Prezentacje publiczne

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 03 czerwca 2019 roku o godzinie 09.15 w sali 109 Budynku Dziekanatu WBiOŚ przy ulicy Pilarskiego 14 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019 do godz. 12.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Informacja o publicznej prezentacji została umieszczona w dniu 20.05.2019 r. na stronie BIP: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosc/szczegoly/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-genomowa-mapa-polski-w-bezplatnym-dostepie

 

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana termie publicznej prezentacji założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”. Prezentacja odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 514 Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że została zamknięta lista osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

W związku z planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji realizacją projektu „e‑Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu, która odbędzie się 22 maja 2019 r. o godz. 14:00, w sali 220 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką elektronicznej komunikacji z administracją.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2018 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „e-Doręczenia – prezentacja publiczna”.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają na podany adres e-mail potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Teatru Polskiego przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3 we Wrocławiu (sala 205 wejście od ul. Bogusławskiego) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 12.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 514 Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką wysokiej dostępności i jakości e-usług publicznych i w szczególności implementacją systemu elektronicznych zamówień publicznych w administracji.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń
w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 r. do godziny 16:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres
e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).
W temacie wiadomości należy wpisać: e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne – PREZENTACJA PROJEKTU.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, w sali 123 (Budynek CUP, II piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: E-doradztwo: trafny wybór kierunku studiów- szansą na sukces” (E-doradztwo). Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatel będzie mógł realizować on-line w związku z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej na poziomie szkolnictwa wyższego.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji.

W temacie wiadomości należy wpisać: „E-Doradztwo: PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie, (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w sali B, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Export Intelligence”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. (włącznie) na adres e-mail: [1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

W temacie wiadomości należy wpisać: Export Intelligence – PREZENTACJA PROJEKTU.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, w sali 324 (gmach główny MSWiA, III piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)”. Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które administracja publiczna będzie mogła realizować w zakresie zdarzeń związanych ze śledzeniem losów broni palnej do użytku cywilnego i jej istotnych komponentów w skomputeryzowanym systemie SRB.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „SRB – PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie, (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej budynku BETA we Wrocławskim Parku Technologicznym przy ulicy Klecińskiej 145 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Cyfrowe katalogi zanonimizowanych danych klinicznych z zakresu  onkologii wraz z wybranymi wirtualnymi preparatami histopatologicznymi ze zbiorów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – ONCODATA”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 godz. 12.00 na adres [1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Informacja o publicznej prezentacji została umieszczona w dniu 17 listopada b.r. na stronie BIP i DCO https://www.dco.com.pl/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-oncodata-03-12-2018-godzina-12-00-wroclawski-park-technologiczny/

Projekt „Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowywany jest przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na konkurs odbywający się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Prezentacja założeń projektu odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres [1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28 listopada 2018 r. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy).

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Szczegóły:

https://piap.pl/2018/11/16/prezentacja-zalozen-projektu-repozytorium-robotyki-cyfrowe-udostepnianie-zasobow-nauki-z-obszaru-robotyki-2/

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku o g. 13.30 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, w Warszawie (sala nr 128, I piętro).
Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 roku (piątek) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym https://rodo.wum.edu.pl/sites/rodo.wum.edu.pl/files/klauzula_informacyjna_ogolna_wzor.pdf

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.