Nabór wniosków POPC 2.2 (9 nabór)

Warszawa, 9 lipca 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

Pierwsza runda - od 9 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Druga runda - od 20 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 67 249 647,58 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem PLN 58/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56 913 376,74 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (10 336 270,84 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

  • Runda pierwsza – kwota 52 249 647,58 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem PLN 58/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (44 218 876,74 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (8 030 770,84 PLN);
  • Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: tutaj[1])

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

  • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1]Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość -> Kursy -> Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)-> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) -> Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.