Pytania i odpowiedzi

Działanie 3.1 konkurs grantowy - FAQ

Pytanie 1: Czy CPPC udostępni wzór formularza zgłoszeniowego uczestników szkoleń czy mamy go stworzyć samodzielnie? Jakie powinno zawierać elementy w sytuacji gdy jego przygotowanie leży po stronie Beneficjenta?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem formularza zgłoszeniowego, powinien być on przygotowany przez Beneficjenta w zakresie jaki umożliwi prawidłowe przeprowadzenie projektu i monitorowanie jego efektów wg. przyjętych założeń (w tym wymogów związanych monitorowaniem wymaganych do wprowadzenia do systemu Sl2014 danych w tym. Np. numerów PESEL uczestników).

PYTANIE 2: Czy w ramach prowadzenia procedury regrantingowej możemy korzystać z systemu Witkac (lub innego dostępnego rozwiązania elektronicznego), dopasowanego do obsługi tego typu zadań?

ODP: CPPC nie ingeruje w wybrany sposób przeprowadzenia procedury regrantingowej pod warunkiem, że wszystkie zainteresowane podmioty będą miały równy dostęp i możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Tak więc skorzystanie z platformy Witkac.pl jest dopuszczalne o ile umożliwia późniejsza weryfikację wpływających wniosków i ich prawidłową ocenę, archiwizację w celach kontroli. Sposób składania wniosków powinien być dokładnie opisany w regulaminie konkursu grantowego.
Zgodnie z „Wzorcowym schematem grantowym” (zał. nr 12 do regulaminu konkursu) „Operator ogłasza nabór wniosków za pomocą środków, które mają za zadanie zapewnienie przejrzystości procesu oraz równego dostępu dla potencjalnych uczestników. Co najmniej następujące środki powinny być zastosowane do ogłoszenia naboru: strona internetowa operatora, przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres JST z obszaru konkursowego.”

PYTANIE 3: Kiedy odbędzie się szkolenie dla trenerów zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji?

ODP: Pierwsze szkolenie trenerów odbyło się w dniu 24.04.2018. Kolejne tego typu spotkanie jest planowane, ale w tym momencie nie ustalono wiążącego terminu. Informacja o szkoleniu będzie przesłana do wszystkich Beneficjentów programu.


PYTANIE 4: Czy grantobiorcy muszą zapewnić realizację wszystkich modułów szkoleniowych we wnioskach o udzielenie grantu?


W zakresie realizacji wskazanych modułów uczestnicy mają mieć możliwość wyboru w ramach jakich modułów chcieliby poszerzać swoje kompetencje. Tak więc grantobiorca powinien umożliwić realizację wszystkich modułów szkoleniowych do dyspozycji uczestników.

PYTANIE 5: Stworzyliśmy już stronę internetową projektu. Czy CPPC opiniuje jej wygląd i zawartość?


ODP: CPPC nie opiniuje sposobu przygotowania strony www i zamieszczonych na niej treści. Strona ma zapewnić odpowiednią promocję projektu, przekazanie informacji na jego temat zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta(…) w zakresie informacji i promocji.

PYTANIE 6: Czy dysponujecie Państwo wzorem inwentaryzacji sprzętu, który gminy mają załączać do wniosku o udzielenie grantu?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem takiego dokumentu. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona pod kątem sprzętu spełniającego wymagania do przeprowadzenia szkoleń w projekcie i być zgodna z założeniami zawartymi w koncepcji realizacji projektu grantowego. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.

Pytanie 7: Czy dysponujecie już Państwo wzorami ankiet wstępnych i końcowych sprawdzających poziom kompetencji cyfrowych odbiorców ostatecznych projektu?

ODP: Ankiety dostępne są na pod adresem: http://badania.koduj.gov.pl/index.php/617828?lang=pl lub skrótem: http://badania.koduj.gov.pl  -> przycisk „Badanie kompetencji cyfrowych, działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych (3.1 POPC)” z listy ankiet dostępnych w serwisie.

