Pytania i odpowiedzi

Obszary konkursowe

 1. Czy w każdej z rund mogą aplikować organizacje z wszystkich województw? Czy może każda runda dotyczy innego obszaru?

W każdej rundzie można aplikować na wszystkie obszary konkursowe.

 1. Chcielibyśmy realizować projekt tylko w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy można złożyć projekt tylko na jedno województwo z danego obszaru (w obszarze nr 3 są trzy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)?

Opisana przez Państwa propozycja koncepcji wdrażania projektu nie będzie możliwa do realizacji, gdyż beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do przeprowadzenia otwartego naboru grantobiorców, czyli musi zapewnić możliwość wzięcia udziału potencjalnym grantobiorcom z całego obszaru konkursowego, a więc ze wszystkich trzech województw. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca wskazuje cały obszar jako miejsce realizacji projektu – nie jest technicznie możliwe wybranie tylko jednego województwa.

 1. Czy projekt może być składany w jednym województwie, czy musi być ich więcej?

Projekt jest składany na cały obszar konkursowy, który obejmuje od jednego do kilku województw. Lista obszarów stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

 1. Czy projekt może być realizowany przez jedną JST (np. województwo śląskie), a wsparcie musi być świadczone obligatoryjnie na terenie dwóch województw, zgodnie ze wskazanym obszarem?

Operator jest zobowiązany zapewnić równe warunki uczestnictwa oraz otwarty i przejrzysty nabór grantobiorców. Kryteria naboru grantobiorców nie powinny być dyskryminujące i muszą umożliwić udział w naborze gminom z obu województw.

 1. Czy aplikując do konkursu na wskazany obszar jego realizacji tj. województwa:  śląskie i opolskie (zgodnie z zał. nr 10 do Regulaminu konkursu), należy zawrzeć formalne partnerstwo pomiędzy dwoma jednostkami samorządu terytorialnego: województwa oraz czy obszar objęty wsparciem musi zostać wskazany jako teren wszystkich gmin z danego obszaru (z dwóch województw)?

Nie ma obowiązku zawierania takiego partnerstwa. Formalnie dopuszczalna jest sytuacja, gdy oddzielny wniosek złoży urząd marszałkowski z województwa śląskiego a oddzielny urząd marszałkowski z województwa opolskiego. Jako obszar realizacji wskazujecie Państwo tylko nazwę obszaru konkursowego, natomiast w naborze grantobiorców mogą startować gminy z obu województw. Operator jest zobowiązany zapewnić równe warunki uczestnictwa oraz otwarty i przejrzysty nabór grantobiorców.  Oznacza, to, ze gminy z obu województw mają szanse uzyskać grant. Na etapie aplikowania nie wskazujecie Państwo konkretnych gmin.

 1. Czy w przypadku realizacji projektu grantowego na obszarze dwóch województw (obszar 2 – zgodnie z zał. nr 10 do Regulaminu), Operator musi zaplanować ogłoszenie co najmniej dwóch osobnych konkursów na wybór Grantobiorców (w dwóch różnych województwach)?

Nie, operator organizuje nabór, w którym mogą brać udział gminy z obu województw. Nie ma konieczności dzielenia naborów na województwa.

 1. W regulaminie konkursu wskazano, że Wnioskodawca może złożyć 1 projekt na jeden obszar określony w regulaminie. Czy może złożyć, np. 3 projekty na jeden, ten sam obszar w trzech osobnych rundach naboru?

Taka sytuacja możliwa jest tylko w ściśle określonych w Regulaminie konkursu sytuacjach.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w  przypadku pozostawienia  bez  rozpatrzenia, negatywnej  oceny  lub  wycofania  wniosku  o dofinansowanie złożonego na dany obszar konkursowy, wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie na ten sam obszar, o ile nie upłynął jeszcze termin, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit f).

 1. Czy w konkursie ustalona jest minimalna i maksymalna wartość projektu, a także minimalna liczba gmin, na terenie których należy realizować projekt w danym obszarze (i jednocześnie minimalna liczba umów partnerskich z tymi gminami)?

