PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nabór wniosków 2.1 (4 konkurs)
 • 1. Czy Wnioskodawca ma możliwość w ramach jednego projektu połączyć dwa typy projektów, tj.: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu § 3 ust. 3, typy projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POPC, tj.:

  Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

  Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

  W ramach realizacji projektu należy wybrać dominujący typ projektu oraz zgodnie z pkt. 2 „Informacje ogólne o projekcie” Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC, należy go podać w polu: „Typ projektu”.

  line-after
 • 2. Proszę o udzielenie informacji odnośnie możliwości uczestniczenia w konkursie 2.1 Polska cyfrowa szpitala klinicznego, którego organem założycielskim jest publiczna uczelnia medyczna. Niejasne jest dla mnie partnerstwo, czy może to byś uczelnia lub inny szpital kliniczny?

  Każdy z wnioskodawców działania 2.1 POPC musi się wpisywać w jeden z typów Beneficjentów zdefiniowany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tj.:

  1. dla komponentu I:

  -jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  -sądy i jednostki prokuratury,
  -partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  -partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

  1. dla komponentu II:

  -jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,

  -partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

  Aby zbadać możliwość uczestnictwa, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w zakresie spełnienia kryterium podmiotowego udziału w ogłoszonych konkursach. W świetle powyższego, Wnioskodawca powinien zbadać, dokonać analizy dokumentów statutowych czy jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC.

  Zgodnie z typem beneficjenta podanym w SZOOP POPC na lata 2014-2020, tylko dla podmiotów leczniczych wymagane jest, aby podmiotem tworzącym był minister lub publiczna uczelnia medyczna.

  Dodatkowo informuję, iż dopuszczalną formułą realizacji projektu przez podmioty: uczelnia lub podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna (tj. potencjalnych partnerów), jest realizacja projektu w partnerstwie z uprawnionymi wnioskodawcami.

  Informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 „Partnerzy” Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC:

  „Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

  Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

  Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

  Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dopuszczalności partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”.

  Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.”

  (…) Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru – należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie. W przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto w punkcie tym należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu w partnerstwie (jeśli dotyczy) oraz wskazać podział zadań w partnerstwie.”

  Jednocześnie należy pamiętać, że partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

  Umowę/porozumienie o partnerstwie wraz z dokumentacją związaną z wyborem partnerów należy załączyć do wniosku o dofinansowanie w załączniku nr 3.

  Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych powinien być przeprowadzony z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.”

  line-after
 • 3. W nawiązaniu do zapisów w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” zwracam się prośbą o odpowiedź na jaki adres i w jakiej formie (link do informacji opublikowanej na BIP-ie wnioskodawcy/edytowalny plik/lub inna forma) należy wysłać do Państwa informację o terminie i miejscu publicznej prezentacji projektu w ramach POPC działanie 2.1.

  Zgodnie z Instrukcją stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” informacja o prezentacji założeń projektu przekazywana jest do wiadomości IP POPC, w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.

  Do przekazania komunikatu zaleca się użyć skutecznego kanału komunikacji w administracji.

  Proszę zatem uprzejmie o przekazanie informacji w jednej z form, np.: pismo/wiadomość email i za pośrednictwem i co najmniej jednego kanału, jaki został podany na stronie CPPC, pod linkiem: https://cppc.gov.pl/kontakt/ (Dane teleadresowe).

  line-after
 • 4. Pytanie dotyczy trwałości projektu: jeżeli w projekcie występuje Partner – przedsiębiorstwo, które jest odpowiedzialne za stworzenie danego sytemu informatycznego, to czy po okresie realizacji projektu, tj. po 36 miesiącach, Wnioskodawca może zakupić usługę u Partnera na dalsze utrzymanie systemu, serwerów, dostosowania i aktualizacje wynikające np. ze zmian prawnych?

  Odpowiadając na pytanie przekazuję, iż dopuszczalną formułą realizacji projektu w ramach 2.1 POPC jest realizacja projektu w partnerstwie uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

  Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy charakter Projektu wskazuje na możliwość występowania w nim pomocy publicznej w wyniku prowadzenia przez wnioskodawcę lub partnerów działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  unijnym,  występuje konieczność  zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”.

