Prezentacje publiczne

Zapraszamy na prezentację projektu (działanie 2.1) „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Publiczna prezentacja odbędzie się w dniu 1 października 2019 r., w godzinach 08:30 – 09:30 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, przy ul. Wieżowa 8, sala A 114

(budynek OSA).

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2019 r. godz. 16.00.

W temacie maila prosimy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu w dniu 1 października 2019 r.” W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych

statków powietrznych” oraz zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń Agencji w ramach udziału w publicznej prezentacji projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej https://www.pansa.pl/aap/RODO_2018.pdf

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zapraszamy na publiczną prezentację projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” (30.09).

Prezentacja potrwa od godz. 08:30 do godz. 09:30 w siedzibie Muzeum przy ul. Więckowskiego 36.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r. godz. 16.00. 
W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT”, która odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 12.00 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, sala konferencyjna nr 329.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń na e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 września 2019 r.

W treści e-maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez siebie instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Platforma zarządzania usługami IT odpowiada na zidentyfikowane problemy w obszarze eksploatacji systemów IT i umożliwi zbudowanie i wdrożenie stabilnych procesów utrzymania usług informatycznych pozwalających na dokonanie transformacji cyfrowej administracji sądowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs dot. dofinansowania projektów w ramach Działania 2.1  „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PGW WP ul. Grzybowska 80/82, Warszawa, w sali nr 702, VII piętro.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 roku, do godziny 12.00 podając w treści swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Urząd Patentowy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń nowego projektu. „PORTOS- Platforma orzecznictwa Urzędu Patentowego RP” jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 557 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, Warszawa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 roku. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu już 24 września 2019 roku. Zaprezentowany projekt nosi tytuł „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM,  ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie (sala nr 119, I piętro).

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. roku (piątek) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO”.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zapewnienia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym https://rodo.wum.edu.pl/sites/rodo.wum.edu.pl/files/klauzula_informacyjna_ogolna_do_korespondencji_elektronicznej.pdf

Główny Urząd Miar informuje o odwołaniu zaplanowanej na 16 września 2019 roku prezentacji założeń projektu. Projekt pod tytułem „Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektami oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM)” został przygotowany w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Odwołanie prezentacji założeń projektu związane jest z rezygnacją Głównego Urzędu Miar z udziału we wskazanym konkursie.

16 września (w godz. 13.00-13.45) w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbędzie się publiczna prezentacja projektu. Stołeczna siedziba przy ul. Elektoralnej 2 (sala nr 105), będzie miejscem publicznego przedstawienia założeń projektu pt.: "System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów" – „TRANS-TACHO””.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji/firmy, którą Państwo reprezentujecie. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. włącznie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila należy wpisać: „TRANS-TACHO – prezentacja publiczna”.

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc z powodów technicznych jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi prezentacji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia zostanie załączona do Wniosku o Dofinansowanie ww. projektu.

Informujemy, że 16 września, od godziny 12:00 do godziny 12:45, odbędzie się prezentacja projektu "e-CzasPL". Spotkanie będzie zorganizowane w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2 (sala nr 105).

„e-CzasPL" – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji/firmy, którą Państwo reprezentujecie. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. włącznie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila należy wpisać: „e-CzasPL – prezentacja publiczna”.

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc z powodów technicznych jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi prezentacji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia zostanie załączona do Wniosku o Dofinansowanie ww. projektu.

16 września (w godz. 14:00-14:45) w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbędzie się publiczna prezentacja projektu. Założenia projektu „Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektami oraz Zarządzanie Portfelem Projektów" (akronim: MZP-GUM) zostaną przedstawione w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie - ul. Elektoralna 2 (sala nr 105).

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Poddziałania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji/firmy, którą Państwo reprezentujecie. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. włącznie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila należy wpisać: „MZP-GUM – prezentacja publiczna”.

Udział w prezentacji jest bezpłatny, ilość miejsc z powodów technicznych jest ograniczona, w związku z tym o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby które zakwalifikują się do udziału w prezentacji otrzymają powiadomienie mailowe wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi prezentacji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia zostanie załączona do Wniosku o Dofinansowanie ww. projektu.

 

Elektoralna 2 (sala nr 105)

Polska Akademia Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Cyfryzacja procesów back-office w Polskiej Akademii Nauk”. Prezentacja odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku o g. 11.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, pl. Defilad 1 w Warszawie (Sala Konferencyjna, 2604). Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 12 września 2019 roku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.