Pytania i odpowiedzi 3.1 POPC

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach I naboru wniosków dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów

Czy gmina (Urząd Gminy) może być wnioskodawcą bez udziału organizacji pozarządowych?

Nie, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czy wnioskodawcą może być konsorcjum złożone z kilku organizacji pozarządowych czy wyłącznie jedna organizacja pozarządowa?

W ramach działania 3.1 POPC wnioskodawcą może być jedna organizacja pozarządowa, a nie konsorcjum złożone z kilku podmiotów. Wnioskodawca ma natomiast możliwość zaangażowania w realizację projektu inne organizacje pozarządowe w roli partnerów projektu.

Czy w projekcie mogą startować cztery fundacje oraz jedno stowarzyszenie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca (organizacja pozarządowa) może realizować projekt w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby cztery fundacje i stowarzyszenie, będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizowały wspólnie jeden projekt partnerski. Ważne, aby przedstawić model współpracy, a także klarowny opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i zaangażowanych w realizację projektu partnerów.

Czy wnioskodawcą może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców?

Nie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) nie spełnia definicji organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego może być wnioskodawcą projektu?

Nie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie spełniają definicji organizacji pozarządowej określonej w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z czym nie mogą być wnioskodawcami projektu.

Czy partnerem projektu może być partner społeczny?

Tak, partner społeczny może wystąpić w projekcie w roli partnera, o ile jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jst na poziomie gmin), związkiem lub stowarzyszenia jst, lub instytucją prowadzącą działalność w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku.

Czy przedsiębiorca może pełnić rolę partnera w projekcie?

Nie, przedsiębiorca nie może pełnić roli partnera w projekcie. Niemniej jednak możliwa będzie współpraca wnioskodawcy z przedsiębiorcą w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań w projekcie, jednakże przy zapewnieniu, iż nie będzie on beneficjentem, w tym partnerem w projekcie. Rekomendowane zasady współpracy z przedsiębiorcami reguluje zał. 15 do Regulaminu konkursu.

Czy partnerem w projekcie może być uczelnia wyższa lub firma szkoleniowa odpowiedzialna w projekcie za program szkoleniowy i realizację szkoleń?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) partnerem projektu mogą być instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów III wieku, np. uniwersytety III wieku działające przy wyższych uczelniach (co musi potwierdzać właściwy dokument rejestrowy). Uczelnia wyższa, samodzielnie, nie może zostać partnerem projektu.

Firma szkoleniowa również nie będzie mogła wystąpić w roli partnera z uwagi na zapisy dokumentów programowych, które nie przewidują formalnego udziału przedsiębiorców w realizowanych projektach.

Czy można być partnerem w dwóch projektach?

Wnioskodawca nie może występować w roli partnera projektu w innym złożonym do dofinansowania lub realizowanym projekcie w ramach działania 3.1 PO PC. Obostrzenie nie ma jednak zastosowania wobec podmiotów innych niż wnioskodawca, którzy mogą być partnerami w np. dwóch projektach.

Czy organizacja pozarządowa musi posiadać status organizacji pożytku publicznego?

Nie ma obowiązku, aby organizacja pozarządowa posiadała status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawcą może być jedynie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z czym będzie to podstawowe kryterium weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy.

Czy wnioskodawcą może być Związek Gmin lub Stowarzyszenie Gmin?

Związek Gmin lub Stowarzyszenie Gmin nie mogą wystąpić w roli samodzielnych wnioskodawców, ponieważ obydwa podmioty nie zaliczają się do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Doświadczenie wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, której założyciele realizowali projekty dotyczące działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (finansowanych ze środków zewnętrznych) o łącznej wartości min. 2 mln PLN co najmniej od trzech lat kalendarzowych?  Sama organizacja pozarządowa została zarejestrowana w 2015 roku.

Kryterium doświadczenia (w tym warunek prowadzenia działalności od co najmniej trzech lat kalendarzowych oraz zrealizowania projektów o łącznej wartości min. 2 mln zł) odnosi się do podmiotu, który wystąpi w roli wnioskodawcy, a więc do organizacji pozarządowej, nie zaś w odniesieniu do jej założycieli. Wynika to z postanowień Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu), który jasno wskazuje wnioskodawcę, w ramach działania 3.1 POPC. Jeżeli sama organizacja została zarejestrowana w 2015 r. oznacza to, że wnioskodawca nie spełnia obligatoryjnego kryterium w zakresie doświadczenia.

Czy wymóg dotyczący doświadczenia w projektach ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych na poziomie min. 2 mln złotych dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy czy także Partnerów projektu, tj. czy wymóg ten musi zostać spełniony samodzielnie przez jeden podmiot, czy może ulec zsumowaniu np. dwóch partnerów?

Wymóg dotyczący doświadczenia w projektach ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych na poziomie min. 2 mln złotych dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i musi zostać przez niego samodzielnie spełniony.

Czy jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność dłużej niż 3 lata, to może do spełnienia kryterium uwzględnić projekty realizowane w okresie wcześniejszym niż ostatnie 3 lata kalendarzowe?

Tak, chodzi o projekty, jakie Wnioskodawca zrealizował w okresie swojej działalności – a nie jedynie w okresie ostatnich trzech lat. Tak więc, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność dłużej niż 3 ostatnie lata, to może uwzględnić projekty realizowane w okresie wcześniejszym.

Czy i dlaczego ograniczono możliwość startowania w tym programie organizacjom, które działają krócej, niż 3 lata? Prosiłbym bardzo o wskazanie podstawy prawnej takiego ograniczenia.