  W  celu  uprawdopodobnienia  prawidłowości zastosowania mechanizmów określenia kwoty wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć stosowne dokumenty (np. dokumenty finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę majątku itp.) potwierdzające poprawność wyliczeń.

  Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy przeprowadzić zarówno dla wnioskodawcy, jak i partnerów projektu.

  Przekazuję, iż informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia przez wnioskodawcę realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 „Partnerzy” Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC dla działania 2.1:

  „Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

  Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

  Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.” Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania zastosowania formuły partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”. Należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie, w przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

  Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

  Jednocześnie należy pamiętać, że partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

  W przypadku projektu partnerskiego do wniosku o dofinansowanie należy również załączyć umowę/porozumienie o partnerstwie wraz z dokumentacją związaną z wyborem partnerów (załącznik nr 3 do wniosku).

  Ponadto informuję, iż w ramach kryteriów wyboru projektów działania 2.1, merytorycznych II stopnia, nr 3 „Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy” oraz nr 8 „Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna” projekt będzie oceniany pod względem wystąpienia ryzyka vendor-lockingu, tj. uzależnienia się od dostawców w głównych, w szczególności kosztowych, aspektach planowanych rozwiązań oraz czy nie przyjęto wyłącznych rozwiązań własnych dostawcy, które uniemożliwiają lub utrudniają dalszą niezależną od dostawcy rozbudowę lub modyfikację przyjętego rozwiązania.

  line-after
 • 5. Czy na stronach ww.cppc.gov.pl jest dostępna – instrukcja wypełniania studium wykonalności? Jeśli nie, to może przewidują Państwo opracowanie takiego dokumentu?

  W odpowiedzi na pytanie dotyczące instrukcji w zakresie przygotowania Studium wykonalności przekazuję, iż został przygotowany i udostępniony dla Wnioskodawców działania 2.1 oraz 2.2 POPC Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który stanowi narzędzie pomocnicze i ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania obligatoryjnego załącznika jakim jest Studium Wykonalności. Formularz  wskazuje m.in. jakie obligatoryjne aspekty powinny znaleźć się w przygotowywanym przez Wnioskodawcę studium wykonalności.

  Formularz znajduje się na stronie internetowej CPPC pod adresem: https://studium.cppc.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=218231 (dla działania 2.1 POPC) oraz https://cppc.gov.pl/formularz-studium-wykonalnosci/

  Jednocześnie należy pamiętać, iż zastosowanie udostępnionego formularza nie jest obowiązkowe. Sposób przygotowania Studium Wykonalności jest dowolny – formularz jest aplikacją pomocniczą i umożliwia napisanie gotowego studium wykonalności dla projektu w ramach działania 2.1

  line-after
 • 6. Wobec zamiaru ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 2.1 POPC oraz faktu opublikowania Formularza: (https://studium.cppc.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=218231 ) mam pytanie: jakie obowiązują zalecenia dotyczące struktury i zakresu SW?

   W odpowiedzi na pytanie dotyczące wytycznych w zakresie przygotowania Studium wykonalności przekazuję, iż został przygotowany i udostępniony dla Wnioskodawców działania 2.1 Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który stanowi narzędzie pomocnicze i ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania obligatoryjnego załącznika jakim jest Studium wykonalności. Formularz wskazuje m.in. jakie obligatoryjne aspekty powinny znaleźć się w przygotowywanym przez Wnioskodawcę studium wykonalności. Rekomenduje się, aby przygotowany szablon potraktować jako swoisty „spis treści” Studium wykonalności projektu, który należy uzupełnić odpowiednimi danymi i treścią. Seria pytań i zalecenia do nich, powinny pozwolić Wnioskodawcy w klarowny sposób, przedstawić koncepcje projektu w przygotowywanym studium.

  Formularz wraz z jego charakterystyką znajduje się na stronie internetowej CPPC pod adresem: https://cppc.gov.pl/formularz-studium-wykonalnosci/

  Jednocześnie należy pamiętać, iż zastosowanie udostępnionego formularza nie jest obowiązkowe. Sposób przygotowania Studium Wykonalności jest dowolny – formularz jest aplikacją pomocniczą i umożliwia napisanie gotowego studium wykonalności dla projektu w ramach działania 2.1 POPC.

