Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

pdf597.29 KB10/09/2018, 14:56

pdf44.5 KB10/09/2018, 14:57

doc49.5 KB21/09/2018, 09:37

doc36 KB10/09/2018, 14:57

doc37 KB10/09/2018, 14:57

doc268 KB10/09/2018, 14:57

doc40.5 KB10/09/2018, 14:57

doc39.5 KB10/09/2018, 14:56

doc36 KB10/09/2018, 14:57

doc45.5 KB10/09/2018, 14:56

doc36 KB10/09/2018, 14:56

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 14.12.2015
Regulamin konkursu 30.09.2015
Regulamin konkursu 22.01.2016
Regulamin konkursu 29.03.2016
Regulamin konkursu 04.04.2016
Regulamin konkursu 19.05.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 22.01.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 20.10.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 16.11.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 07.01.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem w których miejscach dokumentacji projektu wniosku i załączników opisano sposób spełnienia danego kryterium 30.09.2015
  zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.09.2015
  zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
  zał. 10 – Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie 30.09.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.09.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 20.10.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 16.11.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 22.01.2016
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.03.2016
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 04.01.2016
  Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, FS i EFS 30.09.2015
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
  zał. 8 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.09.2015
  zał. 9 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.09.2015
  zał. 12 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.09.2015
  zał.13 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał.14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.09.2015
  zał. 15 – Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych 30.09.2015
  zał. 16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
  zał. 18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
  zał. 19 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.09.2015
6. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 30.09.2015
7. Regulamin Komisji Oceny Projektów: 30.09.2015
  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1c – Wzór oświadczenia/deklaracja o poufności 30.09.2015
  zał. 2a – Wzór karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b – Wzór karty oceny merytorycznej 30.09.2015
  zał. 3a – Wzór protokołu z oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 3b – Wzór protokołu z oceny merytorycznej 30.09.2015
  zał. 4 – Wzór listy rankingowej 30.09.2015
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 18.12.2015
10. Zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych w JST (na poziomie gminy) 30.09.2015
11. Wzór koncepcji realizacji projektu 30.09.2015
12. Minimalny zakres porozumienia 30.09.2015
13. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych 30.09.2015
14. Podstawowy katalog nabytych i rozwiniętych kompetencji cyfrowych 30.09.2015
15. Kodeks współpracy z przedsiębiorcami 30.09.2015
16. Lista gmin w Polsce z danymi dotyczącymi liczby mieszkańców w roku 2014 oraz dochodami na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 na podstawie danych w Banku Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 30.09.2015

 

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: pdf194.9 KB10/09/2018, 14:57

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: pdf193.5 KB10/09/2018, 14:57– stan na dzień 04.11.2016

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.