Mając  na uwadze ogólnokrajowy charakter POPC, co determinuje zarówno skalę realizowanych projektów, jak i wysokość ich dofinansowania należy podkreślić, że przyjęte założenia zakładają udział jedynie tych wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych. Postawiony wymóg prowadzenia działalności co najmniej od trzech lat kalendarzowych jest jednym z wymogów obligatoryjnych, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC jako rezultat wielomiesięcznej dyskusji nad koncepcją realizacji projektów prowadzonej przy aktywnym udziale członków Grupy Roboczej do spraw realizacji III Osi Priorytetowej POPC skupiającej szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych, w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, niezależnych ekspertów, podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również przedstawicieli jst oraz administracji rządowej.

W ramach kryterium doświadczenia, jak należy interpretować warunek: „realizował projekt lub projekty dotyczące działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Czy projekty musiały mieć na celu tylko i wyłącznie rozwój kompetencji cyfrowych, czy też rozwój kompetencji cyfrowych były jednym z elementów projektów który przewijał się podczas różnorakich działań (szkoleń, wykładów, warsztatów, publikacji)?

Projekty o wartości min. 2 mln zł, o których mowa w treści kryterium muszą dotyczyć wyłącznie (i w całości) rozwoju kompetencji cyfrowych, a nie tylko stanowić element zrealizowanego projektu.

W ramach pierwszego kryterium obligatoryjnego jest wymóg realizacji projektów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych o wartości min. 2 mln zł. Czy w to wliczają się tylko projekty, których tematyka dotyczyła zagadnień związanych z cyfryzacją czy również projekty, realizowane w formule cyfrowej – np. szkolenia e-learningowe, ale o tematyce np. ekologicznej czy społecznej?

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach merytorycznych chodzi o projekty z zakresu działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W tym miejscu warto odnieść się do Ramowego Katalogu Kompetencji Cyfrowych (zał. 13 do Regulaminu konkursu), w którym definiuje się pojęcie kompetencji cyfrowych, rozumianych jako: „zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. Na bardziej ogólnym poziomie można zatem powiedzieć, że na kompetencje informatyczne składają się umiejętności związane z prawidłowym użytkowaniem sprzętu, oprogramowania i korzystania z internetu”. Stąd wspomniane w pytaniu szkolenia e-learningowe, mimo cyfrowej formuły nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ tematycznie nie wpisują się w pojęcie kompetencji cyfrowych (przekazywana wiedza i umiejętności dotyczyły w tym wypadku spraw ekologicznych, czy społecznych, nie zaś rozwoju kompetencji cyfrowych).

W kryterium merytorycznym „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził działalność co najmniej od trzech lat kalendarzowych (decyduje data rejestracji). Czy do spełnienia wyżej wskazanego wymagania wystarczający jest rok rejestracji (np. 2013)?

W dniu złożenia wniosku o dofinansowanie musi upłynąć minimum trzyletni okres prowadzenia działalności przed wnioskodawcę, co zweryfikowane zostanie na podstawie daty dziennej wykazanej we właściwym dokumencie rejestrowym.

W ramach kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 1, w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „finansowane ze środków zewnętrznych” odnoszące się do projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych o wartości min. 2 mln zł? Czy na konto doświadczenia można zaliczyć projekty, w ramach których wnioskodawca pełnił rolę Partnera projektu?

W ramach kryterium doświadczenia należy uwzględnić projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, w których wnioskodawca pełnił funkcję lidera projektu – był wnioskodawcą, zaś przez projekty finansowane ze środków zewnętrznych rozumiemy te projekty, które zostały zrealizowane przy udziale finansowym takich instytucji i instrumentów jak na przykład środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności), granty amerykańskie czy inne fundusze europejskie takie jak np. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy, SPPW, itd.

Partnerstwa

Czy w przypadku gdy składamy wniosek samodzielnie czyli bez partnera projektowego koniecznym jest dołączanie do wniosku min. 40 porozumień podpisanych z gminami wraz z ich diagnozami (zał. 2 do wniosku)? Czy też porozumienie dotyczy sytuacji, gdy projekt realizowany jest w formalnym partnerstwie projektowym, gdzie min. dwa podmioty razem występują o realizację wniosku?

Przedstawienie min. 40 porozumień z gminami jest warunkiem/kryterium obligatoryjnym na etapie składania wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy projekt będzie realizowany przy udziale partnerów czy też nie.

Czy organizacje pozarządowe mogą występować samodzielnie w konkursie 3.1, czy też tylko w ramach partnerstw z JST?

Czy porozumienia podpisywane z gminami muszą być zgodne ze wzorem stanowiącym zał. 12 do Regulaminu konkursu?

Tak. Zał. 12 zawierający minimalny zakres uprawnień i zobowiązań niezbędnych do uregulowania przez podmioty przystępujące do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 3.1 POPC, należy stosować zarówno do porozumień zawieranych z gminami, jak również w odniesieniu do umów o partnerstwie zawieranych z partnerami projektu.

