Pytania i odpowiedzi

PYTANIE 1

Czy na etapie oceny Opisu Projektu Informatycznego wymagany jest Protokół z publicznej prezentacji?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z § 1 Uchwały nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego: „Określa się wzór opisu założeń projektu informatycznego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.” Ww. wzór w punkcie 14-Załączniki wskazuje na załącznik 1 do Wzoru Opisu Założeń Projektu Informatycznego  – Protokół z prezentacji założeń projektu. Dokument dostępny jest na stronie Komitetu: http://krmc.mc.gov.pl.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu. Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

 

PYTANIE 2

Pojawił się nowy Generator Wniosków o Dofinansowanie do działania 2.1. Czy da się wczytać wniosek.xml wygenerowany przez poprzednią wersję GWD?

ODPOWIEDŹ 2

Generator Wniosków o dofinansowanie do V naboru wniosków dla działania 2.1 POPC został zmodyfikowany i nie jest możliwe wczytanie wniosku z poprzedniej wersji generatora.

 

PYTANIE 3

W poprzednim naborze 2.1 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Chcemy ten wniosek złożyć ponownie. Czy może mieć taką samą nazwę jak poprzednio?

ODPOWIEDŹ 3

Składany w konkursie wniosek może mieć taką samą nazwę jak wniosek złożony już we wcześniejszych naborach.

PYTANIE 4

Czy wg Państwa wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorców w tym szpitale publiczne, ngo) powinno odbyć się na zasadzie zapytania/wyłonienia w drodze konkursu?

ODPOWIEDŹ 4

Dopuszczalną formułą realizacji projektu w ramach działania 2.1 POPC jest realizacja projektu w partnerstwie uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy charakter Projektu wskazuje na możliwość występowania w nim pomocy publicznej w wyniku prowadzenia przez wnioskodawcę lub partnerów działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  unijnym,  występuje konieczność  zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu, dostępny pod adresem: images/uploads/Metodologia-szacowania-warto%C5%9Bci-dofinansowania.pdf ).

W  celu  uprawdopodobnienia  prawidłowości zastosowania mechanizmów określenia kwoty wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć stosowne dokumenty (np. dokumenty finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę majątku itp.) potwierdzające poprawność wyliczeń.

Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy przeprowadzić zarówno dla wnioskodawcy, jak i partnerów projektu.

Przekazuję, iż informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia przez wnioskodawcę realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 „Partnerzy” „Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC dla działania 2.1” (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) dostępnej pod adresem: images/uploads/Instrukcja-do-WOD-V-nab%C3%B3r-do-publ..pdf ):

„Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.” Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania zastosowania formuły partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”. Należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie, w przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nie dowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

W przypadku projektu partnerskiego do wniosku o dofinansowanie należy również załączyć umowę/porozumienie o partnerstwie wraz z dokumentacją związaną z wyborem partnerów (załącznik nr 3 do wniosku).

 

PYTANIE 5

Jak długo ważny jest protokół publicznej prezentacji założeń projektu oraz sama prezentacja publiczna założeń projektu?

ODPOWIEDŹ 5

Zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu.

Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

WW. dokument nie precyzuje „terminu ważności” protokołu prezentacji ani samej prezentacji. Wskazano jedynie w pkt. 2 Instrukcji „Prezentacja publiczna powinna odbyć się w terminie, który umożliwi uwzględnienie ewentualnych wniosków z przeprowadzonej prezentacji we wniosku o dofinansowanie”.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.