Pytania i odpowiedzi

Komunikat IOK dotyczący konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 (e-zasoby)

W odniesieniu do szczegółowych obowiązków Operatora, określonych w koncepcji realizacji projektu, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji koncepcja funkcjonowania platformy szkoleniowej w ramach projektu może być oparta o dostępne online rozwiązania pozwalające na udostępnianie i zarządzanie kursami i ich użytkownikami (np. aplikacja internetowa Moodle, lub inne podobne). Udostępniona przez Operatora platforma powinna zapewnić tworzenie materiałów zgodnie ze standardami platform edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem dostępu do e-podręczników. Materiały powinny być w formacie standardowo akceptowanym przez platformy (np. minimum SCORM 2004 lub wyżej).

Informujemy również, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej równolegle trwają prace nad stworzeniem i udostępnieniem e-learningowej platformy szkoleniowej w ramach OSE.  W związku z powyższym przygotowane przez Operatora wnioski powinny uwzględniać wydatki związane z funkcjonowaniem platformy w projekcie, jednoczenie biorąc pod uwagę możliwość zmniejszenia wykorzystania platformy Operatora na rzecz platformy tworzonej przez MEN/OSE w trakcie realizacji projektu. Działania projektowe związane z budową platformy będą na bieżąco konsultowane z MEN.

Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz grantobiorców

 1. Jestem przedstawicielem gminy, która jest bardzo zainteresowana przeszkoleniem nauczycieli w zakresie IT. Proszę o informację, jakie instytucje mogą startować w konkursie i czy JST może być grantobiorcą?

Wnioskodawcą (czyli operatorem) w konkursie mogą być:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

W wyniku konkursu CPPC wybierze do dofinansowania jeden projekt, w ramach którego operator będzie udzielał grantów na realizację szkoleń dla nauczycieli.

O grant od operatora mogą się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe we  współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • JST   we   współpracy   z   placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły  wyższe  prowadzące  kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • konsorcja  powyższych  we  współpracy  z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • placówki  doskonalenia  nauczycieli  lub  ich konsorcja.

W związku z powyższym, JST we współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli może być grantobiorcą i uzyskać środki na szkolenie nauczycieli ze swojego regionu.

 1. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie działająca dla osiągnięcia zysku (spółka non profit) wpisująca się w  3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817), w brzmieniu:

„3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

(…)

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

może stanąć do konkursu i zostać Beneficjentem projektu w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18?

W Szczegółowym opisie osi priorytetowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wskazano, że wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817).

Zgodnie z przywołanym art. organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  w rozumieniu  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami  badawczymi,  bankami  i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym  odrębna  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną, w tym  fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym, aplikować w konkursie może podmiot, który spełnia warunki określone powyżej. Należy jednak pamiętać, że kwalifikowalność Wnioskodawcy oceniania jest na etapie oceny formalnej na podstawie kryterium nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów” na postawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej.

 1. Zgodnie z dokumentacją konkursową o dofinansowanie mogą aplikować „instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku”. Proszę o informację czy IOK ma na myśli UTW, które działają w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), czy też wnioskodawcą w tym naborze może być inny podmiot, który prowadzi działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, ale nie działa w oparciu o w/w przepis, natomiast prowadzi od wielu lat Akademię Trzeciego Wieku.

Wnioskodawcą w konkursie może być instytucja prowadząca działalność w zakresie uniwersytetu Trzeciego, przez co rozumiemy, podmiot, który utworzył i prowadzi taki uniwersytet trzeciego wieku. Nie zawężamy definicji wyłącznie do UTW tworzonych przez uczelnie wyższe.  Wnioskodawca na potwierdzenie tego wymogu powinien załączyć np. statut/regulamin takiego UTW, dokument potwierdzający jego powołanie.

 1. W „Koncepcji realizacji projektu w ramach konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Część A” w punkcie III, podpunkt 2 opisana jest definicja Grantobiorcy. W punktach a – d zawarto sformułowanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. W „Wytycznych do przygotowania schematu grantowego” w punkcie II, podpunkt 1 d zawarto natomiast obowiązek premiowania dodatkowymi punktami współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym, chcielibyśmy zapytać na czym ma polegać współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli i czy jest obligatoryjna, aby złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy wystarczająca będzie np. współpraca merytoryczna potwierdzona podpisaniem listu intencyjnego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przez Grantobiorcę, czy też ma być to partnerstwo dysponujące wspólnym budżetem?