Czy został opracowany wzór porozumienia jakie powinno zostać zawarte z samorządami województw? Jeżeli tak proszę o przesłanie wzoru, jeżeli nie proszę o określenie minimalnego zakresu porozumienia

W przypadku porozumień zawieranych z partnerami – samorządami województw należy stosować minimalny zakres porozumienia/umowy o partnerstwie, czyli zał. 12 do Regulamin konkursu. Załącznik należy stosować w stopniu, w jakim dyktuje to charakter współpracy z danym podmiotem. Jeżeli udział samorządu województwa nie będzie wiązał się z przypisaniem mu konkretnych zadań projektowych, ostatecznie w porozumieniu one nie wystąpią. Przykładowo, jeżeli nie wystąpi transfer środków pomiędzy partnerami wówczas w porozumieniu/umowie nie będzie uregulowana kwestia np. formy i sposobu przekazywania dofinansowania. Niemniej jednak nawet „patronacki” charakter współpracy wiąże się z pewnymi zobowiązaniami, które winny zostać opisane i uregulowane. Może się bowiem zdarzyć tak, że obopólna współpraca będzie wiązała się z obowiązkiem przestrzegania np. zasad dot. promocji, archiwizacji, bądź powodowała zobowiązania w zakresie przyszłych kontroli, czy ewaluacji jakim może zostać poddany projekt/wnioskodawca/partnerzy/podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, wówczas zał. 12 do Regulaminu konkursu pozostaje nadal aktualny i zawarte porozumienie powinno zawierać odpowiednie regulacje.

W dokumentacji wskazano iż w umowie partnerstwa z gminami obowiązkowo ma się znaleźć lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych dla gminy. Czy ta diagnoza ma mieć jakieś obowiązkowe narzucone przez wymagania konkursowe zagadnienia, czy też jest dowolność zagadnień jakie ona będzie zawierać?

Dokładny opis tego, co powinna zawierać diagnoza został przedstawiony w jednym z podstawowych załączników do Regulaminu konkursu – zał. 10 Zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie jst (poziom gminy) – działanie 3.1 POPC.

Jaki jest okres trwałości po zakończeniu projektu?

Zgodne z art. 71 Rozporządzenia ogólnego okres trwałości wynosi 5 lat w przypadku operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę. W przypadku działania 3.1 POPC 5-letni okres trwałości będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

Czy w ramach działania 3.1 POPC przewiduje się możliwość rozliczania wydatków ryczałtem?

Tak, wnioskodawca z chwilą składania wniosku o dofinansowanie podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów pośrednich, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków albo według stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

Zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu) „W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność”. Czy w związku z powyższym w przypadku wniesienia do projektu sali szkoleniowej (jako wkład niepieniężny) wymóg posiadania operatu szacunkowego jest obowiązujący?

Cytowany przepis dotyczy nieruchomości wnoszonej do projektu w np. w postaci całego budynku. Zgodnie z przypisem nr 55 Wytycznych horyzontalnych (str. 52) wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal szkoleniowych winna zostać skalkulowana jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania (bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia), w związku z tym wymóg posiadania operatu nie będzie w tym wypadku obowiązkowy.

W jaki sposób należy udokumentować wkład niepieniężny wniesiony do projektu w postaci sali szkoleniowej?

Należy przedstawić dokument, który potwierdzi wysokość stawek z tytułu wynajmu takich pomieszczeń – zarządzenie gminy o stawkach wynajmu sal może być dokumentem potwierdzającym obowiązujące stawki wynajmu sal. Jednakże należy pamiętać, że na etapie wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do wiarygodnego oszacowania wartości wkładu niepieniężnego. Rozliczenie wkładu niepieniężnego nastąpi dopiero na etapie składania wniosków o płatność – dopiero wtedy wnioskodawca/beneficjent będzie zobligowany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokument potwierdzający wysokość wkładu niepieniężnego (np. wyżej wymienione zarządzenie gminy; karta wkładu niepieniężnego).

W jaki sposób upoważnia się JST do ponoszenia wydatków ?

Podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie należy wymienić w załączniku nr 10 Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie oraz zaznaczyć właściwą opcję w pkt 6. formularza wniosku o dofinansowanie.

Czy wnioskodawca może wnosić jako wkład własny sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem komputerowym udostępnione przez gminy nieodpłatnie na potrzeby projektu w przypadku gdy remont sali oraz jej wyposażenie zostało sfinansowane z budżetu gminy/JST w kontekście zapisu Podrozdziału 6.7, pkt 2) lit h) Wytycznych do kwalifikowalności, które stwierdzają: „Sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych stanowi podwójne finansowanie i jest niedozwolona”?

Wytyczne mówią o wkładzie niepieniężnym, który został współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Dotacja ze środków UE  lub krajowych, o ile nie dotyczyła wyposażenia bądź samego budynku (także w zakresie remontu) tzn. źródła finansowania wprost tego powiązania nie potwierdzają, nie będzie powodowała wystąpienia podwójnego finansowania. W innym przypadku należy zweryfikować wpływ wsparcia zewnętrznego na wnoszony wkład niepieniężny i dokonać jego pomniejszenia – w takim zakresie w jakim ten wpływ miał miejsce.

Czy można wykazywać budżet lidera i partnera jako wspólny potencjał finansowy? Czy przy ocenie budżetu będzie brany pod uwagę jedynie budżet lidera?

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca jest zobligowany wykazać nie tylko swoje wydatki, ale również wydatki i budżety partnerów projektu. Wyjątek stanowią gminy, z którymi wnioskodawca będzie zawierał porozumienia (chodzi o gminy, o których mowa w kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 2), co oznacza, że w przypadku gdy dana gmina wniesie do projektu wkład finansowy lub wkład niepieniężny (np. wkład rzeczowy w postaci sal szkoleniowych) należy go uwzględnić w budżecie po stronie wydatków wnioskodawcy.

Budżet i finansowanie

Czy mamy planować koszty zgodnie z dokumentem pt. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zał. 9 do Regulaminu konkursu), czy mamy w jakiś sposób brać pod uwagę Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu)?

