Dokumenty do pobrania

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

29.01.2018

23.04.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.01.2018
  zał. 1 – Budżet i wskaźniki projektu 29.01.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.01.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

29.01.2018

25.04.2018

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 29.01.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.01.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 29.01.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 29.01.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.01.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.01.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.01.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.01.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
  zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.01.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
  zał. 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 29.01.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 29.01.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 29.01.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 29.01.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
8. Koncepcja realizacji projektu 29.01.2018
9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 29.01.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 29.01.2018
11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 29.01.2018

Informacja o zmianach 23.04.2018

Informacja o zmianach 25.04.2018

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista wniosków podlegających ocenie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.