Współpraca z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli jest obowiązkowa dla grantobiorcy. Nie dotyczy ona zatem aplikowania w konkursie o dofinansowanie udzielane przez CPPC, lecz dotyczy wnioskowania o grant udzielany przez beneficjenta konkursu. Beneficjent, ustalając kryteria wyboru wnioskodawców, powinien premiować współpracę z ośrodkami posiadającymi akredytację przyznaną przez kuratorium oświaty. Forma nawiązania partnerstwa nie jest sztywno ustalona w dokumentacji konkursowej, choć beneficjent będzie mógł zawrzeć w ogłoszeniu do konkursu grantowego szczegółowe wymagania (np. wzór porozumienia). Niemniej jednak co do zasady możliwe jest nawiązanie takiej współpracy, w której jeden partner nie będzie partycypował w kosztach, a jedynie wnosił wkład merytoryczny.

Doświadczenie wnioskodawcy

 1. Wnioskodawca jest w trakcie realizacji projektu wartego 12 mln, związanego z bezpieczeństwem cyfrowym uczniów. Swoim wsparciem obejmuje również edukację nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych, ale jest to tylko część przedsięwzięcia (2,5 mln). W związku z powyższym czy można wykazać skutecznie taki projekt jako doświadczenie wykonawcy.

Rozwiązanie polegające na uwzględnieniu wartości dotyczącej edukacji nauczycieli jest możliwe do zastosowania w sytuacji, gdy projekt zawierał wyraźnie wyodrębniony komponent dla nauczycieli, byli oni grupą docelową i były skierowane do nich działania edukacyjne.  Wtedy dopuszczalne jest uwzględnienie jako doświadczenia wartości kosztów związanych ze wsparciem dla nauczycieli.

Nie będzie to jednak dopuszczalne w sytuacji, gdy projekt dotyczył wyłącznie wsparcia/szkoleń/dodatkowych lekcji dla dzieci, grupą docelową projektu były tylko dzieci a udział nauczycieli w projekcie sprowadzał się wyłącznie do prowadzenia tych szkoleń.

 1. W kryteriach merytorycznych obligatoryjnych wskazano: „W przypadku projektów niezakończonych do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wykazane projekty muszą trwać co najmniej 2 lata, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Jako wartość przyjmuje się kwotę potwierdzającą, że na moment złożenia wniosku wydatkowano 2 mln zł w ramach 1 projektu lub co najmniej 10% wnioskowanego dofinansowania w ramach 3 projektów”. Jak należy rozumieć kwotę potwierdzającą. Kto potwierdza wartość projektu/projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji?

Jako kwotę wydatkowaną należy rozumieć te środki, które na dzień złożenia wniosku zostały poniesione czyli np. koszty opłaconych faktur, rachunków itp., i znajdują potwierdzenie w ewidencji księgowej prowadzonej przez wnioskodawcę.

W przypadku projektów zakończonych należy podać ostateczną wartość środków poniesionych na realizację projektu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie podmiot składający wniosek powinien pamiętać o podaniu nazwy projektu, źródła finansowania, daty rozpoczęcia i zakończenia projektu (jeżeli projekt nie został zakończony należy to wskazać wprost),wartości projektu, kwoty środków wydatkowanych w ramach projektu oraz kwoty środków wydatkowanych w ramach otrzymanego dofinansowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

Podane dane podlegają ocenie przez ekspertów, a w przypadku wątpliwości co do zapisów, mogą oni poprosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia.

 1. Wnioskodawca – także jako Partner – realizował projekty, których celem było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Nieodłącznym warunkiem realizacji tego celu było doskonalenie nauczycieli w zakresie TIK – konieczne do pracy z uczniami. Czy takie projekty będą brane pod uwagę przy wykazywaniu doświadczenia (pkt 1 b) kryteriów merytorycznych obligatoryjnych? Jeśli tak, to w jaki sposób weryfikowane będzie doświadczanie Wnioskodawcy w realizacji projektów edukacyjnych obejmujących doskonalenia nauczycieli w obszarze kompetencji cyfrowych?

Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 1 przedmiotem badania jest czy wnioskodawca zrealizował projekt edukacyjny dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych. W związku z tym wnioskodawca powinien wykazać, że ma doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do nauczycieli, tzn. takich, których cel był związany z podniesieniem kompetencji cyfrowych  nauczycieli. Jeżeli projekt był skierowany do uczniów i miał na celu rozwijanie umiejętności uczniów, trudno będzie uznać, że wpisuje się w wymagania kryterium.

Oceny spełniania kryteriów przez dany projekt dokonuje się na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę (zgodnie z regulaminem konkursu), przekazanych przez niego lub pozyskanych w inny sposób informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu. Jednocześnie, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie wnioskodawca powinien opisać wskazane przez siebie projekty i podać m.in. nazwę projektu, źródła finansowania, daty rozpoczęcia i zakończenia.

 1. Czy wysokość obrotów finansowych Wnioskodawcy czy też Partnera/Partnerów jest kryterium wyboru do realizacji projektu?

Wysokość obrotów finansowych Wnioskodawcy czy też Partnera/Partnerów nie jest kryterium wyboru projektów w IV naborze w działaniu 3.1 POPC.

 1. Jesteśmy młodym przedsiębiorstwem społecznym  i chcieliśmy przystąpić do w/w konkursu. Czy jako stowarzyszenie musimy mieć jakieś zasoby ludzkie? Jeśli tak, to jakie? Czy musimy posiadać  zasoby techniczne? Jeśli tak, to jakie?

Przede wszystkim określają to kryteria wyboru projektów, w szczególności:

 • Doświadczenie wnioskodawcy – gdzie weryfikujemy czy na dzień ogłoszenia konkursu wnioskodawca prowadził działalność przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych oraz zrealizował co najmniej jeden projekt edukacyjny dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych o wartości co najmniej 2 mln zł lub zrealizował co najmniej 3 projekty edukacyjne dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych o łącznej wartości równej co najmniej 10% wnioskowanego dofinansowania;
 • Potencjał wnioskodawcy – ocenie podlega czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do zaplanowanych działań.

W przypadku potencjału technicznego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazuje, iż „Wnioskodawca wskazuje zdolności techniczne, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji projektu (m.in. posiadane zaplecze sprzętowe). Należy wykazać, jakim zapleczem technicznym dysponuje na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca z partnerami (jeśli dotyczy), w tym sprzętem i lokalami użytkowymi, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu. Należy wykazać te zasoby, które są w posiadaniu Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.”.

Natomiast przez potencjał kadrowy rozumiemy zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie tych osób.

Należy również zwrócić uwagę, że wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu ogólnopolskiego, o wartości od 20 do 50 mln zł, w którym będzie zobowiązany do udzielenia grantów na przeszkolenie ponad 75 tysięcy nauczycieli. W związku z tym, wnioskodawca powinien wykazać, że dysponuje potencjałem i doświadczeniem pozwalającym na skuteczne zrealizowanie projektu o takiej skali.

 

Udzielanie i rozliczanie grantów przez operatora

 1. Nie znaleźliśmy w dokumentacji ograniczenia w kwestii liczby wniosków, które może złożyć jeden oferent, ani liczby grantów na jednego grantobiorcę, w ramach konkursów, które będą ogłaszane i realizowane w ramach projektu. Czy możemy w związku z tym uznać, że nie ma w tej kwestii ograniczeń?

Tak, w dokumentacji konkursowej nie ma ograniczeń co do liczby grantów, o które może ubiegać się jeden podmiot.

 1. Czy możliwe jest ponowne aplikowanie o grant przez tego samego grantobiorcę?

Tak, jest to dopuszczalne.

 1. Czy w ramach realizacji projektu organizowany jest 1 nabór na grantobiorców? Czy możliwe jest w okresie 36 miesięcy ogłoszenie np. 3 naborów?

Decyzja w tym zakresie do należy do operatora. Dokumentacja konkursowa nie formułuje szczegółowych warunków. Ważne jest to, aby operator zaplanował udzielanie grantów w taki sposób, który pozwoli mu na osiągniecie wskaźników określonych w konkursie i realizację zakresu merytorycznego szkoleń.

 1. Czy kwota maksymalna grantu tj. 450 tys. zł jest przewidziana na 3-letni okres realizacji projektu przez grantobiorcę?

