Nabór wniosków POPC 2.2 (9 nabór)

Warszawa, 9 lipca 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

Pierwsza runda - od 9 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Druga runda - od 20 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 67 249 647,58 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem PLN 58/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56 913 376,74 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (10 336 270,84 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

  • Runda pierwsza – kwota 52 249 647,58 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem PLN 58/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (44 218 876,74 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (8 030 770,84 PLN);
  • Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: tutaj[1])

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

  • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1]Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość -> Kursy -> Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)-> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) -> Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.