Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

19.07.2018

08.10.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 19.07.2018
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 19.07.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 19.07.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu  Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca 19.07.2018 21.08.2018
  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 19.07.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 19.07.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 19.07.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 19.07.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 19.07.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 19.07.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 19.07.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 19.07.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 19.07.2018
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 19.07.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 19.07.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
  zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 19.07.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 19.07.2018
  zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 19.07.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 19.07.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
8. Koncepcja realizacji projektu – część A Koncepcja realizacji projektu – część A – wersja obowiązująca 19.07.2018 21.08.2018
  Koncepcja realizacji projektu – część B 19.07.2018
9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 19.07.2018
10. Standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu 19.07.2018
11. Ramowy program szkolenia realizowanego w ramach projektu 19.07.2018
12. Minimalny zakres umowy partnerskiej 19.07.2018
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 19.07.2018
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 19.07.2018

Informacja o zmianach 21.08.2018 r.

Informacja o zmianach 08.10.2018 r.

pdf

pdf

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.