Nabór wniosków POPC 2.1 (1 konkurs)

Warszawa, 30 grudnia 2014 r.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Z uwagi na awarię systemu ePUAP w dniach 27-28 kwietnia br. wydłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC do 8 maja 2015r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Budżet i poziom dofinansowania

 „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 46 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.”

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:.

 •  Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej WWPE (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nabory21popc). Formularz wniosku jest dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie IP, w biurze podawczym pod adresem:
 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 1. WAŻNE KOMUNIKATY
  1. Partner a podmiot upoważniony

  Dokumenty konkursowe wskazują możliwość ponoszenia wydatków przez Beneficjenta, Partnera oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowania wydatków w POPC (rozdział 4.16) zarówno w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie jak i podmiotu upoważnionego wymagane jest podpisanie porozumienia lub umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron . Porozumienie/umowa pomiędzy Benefciejntem a Partnerem lub/i podmiotem upoważnionym powinna być dołączona do wniosku aplikacyjnego.

  1. Limit dużych plików

  W nawiązaniu do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC oraz w związku z ewentualną koniecznością dołączenia dużych plików do wniosku o dofinansowanie uprzejmie informujemy, iż obecnie funkcjonalność dużych plików dostępna jest dla wszystkich podmiotów publicznych posiadających konto w systemie ePUAP, dla którego nadana została rola instytucji publicznej. Limit wielkości dla dużych plików składanych w zasobach podmiotu wynosi 200 MB.

  1. Koszty podróży i noclegu dla ekspertów

  Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2014 r. W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów regulaminu pracy Komisji oceny Projektów oraz w celu umożliwienia uczestnictwa Ekspertów z obszaru całej Polski w ocenie wniosków aplikacyjnych Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza następujące zmiany w dokumentacji konkursowej:

  • 2 ust. 8 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów otrzymuje brzmienie: „IOK pokrywa koszty podróży i noclegu Ekspertom na zasadach określonych w umowach z Ekspertami.
  1. Formuły otwarte w arkuszu kalkulacyjnym Excel do analizy kosztów i korzyści

  Wszystkie formuły w arkuszach kalkulacyjnych powinny być otwarte, tzn. powinny umożliwiać kontrolę elementów formuły oraz śledzenie poprzedników i zależności. Powinny też przeliczać się automatycznie lub z wykorzystaniem jasno opisanego mechanizmu (np. makro opatrzone instrukcją użytkowania wpisaną do arkusza) po zmianie wartości założeń lub parametrów analizy wrażliwości. Wszystkie wartości wykorzystywane w innych formułach (tj. założenia) powinny być zaciągnięte z komórek (np. na zakładce „założenia”), w których są odpowiednio opisane.

  1. Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie

  Informujemy, iż zaktualizowano formularz wniosku o dofinansowanie. W ramach aktualizacji wprowadzono możliwość dodawania usług bez względu na wybrany typ projektu. W przypadku rozpoczęcia prac nad wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie przed powyższą aktualizacją poniżej załączamy instrukcję przeniesienia danych do nowego formularza. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Łukaszem Baską 22 315 23 47.
  W celu aktualizacji pól w pkt 30 wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo zaktualizować formularz w pkt. 27 w polach budżetu, jeżeli w którymkolwiek z wymiennych pól dla danej pozycji budżetu: „Cena jednostkowa”, „Wydatki ogółem”, „Wydatki kwalifikowane” lub „Dofinansowanie” przekraczają kwotę
  1 000 000,00. Można tego dokonać np. poprzez wycięcie wartości oraz jej ponowne wklejenie w danym polu.
  Instrukcja zmiany wzoru formularza

  1. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu i Instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w celu złożenia wniosku w wersji papierowej należy:
  • wypełnić formularz z zastosowaniem elektronicznego formularza na platformie ePUAP,
  • zapisać na nośniku danych np. CD, DVD,
  • a następnie wydrukować (wersja papierowa i elektroniczna wniosku powinny być tożsame)
  • złożyć wersję papierową wraz z zapisaną na nośniku danych tożsamą wersją elektroniczną.

  Formularz wniosku o dofinansowanie zamieszczony na platformie ePUAP zawiera, niedostępne w wersji Word, m.in. walidacje oraz na stałe zaszyte mechanizmy wymuszające odniesienie się do wymaganych zagadnień. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w wersji Word (z pliku zamieszczonego w dokumentacji konkursowej) jest niezgodne z instrukcją i  może spowodować braki w podstawowych, wymaganych  informacjach.

  1. Przesyłanie plików za pośrednictwem platformy e-PUAP

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej poprzez platformę e-PUAP, pliki o zawartości przewyższającej 3,5 MB należy przesyłać za pośrednictwem funkcjonalności „Duże pliki”, dostępnej z poziomu: „Moje konto”/”Moje dokumenty”/ „Duże pliki” (w lewym panelu menu).
  Ogólne zasady działania funkcjonalności „Duże pliki” zostały opisane w „Instrukcji użytkownika – Moje dokumenty wersja 8.1” umieszczonej na stronie www.epuap.gov.pl (rozdział 7, strony 72-79)

  UWAGA!
  Po kliknięciu pola „załącz ze składu” tabela pozwalająca na wybranie pliku ze składu wyświetla się na samej górze formularza.

  1. Koszty pośrednie

  W pkt 27 w zadaniu „Koszty pośrednie” proszę o wprowadzanie jedynie zbiorczej kwoty dla całej kategorii (w takim przypadku w polu „ilość sztuk” prosimy o wskazywanie wartości „1”) lub wskazanie uśrednionych kosztów jednostkowych przypadających na jeden etat i wskazanie w polu „ilość sztuk” zakładanych etatomiesięcy pracy. Dokładną strukturę zespołów osobowych, których wynagrodzenie zakwalifikowano jako koszty pośrednie (np. nazwy stanowisk, zakres obowiązków itp.) proszę opisać w punkcie 23 wniosku o dofinansowanie bądź w studium wykonalności.
  Pola „Nazwa kosztu w ramach danej kategorii/podkategorii” w przypadku „Kosztów pośrednich” w pkt 27 proszę nie wypełniać.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Kontakt
   

  Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista członków KOP

  Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista wszystkich ocenionych na stronę www

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.