DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca

27.11.2018

29.03.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 27.11.2018
  Zał. nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.11.2018

11.03.2019

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 27.11.2018
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
  Zał. nr 5 –  Wzór harmonogramu płatności 27.11.2018
  Zał. nr 6 –  Wzór wniosku beneficjenta o płatność 27.11.2018
  Zał. nr 7 –  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 27.11.2018
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 27.11.2018
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 27.11.2018
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 27.11.2018
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 27.11.2018
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 27.11.2018
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 27.11.2018
  Zał. nr 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 27.11.2018
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 27.11.2018
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 27.11.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 27.11.2018
  Zał. nr 1 – Lista obszarów NUTS-3 27.11.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 27.11.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 27.11.2018
9. Deklaracja udziału w projekcie 27.11.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 27.11.2018
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 27.11.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 27.11.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 27.11.2018

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1. Baza szkół

Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 30.09.2018 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły.

27.11.2018

Informacja o zmianach – 11.03.2019 r.

Informacja o zmianach - 29.03.2019 r.

Lista wniosków podlegających ocenie

Lista członków KOP

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.