolejno, a nie łącznie. Decyzję o wysokości alokacji na konkurs oraz o jej ewentualnym zwiększeniu podejmuje Instytucja Zarządzająca.

 1. Jaki jest tryb finansowania projektu (zaliczka, czy refundacja)?

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie dofinansowanie może zostać udzielone w formie zaliczki oraz refundacji na zasadach opisanych w ww. umowie.

 1. Na szkoleniu była informacja że nie trzeba dołączać map do studium wykonalności a w Załączniku do wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC. Studium Wykonalności – wzór jest napisane:
  Załączniki:
  1.Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu kwartalnym.
  2.Mapy ilustrujące rozmieszczenie planowanej inwestycji (w przypadku sieci radiowej rozmieszczenie masztów wraz z ich zasięgiem) [załączone mapy powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].
  3.Mapy z orientacyjnym z zasięgiem sieci dostępowej oraz szkieletowej dystrybucyjnej w przypadku jej budowy/przebudowy/modernizacji. Należy wskazać orientacyjne miejsca rozmieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności punktów styku sieci z operatorami zewnętrznymi i głównych węzłów sieci, w tym szkieletowych i dystrybucyjnych, w przypadku ich realizacji [załączone dokumenty powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].Proszę o wyjaśnienie sprzecznych informacji czy mapy są wymaganym załącznikiem do studium wykonalności?

Obowiązkowymi załącznikami do Studium Wykonalności są:
1.Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu kwartalnym
2.Mapy ilustrujące rozmieszczenie planowanej inwestycji (w przypadku sieci radiowej rozmieszczenie masztów wraz z ich zasięgiem) [załączone mapy powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].
3.Mapy z orientacyjnym z zasięgiem sieci dostępowej oraz szkieletowej dystrybucyjnej w przypadku jej budowy/przebudowy/modernizacji. Należy wskazać orientacyjne miejsca rozmieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności punktów styku sieci z operatorami zewnętrznymi i głównych węzłów sieci, w tym szkieletowych i dystrybucyjnych, w przypadku ich realizacji [załączone dokumenty powinny być czytelne, tak aby możliwa była ich analiza. Złożenie nieczytelnego dokumentu może skutkować jego odrzuceniem].

Podczas szkolenia została przekazana informacja, iż SL2014 ograniczony jest pojemnościowo i może przyjąć wyłączeni 3 paczki po 20 MB każda.
Nie przekazano informacji, iż nie ma obowiązku zamieszczania map.
W chwili obecnej obowiązują załączniki wymienione powyżej, które będą weryfikowane podczas oceny.

 1. Proszę o podanie listy wskaźników obligatoryjnych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 1.1.
  1. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zapisano, iż „projekt realizuje obligatoryjny wskaźnik, tj. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”. (strona 14)
  Źródło: images/uploads/Instrukcja-wype%C5%82niania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf Tymczasem we wzorze wniosku o dofinansowanie w polu „wartość docelowa” dla tego wskaźnika nie ma żadnej adnotacji, tak jakby ten wskaźnik nie był jednak obligatoryjny. (strona 8)
  Źródło: Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_1.1_06-11-2015.pdf
  strona2. Kolejna wątpliwość: dla wskaźnika „długość sieci szerokopasmowej” we wzorze wniosku, w polu „wartość docelowa” zapisano: wartość nie może wynosić 0. (strona 8)
  Źródło: Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_1.1_06-11-2015.pdf
  stronaJednak w instrukcji wypełniania wniosku nie zawarto informacji iż jest to wskaźnik obligatoryjny.
  Źródło: images/uploads/Instrukcja-wype%C5%82niania-wniosku-1.1-POPC_03-11-20152.pdf3. Kolejna wątpliwość: według komunikatu dotyczącego wskaźników, opublikowanego na stronie:


  Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:
  • „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”
  • „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”
  W związku z tym, czy dwa powyższe wskaźniki są obligatoryjne?

Ad. 1, Ad. 2
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: W formularzu wniosku zdefiniowana została lista wskaźników kluczowych oraz specyficznych dla programu, adekwatnych dla działania 1.1 Wskaźniki właściwe dla działania 1.1 POPC prezentowane są we wniosku o dofinansowanie w układzie tabelarycznym. Dla wskaźników zdefiniowanych we wniosku, wartość bazowa wynosi „0,00”. Wartość docelowa wskaźników powinna odnosić się do wartości, którą Wnioskodawca planuje zrealizować wyłącznie w wyniku realizacji projektu. Należy wypełnić wartości docelowe dla wszystkich wskaźników, odpowiadających zakresowi projektu, w tym w szczególności dla wskaźnika obligatoryjnego. W przypadku braku realizacji danego wskaźnika, należy wprowadzić wartość docelową „0,00” (z wyjątkiem wskaźników obligatoryjnych, których wartość docelowa nie może wynosić „0,00”).
We wniosku o dofinansowanie zostały zawarte wszystkie wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu. Oznacza to, że obligatoryjnie należy uzupełnić wszystkie pola. Jeżeli wnioskodawca nie realizuje jakiegoś ze wskaźnika ponieważ np. jego projekt dotyczy technologii której wskaźnik nie obejmuje to należy wpisać wartość 0,00.
Przy wskaźniku „Długość sieci szerokopasmowe” znajduje się adnotacja Wartość nie może wynosić „0” z wyjątkiem projektów dotyczących tworzenia wyłącznie sieci radiowe. Innymi słowy w przypadku gdy projekt realizowany będzie w technologii radiowej i nie będzie przewidziana budowa sieci światłowodowej należy wpisać wartość 0,00.

Ad. 3 Analogicznie do powyższego jak również komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej CPPC w którym zawarty został przykład:
Wskaźnik „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s” jest wskaźnikiem agregującym wskaźniki:
• „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s”
• „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s”
Oznacza to, że jeżeli wnioskodawca np. nie przewiduje osiągnięcia wskaźnika „Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s” we wniosku o dofinansowanie wpisuje 0,00.

 1. Wniosek o dofinansowanie utworzony w ePuap ma domyślą nazwę „Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – Wniosek o dofinansowanie dla działania 1.1 POPC.xml”. Każdy kolejny utworzony wniosek ma tę samą nazwę.
  W związku z tym proszę o odpowiedź, czy można zmienić ww. nazwę wniosku np. poprzez dodanie do tytułu danego wniosku – numeru obszaru, jakiego ten wniosek dotyczy?

ePUAP w opcjach zakładki „zaawansowane” umożliwia dokonanie zmiany nazwy pliku.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.