Nabór wniosków POPC 2.1 (1 konkurs)

Warszawa, 30 grudnia 2014 r.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Z uwagi na awarię systemu ePUAP w dniach 27-28 kwietnia br. wydłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC do 8 maja 2015r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Budżet i poziom dofinansowania

 „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 46 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.”

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:.

 •  Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej WWPE (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nabory21popc). Formularz wniosku jest dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie IP, w biurze podawczym pod adresem:
 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 1. WAŻNE KOMUNIKATY
  1. Partner a podmiot upoważniony

  Dokumenty konkursowe wskazują możliwość ponoszenia wydatków przez Beneficjenta, Partnera oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowania wydatków w POPC (rozdział 4.16) zarówno w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie jak i podmiotu upoważnionego wymagane jest podpisanie porozumienia lub umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron . Porozumienie/umowa pomiędzy Benefciejntem a Partnerem lub/i podmiotem upoważnionym powinna być dołączona do wniosku aplikacyjnego.

  1. Limit dużych plików

  W nawiązaniu do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC oraz w związku z ewentualną koniecznością dołączenia dużych plików do wniosku o dofinansowanie uprzejmie informujemy, iż obecnie funkcjonalność dużych plików dostępna jest dla wszystkich podmiotów publicznych posiadających konto w systemie ePUAP, dla którego nadana została rola instytucji publicznej. Limit wielkości dla dużych plików składanych w zasobach podmiotu wynosi 200 MB.

  1. Koszty podróży i noclegu dla ekspertów

  Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2014 r. W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów regulaminu pracy Komisji oceny Projektów oraz w celu umożliwienia uczestnictwa Ekspertów z obszaru całej Polski w ocenie wniosków aplikacyjnych Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza następujące zmiany w dokumentacji konkursowej:

  • 2 ust. 8 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów otrzymuje brzmienie: „IOK pokrywa koszty podróży i noclegu Ekspertom na zasadach określonych w umowach z Ekspertami.
  1. Formuły otwarte w arkuszu kalkulacyjnym Excel do analizy kosztów i korzyści

  Wszystkie formuły w arkuszach kalkulacyjnych powinny być otwarte, tzn. powinny umożliwiać kontrolę elementów formuły oraz śledzenie poprzedników i zależności. Powinny też przeliczać się automatycznie lub z wykorzystaniem jasno opisanego mechanizmu (np. makro opatrzone instrukcją użytkowania wpisaną do arkusza) po zmianie wartości założeń lub parametrów analizy wrażliwości. Wszystkie wartości wykorzystywane w innych formułach (tj. założenia) powinny być zaciągnięte z komórek (np. na zakładce „założenia”), w których są odpowiednio opisane.

  1. Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie

  Informujemy, iż zaktualizowano formularz wniosku o dofinansowanie. W ramach aktualizacji wprowadzono możliwość dodawania usług bez względu na wybrany typ projektu. W przypadku rozpoczęcia prac nad wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie przed powyższą aktualizacją poniżej załączamy instrukcję przeniesienia danych do nowego formularza. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Łukaszem Baską 22 315 23 47.
  W celu aktualizacji pól w pkt 30 wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo zaktualizować formularz w pkt. 27 w polach budżetu, jeżeli w którymkolwiek z wymiennych pól dla danej pozycji budżetu: „Cena jednostkowa”, „Wydatki ogółem”, „Wydatki kwalifikowane” lub „Dofinansowanie” przekraczają kwotę
  1 000 000,00. Można tego dokonać np. poprzez wycięcie wartości oraz jej ponowne wklejenie w danym polu.
  Instrukcja zmiany wzoru formularza

  1. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu i Instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w celu złożenia wniosku w wersji papierowej należy:
  • wypełnić formularz z zastosowaniem elektronicznego formularza na platformie ePUAP,
  • zapisać na nośniku danych np. CD, DVD,
  • a następnie wydrukować (wersja papierowa i elektroniczna wniosku powinny być tożsame)
  • złożyć wersję papierową wraz z zapisaną na nośniku danych tożsamą wersją elektroniczną.

  Formularz wniosku o dofinansowanie zamieszczony na platformie ePUAP zawiera, niedostępne w wersji Word, m.in. walidacje oraz na stałe zaszyte mechanizmy wymuszające odniesienie się do wymaganych zagadnień. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w wersji Word (z pliku zamieszczonego w dokumentacji konkursowej) jest niezgodne z instrukcją i  może spowodować braki w podstawowych, wymaganych  informacjach.

  1. Przesyłanie plików za pośrednictwem platformy e-PUAP

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej poprzez platformę e-PUAP, pliki o zawartości przewyższającej 3,5 MB należy przesyłać za pośrednictwem funkcjonalności „Duże pliki”, dostępnej z poziomu: „Moje konto”/”Moje dokumenty”/ „Duże pliki” (w lewym panelu menu).
  Ogólne zasady działania funkcjonalności „Duże pliki” zostały opisane w „Instrukcji użytkownika – Moje dokumenty wersja 8.1” umieszczonej na stronie www.epuap.gov.pl (rozdział 7, strony 72-79)

  UWAGA!
  Po kliknięciu pola „załącz ze składu” tabela pozwalająca na wybranie pliku ze składu wyświetla się na samej górze formularza.

  1. Koszty pośrednie

  W pkt 27 w zadaniu „Koszty pośrednie” proszę o wprowadzanie jedynie zbiorczej kwoty dla całej kategorii (w takim przypadku w polu „ilość sztuk” prosimy o wskazywanie wartości „1”) lub wskazanie uśrednionych kosztów jednostkowych przypadających na jeden etat i wskazanie w polu „ilość sztuk” zakładanych etatomiesięcy pracy. Dokładną strukturę zespołów osobowych, których wynagrodzenie zakwalifikowano jako koszty pośrednie (np. nazwy stanowisk, zakres obowiązków itp.) proszę opisać w punkcie 23 wniosku o dofinansowanie bądź w studium wykonalności.
  Pola „Nazwa kosztu w ramach danej kategorii/podkategorii” w przypadku „Kosztów pośrednich” w pkt 27 proszę nie wypełniać.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Kontakt
   

  Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista członków KOP

  Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista wszystkich ocenionych na stronę www

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.