Wytyczne do kwalifikowalności (zał. 8 do Regulaminu konkursu) oraz Zasady kwalifikowania (zał. 9) należy czytać łącznie, tak więc przy planowaniu kosztów należy brać pod uwagę obydwa dokumenty. Zasady kwalifikowania (zał. 9) mają charakter uzupełniający wobec Wytycznych do kwalifikowalności (zał. 8), które są dokumentem horyzontalnym. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku działania 3.1 POPC obowiązują zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Czy w ramach porozumienia z Podmiotami upoważnionym do dokonywania wydatków w projekcie, obligatoryjny jest transfer środków pomiędzy Liderem projektu a Podmiotem? Czy ewentualnie możliwe jest zawarcie porozumienia z Urzędem Gminy, pełniącym rolę wspierającą bez konieczności ponoszenia przez Urząd kosztów?

Transfer środków nie jest obligatoryjny. Gmina nie musi planować środków w budżecie projektu, ani partycypować w jego kosztach. Niemniej jednak należy pamiętać, że w przypadku gdy gmina będzie wnosiła wkład niepieniężny (np. wkład rzeczowy) powinien on zostać ujęty w budżecie projektu.

Czy w projekcie można zakupić środki trwałe, w tym komputery lub tablety na potrzeby realizacji szkoleń?

W ramach działania 3.1 POPC możliwy jest zakup, najem lub leasing sprzętu teleinformatycznego, związanego z prowadzeniem działań szkoleniowych dla odbiorców ostatecznych, obejmującego komputer (w tym komputer przenośny lub inne urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do internetu oraz korzystanie z e-usług) lub terminal oraz urządzenia peryferyjne (np. monitor, drukarka, rzutnik, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, tablica multimedialna), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu. Należy jednak pamiętać, że ww. zakup jest możliwy, gdy jest uzasadniony i wynika wprost z lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb.

Czy transport np. osób niepełnosprawnych na szkolenia, publikacja informacji w lokalnej prasie, stworzenie platformy internetowej może być wkładem własnym w realizację projektu? Jeżeli tak jak wyliczyć koszty takiego wkładu?

Wszystkie ww. rodzaje wydatków, o ile wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych dla działania 3.1 (zał. 9 do Regulaminu konkursu, str. 32) mogą stanowić wkład własny w formie pieniężnej (stanowiący środki pieniężne, którymi wnioskodawca będzie finansował wydatki związane z realizacją projektu). Istotne jest, aby taki wydatek został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu. Wówczas zostanie on wpisany do budżetu projektu a następnie może być sfinansowany przez wnioskodawcę. Wniesienie takiego wkładu podlega ewidencji w księgach rachunkowych, przy czym ewidencja ta następuje w wyniku bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu. Warto zaznaczyć, iż dokumentami potwierdzającymi wniesienie przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie finansowej (pieniężnej) są faktury, np. dokumentujące zakup towarów lub usług niezbędnych do realizacji projektu i dowód zapłaty za te towary lub usługi, np. wyciąg bankowy, a także inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy.

Czy można planować zakup sprzętu w oparciu o cross-financing?

W ramach III osi priorytetowej POPC nie przewiduje się stosowania mechanizmu cross-financingu.

Czy można zaplanować np. adaptację pomieszczeń dla niepełnosprawnych – wymiana np. drzwi, pomalowanie pomieszczeń, zmiana elektryki ?

W ramach działania 3.1 POPC kwalifikowalne są koszty pośrednie w wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów bezpośrednich projektu, w tym m.in. związane z: robotami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) mającymi na celu adaptację pomieszczeń do celów realizacji projektu (maksymalnie do wysokości 10% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków). Ponadto należy mieć na uwadze, że zaplanowane wydatki powinny świadczyć o kompleksowym, racjonalnym i efektywnym podejściu do zidentyfikowanych potrzeb, a jednocześnie nie wykraczać poza zakres niezbędny do właściwej realizacji projektu. Jest to jeden z elementów, jaki będzie podlegał ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Informuję, że pełen katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 3.1 POPC znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu.

W instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie na str. 25 zostały wskazane kategorie kosztów oraz maksymalne limity dla tych kosztów. Proszę o bardzo dokładne opisanie jakie koszty są możliwe do sfinansowania w ramach każdej kategorii lub wskazanie dokumentu w którym te kategorie są rozpisane?

Dokładny wykaz kosztów możliwych do sfinansowania znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu w rozdziale 4.1.2 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wymagany wkład własny w projekcie wynosi 7%, czy w całości może on być rzeczowy (np. darmowe sale szkoleniowe udostępnione w każdej gminie) czy też jakaś jego część ma być wkładem finansowym?

Na podstawie Rozdziału 6.10, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu), wkład własny może być wniesiony w części lub w całości w postaci wkładu niepieniężnego, w tym np. wkładu rzeczowego.

Jaki przewidziany jest koszt przypadający na jednego uczestnika projektu? Bądź ile osób ma zostać objętych wsparciem (odbiorców bezpośrednich) w ramach konkursu?

Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu szacuje każdy wnioskodawca we własnym zakresie. Zaplanowane wydatki powinny świadczyć o kompleksowym, racjonalnym i efektywnym podejściu do zidentyfikowanych potrzeb, a jednocześnie nie wykraczać poza zakres niezbędny do właściwej realizacji projektu. Jest to jeden z elementów, jaki będzie podlegał ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Czy posiadacie Państwo cennik szkoleń, terminarz gdzie będą sie odbywać, czy posiadamy swobodę w doborze takich szkoleń?