Pytanie 8: Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której w jednej gminie zostanie przeszkolona osoba posiadająca miejsce zamieszkania w gminie sąsiedniej? Często zdarza się sytuacja, że osoba zamieszkała w gminie A pracuje w gminie B, stąd też łatwiej byłoby dla niej uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez gminę B.

ODP: Pod warunkiem, że obie gminy uczestniczą w projekcie, a uczestnictwo osoby przeszkolonej zostanie udokumentowane w sposób niebudzący podejrzeń np. o podwójne finansowanie (finalne wykazanie uczestnictwa w obu gminach)

Pytanie 9: czy przeszkolenie jednego uczestnika w więcej niż jednym module szkoleniowym umożliwia potraktowanie tej osoby jako dwóch uczestników?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik ma swój indywidualny numer PESEL, którego nie można powielać w zależności od udziału w poszczególnych modułach.

Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie 10: Czy NGO mogłoby zawnioskować konkursie w partnerstwie z JST? Sytuacja wynika z faktu, że zawieranie partnerstw przez JST jest bardzo utrudnione. Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, trzeba przeprowadzić całą procedurę, która trwa około miesiąc. Jeśli jednak NGO formalnie wystąpi z zapytaniem o takie partnerstwo - my jako miasto możemy się zgodzić i stworzyć takie partnerstwo.

ODP: Sposób inicjacji Partnerstwa nie jest przedmiotem oceny ze strony CPPC. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (koncepcją realizacji projektu) „Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.” Ważne jest aby w podpisanej umowie partnerstwa gmina był Liderem przedsięwzięcia.

Pytanie 11: gminy coraz częściej pytają o to, czy istnieje możliwość przekazania sprzętu po zakończeniu mikroprojektów do innych jednostek gminnych niż szkoły, np. do urzędu gminy. Czy katalog wskazany w dokumentach konkursowych, tj. szkoły i ośrodki kształcenia nauczycieli jest zamknięty? Z rozmów z gminami (w szczególności tymi biedniejszymi) wynika, że od odpowiedzi na to pytanie uzależniają one podjęcie decyzji o złożeniu wniosku.

ODP: Katalog instytucji, którym można przekazać sprzęt po realizacji projektu ma charakter zamknięty.

 

Pytanie 12: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

Co należy rozumieć przez zwrot analogiczne wsparcie?

ODP: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Przez termin analogiczne wsparcie należy rozumieć fakt otrzymania przez daną placówkę wsparcia na doposażenie pracowni komputerowych. Jeśli zatem szkoły w ramach innych projektów (bez względu na cel projektu) zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego
w konkursie z działania 3.1 POPC.

Grantobiorca powinien przekazać sprzęt komputerowy do szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli, który położony jest na terenie realizacji projektu grantowego.

Nie ma możliwości przekazania sprzętu:

- szkole na terenie innej gminy;

- szkole publicznej prowadzonej przez organizacje pozarządową.

Pytanie 13: Co decyduje o kwalifikacji danej osoby do szkolenia na terenie danej gminy – czy osoba powinna być zameldowana czy też wystarczające jest zamieszkanie na terenie danej gminy.

ODP: W szkoleniach muszą brać osoby zameldowane/zamieszkujące gminę na terenie, której prowadzony jest projekt grantowy. Osoba zamieszkująca daną gminę może brać udział w szkoleniach w innej gminie na terenie województwa objętego wsparciem pod warunkiem, że ta gmina również objęta jest programem szkoleniowym realizowanym przez tego samego Operatora.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Pytanie 14: Czy w przypadku gdy gminy realizują projekty w partnerstwie z NGO, organizacja taka może brać udział w realizacji kilku projektów grantowych (kooperując z różnymi gminami)?