Dla każdego z 8 obszarów konkursowych ustalona została minimalna wartość projektu oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu. Dane w tym zakresie zawarte są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Nie została ustalona minimalna i maksymalna liczba gmin na terenie których należy realizować projekt. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że wartość pojedynczego grantu może wynosi od 15 do 150 tysięcy złotych, a jednocześnie co najmniej 90% wydatków kwalifikowalnych projektu muszą stanowić granty udzielane przez operatora projektu grantowego (beneficjenta);

 1. Czy ograniczenie w realizacji 3 projektów dotyczy wszystkich obszarów i wszystkich rund czy też jeden podmiot może realizować więcej niż 3 projekty w różnych obszarach, wybrane w różnych rundach?

Ograniczenie polegające na realizacji maksymalnie 3 projektów dotyczy całego konkursu.

Kwalifikowalność i doświadczenie wnioskodawcy

 1. W regulaminie jest zapis, ze operatorem może być m.in. województwo/powiat. Co w przypadku miasta na prawach powiatu?

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Tym samym, należy przyjąć, że miasto na prawach powiatu może być grantobiorcą (jako gmina miejska ) lecz nie może być operatorem (wnioskodawcą w konkursie). Dzięki temu mieszkańcy takiego miasta będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, jeśli miasto uzyska grant od operatora.

Należy także zwrócić uwagę, że operator nie może być jednocześnie grantobiorcą. Z tego powodu miasto na prawach powiatu powinno być traktowane jako gmina czyli potencjalny grantobiorca.

 1. Uprawnionym beneficjentem jest m.in. Uniwersytet III wieku – czy ma być to NGO czy może być to uniwersytet działający w strukturze Miejskiego Domu Kultury – kto w takim przypadku jest beneficjentem – MDK? Czy jeżeli operatorem będzie Gmina Miasto to MDK jej jednostka prowadząca Uniwersytet III wieku może być grantobiorcą?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Może to być każda jednostka, która ma swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniony taki uniwersytet.
Jednostki prowadzące uniwersytety trzeciego wieku nie występują co do zasady jako grantobiorcy. Grantobiorca może być każda gmina (niezależnie od tego czy prowadzi UTW). Oczywiście, nadal obowiązuje zasada, że grantobiorca nie może być jednocześnie operatorem.

 1. W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwracamy się z pytaniem o możliwość aplikowania do ww. konkursu przez uczelnię niepubliczną, która współpracuje z Uniwersytetami III Wieku w zakresie prowadzenia zajęć dla seniorów z informatyki tzn. posiada podpisaną umowę o współpracy a nie jest założycielem czy też podmiotem prowadzącym Uniwersytet III Wieku?

W takim przypadku uczelnia nie może aplikować, gdyż nie jest podmiotem prowadzącym uniwersytet trzeciego wieku.

 1. W SZOOP jaki potencjalnego wnioskodawcę wskazano JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia. Czy oznacza to, że beneficjentem może być Urząd Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe?

Aplikować może województwo lub powiat i we wniosku w nazwie wnioskodawcy – proszę wpisać „Województwo….” lub „Powiat ….” I podać dane takie jak NIP i REGON dla powiatu czy województwa.

 1. Zamierzamy złożyć wniosek, w którym Wnioskodawcą będzie organizacja pozarządowa (stowarzyszenie), a partnerem inna organizacja pozarządowa. Czy kwalifikowalne jest takie partnerstwo w tym konkursie (dwa podmioty NGO)?

Tak, takie partnerstwo jest dopuszczalne.

 1. Czy obowiązkowe są partnerstwa i jak wysoko są punktowane?

Nie ma obowiązku realizacji projektu w partnerstwie i nie jest ono dodatkowo punktowane. Realizacja projektu partnerskiego musi być uzasadniona czyli gdy udział partnera/partnerów

przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

 1. Czy stowarzyszenie gmin może aplikować w konkursie?

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Stowarzyszenie gmin nie wpisuje się w ww. katalog, gdyż JST oraz ich związki i stowarzyszenia mogą występować wyłącznie na poziomie powiatów i województw.

Ponadto, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nie mogą występować w roli Wnioskodawcy/Partnerów, ponieważ podmioty te nie zaliczają się do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Załóżmy, że dwóch partnerów (wnioskodawca i partner) spełnia warunki art. 3 ustawy o ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817). W związku z tym, czy obie organizacje powinny mieć możliwość realizacji zadań ze sfery zadań publicznych (określonych w art. 4 ww. ustawy) czy wystarczy, że jeden z nich będzie spełniał ten warunek?

