Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

17.05.2017

30.06.2017

19.07.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wersja obowiązująca

29.12.2016

24.05.2017

2. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 25.10.2016
  zał. 1 do kryteriów – Zestawienie liczby osób w wieku 65+ w poszczególnych województwach na podstawie badania Głównego Urzędu Statystycznego 25.10.2016
3.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

 

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 09.06.2017

Zał. 5 Wzór harmonogramu płatności

Zał. 6 Wzór wniosku beneficjenta o płatność

Zał. 7 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 8 Wzór harmonogramu działań szkoleniowych

Zał. 9 Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

Zał. 10 Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej Zał. 11 Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

Zał. 12 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

Zał. 13 Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

Zał. 14 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Zał. 15 Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 16 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 18 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 19 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zał. 20 Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym

30.12.2016
4.

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

  zał. 1 do Standardu – Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych seniorów – szczegółowy opis 30.12.2016
  zał. 2 do Standardu – Zestawienie dobrych praktyk 30.12.2016
5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.12.2016
 

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy – wersja obowiązująca

30.12.2016

09.06.2017

6.

Wzór koncepcji realizacji projektu

Wzór koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

7.

Minimalny zakres porozumienia o współpracy 

Wzór deklaracji udziału w projekcie – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

8. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.12.2016
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
10.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

11.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.01.2017

25.04.2017

17.05.2017

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Instrukcja użytkowania aplikacji do naboru wniosków 2017-05-17

Informacja o zmianach 25.04.2017279.69 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 17.05.2017340.66 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 09.06.2017234.32 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 30.06.2017215.94 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 19.07.2017275.07 KB10/09/2018, 14:57

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.