  Aby prawidłowo przygotować dokumentację aplikacyjną w ramach działania 2.1 POPC, w tym jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie, jakim jest Studium wykonalności projektu, należy szczegółowo zapoznać się z wytycznymi konkursowymi, jakie określa Regulamin konkursu dostępny na stronie CPPC pod adresem: https://cppc.gov.pl/wp content/uploads/Regulamin-konkursu-2.1-wyd%C5%82u%C5%BCenie-naboru.pdf w tym z Kryteriami wyboru projektów: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/za%C5%82.6.Kryteria-2_1-po-KM.pdf , które stanowią załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu i w istotny/znaczny sposób definiują/nakreślają zakres projektów informatycznych, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu.

  Dodatkowo przekazuję, iż dokumenty i informacje niezbędne do aplikowania o środki w ramach przedmiotowego konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/nabor-wnioskow-popc-2-1-4-konkurs/

  line-after
 • 7. Co oznacza konieczność posiadania rekomendacji KRMC, w jaki sposób można ja uzyskać jak długo trwa taki proces?

  Odpowiadając na pytanie przekazuję, iż na etapie aplikowania o współfinansowanie projektu w ramach działania 2.1 POPC, należy przedstawić pozytywną opinię wydaną przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

  KRMC jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów i zgodnie z § 8 ust. 2 Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji „Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

  1) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;

  2) w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki”.

  W kwestii szczegółowych informacji, także tych dotyczących terminów odsyłamy na stronę KRMC (http://krmc.mc.gov.pl/ ).

  Dodatkowo przekazuję, iż zgodnie z opublikowanym przy Uchwale nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r., wzorem opisu założeń projektu informatycznego, do dokumentacji składanej do KRMC należy załączyć Protokół z prezentacji założeń projektu: http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego.html .

  line-after
 • 8. Proszę o informację w jakiej formie i co ma zawierać załącznik do wniosku o dofinansowanie pn. Dokumenty finansowe stanowiące podstawę oceny prowadzenia lub nieprowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym oraz prawidłowości oszacowania wnioskowanej kwoty dofinansowania w kontekście zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”?

   Uprzejmie informuję, iż w ramach załącznika nr 14. do wniosku o dofinansowanie, tj. Dokumenty finansowe stanowiące podstawę oceny prowadzenia lub nieprowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym oraz prawidłowości oszacowania wnioskowanej kwoty dofinansowania w kontekście zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy co do zasady przedłożyć (zarówno w odniesieniu do Wnioskodawcy, jak i Partnera – jeśli dotyczy):

  – dokumenty finansowe (zatwierdzone sprawozdania finansowe wraz z informacją dodatkową – jeśli jest sporządzana) za okres 5 ostatnich lat obrotowych,

  – dokumenty potwierdzające sposób wyliczenia proporcji.

  Odsyłam także do zapisów dokumentu „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”, a także Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie punktu 20e wniosku o dofinansowanie, tj. Prawidłowość oszacowania wnioskowanego dofinansowania zgodnie z dokumentem: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” wraz z uzasadnieniem, w której napisano:

  „Należy w tym miejscu wykazać, dlaczego uznano, że charakter projektu wskazuje na możliwość występowania w nim pomocy publicznej w wyniku prowadzenia przez wnioskodawcę lub partnerów działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym, a co za tym idzie konieczność zastosowania „Metodologii…”, lub wykazać, że charakter Projektu lub działalności podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu pozwala stwierdzić, iż udzielane wsparcie nie miałoby charakteru pomocy publicznej nawet bez zastosowania „Metodologii…”. W celu uprawdopodobnienia prawidłowości zastosowania mechanizmów określenia kwoty wsparcia, wnioskodawca powinien przedłożyć stosowne dokumenty (np. dokumenty finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę majątku itp.), potwierdzające poprawność wyliczeń.

  Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę zastosowania „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy przeprowadzić zarówno dla Wnioskodawcy, jak i Partnerów Projektu.

  W przypadku, gdy ilość znaków zaplanowanych w formularzu wniosku o dofinansowanie okaże się niewystarczająca rozwinięcie analizy występowania pomocy publicznej lub określenia kwoty dofinansowania może znaleźć się w studium wykonalności, we wniosku należy w takim przypadku przedstawić główne założenia analizy oraz jej wyniki oraz wskazać, w którym rozdziale studium wykonalności znajduje się rozwinięcie tematu.”

  line-after
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.