Wnioskodawcą/partnerem może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ustawy o ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817). Kwestia czy dana organizacja pozarządowa jest także organizacją pożytku publicznego nie jest badana w kontekście kwalifikowalności wnioskodawcy/partnera

 1. Wnioskodawcą jest fundacja, która jest zarejestrowana w KRS od 5 lat, jednakże zgodnie z jej działalnością nie prowadzi ona działalności gospodarczej tylko realizuje zadania wynikające z celów statutowych, realizuje szkolenia itp. Czy oceniający uznają to jako spełnienie kryterium?

Odniesienie do prowadzenia działalności zawarte w kryterium nie dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz okresu funkcjonowania danego podmiotu(prowadzenia działalności zgodnej ze statutem). Na etapie oceny tego kryterium badane jest czy wnioskodawca został utworzony co najmniej 3 lata kalendarzowe przed ogłoszeniem konkursu.

 1. Kryterium merytoryczne obligatoryjne: co oznacza wymóg, że Wnioskodawca zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe. Co to są projekty szkoleniowe? Bardzo proszę o doprecyzowanie pojęcia projekt – definicja, ile miał trwać, kiedy, z jakich środków.Czy projektem szkoleniowym będzie szkolenie realizowane z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)?

Jako projekty szkoleniowe można uwzględnić wszelkie projekty, które polegały na przeszkoleniu (przekazaniu przez trenera wiedzy) odbiorców ostatecznych (osoby fizyczne) w dowolnej dziedzinie np. szkolenia językowe czy zawodowe.
Kryteria nie wprowadzają szczegółowych wymagań co długości, źródła finansowania. Projekty powinny być zrealizowane przez wnioskodawcę/partnera prowadzącego działalność przez co najmniej 3 lata.  Wymóg zrealizowania tych szkoleń powinien być spełniony na dzień ogłoszenia konkursu.
W cel potwierdzenia spełnienia kryterium, proszę o wpisanie we wniosku o dofinansowanie informacji o projektach – nazwa, zakres szkoleń w projekcie, kwota projektów, źródło finansowania – tak, aby ekspert oceniający dysponował pełna wiedzą, pozwalającą na prawidłową ocenę kryterium.

 1. Kryterium wskazuje, że Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 15% wnioskowanej kwoty dofinansowanie projektu. Jak należy definiować „doświadczenie szkoleniowe”? Czy można tu wykazać doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów aktywizacyjnych, w których były prowadzone szkolenia zawodowe, językowe, komputerowe?

Tak, można uwzględnić wszelkie projekty, które polegały na przeszkoleniu odbiorców ostatecznych (osoby fizyczne) w dowolnej dziedzinie np. szkolenia językowe czy zawodowe.

 1. Czy ww. zakres doświadczeń Wnioskodawcy lub partnera obejmuje wyłącznie projekty zakończone? Czy można również wykazać projekty aktualnie realizowane (np. od 2016 roku), ale jeszcze nie zakończone (przy czym pomoc szkoleniowa była udzielana UP od 2016)?

Kryterium brzmi „Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe…”, więc do doświadczenia będą wliczane projekty zrealizowane czyli zakończone.

 1. Jak należy rozumieć „program szkoleniowy”? Czy należy tu wykazać wyłącznie projekty dot. szkoleń, kursów komputerowych certyfikowanych, czy można wykazać projekty, w którym UP wykorzystywali narzędzia IT do szkoleń zawodowych, kompetencyjnych (np. językowych)? Czy można tu wykazać wyłącznie projekty dofinansowane z UE, środków krajowych czy też inne inicjatywy Wnioskodawcy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych?

W ramach doświadczenia w realizacji projektów z zakresu kompetencji cyfrowych należy wykazać te projekty, w których nabycie kompetencji cyfrowych (rozumianych jako: zespół  kompetencji  informacyjnych  obejmujących  umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych) było celem szkoleń.

Nie będzie wystarczające wskazanie takich projektów, które były skierowane do osób bezrobotnych, ich celem była aktywizacja zawodowa i obejmowały przykładowo zadania związane z opracowaniem CV, a program komputerowy był wykorzystany wyłącznie jako narzędzie do napisania dokumentu.

 1. Czy Wnioskodawca, który na dzień ogłoszenie konkursu podsiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych wyłącznie jako partner w tych projektach (a nie Lider), spełnia kryterium merytoryczne 2 (obligatoryjne)?

