DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca

30.08.2018

28.01.2019

29.03.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.08.2018
  zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 30.08.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.08.2018
4.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca

30.08.2018

28.01.2019

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 30.08.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.08.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.08.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 30.08.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.08.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.08.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.08.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.08.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.08.2018
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.08.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.08.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
  zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.08.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 30.08.2018
  zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 30.08.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.08.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.08.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
8. Minimalny zakres koncepcji realizacji projektu 30.08.2018
9. Opis dobrej praktyki 30.08.2018
10. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych 30.08.2018
11. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.08.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.08.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 30.08.2018

Informacja o zmianach 28.01.2019r.

Informacja o zmianach 29.03.2019r

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista wniosków podlegających ocenie

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.