Prezentacje publiczne

Informujemy, że 6 maja 2021 r. w godz. 10:00-12:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG)”. Prezentacja organizowana jest w związku z planowaną realizacją ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2. oś priorytetowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2021 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie maila prosimy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu System DFG w dniu 6 maja 2021 r.”. W treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o publicznej prezentacji założeń projektu oraz zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń UFG w ramach udziału w publicznej prezentacji projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dostępną tutaj.

Prezentacja odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu, otrzymają zwrotnie linki umożliwiające udział w prezentacji.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 

Uwaga! Zmiana formy prezentacji na zdalną.

Informujemy, że  21 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-11.00, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb)”. Prezentacja organizowana jest w związku z planowaną realizacją ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2. oś priorytetowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt został zidentyfikowany przez IZ POPC zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie maila prosimy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu SMUbOb w dniu 21 sierpnia 2020 r.”. W treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o publicznej prezentacji założeń projektu oraz zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń UFG w ramach udziału w publicznej prezentacji projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dostępną tutaj.

Prezentacja odbędzie się zdalnie poprzez MS Teams. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu, otrzymają zwrotnie linki umożliwiające udział w prezentacji.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Projekt „System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb)” został zidentyfikowany przez IZ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z czym informacja o projekcie została zamieszczona w załączniku nr 5 "35 wersji SZOOP POPC (wersja 35).

 

Informujemy, że  21 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. Płockiej 9/11, w sali konferencyjnej na II piętrze, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb)”. Prezentacja organizowana jest w związku z planowaną realizacją ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2. oś priorytetowa,  działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt został zidentyfikowany przez IZ POPC zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie maila prosimy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu SMUbOb w dniu 20 sierpnia 2020 r.”. W treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o publicznej prezentacji założeń projektu oraz zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń UFG w ramach udziału w publicznej prezentacji projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dostępną tutaj.

Osoby uczestniczące w spotkaniu prosimy o zabranie maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Projekt „System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb)” został zidentyfikowany przez IZ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  POPC zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z czym  informacja o projekcie została zamieszczona w załączniku nr 5 SZOOP POPC (wersja 35).

 

Prezentacja projektu „openSUN - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i Słońca”. Projekt związany jest z konkursem na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa w II osi priorytetowej - „E-administracja i otwarty rząd”. Projekt dotyczy Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, podziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r., o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej na II piętrze w budynku przy ul. Bartycka 18 a, 00-716 Warszawa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy osoby  zainteresowane uczestnictwem  w prezentacji o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz  dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia 22 listopada 2019 r. na  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy wpisać: „Prezentacja projektu openSUN”. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

8 listopada  2019 r. o godz. 12:00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze) odbędzie się prezentacja projektu pn.: „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach 2. osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Typ projektu: „Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko zgłaszającego, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: PREZENTACJA PROJEKTU – „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”.

Zgłoszenia są imienne i jednoosobowe. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku zgłoszenia otrzymanego przez NAC od dwóch lub więcej osób reprezentujących dany podmiot, NAC zastrzega sobie prawo zakwalifikowania na listę uczestników tylko jednego zgłaszającego.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w zwrotnej wiadomości.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przebieg prezentacji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji założeń projektu „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” (dalej: Projekt)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia przez Narodowe Archiwum Cyfrowe kryteriów formalnych dla Projektu wynikających z przepisów prawa, w tym w celu obsługi zgłoszenia w publicznej prezentacji dla Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) oraz w związku z wydaną na ich podstawie Instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”,
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe może ujawniać i udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach prawa, w szczególności:
  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13 A, 01-044 Warszawa
  • Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu oraz okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730);
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest ono niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w prezentacji publicznej oraz w dalszej kolejności do wzięcia w niej udziału.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 17 RODO;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   

 

Politechnika Łódzka i Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zapraszają na prezentację założeń nowego projektu. Publiczna prezentacja projektu o nazwie Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki MDB - MEDICAL DATA BANK odbędzie się 15 października 2019 roku o godzinie 10:00 w Biurze Projektów Politechniki Łódzkiej na II piętrze w budynku nr A33 przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 w Łodzi.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie 14 października 2019 r., na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W tytule wiadomości należy wpisać: „Prezentacja projektu MDB- MEDICAL DATA BANK.”

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

14 października o godz. 10:00 odbędzie się prezentacja "Digitalizacja zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL". Spotkanie poświęcone projektowi odbędzie się w siedzibie Biblioteki Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy ul. Chopina 27 w Lublinie.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Polska  Cyfrowa” w II osi priorytetowej - „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając  w treści swoje: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą reprezentują (o ile dotyczy). W tytule wiadomości należy wpisać:

„Prezentacja projektu Digitalizacja zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Treść ogłoszenia na stronie BIP KUL

https://bip.kul.lublin.pl/ogloszenia-i-komunikaty,16071.html

Prezentacja "openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”. Spotkanie odbędzie się 11 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na II piętrze w budynku przy ul. Bartyckiej 18 a w Warszawie. Publiczna prezentacja założeń projektu, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: „Prezentacja projektu openSPACE”. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

9 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym przy ulicy Braci Leśnej 3 (duża sala konferencyjnej w budynku B na parterze), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu i spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "LasDanych – otwarty dostęp do zasobów naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa ".

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego POPC, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 7 października 2019 r. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu.  

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu i zadawania pytań.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezentacja publiczna założeń projektu pod tytułem: „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 października 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie (sala nr 128, I piętro).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. roku (piątek) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji
o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.


Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: https://rodo.wum.edu.pl/sites/rodo.wum.edu.pl/files/klauzula_informacyjna_ogolna_do_korespondencji_elektronicznej.pdf

„Prezentacja publiczna założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach II Osi priorytetowej ” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2019 r., godz. 16.00.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym http://gis.gov.pl/bip_list/inspektor-ochrony-danych/ogolna-klauzula-informacyjna/

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.