Co do zasady dokumentacja konkursowa nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie, w związku z czym jest dopuszczalne wykazanie doświadczenia w charakterze partnera. Niemniej jednak zasadne jest opisanie roli i zadań, jakie wykonywał dany podmiot jako partner w projekcie, aby osoba oceniająca wniosek mogła poznać jego faktyczne doświadczenie w realizacji projektów, a tym  samym ocenić jego zdolność do realizacji projektu w działaniu 3.1 POPC.

 1. Czy program dotacyjny (na otworzenie działalności gospodarczej, w którym Wnioskodawca był operatorem przyznawania dotacji, ale także wsparcia merytorycznego, prawnego uczestników projektu) można uznać i wykazać jako program grantowy? . Czy program aktywizacji zawodowej, w którym Wnioskodawca był udzielał wsparcia uczestnikom projektu (UP otrzymali stypendia stażowe oraz inne formy wsparcia – doradztwo psychologiczne, zawodowe, szkolenia) można uznać i wykazać jako program grantowy?

Zgodnie z kryterium merytorycznym punktowanym nr 1 a) ocenie podlega czy wnioskodawca na dzień ogłoszenia konkursu wykazał, że w ciągu 5 lat zrealizował co najmniej jeden program grantowy. W tym przypadku oczekujemy, że wnioskodawca wykaże, iż był operatorem merytorycznym w projekcie grantowym czyli był zaangażowany w realizację tego przedsięwzięcia i jego poszczególnych zadań a jego rola nie ograniczała się wyłącznie albo prawie wyłącznie do przekazywania środków finansowych do grantobiorców.

Proszę  we wniosku o dofinansowanie opisać – jaki był to projekt, z jakich źródeł finansowany, jakie była zadania i rola operatora. Na podstawie tych informacji ekspert oceniający wniosek będzie decydował czy dany projekt czy spełnia on wymogi niezbędne do uzyskania punktów w tym zakresie.

Jeżeli podmiot, o którym Pani pisze, spełnia te wymagania i opisze te informacje we wniosku o dofinansowanie, wymóg może zostać uznany za spełniony.

 1. Czy w ramach konkursu 3.1 projekty grantowe należy wykazać obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy?

Nie, podanie tych danych nie jest wymagane.

 1. Czy spełnienie tego kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 jest obligatoryjne? Czy otrzymanie 0 punktów w obu kategoriach przy kryterium nr 1 skutkuje odrzuceniem wniosku?

Spełnienie kryterium nie jest obligatoryjne. 0 pkt  nie oznacza automatycznego odrzucenia wniosku. W ramach kryteriów punktowanych można uzyskać łącznie maksymalnie 34 punkty, a do uzyskania pozytywnej oceny projektu wymagane jest otrzymanie 17 punktów, niezależnie od tego, ile pkt zostało przyznane w poszczególnych kryteriach.

 1. Kryterium merytoryczne punktowane wskazuje:Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu wykazał, że w ciągu 5 lat:

         a) zrealizował co najmniej jeden program grantowy
         b) zrealizował co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych

         Za co są przydzielane punkty w ramach ww. 2 kategorii – liczba zrealizowanych  programów, ich zasięg, liczba UP?

Wnioskodawca może uzyskać 0 lub 4 punkty za pytanie b). Aby uzyskać 4 punkty musi wskazać, że zrealizował co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych. W celu uwiarygodnienia informacji należy wskazać nazwę projektu, jego zakres, okres realizacji, grupę docelową itp.

 1. Jak liczyć 5-letnie doświadczenie? (lata kalendarzowe, np. 2013-2017; czy też np. 10.2012-09.2017)?

Mamy na myśli 5 lat od momentu ogłoszenia konkursu czyli od 04.08.2017 r., a nie lata kalendarzowe.

Grupa docelowa

 1. Grupą docelową w ramach naboru do Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych są osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. 
  U nas na terenie miasta funkcjonuje dużo organizacji pozarządowych, których członkowie często borykają się z problemem obsługi komputera.

  W związku z powyższym proszę o informację czy w związku z powyższym grupą docelową mogłyby być członkowie działających stowarzyszeń oraz wolontariusze. Zakupione zostałyby komputery przenośne, które po zakończeniu szkolenia z obsługi komputera przekazane zostałyby organizacjom. Wnioskodawcą byłby samorząd.

Założenia konkursu są tak skonstruowane, że umożliwiają udział mikroprojektach także osobom, które nie posiadają kompetencji cyfrowych.

