DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

11.09.2018

12.10.2018

1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

11.09.2018

12.10.2018

2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

11.09.2018

12.10.2018

3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 11.09.2018
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 11.09.2018
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 08.08.2018
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
12 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 11.09.2018

Informacja o zmianach 12.10.2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.