36 miesięcy to minimalny okres realizacji projektu przez operatora. Nie jest określony czas realizacji mikroprojektu przez grantobiorcę. W związku z tym, operator ogłaszając konkurs na granty, może ustalić maksymalny okres realizacji mikroprojektów, w którym należy zrealizować działania i wykorzystać środki z grantu.

 1. W „Wytycznych do przygotowania schematu grantowego” w punkcie III, podpunkt 8i wskazano „Należy również wskazać, czy możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wysokości grantu w trakcie realizacji umowy o powierzenie grantu”. Czy oznacza to, że o ile w dokumentacji zawarta zostanie taka możliwość, grantobiorca będzie mógł otrzymać więcej niż 450 000,00 zł w ramach jednego grantu?

Ewentualne zwiększenie grantu możliwe jest do kwoty określonej w dokumentacji konkursowej tj. do 450 000 PLN. Przykładowo grantobiorca uzyskał grant w wysokości 300 000 PLN czyli może ubiegać się o zwiększenie o maksymalnie 150 000 PLN.

 1. W „Wytycznych do przygotowania schematu grantowego” punkt III, podpunkt 5a zawarta jest informacja o rozliczaniu grantów za rezultaty na podstawie oświadczenia o wydatkowaniu środków oraz protokołu odbioru rezultatów szkoleń. Czy w związku z tym Instytucja nie będzie wymagała od Projektodawcy na żadnym etapie wglądu do dokumentacji finansowej i merytorycznej poszczególnych Grantobiorców, a jedynie do oświadczeń i protokołów?

W pkt. 6 lit a) Wytycznych do przygotowania schemat grantowego wskazano, że beneficjent przedstawia plan kontroli realizacji grantów, który winien obejmować kontrolę jakości realizacji szkoleń oraz kontrolę postępu rzeczowo-finansowego u co najmniej 10% grantobiorców. W związku z tym, dla części grantobiorców konieczne będzie pozyskanie dokumentów od grantobiorców i ich przechowywanie razem dokumentacją projektu.

 1. Duża liczba grantów wynikająca ze skali projektu oraz ograniczonej wysokości, powoduje wysokie koszty obsługi grantów. Rozwiązaniem jest ryczałtowe rozliczanie grantów pomiędzy operatorem a grantobiorcą. Czy to jest możliwe?

Ustawa wdrożeniowa nakłada na beneficjenta obowiązek rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania tych wydatków. Dlatego też przyjmujemy w konkursie najprostszą metodę rozliczania wydatków w ramach grantów – tj. za rezultat w postaci liczby przeszkolonych osób, nie zaś na podstawie dokumentów księgowych. Rozliczenie środków grantu następować będzie poprzez:

– złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;

– protokół odbioru rezultatu szkoleń w całości lub części, podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierający kopie listy obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami szkoleń, imionami i nazwiskami prowadzących i tematami szkoleń.

Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą sprawdzane przez beneficjenta na tym etapie.

Ponadto Beneficjent będzie zobowiązany do przygotowania plany kontroli realizacji grantów, który powinien obejmować kontrolę jakości realizacji szkoleń oraz kontrolę postępu rzeczowo-finansowego u co najmniej 10 % grantobiorców.

 1. Podczas spotkań grupy roboczej ds. III osi przekazywane były informacje, że w projekcie grantowym. Czy ta zasada,  że instytucja pośrednicząca nie będzie wymagała od operatora szczegółowego rozliczenia udzielonych grantów rozciąga się na relację operator – grantobiorca na przykład w kontekście przyszłych kontroli?

Sposób rozliczenia grantów udzielonych grantobiorcom będzie realizowany zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Należy przy tym pamiętać, że rozliczenie grantów będzie obowiązkowe dla operatora we wniosku o płatność składanym do CPPC.

Obowiązki operatora i grantobiorcy

 1. Jak należy rozumieć Dział X. punkt 3. Szczegółowe obowiązki grantobiorcy (zał. koncepcja realizacji projektu) w zakresie rekrutacji supertrenerów po jednym dla każdej  z czterech grup kształcenia? To znaczy, że jeden  grantobiorca ma zrekrutować 4 supertrenerów, których szkolić będą eksperci Operatora?

Tak, grantobiorca rekrutuje 4 supertrenerów (po 1 w każdej z dziedzin: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne). Supertrenerzy zostaną przeszkoleni przez operatora.