Zgodnie z dokumentacją konkursową każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe. Obligatoryjnym  zadaniem  każdego szkolenia  jest  wykształcenie  w  uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych. Dlatego też, każdy scenariusz szkolenia opracowany przez operatora musi uwzględnić ich  nabycie.

Niemniej jednak, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach powinny zgłaszać się do projektów jako osoby indywidulanie, które chcą nabywać/podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Nie będą zatem występować w projekcie jako członkowie stowarzyszenia, lecz jako mieszkańcy gmin, zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności.

Dokumentacja konkursowa wskazuje, że sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorców może być przekazany wyłącznie do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli. Nie jest dopuszczalne przekazywanie sprzętu do organizacji pozarządowych

Scenariusze zajęć

 1. W części IV, punkt p. w Koncepcji (s. 7) jest zapis:Operator przedstawia 2 scenariusze zajęć do oceny na etapie składania wniosku. 
  Rozumiem, że każdy scenariusz dotyczy 1 obszaru tematycznego, czyli 1 scenariusz do 1 modułu szkolenia.

Tak, 1 scenariusz dotyczy 1 modułu szkolenia np. „Moje finanse i transakcje w sieci” .

 1. Jeżeli zakładamy szkolenia w poszczególnych podgrupach wiekowych (np. 4 grupy docelowe) i programy tych szkoleń będą się różnić (np. tematycznie, godzinowo), to czy musimy dla każdej grupy docelowej opracować osobny scenariusz? (przykładowo: 1 moduł szkoleniowy dla 4 podgrup uczestników z grupy docelowej = 4 scenariusze)

Decyzja w tym zakresie zależy od Państwa – jeżeli uznajecie Państwo, że są elementy wspólne, które można przedstawić w jednym scenariuszy dla wszystkich grup, a jedynie część ćwiczeń/tematów będzie inna/ dostosowania do potrzeb danej grupy  – może to być wspólny scenariusz. Natomiast jeśli zakres szkolenia, który planujecie Państwo dla różnych grup wiekowych będzie znacząco się różnił i nie będzie możliwe prowadzenie zajęć we wszystkich grupach w oparciu o ten sam scenariusz- zasadnym będzie przygotowanie innych scenariuszy dla każdej z grup.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania – zalecamy przedstawienie krótkiego uzasadnienia, aby ekspert oceniający miał pełną wiedzę na temat założeń przyjętych przez wnioskodawcę.

 1. Scenariusze szkoleń należy przygotować dla całego modułu, czy na poszczególne szkolenia w ramach modułu?

Zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w projekcie: „W tabelach towarzyszących modułom ujęte są zagadnienia obejmujące zakres tematyczny danego modułu. Co najmniej 70% z nich powinno być uwzględnione w przygotowanym scenariuszu, a scenariusz tworzyć spójną metodycznie i merytorycznie całość realizującą cel. Sposób ujęcia wymienionych zagadnień oraz rozłożenie akcentów zależy od operatora, który zobowiązany jest przygotować scenariusze według swojej najlepszej wiedzy i praktyki.  wyjątek  dotyczący  zagadnień  jakie  powinien  uwzględnić  operator  stanowi  kategoria

„Umiejętność korzystania z usług publicznych”, w której wpisano sugerowane usługi e-administracji, związane z tematyką modułu. Nie jest to lista zamknięta -operator może wybrać usługi najbardziej odpowiadające potrzebom uczestników.”

W związku z tym, nie ma wymogu opracowania scenariuszy dla całego modułu.

 1. Czy można modyfikować moduł tematyczny – np. moje finanse dodając podstawy informatyki? Chcemy przeszkolić osoby starsze, które niejednokrotnie mają problemy z jakimkolwiek poruszaniem się w internecie, obsługą komputera itd. czy jest to możliwe w ramach tego konkursu?

Zgodnie ze Standarem kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe.

Obligatoryjnym zadaniem każdego szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych. Dlatego też, każdy scenariusz szkolenia opracowany przez operatora musi uwzględnić ich nabycie. Wybrana kompetencja podstawowa powinna być naturalnym elementem scenariusza, pasować do kontekstu tematyki. Przykładowo: korzystanie z poczty elektronicznej naturalnie wspiera zadanie rejestracji w serwisie społecznościowym.

W związku z tym, operator powinien zapewnić nabycie kompetencji podstawowych w ramach realizowanych szkoleń, jeśli będzie to niezbędne.