 

ODP: Nie ma formalnych przeszkód aby organizacja pozarządowa była zaangażowania jako partner przy realizacji projektu z kilkoma gminami. Należy jednak mieć na uwadze iż wydatki poniesione w ramach jednego projektu mikro grantowego nie mogą być ponownie kwalifikowane w innym analogicznym (np. koszty wynagrodzenia personelu itp.). Operator powinien zapewnić sobie możliwość weryfikacji tego typu informacji przy rozliczaniu projektów grantowych.

Pytanie 15. Czy instruktorem zaangażowanym przez Gminę do szkoleń musi być nauczyciel z lokalnej szkoły?

ODP: Zgodnie z zapisami Koncepcji realizacji projektu gmina „wskaże lub zrekrutuje instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz zapewni im dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp. Preferuje się, aby funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.”.

Pytanie 16: Czy minigrantach realizowanych przez Gminy zajęcia z mieszkańcami tych gmin muszą realizować wyłącznie osoby fizyczne czy mogą także instytucje szkoleniowe które będą brały w postępowaniach. Czy wydatki będą kosztami kwalifikowalnymi.

ODP: Jest możliwość zatrudnienia do realizacji szkoleń firm szkoleniowych. Spełnione muszą być następujące warunki:
- jest taka możliwość pod warunkiem że na fakturze od firmy szkoleniowej będą wyodrębnione koszty wynagrodzenia instruktorów (personel zewnętrzny);
- instruktorzy powinni posiadać wymagane minimum doświadczenia;
- firma musi być wybrana zgodnie z zasadami (PZP, zasada konkurencyjności);
- koszt wynagrodzeń nie może przekraczać wskazanych w Wytycznych konkursowych limitów.

Pytanie 17: Jak należy liczyć liczbę przeszkolonych jeżeli w ramach jednego projektu osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach?

ODP: Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie nr 18: Czy gminy, które brały / biorą  udział w działaniach realizowanych przez Beneficjentów projektów w ramach II rundy  konkursu na Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mogą składać wnioski do Operatora Dotacji wybranego w ramach rundy III ww. konkursu?

ODP: Jest to możliwe. Należy jednakże pamiętać, że w obrębie jednego projektu, niezależnie w ilu modułach szkoleniowych bierze udział dana osoba, zawsze będzie liczona jako jeden uczestnik.

Pytanie nr 19: Czy Partnerem Gminy wnioskującej o środki do Operatora dotacji może być organizacja pozarządowa z poza terenu gminy  tj. np. zarejestrowana na innym terenie a działająca na terenie gminy wnioskującej, zarejestrowana na innym terenie i nie działająca na terenie gminy wnioskującej.

Tak.

Pytanie 20: Gmina posiada 7 komputerów kupionych w roku 2017, których minimalne wymagania są zbliżone do tych zaprezentowanych w regulaminie konkursu. Czy komputery te mogą posłużyć do przeprowadzenia szkoleń i mogą być wykazane podczas inwentaryzacji sprzętu czy też należy zawnioskować o zakup sprzętu w 100% spełniającego warunki konkursu.

ODP: Nowy sprzęt należy zakupić zgodny ze specyfikacją wskazaną jako załącznik do regulaminu konkursu.

W zakresie posiadanego sprzętu należy zweryfikować czy jego specyfikacja jest zbieżna z danymi technicznymi z załącznika konkursu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń na sprzęcie, który znacząco nie odbiega standardem od nowo zakupionego i umożliwia przeprowadzenie szkoleń w pełnym zakresie.

Pytanie 21: Czy gmina może w ramach dotacji celowej zlecić realizację projektu np. gminnemu ośrodkowi kultury?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Gminne Ośrodki Kultury maja wyodrębnioną osobowość prawną i jako podmioty są wykluczone z możliwości realizacji projektów mikrograntowych (dopuszczalna jest realizacji przez gminę lub gminę w partnerstwie z NGO). Dopuszczalne jest zlecenie realizacji zadań związanych z projektem jedynie jednostkom podległym bezpośrednio gminie i nie mającym wyodrębnionej osobowości prawnej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.