Zaprojektowanie działań szkoleniowych leży w gestii wnioskodawcy, który powinien przedstawić adekwatne formy rozwoju kompetencji cyfrowych w oparciu o lokalne diagnozy zasobów i potrzeb oraz katalog funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, stanowiący zał. 13 do Regulaminu konkursu. W tym celu należy przedstawić informacje wymagane w zał. 11 do Regulaminu konkursu.

Czy istnieją jakiekolwiek wymagania dotyczące minimalnych przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym składanie wniosku?

Wysokość przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym składanie wniosku nie ma wpływu na możliwość aplikowania w konkursie. Wymóg taki nie wynika z przyjętych i obowiązujących kryteriów formalnych i merytorycznych (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu).

W dokumentacji konkursowej nie zostało wyjaśnione czy projekt będzie rozliczany zaliczkowo i po rozliczeniu wnioskiem o płatność zaliczki otrzyma kolejną transzę? Czy też projekt będzie rozliczany refundacyjnie i wnioskodawca będzie zobligowany zapewnić własne środki finansowe na jego realizację?

Odpowiedź znajduje się we wzorze umowy o dofinansowanie (zał. 4 do Regulaminu konkursu), w którym precyzyjnie opisano system rozliczania wydatków w projekcie. Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy, dofinansowanie może zostać udzielone Beneficjentowi w formie: zaliczki przekazywanej jako pierwsza transza lub płatności pośrednie (kolejne transze); refundacji przekazywanych jako płatności pośrednie; refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.

Czy zakres kosztów bezpośrednich obejmuje opisane w rozdz. 4.1.2 kategorie 1-15 (str. 32-34)?

Tak, mówiąc o kosztach bezpośrednich mamy na myśli koszty wymienione w pkt. 1-15 (str. 32-34) w rozdziale 4.1.2. Zasad kwalifikowania, a więc wszystkie te koszty, które widnieją w katalogu kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów pośrednich.

Czy kategorie wydatków w odniesieniu do których obowiązują limity procentowe obliczane są w stosunku do wartości projektu, czy wartości dofinansowania projektu?

Limit wydatków w ramach kategorii wydatków, w której taki limit został ustanowiony obliczany jest w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wyjątek stanowi limit nałożony na koszty pośrednie, który obliczany jest w stosunku do kosztów bezpośrednich projektu.

Czy kwalifikowalne są koszty opiekunów osób niepełnosprawnych? W której kategorii należy umieścić koszty opiekunów osób niepełnosprawnych?

Koszty opiekunów osób z niepełnosprawnościami, jako koszty racjonalnych usprawnień są kwalifikowalne i należy je umieścić w kategorii wydatków pn. Szkolenia dla odbiorców ostatecznych – wynagrodzenia.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

Co wchodzi w zakres stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym?

Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym jest jednym z celów działania 3.1. Cel ten stanowi odzwierciedlanie potrzeby takiego zaprojektowania wsparcia, które zapewni efektywność wydatkowania środków UE oraz utrzymanie efektów realizacji projektu również po jego zakończeniu. Kwestia ta w dużej mierze zależy od inicjatywy wnioskodawcy i z tego względu oceniania będzie w ramach kryterium merytorycznego punktowego nr 3, lit. k) Planowane działania na rzecz wzmocnienia efektów prowadzonych szkoleń.

Kto jest grupą docelową w konkursie?

Grupą docelową działania 3.1 POPC są osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Zapis w brzmieniu „planowanie działania na rzecz wzmocnienia efektów prowadzonych szkoleń” – o jakie działania chodzi, proszę o podanie przykładów?

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu) w ramach niniejszego kryterium najwyższa punktacja zostanie przyznana wnioskodawcom, którzy zaprojektowali zróżnicowane formy aktywności na rzecz wzmacniania efektów prowadzonych działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (jako zasadnicza część projektu lub jako oferta opcjonalna) polegające na dostarczaniu uczestnikom pozytywnych i zachęcających bodźców do dalszego rozwoju nabytych umiejętności. Działania powinny charakteryzować się innowacyjną formą nauczania lub/i wysoką skutecznością oraz umożliwiać pełne zaangażowanie i integrowanie uczestników, również przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych, itp. Z uwagi na nieodzowność zachowania zasady równego traktowania wnioskodawców, zestaw konkretnych przykładów działań nie może być podany.

Czy w Projekcie mogą wziąć udział uczestnicy spoza gmin, z którymi wnioskodawca podpisał porozumienia i dla których przeprowadzone zostaną lokalne diagnozy zasobów i potrzeb?

Przygotowując wniosek o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany wskazać obszar realizacji projektu, którego należy przestrzegać na etapie wdrażania projektu. Lokalne diagnozy zasobów i potrzeb z założenia mają uzasadniać potrzebę podjęcia interwencji na danym obszarze, a dodatkowo określać grupy docelowe interwencji oraz określać zakres i typ szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców. W związku z tym nie ma takiej możliwości, aby w projekcie uczestniczyły osoby, spoza gmin, które zostały wpisane w ramy projektu.

Czy dopuszczalne jest zlecenie usługi merytorycznej, dotyczącej działań szkoleniowych (dla odbiorców ostatecznych lub, w szczególności, trenerów), firmie zewnętrznej (np. przedsiębiorcy)?

