DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursu 04.04.2019
1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.04.2019
2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

04.04.2019

24.05.2019

3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.04.2019
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 04.04.2019
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.04.2019

24.05.2019

12

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.04.2019

24.05.2019

13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 04.04.2019

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.