DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin konkursu – wersja nieaktualna  01.09.2017
- Regulamin konkursu 01.12.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
- zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
- zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
- Zał.13 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
- Zał.14 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– wersja nieaktualna  01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna  14.11.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.12.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie:– wersja nieaktualna 01.09.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 23.03.2018
- zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
- zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna 01.09.2017
- zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 04.09.2017
- zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
- zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
- zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
- zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
- zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
- zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
- zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
- zał.13  Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
- zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
- zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
- zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
- zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
- zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
- zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna  01.09.2017
- zał. 19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 23.03.2018
- zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
- zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
- Zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
- zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. 01.09.2017
- zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 23.03.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie: – wersja nieaktualna 01.09.2017
- Wzór umowy o dofinansowanie 23.03.2018
- zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
- zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
- zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna 01.09.2017
- zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 04.09.2017
- zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
- zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
- zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
- zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
- zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
- Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
- zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
- zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
- zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
- zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
- zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
- zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
- zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
- zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna 01.09.2017
- zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 23.03.2018
- zał.21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
- zał.22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
- Zał.23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
- zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. 01.09.2017
- zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 23.03.2018
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 01.09.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.09.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*  – wersja nieaktualna 01.09.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 04.09.2017
- Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 01.09.2017
- Zał 1a_Wzór oświadczenia pracownika IP POPC o bezstronności 27.02.2018
- Zał 1b_Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 01.09.2017
- Zał 1c_Wzór oświadczenia deklaracji o poufności 01.09.2017
- Zał 2a_Karta oceny kryteriów formalnych 2.1 – wersja nieaktualna 01.09.2017
- Zał 2a  Karta oceny kryteriów formalnych 2.1 01.09.2017
- Zał 2b_Karta oceny kryteriów merytorycznych I stopnia 2.1_pracownik IOK 27.02.2018
- Zał 2c_Karta oceny kryteriów merytorycznych I stopnia 2.1_ekspert 01.09.2017
- Zał 2d_Karta oceny kryteriów merytorycznych II stopnia 2.1 01.09.2017
- Zał 2e  Karta zespołowa oceny kryteriów merytorycznych II stopnia 2.1 01.09.2017
- Zał 3 Protokół 2.1 27.02.2018
- Zał 4 Regulamin wyboru osób do oceny 2.1 01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”


pdf340.75 KB10/09/2018, 14:57

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.