Obowiązki operatora i grantobiorcy

 1. Kto może zostać operatorem?

Operatorem czyli wnioskodawcą w konkursie mogą być:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
 1. W dokumencie „Wzorcowy schemat grantowy” pkt. II; c „sprawdzenie, czy grantobiorca należy do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, zgodnie z definicją II.2 i wskazanie, na jakiej podstawie zostanie to zweryfikowane (np. na podstawie kopii dokumentów),”. O jakich grantobiorców chodzi?

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Szczegółowego opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grantobiorcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (JST) na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Więc dokumentami weryfikującymi w przypadku gmin będzie statut, a dla organizacji pozarządowych – statut, KRS.

 1. Jakie są zasady ubiegania się o granty dla gmin? Skąd gminy mają wiedzieć kto jest operatorem i do kogo wnioskować o grant?

Nabór grantów jest prowadzony przez operatorów, którzy uzyskali dofinansowanie. Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie będzie dostępna na stronie internetowej CPPC oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl .  Operatorzy ustalają kryteria oraz organizują nabór grantobiorców i są zobowiązani do przeprowadzenia akacji informacyjno-promocyjnej na obszarze, w którym otrzymali dofinansowanie. .

 1. Czy wnioski może też składać sama gmina?

Gmina nie może być operatorem. Może występować jako grantobiorca. Nie można być jednocześnie operatorem i grantobiorcą.

 1. Jaka jest maksymalna wysokość grantu, o który może starać się gmina?

Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 000 PLN.

 1. W części IV punkt m. w Koncepcji (s. 7) jest zapis: 80% grantów musi być udzielonych przez operatorów w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.
  Zaś w Schemacie grantowym część II punkt 2.d. jest zapis: Operator w procesie planowania naborów powinien uwzględnić, że 80 % grantów udzieli do czterech miesięcy od podpisania umowy z IP. Czy ww. przytoczonych zapisach chodzi o umowę o dofinansowanie projektu między Wnioskodawcą (operatorem grantów) a CPPC? Czy też chodzi o umowę o powierzenie grantu zawartą między operatorem grantu a grantobiorcą (gminą)?

Przytoczone zapisy dotyczą umowy o dofinansowanie pomiędzy CPPC a operatorem. Operator w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie musi udzielić 80% grantów grantobiorcom.

 1. Czy za przygotowanie i przeprowadzenie testów umiejętności cyfrowych uczestników szkoleń i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej jest odpowiedzialny Operator lub Grantobiorca w jakimś zakresie?

Za przeprowadzenie testów odpowiedzialny będzie grantobiorca – tzn. powinien zapewnić, że każdy odbiorca ostateczny (uczestnik szkoleń) weźmie udział w takim wstępnym teście. Za opracowanie testu odpowiedzialne będzie Ministerstwo Cyfryzacji. W momencie realizacji projektów – zostaną Państwu przekazane niezbędne dane do systemu elektronicznego, za pośrednictwem którego prowadzony będzie test.

 1. Czy Partner w projekcie może udzielać grantów na szkolenia?

Tak, jeśli w umowie partnerskiej zostanie przewidziany taki podział obowiązków pomiędzy liderem a partnerem.

 1. Czy gminy które będą brały udział w projektach z Działania 3.1 w ramach dwóch pierwszych naborów konkursowych mogą uczestniczyć także w projektach z trzeciego naboru?

Tak, każda gmina w Polsce może brać udział w konkursie (być grantobiorcą), niezależnie od faktu uzyskania wsparcia w poprzednich konkursach.

 1. Zgodnie z Koncepcją realizacji projektu 80% grantów musi być udzielonych przez operatora w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. Jest to bardzo ambitne założenie, biorąc pod uwagę minimalną nawet wartość projektu. Co stanie się w przypadku gdy beneficjentowi projektu (Grantodawcy) nie uda się rozdysponować tej kwoty w wymaganym terminie?

Każdy taki przypadek, jeśli wystąpi, będzie analizowany indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności wpływających na zaistnienie tego faktu.

Wymóg przekazania 80% grantów w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy został określony także we wzorze umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu niezgodnie z postanowieniami umowy może w skrajnym przypadku prowadzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie.

