Nabór wniosków POPC 2.1 (10 nabór)

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III rundzie X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie projektu otrzymał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 920 583,10 PLN.

pdf

pdf


Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy X naboru 2.1 POPC.

Informujemy, iż termin na składanie wniosku o dofinansowanie projektów w ramach III rundy X konkursu dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zostaje wydłużony do dnia 15 lutego 2019 roku.


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie dla swoich projektów otrzymało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Krajowa oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 206 581 692,16 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów


Dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 upływa 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 23 942 868,54 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania


Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” 
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

  • Pierwsza runda – od 30 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
  • Druga runda – od 16 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  • Trzecia runda – od 1 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 282 000 000,00  PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony PLN  00/000 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (238 656 600,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (43 343 400,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1] 

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pomoc dla Wnioskodawców

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.