Nabór wniosków 2.2 (1 konkurs, anulowany)

Warszawa, 30 września 2016 r.

Anulowanie konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16  dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z procesem zmiany kryteriów wyboru projektów do działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, które zostaną przedłożone do akceptacji Komitetowi Monitorującemu POPC w dniu 25 października 2016 r., a których wprowadzenie do dokumentacji konkursowej wymaga zmian wykraczających poza zakres modyfikacji, które mogą zostać wprowadzone w trakcie trwania konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa działając zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz §14 ust. 3c Regulaminu konkursu, podjęło decyzję o anulowanie naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący POPC nowych kryteriów wyboru projektów.

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

UWAGA: Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym nastąpi usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez cyfryzację procesów
i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Będzie się to odbywało poprzez ujednolicanie kluczowych systemów i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, zawartym w opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym
o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

W konkursie nie ustala się minimalnej wartości projektu.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

  1. elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  2. na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w siedzibie IOK, tj.:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1 Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/ Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)./ Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Pytania i odpowiedzi 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.