 1. Czy należy stworzyć nową platformę szkoleniową? Czy sugeruje się aby korzystać z istniejących zasobów?

Zgodnie z Koncepcją realizacji projektu opracowane materiały są umieszczane na dedykowanej szkoleniowej, zapewnionej przez operatora. Jednocześnie minimalne cechy, jakie powinna posiadać platforma e-learningowa są określone w załączniku nr 3 do Koncepcji. Jeżeli wnioskodawca dysponuje platformą, którą może wykorzystać i jej funkcjonalności będą zgodne z wymaganiami konkursowymi, nie ma przeciwskazań, aby z niej skorzystać. Korzystając z istniejącej platformy, proszę pamiętać o zakazie podwójnego finansowania tego samego wydatku z kilku różnych źródeł.

 1. Koncepcja nie obejmuje kwestii przyszłości platformy – ważne jest dookreślenie kto ma ją utrzymywać po zakończeniu projektu (NASK?) i kto będzie jej ostatecznym właścicielem?

Zgodnie z koncepcją beneficjent (operator) będzie odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji funkcjonowania platformy w trakcie i po zakończeniu projektu. Z tego też względu wskazywanie konkretnego podmiotu nie jest możliwe z uwagi na możliwość otrzymania różnych alternatywnych rozwiązań od wnioskodawców. Ponadto, kwestię zachowania trwałości zamieszczonych na platformie zasobów powstałych w ramach projektu reguluje Koncepcja realizacji projektu – pkt 10 Szczegółowych obowiązków operatora.

 

 1. Czy nagranie webinaru może być traktowane jak kurs zdalny?

Tak, webinaria wpisują się w pojęcie kursu zdalnego.

 1. Koncepcja zawiera (strona 11) pojęcie „wskaźniki informacyjne”. Jaki jest ich cel?

Celem zamieszczenia w koncepcji wskaźników informacyjnych jest uzyskanie danych liczbowych, które zostaną wykorzystane do celów sprawozdawczych i analitycznych.

 1. Jak należy rozumieć odwołanie przy wskaźnikach projektu do Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS [Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]]. Def. Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera […].

Wskaźnik ma charakter wskaźnika kluczowego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 1. Celem długookresowym jest „stworzenie mechanizmu trwale podnoszącego kompetencje cyfrowe […]” – czyli trwałość efektów (wpływu) . Obowiązki operatora i grantobiorcy wymienione w koncepcji nie obejmują działań na rzecz trwałości?

Tak – zgodnie z pkt VII. Koncepcji realizacji projektu obowiązki w zakresie zachowania trwałości projektu w tym zakresie spoczywają przede wszystkim na szkołach uczestniczących w projekcie.

 

 1. Niemożliwe do zweryfikowania przez operatora oczekiwania zapisane w koncepcji:
  1. Uczestniczenie w szkoleniu co najmniej jednego nauczyciela szkoły z każdej grupy przedmiotów w danej szkole.
  2. Zorganizowanie w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w szkoleniu w ciągu jednego roku od dnia zakończenia udziału w szkoleniu, co najmniej dwóch lekcji otwartych dla nauczycieli swojej szkoły.
  3. Wykorzystywanie e-zasobów 5 godzin tygodniowo przez rok.

Czy możliwa będzie ewaluacja szkoleń „na próbie”?

Koncepcja realizacji projektu nie zakłada obowiązku weryfikacji przez operatora danych otrzymanych od dyrektorów szkół dotyczących realizacji zadań związanych z wymaganymi w zakresie trwałości projektu (analogiczne rozwiązanie zastosowano w Rządowym Programie Aktywna Tablica).

Obowiązkiem operatora jest natomiast przygotowanie koncepcji monitoringu i kontroli realizacji projektu w celu zapewnienia osiągnięcia założonych celów projektu jak również przeprowadzenie ewaluacji szkolenia, w tym analiza realizacji wskaźników.

Jednocześnie w odniesieniu do ewaluacji po zakończeniu szkoleń (rozdział VI. Koncepcji realizacji projektu) dopuszczalna jest ewaluacja efektów szkoleń „na próbie”.

