Nabór wniosków POPC 2.4 (I nabór)

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa


z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne
i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z2018 r. poz. 1431 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i  informacje sektora publicznego”.

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i  informacje sektora publicznego.

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to minimalny wkład własny Beneficjenta. Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 000 000,00 PLN). Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ogółem wynosi 84,63 %. Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych ogółem wynosi 15,37%. Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu. Okres realizacji projektu wynosi: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
  • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;

utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.4 będzie trwał
od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny
23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej
IOK:
https://popc020301.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym
elektronicznie na stronie internetowej: 
www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.4 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc dla Wnioskodawców

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.