 1. W jaki sposób należy interpretować zapisy/wymogi, określone w 4 kryterium merytorycznym obligatoryjnym: Weryfikacji podlegają kompetencje i liczebność kadry trenerskiej zaplanowanej do zaangażowania w projekcie, skoro Operator ogłaszając konkurs/konkursy na Grantobiorców (w ramach realizacji projektu), na etapie wnioskowania nie może określić potrzeb w zakresie wystarczającej kadry trenerskiej ze względu na brak wiedzy dotyczącej ilości osób, które zostaną objęte wsparciem?

W zakresie kadry trenerskiej należy się odnieść do liczby zatrudnionych trenerów czyli osób, które będą szkoliły instruktorów. Trenerów zatrudnia operator i jego rolą jest opisanie ile trenerów planuje zatrudnić, mając na uwadze wielkość projektu i liczbę planowanych do udzielenia grantów (wydatki na granty muszą stanowić co najmniej 90% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kwalifikowalnośc wydatków

 1. Czy zakupiony w ramach projektu grantowego sprzęt, po zakończeniu szkoleń, może zostać przekazany do szkół które uczestniczą w projekcie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Beneficjentem jest Gmina – szkoły jedynie uczestnikami projektu?

Zgodnie z dokumentacją konkursową „Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.”. Jeśli zatem szkoły, o których Pan pisze, w ramach innych projektów zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego w konkursie z działania 3.1 POPC.

 1. Czy po zakończeniu projektu gmina będzie mogła przekazać komputery na rzecz swojej jednostki organizacyjnej jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej czyli placówka zajmująca się rehabilitacją społeczna i zawodową osób niepełnosprawnych?

Sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorców musi zostać przekazany do wybranych przez grantobiorcę szkól lub placówek doskonalenia nauczycieli. Inne placówki niż wskazane nie są uprawnione do otrzymania sprzętu.

 1. Czy w ramach 40% limitu wydatków na sprzęt można zakupić system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe?

Tak, jest to dopuszczalne.

 1. Czy przy zakupie laptopów konieczny jest zakup szaf do ich przechowywania?

Zgodnie z Wytycznymi zakupu sprzętu w projekcie dla zachowania komfortu pracy trenerów oraz instruktorów i sprawnego wykorzystania urządzeń mobilnych  zalecane  jest  połączenie  zakupu  laptopów  z  rozwiązaniem  ułatwiającym  ich przechowywanie, transport oraz ładowanie. W trakcie planowania zakupu należy przewidzieć kompatybilność z posiadanym lub planowanym do zakupu  sprzętem  komputerowym  w  celu  zapewnienia  sprawnego  ładowania  oraz  miejsca  na składowanie wielu sztuk jednocześnie.
W związku z tym, zakup szaf nie jest obligatoryjny jeśli wnioskodawca jest w stanie w inny sposób zapewnić odpowiednie przechowywanie oraz transport sprzętu.

 1. Czy wkład własny może być w formie rzeczowej – wynajem  sal?

Tak, jest to dopuszczalne, przy czym wkład własny zapewnia operator. Nie wnoszą go grantobiorcy.

 1. Proszę o uszczegółowienie i wyjaśnienie  5 kryterium merytorycznego obligatoryjnego tj. : Weryfikacji podlega czy w koncepcji realizacji projektu, Wnioskodawca: przewidział uwarunkowanie kwalifikowania nabycia sprzętu teleinformatycznego wyłącznie od uprzedniego przygotowania inwentaryzacji oraz analizy potrzeb w tym zakresie. (niezrozumiałe kryterium).

Grantobiorca ma możliwość zakupienia w ramach projektu sprzętu komputerowego w wysokości nie większej niż 40% grantu, o parametrach określonych w Wytycznych zakupu sprzętu w projekcie. Jednocześnie zakup sprzętu może być kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do realizacji mikroprojektu. Aby potwierdzić, że grantobiorca nie dysponuje sprzętem w zakresie koniecznym do realizacji projektu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Wnioskodawca powinien opisać w koncepcji realizacji projektu zasady przeprowadzenia takiej inwentaryzacji przez grantobiorców. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.

 1. W którym dokumencie i miejscu znajdę jakie są wskaźniki do uzyskania np: liczba przyznanych grantów, liczba osób, które nabędą kwalifikacje z zakresu nabycia kompetencji cyfrowych.

Uprzejmie informuję, że dokumentem, w którym zawarte są nazwy wskaźników wraz z definicjami, jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Informuję także, iż dla działania 3.1 POPC nie został zdefiniowany wskaźnik „liczba przyznanych grantów”.