 

Scenariusze zajęć

 1. Których szkoleń dotyczy kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 zawarte w „Formalnych i merytorycznych kryteriach wyboru projektów w działaniu 3.1 POPC” (Przygotowanie scenariuszy zajęć) – dla nauczycieli czy supertrenerów? Czy kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 (Przygotowanie scenariuszy zajęć) zostanie uznane za spełnione, jeśli na etapie składania wniosku o dofinansowanie zostaną przygotowane ramowe scenariusze zajęć nieodnoszące się do poszczególnych przedmiotów ani poziomu edukacji czy typu szkoły?

Wymóg przygotowania ramowych scenariuszy szkoleń (uwzględniających zapisy Koncepcji realizacji projektu i Ramowych programów szkoleń nauczycieli w ramach projektu) dotyczy przygotowania ramowych scenariuszy szkoleń dla nauczycieli.

Zgodnie z zamieszczonym w Koncepcji realizacji projektu wykazem szczegółowych obowiązków operatora, do jego zadań należy w szczególności:

 • opracowanie programów szkoleń zgodnych ze Standardami kompetencji cyfrowych nauczycieli i Ramowymi programami szkoleń dla projektu….(pkt 7),
 • określenie czasu trwania szkolenia nauczycieli, liczebności grup… (pkt 8),
 • opracowanie i udostepnienie kursów szkoleń na platformie szkoleniowej, z e-materiałami do szkoleń, z uwzględnieniem poziomów zaawansowania oraz specjalizacji nauczycieli (pkt 11).

Powyższe wymogi dotyczą zatem programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy mają być przeszkoleni w ramach projektu, i są kluczowe dla osiągniecia założonych efektów projektu. Również Standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli i Ramowy program szkoleń dla projektu odnoszą się wyłącznie do szkoleń grupy docelowej w projekcie – czyli nauczycieli.

Ramowe scenariusze szkoleń powinny być skorelowane z wymaganiami dotyczącymi kryteriów rekrutacji  szkół/nauczycieli do udziału w szkoleniach (Szczegółowe obowiązki operatora pkt 3) i uwzględniać:

 • udział w szkoleniach spectrum nauczycieli reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne (I – klasy I-III szkoły podstawowej, II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej i III – szkoły ponadpodstawowe) i obszary kształcenia (tj. edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne),
 • obligatoryjny udział w szkoleniach przedstawicieli kadry kierowniczej szkoły,
 • możliwość udziału w szkoleniach nauczycieli informatyki (klasy IV-VIII szkoły podstawowej i klasy I-III szkoły ponadpodstawowej – zgodnie z zapisami Ramowego programu szkoleń, str. 2)

Wnioskodawca powinien zatem przedstawić ramowe scenariusze szkoleń uwzględniające ww. aspekty, jak również fakt, że nauczyciele będą szkoleni na dwóch poziomach – tj. podstawowym i zaawansowanym.

W związku z powyższym, ramowe scenariusze zajęć nieodnoszące się do poszczególnych przedmiotów ani poziomu edukacji czy typu szkoły będą miały zbyt ogólny charakter.

 1. Ile scenariuszy Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku? Dokumentacja wspomina o 4 obszarach kształcenia w szkołach (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne).

Nie określamy jednak szczegółowo, ile scenariuszy ma zostać przygotowanych. Sposób uwzględnienia wymaganych aspektów w przełożeniu na liczbę przygotowanych i przekładanych dokumentów (scenariuszy) należy do wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien przedstawić ramowe scenariusze szkoleń uwzględniające aspekty opisane w pytaniu nr 1.

 1. Czy istnieje minimalna/maksymalna liczba scenariuszy zajęć jaką należy przygotować na potrzeby aplikowania w konkursie? W dokumentacji jest mowa o specyfice szkoleń, ilości godzin, formule zajęć, czas trwania (1 semestr). Natomiast Ramowy Program Szkolenia MEN na str. 6 odnosi się do opracowania jednolitego szablonu scenariusza. (liczba pojedyncza)

Zgodnie z odpowiedzią powyżej, CPPC nie określiła szczegółowo, ile scenariuszy ma zostać przygotowanych.

Natomiast odnosząc się do zapisu Ramowego Programu Szkolenia MEN na str. 6 – punkt Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii – praca nad scenariuszami zajęć wzbogaconymi technologią odnosi się do scenariuszy zajęć tworzonych przez nauczycieli w ramach szkolenia, a nie scenariuszy przedkładanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie

Kwalifikowalność wydatków i udzielanie zamówień w projekcie

 1. W załączniku nr 7 „Katalog wydatków kwalifikowanych…” na stronie 41 wskazano: „koszty pośrednie rozliczane wg stawki ryczałtowej w wysokości 10% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu w rozumieniu rozdz. 3.4 niniejszego katalogu”. Proszę wyjaśnić co oznacza określenie „związanych”?

