DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

29.11.2016

26.01.2017

07.02.2017

05.05.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

29.11.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.11.2016
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 29.11.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 29.11.2016
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

29.11.2016

26.01.2017

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał.20 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Plan finansowania projektu 29.11.2016
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał. 21 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.11.2016
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 29.11.2016
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 29.11.2016
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 26.01.2017
12.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

29.03.2017

Informacja o zmianach z 09.06.2017pdf352.71 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 05.05.2017.pdf146 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.01.2017.pdf15.85 KB20/09/2018, 08:29

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.