Taka możliwość istnieje, jednakże w tym miejscu należy jednocześnie mieć na uwadze kryteria merytoryczne, które w pierwszej kolejności preferują udział lokalnych trenerów w szczególności na poziomie podstawowym (jest to kryterium punktowane). Nie wyklucza się przy tym, sytuacji, kiedy trenerów lokalnych zastąpią trenerzy zewnętrzni (np. na poziomie średniozaawansowanym). Wynika to z treści kryterium merytorycznego punktowanego 3 h), w którym stwierdza się rzecz następującą: „(…) wymagana będzie rekrutacja trenerów wśród społeczności lokalnej szczególnie w odniesieniu do najbardziej podstawowego poziomu szkoleń i w stosunku do grup, do których najtrudniej dotrzeć z regularną ofertą szkoleń.”. Jedynie brak takiej możliwości pozwoli sięgnąć po alternatywną opcję.

Koncepcja działania 3.1 POPC mocno akcentuje wykorzystanie potencjału lokalnych trenerów lub organizacji, o czym świadczą również inne kryteria punktowane, jak na przykład kryterium nr 3 g), które bada sposób wykorzystania  w  realizacji działań szkoleniowych potencjału działających na danym obszarze organizacji lub trenerów, jak również kryterium 3 k), które dotyczy trwałości działania, a wpływ na zachowanie takiej trwałości może mieć również fakt obecności trenera na miejscu w gminie.

Czy gmina może podpisać porozumienie na rzecz realizacji projektu z kilkoma wnioskodawcami?

Zgodnie z Regulaminem konkursu każda jednostka samorządu terytorialnego na poziomie gminy przystępująca do udziału w projekcie może zawrzeć porozumienie wyłącznie z jednym wnioskodawcą.
Dodatkowo Przewodnik po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu) stwierdza, iż „w przypadku przedstawienia przez więcej niż jednego wnioskodawcę porozumienia z tą samą gminą, honorowane będzie tylko jedno porozumienie, zawarte z wcześniejszą datą”. Co do zasady oznacza to, że kolejne porozumienia zawierane przez gminy nie będą honorowane.

Wskaźniki projektu

Wskaźniki realizacji projektu: Liczba wspartych PIAP – czy to dotyczy istniejących PIAP czy tych, które mają powstać w projekcie?

Wsparcie PIAP należy rozumieć, jako doposażenie istniejących punktów dostępu do Internetu w celu umożliwienia dostępu do sprzętu komputerowego podczas szkoleń. Wsparcie PIAP może polegać m.in. na kupnie sprzętu komputerowego np. kupno rzutnika, monitora, skanera, tablicy edukacyjnej, jednostek komputerowych. Proszę pamiętać, że wsparty PIAP oznacza powszechnie dostępną wielofunkcyjną placówkę teleinformatyczną wyposażoną między innymi w stanowiska komputerowe z łączem internetowym, zlokalizowaną np. w gminnych domach kultury, szkołach, czy innych miejscach skupiających społeczności lokalne społeczności lokalne. W placówkach tych będą mogły być realizowane działania szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych.

Punktami dostępu do Internetu nie są kioski internetowe, infomaty, infokioski, które z reguły stanowią stacjonarne urządzenia umieszczane w miejscach publicznych, pozwalające na korzystanie z wybranych usług, takich jak dostęp do usług e-administracji lub Internetu. W kategorii PIAP nie mieszczą się również hotspoty, za pomocą, których świadczone są wyłącznie usługi dostępu do łącza internetowego na określonych przez administratora warunkach. Dokładne definicje tego i innych wskaźników projektu znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącym zał. 3 do Regulaminu konkursu.

Wskaźniki projektu: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – bardzo proszę o wyjaśnienie o jakie projekty chodzi i o jakie usprawnienia?

Chodzi o projekt złożony w ramach działania 3.1 POPC. Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Wskaźnik będzie mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.

Co jest sposobem dokumentowania udziału osób niepełnosprawnych w projekcie? Jakie dokumenty będą wymagane do dostarczenia przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie?

Odpowiedź na pytanie znajduje się w przewodniku po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym udział osób niepełnosprawnych na etapie wniosku o dofinansowanie ma formę deklaratywną, tj. informacja na temat odsetka osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia w ramach projektu musi jasno wynikać z Koncepcji realizacji projektu. Podaną liczbę należy następnie odzwierciedlić we wskaźnikach projektu. Jednocześnie wskaźnik ten jako oceniany (punktowany) na etapie weryfikacji WOD będzie poddany szczególnej weryfikacji na etapie wdrażania, a przede wszystkim zamykania projektu (ew. korekta przy jego nieosiągnięciu bądź nawet rozwiązanie umowy – jako wynik weryfikacji uzyskanej punktacji przy dofinansowaniu). Wskaźnik dot. osób niepełnosprawnych będzie mierzył osoby, które zadeklarowały, że są osobami niepełnosprawnymi i okazały odpowiedni dokument (tj. orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia). Beneficjent zbiera również zgody osób niepełnosprawnych na przetwarzanie danych osobowych (zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego) zgodnie z załącznikiem 15 do umowy o dofinansowanie. W przypadku wskaźnika dot. osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami Beneficjent powinien zbierać dla celów kontrolnych zaświadczenia/oświadczenia od uczestników dotyczące specjalnych potrzeb.

Czy osoba, która weźmie udział w kilku szkoleniach w ramach projektu, np. szkoleniu z zakresu korzystania z Internetu, a następnie w dwóch szkoleniach z zakresu e-usług publicznych może być policzona we wskaźniku produktu/rezultatu kilkakrotnie w zależności od liczby ukończonych szkoleń?

