Nabór wniosków 2.3.1 – nauka (III konkurs)

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z Beneficjentem – Politechnika Gdańska. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 26 728 876,09 PLN.

Lista podpisanych umów210.54 KB17/01/2019, 09:43


Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 z Beneficjentem – Instytut Matematyczny PAN. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 34 684 818,25 PLN;
POPC.02.03.01-00-0030/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Jagielloński. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 507 580,50 PLN;
POPC.02.03.01-00-0042/18-00 z Beneficjentem – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 374 959,91 PLN;
POPC.02.03.01-00-0038/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 442 980,00 PLN;
POPC.02.03.01-00-0053/18-00 z Beneficjentem – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 867 895,65 PLN;
POPC.02.03.01-00-0032/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 5 164 777,78 PLN;
POPC.02.03.01-00-0043/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 358 253,45 PLN;
POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 599 042,05 PLN;
POPC.02.03.01-00-0036/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 998 889,00 PLN;

Lista podpisanych umów219.39 KB15/10/2018, 13:45Warszawa, 31 lipca 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Wnioski należy składać w terminie: od 31 sierpnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
  • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
  • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
  • urzędy wojewódzkie,
  • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje pozarządowe.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (101 556 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (18 444 000,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków
o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.