Nabór wniosków 2.3.1 – administracja (2 konkurs)

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.

UWAGA: Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu:

Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (55 009 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 990 500,00 PLN).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 1. elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.
 2. papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK, tj.:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Spokojna 13A

01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

 


Ważne komunikaty

Warszawa dnia 23.03.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu do dnia 31 maja 2017 r. terminu zakończenia naboru wniosków konkursowych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

Warszawa 21.12.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu do dnia 31 marca 2017 r. terminu zakończenia naboru wniosków konkursowych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

Warszawa 14.11.2016

Informacja o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dla projektów współfinansowanych w ramach PO PC

W stosunku do trwających naborów wniosków o dofinansowanie oraz planowanych do ogłoszenia konkursów w 2016 roku w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa przypomina o obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dla projektów startujących
w konkursach.

Konieczność przedłożenia Komitetowi do zaopiniowania projektów informatycznych wynika
z zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379), zgodnie z którym w przypadku projektu informatycznego współfinansowanego ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych, przed złożeniem do odpowiedniej instytucji wniosku o dofinansowanie, należy skierować wniosek o zaopiniowanie projektu przez KRMC.

Wnioski o zaopiniowanie przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji projektów informatycznych planowanych do zgłoszenia w ramach naborów wniosków o dofinansowanie do PO PC wraz z uzupełnionym opisem założeń projektu informatycznego, którego wzór dostępny jest na portalu KRMC, należy kierować do Sekretarza Komitetu.  Załącznikiem do opisu założeń projektu powinien być protokół z publicznej prezentacji projektu.

Wniosek o zaopiniowanie projektu powinien być złożony przez właściwego ministra jako członka Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Dotyczy to również projektów planowanych do realizacji przez organy lub jednostki podległe danemu ministrowi albo przez niego nadzorowane.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.