DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – nieaktualna

Regulamin konkursu  – nieaktualna

Regulamin konkursu

01.06.2017

25.07.2017

05.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – nieaktualna 24.05.2017
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.06.2017
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.06.2017
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.06.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.06.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC. 01.06.2017
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.20 – Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Plan finansowania projektu 01.06.2017
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 01.06.2017
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.21 Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.06.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.06.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.06.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym. 25.08.2016
13. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.
zał. 1a Wzór oświadczenia pracownika IP POPC o bezstronności
zał. 1b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
zał. 1c Wzór oświadczenia o poufności/deklaracji poufności
zał. 2a Wzór karty oceny kryteriów formalnych
zał. 2b Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla pracownika IOK)
zał. 2c Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla eksperta)
zał. 2d Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych II stopnia
zał. 3 Wzór protokołu z oceny
zał. 4 Regulamin wyboru osób do oceny 2.1
10.07.2017

pdf163.07 KB10/09/2018, 14:57

pdf66.87 KB10/09/2018, 14:57

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.