Zgodnie z definicją kluczowego wskaźnika produktu „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu w tym z e-usług”, umieszczoną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. 3 do Regulaminu konkursu) wskaźnik agreguje wszystkie osoby objęte szkoleniami i doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w POPC (osoby, które rozpoczęły swój udział w projekcie). Jednakże co ważne – w celu uniknięcia liczenia tych samych osób biorących udział w kilku szkoleniach, należy identyfikować osoby po numerze PESEL. Oznacza to, że wielokrotne wykazywanie tych samych osób uczestniczących w kilku szkoleniach nie jest możliwe.

Czy osoba, która weźmie udział w kilku szkoleniach w ramach projektu, np. szkoleniu z zakresu korzystania z Internetu, a następnie w dwóch szkoleniach z zakresu e-usług publicznych może być uwzględniania zarówno w kluczowym wskaźniku produktu „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)” oraz we wskaźniku rezultatu specyficznym dla programu „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia”?

Wskaźnik rezultatu specyficzny dla programu pn. „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia” obejmuje osoby, które ukończyły szkolenie w ramach działania 3.1 i uzyskały dokument potwierdzający ww. zakończenie np. dyplom, zaświadczenie, certyfikat itp. Oznacza to, że liczba tych osób nie może być wyższa, a będzie niższa od wskaźnika produktu znajdującego się w programie: „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)”.

W jaki sposób dokonać podziału wartości docelowej wskaźnika projektu w podziale na partnerów projektu (dot. działań szkoleniowych i liczby osób przeszkolonych), w sytuacji gdy w organizację szkolenia jest zaangażowanych kilku partnerów, np. jeden odpowiada za trenerów, a drugi za logistykę, catering i wynajem pomieszczeń?

Co do zasady jest to kwestia należąca do wewnętrznych uregulowań pomiędzy partnerami projektu. Sugeruje się przypisanie odpowiedzialności za realizację wskaźnika tylko jednemu partnerowi i odpowiednie opisanie tego obowiązku w umowie partnerstwa.

Czy wartości docelowe wskaźników specyficznych dla programu uwzględniających podział na grupy wiekowe uczestników, np. „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 18-34 lata” będzie można aktualizować w trakcie trwania projektu?

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany jednokrotnie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do końca realizacji projektu niezmienny), dlatego przygotowując projekt zaleca się możliwe precyzyjne oszacowanie liczby uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, aby uniknąć ewentualnych zmian w przyszłości.

Zmiany w Projekcie polegające na modyfikacjach wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie są możliwe. Odpowiednie zapisy znajdują się w § 19 ust. 5 pkt 2 wzoru umowy o dofinansowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że zmiany w tym zakresie muszą być odpowiednio uzasadniane i będą wymagały akceptacji Instytucji Pośredniczącej oraz aneksu do umowy o dofinansowanie. Wartości docelowe wskaźników stanowią zobowiązanie beneficjenta, a więc ich zmiana nie może być automatyczna. Ewentualne zmiany będą podlegać powtórnej ocenie, ponieważ na etapie oceny merytorycznej są przyznawane dodatkowe punkty za objęcie w koncepcji działań różnych grup wiekowych. Zgodnie z ust. 8 § 19 wzoru umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie, której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł otrzymać dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji zmiany, Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.

Dokumentacja konkursowa

W regulaminie konkursu PO PC 3.1 w paragrafie 3 pojawia się punkt 5: „Dokumentacja konkursowa przedłożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie musi być aktualna od dnia 19 czerwca 2015 r.” Co oznacza ten zapis?

Zapis ten oznacza, że dokumentacja projektu nie może być wykonana przed datą 19 czerwca 2015 r. (data stanowi dzień opublikowania kryteriów wyboru projektów dla działania 3.1 POPC), przykładowo nie będą akceptowane porozumienia/umowy o partnerstwie zawierane z gminami, bądź innymi partnerami projektu, lub diagnozy zasobów i potrzeb wykonane przed wskazaną datą.

Czy wniosek o dofinansowanie mają podpisać Lider i Partnerzy czy też wystarczy że podpisze sam Lider?

Wniosek o dofinansowanie podpisuje wyłącznie Wnioskodawca.

We wzorze lokalnej diagnozy, która ma stanowić załącznik do porozumienia z gminą wskazano w pkt. 2, że należy określić „zakres i typ szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców”. Czy punkt ten ma na celu wskazanie jakie aktualnie zasoby edukacyjne, usługi, szkolenia są oferowane dla mieszkańców gminy w ramach prowadzonej przez nią działalności? Czy też punkt ten ma dotyczyć określenia jakie potrzeby edukacyjne, identyfikuje gmina, tzn. jakie widzi za potrzebne, niezbędne w przyszłości do zaoferowania dla jej mieszkańców np. w projekcie w ramach działania 3.1 POPC?

W pkt. 3 „Określenie zakresu i typu szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców” należy określić jakie potrzeby w zakresie szkoleń identyfikuje gmina, tj. jakiego typu szkolenia i w jakim zakresie należy zaoferować mieszkańcom w wyniku przeprowadzonej diagnozy w zakresie kompetencji cyfrowych.

