DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
1 Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

28.03.2018

14.09.2018

2 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 28.03.2018
3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 28.03.2018
4 Formalne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
5 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
6 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   – wersja nieaktualna

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

28.03.2018

 

28.06.2018

7 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 05.2015
8 Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 28.03.2018
9 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015
10 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
11 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 05.12.2017
14 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

15 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

16 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 28.03.2018

Informacja o zmianach z 28.06.2018273.68 KB

Informacja o zmianach z 19.09.2018273.68 KB

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.