W praktyce oznacza to te koszty, które zaplanowane zostaną przez wnioskodawcę w kategoriach „Zarządzanie projektem – Personel” i „Personel merytoryczny”. Należy pamiętać, że wysokość ryczałtu zostanie wyliczona przez formularz wniosku automatycznie, po uzupełnienie wszystkich wydatków zaplanowanych w ww. kategoriach we wniosku o dofinansowanie. Zadaniem wnioskodawcy jest przedstawienie kwoty przysługującego ryczałtu w podziale na podmioty ponoszące wydatek (jeżeli projekt będzie realizowany w partnerstwie), wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne, wydatki niekwalifikowalne, kwotę dofinansowania i wkład własny.

 1. Proszę o informację jak będą rozliczane koszty pośrednie?. Czy po rzeczywiście poniesionych wydatkach czy według stawki ryczałtowej? W dokumentacji konkursowej jest wskazane że wg stawki ryczałtowej 10%, po czym został wymieniony katalog wydatków. Czy to oznacza, że Państwo wydatki poniesione w ramach ryczałtu kontrolujecie na co zostały wydane?

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 koszty pośrednie będą rozliczane wyłącznie według stawki ryczałtowej  w  wysokości 10% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu w rozumieniu rozdziału 3.4 Katalogu.

Jednocześnie pojęcie „rozliczenie wg stawki ryczałtowej” określa metodę rozliczenia kosztów pośrednich. Rodzaje wydatków, które są kwalifikowalne w ramach kosztów pośrednich, zostały wskazane w ww. dokumencie i w ramach kosztów pośrednich beneficjent powinien ponosić wydatki, które mają charakter zgodny z katalogiem kosztów pośrednich.

Natomiast z uwagi na fakt, że rozliczanie wg stawki ryczałtowej stanowi uproszczona metodę rozliczania wydatków w rozumieniu rozdziału 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tego rodzaju wydatki są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.

 1. W jakim trybie Grantobiorcy powinni wybierać supertrenerów i trenerów? Co w sytuacji, kiedy np. będą chcieli zaangażować pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, które wchodzą w skład partnerstwa projektowego? Czy konieczne jest stosowanie zasad wyboru usługodawców lub prawa zamówień publicznych, czy też możliwe będzie uzgodnienie z Grantobiorcą innego trybu angażowania trenerów o ile dotyczyć to będzie pracowników danej instytucji?

Jeżeli grantobiorca (np. organizacja pozarządowa) zawiąże partnerstwo z ODN i taki ośrodek będzie odpowiedzialny za część zadań, to wówczas grantobiorca nie zatrudnia w żaden sposób tych trenerów czy supertrenerów, gdyż są oni pracownikami ODN i są wynagradzani z części budżetu grantu przysługującego ODN. Nie jest dopuszczalne „krzyżowe” zatrudnianie pracowników pomiędzy liderem a partnerem.

Jednocześnie zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie beneficjent zapewni, że wydatkowanie środków przez grantobiorców będzie dokonywane zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami regulującymi kwestie udzielania zamówień, w tym do stosowania podrozdziału dotyczącego zamówień udzielanych w ramach projektów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Czy zasada konkurencyjności obowiązuje w działaniach grantobiorców? Przykładowo: Rola ODN-ów w projekcie jest silnie akcentowana przez MEN, czy zatem ODN-y (jeśli nie należą do konsorcjum projektu) są zobowiązane do stosowanie zasady konkurencyjności w przypadku rekrutacji trenerów, którymi powinni być m.in. ich pracownicy bądź współpracownicy.

Beneficjent powinien zobligować grantobiorcę do stosowania Wytycznych horyzontalnych w zakresie podrozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektu. Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie W przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł (bez VAT) Grantobiorcy zostaną zobowiązani do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W szczególności należy pamiętać, że Grantobiorca dokonując zakupu sprzętu komputerowego o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 PZP, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, jest zobligowany do stosowania bazy konkurencyjności.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.