Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 04.08.2017
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 04.08.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 04.08.2017
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
  zał. nr 5 – Wzór harmonogramu płatności 04.08.2017
  zał. nr 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 04.08.2017
  zał. nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 04.08.2017
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 04.08.2017
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 04.08.2017
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 04.08.2017
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 04.08.2017
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 04.08.2017
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
  Zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 04.08.2017
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
  Zał. nr 18 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 04.08.2017
  Zał. nr 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 04.08.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 04.08.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 04.08.2017
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu

Wzór Koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

9. Minimalny zakres umowy partnerskiej 04.08.2017
10. Lista obszarów konkursowych 04.08.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 04.08.2017
12. Wzorcowy schemat grantowy 04.08.2017
13. Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie 04.08.2017

Informacja o zmianach 11.10.2017

Informacja o zmianach 28.02.2018

Lista wniosków podlegających ocenie (stan na dzień 24.12.2018 r.)

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (stan na dzień 24.12.2018 r.)

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.