Nabór wniosków POPC 2.1 (2 konkurs)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
w  ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie:
od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Uwaga! zmiana terminu naboru wniosków i wysokości alokacji przeznaczonej na 2.1 POPC

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwającą procedurę odwoławczą z pierwszego konkursu oraz w związku ze zidentyfikowanymi problemami technicznymi dotyczącymi systemu do obsługi naboru, zmianie ulega rozpoczęcie i zakończenie terminu 2 konkursu  dla działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w  Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Nabór wniosków w ww. działaniu rozpocznie się w dniu 31 grudnia br. i zakończy w dniu 31 marca 2016 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe lub podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Budżet i poziom dofinansowania:

200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów , 00/100 PLN)

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 169 260 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt  tysięcy, 00/100 PLN) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 30 740 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów siedemset czterdzieści tysięcy, 00/100 PLN) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html) [1]
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

a) elektronicznej podpisanej profilem zaufanym  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab21popc),
b) elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab21popc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
c) na nośniku elektronicznym podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie IOK;
d) papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym) w siedzibie IOK.
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakończenie oceny projektów
  1. pdf134.37 KB10/09/2018, 14:57
  2. pdf241.86 KB10/09/2018, 14:57
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.