Obowiązki dotyczące identyfikacji dotychczasowych działań (o których pisze pytający) zostały określone w pkt 1. tiret 3 i 4 tzn.:

Niezbędne elementy diagnozy:

– poziom wykluczenia cyfrowego w gminie – określenie specyfiki i charakterystyka lokalnej społeczności w zakresie umiejętności cyfrowych na podstawie dostępnych lub pozyskanych danych (np. przewaga w grupie osób starszych, bezrobotnych, o niskim poziomie wykształcenia);

– dostępna infrastruktura cyfrowa na terenie gminy (działające PIAP – instytucje oferujące dostęp do sprzętu komputerowego, dostępny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych); jakość dostępnej infrastruktury:   informacja o pokryciu infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi umożliwiającymi szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz o poziomie nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu;

– oferowane usługi i inicjatywy cyfrowe na terenie gminy (np. szkolenia lub inny rodzaj aktywności cyfrowej – Biblioteki publiczne, Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe,
e-Centra, Wioski Internetowe, Gminne Centra Informacji);

– gminne inicjatywy na rzecz włączenia cyfrowego (aktualne, minione, planowane, efekty realizacji), obecność ogólnopolskich/regionalnych programów realizowanych przez ngo na rzecz włączania cyfrowego (duże inicjatywy ogólnokrajowe, mniejsze inicjatywy, ale o wymiarze ponadgminnym);

Czy dobór oferty szkoleniowej, tematyki szkoleń oferowanych dla poszczególnych grup odbiorców w projekcie opisywany w koncepcji projektu, a także we wniosku o dofinansowanie, może wynikać z badań ankietowych mieszkańców gmin oraz z niezależnych źródeł raportów, analiz, publikacji dotyczących potrzeb kompetencyjnych mieszkańców gmin? Czy też ma wynikać literalnie z lokalnych diagnoz?

Raporty, analizy, publikacje w zakresie potrzeb kompetencyjnych mogą stanowić jedno z narzędzi, którymi można posłużyć się przy opracowywaniu lokalnych diagnoz zasobów i potrzeb. W praktyce, wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych analiz powinny zostać skonsumowane w diagnozie, w związku z tym takie elementy jak: dobór oferty szkoleniowej, tematyka szkoleń w rezultacie powinny wynikać z lokalnych diagnoz. Należy zauważyć, że zał. 10 , tj. zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie jst (poziom gminy) proponuje także inne narzędzia do wykorzystania: „formularz autodiagnozy skierowany do urzędu gminy, identyfikacja głównych interesariuszy i wywiady z nimi – władze gminy, radni, urzędnicy miejscy, lokalni liderzy społeczni. Źródła danych: raporty, zestawienia, sprawozdania, ewaluacje, audyty, oraz inne informacje pozostające w dyspozycji gminy. Spotkania z interesariuszami.”.

Czy istnieje jakieś ograniczenie jeżeli chodzi o liczbę projektów, jaką należy wykazać w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt. 13. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2013 oraz 2014-2020?

W pkt. 13 formularza wniosku o dofinansowanie w przypadku wyboru opcji „Tak”, prosimy aby liczba projektów powiązanych wymienionych w tym punkcie nie przekraczała 5 projektów. Oczywiście Wnioskodawca ma możliwość wykazania mniejszej liczby projektów komplementarnych, bądź niewykazywania takich projektów w ogóle, jeżeli takowe nie zostały przez niego zidentyfikowane.

W pkt. 9. formularza wniosku o dofinansowanie jak rozumieć znaczenie pojęcia „Projekt realizowany na terenie całego kraju”?

Mając na uwadze specyfikę działania 3.1 POPC „projekt realizowany na terenie całego kraju” oznacza projekt, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy na terenie Polski. Zważywszy na fakt, że kryteria dokładnie precyzują zasięg terytorialny projektów (min. 2 województwa i 40-300 gmin) co do zasady projekty realizowane na terenie całego kraju nie wystąpią. W związku z tym zakres informacji koniecznych do podania w pkt 9. formularza wniosku o dofinansowanie powinien odzwierciedlać faktyczną liczbą gmin zaangażowanych do projektu.

Ponadto Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, w przypadku projektów partnerskich należy wskazać miejsce realizacji projektu w odniesieniu do każdego z partnerów.

Zgodnie  pkt. 13 rozdział 6.16 „Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Skoro gmina nie jest  formalnie partnerem w projekcie, tylko podmiotem  upoważnionym do dokonywania wydatków czy jest w takim razie możliwe aby Partner wiodący mógł zatrudnić do obsługi projektu (np.  na funkcję gminnego koordynatora szkoleń) osobę, która  jednocześnie jest pracownikiem gminy, która to gmina podpisała porozumienie w sprawie uczestnictwa w projekcie jako podmiot upoważnionym do dokonywania wydatków?

Generalnie należy przyjąć, że zapis Wytycznych dotyczy tylko partnerów projektu. Teoretycznie więc dopuszczamy, że wnioskodawca zatrudni pracownika gminy. Niemniej jednak musi przy tym zachować zasady dotyczące personelu projektu (zastosowanie ma przepis Wytycznych horyzontalnych, który mówi że wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego – umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski – są kwalifikowalne, z zastrzeżeniem warunków określonych w sekcji 6.16.2 Stosunek cywilnoprawny oraz w podrozdziale 6.5. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji) oraz zapewnić, ze nie dochodzi do podwójnego finansowania (np. praca w gminie i dla beneficjenta pokrywa się w wymiarze czasowym).

Udzielanie zamówień

Czy procedura „rozeznania rynku” opisana w pkt. 3.5.2  Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Działania 3.1 POPC dotyczy wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, czy też dotyczy wydatków powyżej 50 tys. netto, czy może dotyczy obu tych zakresów cenowych?

Procedura opisana w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach działania 3.1 POPC (zał. 9 do Regulaminu konkursu) dotyczy wydatków o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto.

W przypadku zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu).

W celu usystematyzowania informacji na ten temat prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 3 do Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 POPC (zał. 9 do Regulaminu konkursu), w którym uporządkowano kwestie związane z udzielaniem zamówień uwzględniając rodzaj zamawiającego i obowiązujące przedziały wartości udzielanych zamówień.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.