Pomoc publiczna

 1. Proszę wyjaśnić, w jakich sytuacjach w projekcie (na poziomie wnioskodawcy-operatora grantów, jak i grantobiorcy) może zachodzić pomoc publiczna/de minimis?

O wystąpieniu pomocy publicznej możemy mówić w sytuacji, gdy zachodzą poniższe przesłanki:

 • wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, bądź produkcję określonych towarów,
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.
 1. Czy udział kadry trenerskiej (pracowników Lidera lub personelu zewnętrznego, np. przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kompetencji cyfrowych dorosłych) w warsztatach dla trenerów na poziomie centralnym w Warszawie (s. 9 w Koncepcji), w tym koszty transportu, noclegu, diety, będzie formą pomocy publicznej?

Nie, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji warsztaty są obligatoryjne w projektach i nie będą stanowiły pomocy publicznej.

Wniosek o dofinansowanie

 1. Czy wniosek składa gmina czy operator?

Wniosek o dofinansowanie składa operator.

 1. Czy można złożyć tylko wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami §6 ust. 6 Regulaminu konkursu wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane  będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  o  którym  mowa  w  ustawie z  5  września  2016  r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl .

Oznacza to, że wersja elektroniczna jest jedyną dopuszczalną formą, w której należy składać wnioski o dofinansowanie w konkursie.

 1. Czy do wniosku w formie załączników należy dostarczyć m.in. osobno Koncepcję realizacji projektu i schemat grantowy, które to dokumenty muszą być opracowane zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu?

Oba te dokumenty muszą zostać załączone do wniosku o dofinansowanie. Od Państwa zależy czy będą to dwa osobne pliki czy też schemat będzie integralną częścią Koncepcji i będzie zawarty w tym samym pliku, po opisaniu wszystkich innych obligatoryjnych elementów.

 1. Czy wniosek można podpisać profilem zaufanym? Nie mamy w organizacji płatnego podpisu.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest tylko podpisanie wniosku o dofinansowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579).

Wnioski o dofinansowanie są składane do CPPC za pośrednictwem aplikacji internetowej, która wymaga złożenia podpisu elektronicznego.

Nabór i ocena wniosków

 1. Czy niespełnienie w ocenie jednego z kryteriów formalnych lub merytorycznych obligatoryjnych dyskwalifikuje wniosek?

Tak, niespełnienie któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych (formalnych lub merytorycznych) jest równoznaczne z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie

 1. Czy i jakie znaczenie ma termin złożenia wniosku na konkurs w ramach zaplanowanych rund tj. czy podział na 6 rund konkursowych ma wpływ na ewentualne wyniki dofinansowanych projektów, których wnioski zostaną złożone wcześniej lub później np. w październiku 2017 lub lutym 2018?

Przypisanie wniosku o dofinansowanie do danej rundy następuje zgodnie z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie i ma znaczenie dla oceny wniosku. Wszystkie wnioski z danej rundy są umieszczane na tej samej liście rankingowej dla danego obszaru. Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków. Tym, samym wnioski złożone wcześniej (we wcześniejszych rundach) mają większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

 1. Czy w naborze wniosków o dofinansowanie decyduje kolejność zgłoszeń (np. jeżeli wnioski z 1 i 2 rundy naboru wyczerpią alokację, to 3-6 runda będzie anulowana)?
  Czy też de facto nabór wniosków trwa nieprzerwanie od 4 września 2017 roku do 28 lutego 2018 r.?

W tym konkursie kolejność zgłoszeń ma znaczenie dla przyporządkowania wniosku do danej rundy oceny. Listy rankingowe będą publikowane kolejno dla każdej rundy, a dofinansowanie będzie przyznawane do czasu wyczerpania środków na dany obszar konkursowy. Niemniej jednak przeprowadzone zostaną wszystkie rundy konkursowe, gdyż w zapisach Regulaminu zawarty jest zapis, który wskazuje, że jeden wnioskodawca może realizować maksymalnie 3 projekty, co oznacza, że w sytuacji, gdy otrzyma dofinansowanie na realizację większej liczby – wybiera do realizacji tylko 3. Tym samym, uwalniają się środki, które można wykorzystać w kolejnych rundach.

Możliwe jest zatem składanie wniosków przez cały okres naboru, lecz większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty złożone wcześniej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.