DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2016-11-29

2017-01-26

2017-02-10

2017-05-05

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016.11.29  

2016.12.29

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-11-29
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 2016-11-29
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 2016-11-29
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

2017-01-26

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 2016-11-29
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  Zał. 8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.15- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  Zał. 19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  Zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
  zał.5 – Plan finansowania projektu 2016-11-29
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  zał. 20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-10-25
7. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 2016-11-29
8. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 2016-11-29
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-09-19
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
11. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu 2016-11-29
12. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 2017-01-26
13.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

2017-03-29
Wykaz zmian z dna 09.06.2017 r.351.87 KB
Wykaz zmian z dna 05.05.2017 r.145.52 KB
Wykaz zmian z dnia 26.01.2017 r.15.47 KB
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.