Pytania i odpowiedzi

Kryteria wyboru projektów

Czy udział i doświadczenie Partnerów zaangażowanych w ramach partnerstwa będzie wypełniało jednocześnie kryterium merytoryczne nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym”. Czy może niezależnie od udziału w partnerów w projekcie konieczne jest nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami aby wypełnić wymagania kryterium nr 3?

Nie jest wymagane nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami w celu wypełnienia kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” w przypadku gdy warunki postawione w opisie kryterium spełniają partnerzy zaangażowani do realizacji projektu.

Czy w ramach kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” zespoły uczestniczące w ostatnich 5-ciu latach w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym, należy interpretować jako: 1) zespoły uczestniczące w każdym roku w ciągu ostatnich pięciu lat 2) zespoły uczestniczące co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat?

W przypadku kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” chodzi o zespoły uczestniczące w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym co najmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat.

Kwalifikowalność wydatków

Czy sprzęt dla niepełnosprawnych może być sfinansowany w projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych, inaczej czy CPPC zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień? Jeżeli tak to jaką wartość możemy przyjąć na osobę, jaki limit środków? Na chwilę obecną nie jest możliwe miarodajne oszacowanie ilości osób niepełnosprawnych jakie mogą wystąpić w projekcie.

Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych (a z takim mamy do czynienia w konkursie 3.2 CMI) nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wystąpi udział osób z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem niepełnosprawności). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany dopiero w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością. Limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi wówczas 12 tys. zł/osobę. Możliwość sfinansowania kosztów racjonalnych usprawnień nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością dają Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom niepełnosprawnym, ale w trakcie ich realizacji wystąpi konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, dopuszcza się dwie możliwości wprowadzenia ww. mechanizmu:

  • Poprzez tzw. elastyczność budżetu, a mianowicie możliwe będzie przesunięcie środków w ramach budżetu projektu na ten cel w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
  • W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień poprzez elastyczność budżetu, możliwe będzie wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu (tu należy pamiętać dodatkowo, iż w ramach działania określona została maksymalna kwota dofinansowania projektu – zgodnie z SZOOP).

Czy koszt dojazdu na wyjazdy szkoleniowe uczniów będzie kosztem kwalifikowalnym? Jakie formy działań należy rozumieć przez wyjazdy szkoleniowe uczniów? np. obozy? Organizuje je Beneficjent?

Za organizację tego typu wyjazdów odpowiada Beneficjent. Wyjazdy szkoleniowe uczniów to np. seminaria lub obozy szkoleniowe. Jeżeli taki wyjazd będzie zaplanowany wówczas kwalifikowalne będą koszty cateringu i noclegów podczas wyjazdów (w ramach kosztów bezpośrednich) oraz koszty transportu (w ramach kosztów pośrednich – w projekcie  koszty pośrednie rozliczane będą według stawki ryczałtowej w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu).

Koncepcja realizacji projektu

Czy przez grant należy rozumieć tylko wynagrodzenie osób prowadzących kółka lub zajęcia pozalekcyjne? Czy kwota 800 zł miesięcznie to wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej koło z jedną grupą uczniów?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów przeznaczony jest na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadzącą koła w związku z prowadzonymi zajęciami. Kwota 800 zł to maksymalna wysokość pojedynczego grantu udzielonego za prowadzenie jednego koła w miesiącu.

Jeśli grant jest na rzecz osób to Beneficjent zawiera w ramach projekty umowy z osobami? Oprócz tego typu umów Beneficjent zawiera także dodatkowe umowy z instytucjami, wykonawcami dotyczące wynajmu sal na prowadzenie szkoleń, cateringu itp.?

Osoby prowadzące koła są grantobiorcami wyłonionymi w konkursach grantowych, z którymi Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć Umowy o powierzenie grantu (zakres takiej umowy opisany został w Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego stanowiących załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu). Oprócz tego do zadań Beneficjenta należy m.in. zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc organizacji szkoleń dla osób prowadzących koła, z czym będzie wiązała się konieczność wyłonienia wykonawców/dostawców usług i zawarcie stosownych umów.

Czy osoba prowadząca koło (jako osoba fizyczna) może być grantobiorcą, tj. stroną Umowy o powierzenie grantów? Czy wskazane jest aby grantobiorcami były jednostki publiczne np. placówki oświatowe, które dopiero zapewnią uczestnictwo osoby prowadzącej koło informatyczne?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów jest przeznaczony wyłącznie dla osoby fizycznej (np. nauczyciela), która poprowadzi koła dla uczniów.

Czy jakakolwiek część grantu może być powierzona osobie prowadzącej koło, jako rekompensata/wynagrodzenie jej czasu. W wytycznych jest mowa o niekwalifikowalności kosztu wynagrodzenia osób prowadzących kola.

Grant jest przeznaczony na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadząca koła w związku z organizowanymi zajęciami (nie tylko materiałów dydaktycznych jeżeli osoba takowe przewidziała lub chciałaby wykorzystać, ale również czasu poświęconego w ramach zajęć). Nie jest natomiast kwalifikowalne wynagrodzenie prowadzących koła w rozumieniu Karty Nauczyciela czy Kodeksu pracy.

Czy jedno koło może mieć kilka osób prowadzących ?

Nie. Koło może mieć jedną osobę prowadzącą.

W jaki sposób miałoby nastąpić rozliczenie grantu? Na podstawie comiesięcznego rachunku wystawianego Beneficjentowi?  Beneficjent oczywiście przygotuje stosowną Umowę o powierzeniu grantu regulując w niej wymagany ustawą wdrożeniową zakres merytoryczny, natomiast nie jest dla nas jasne, w którym kierunku należałoby pójść formułując postanowienia w tym zakresie.

Ustawa wdrożeniowa nakłada na operatora obowiązek rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania tych wydatków. Istotną wskazówką jest to co zostało zapisane w Rozdziale II.5 Wytycznych do przygotowania schematu grantowego, a mianowicie, że procedury operatora muszą jasno stanowić, że będzie on rozliczał przekazany grant/transzę przekazanego grantu w wyniku weryfikacji i potwierdzenia realizacji zadań przewidzianych we wniosku i umowie oraz na podstawie uzyskanych w ramach tych zadań rezultatów, a dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą sprawdzane przez operatora na tym etapie.

W jaki sposób osoba prowadząca koło informatyczne miałaby rozliczyć „swój czas” poświęcony na realizację zajęć dla uczniów? Czy musiałaby prowadzić ewidencję czasu pracy lub inną formę raportowania Beneficjentowi?

Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków w ramach grantu nie będą sprawdzane przez operatora (nie ma takiego wymogu), w związku z tym np. protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów może być jednym z dokumentów potwierdzających, że nauczyciel poświęcił czas na realizację zadań. Taki protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów powinien być podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierać kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami zajęć/kół, imionami i nazwiskami prowadzących oraz tematami zajęć/kół. Oczywiście operator może rozszerzyć go o dodatkowe elementy.

Czy osoba prowadząca koło musi założyć odrębny rachunek bankowy służący wyłącznie rozliczeniu grantu?

Grant musi być przekazywany na wyodrębniony rachunek wskazany przez grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu (to jest również wymóg Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego, str. 4, Rozdział 4 lit. c).

Czy osoba prowadząca koło powinna przewidzieć częściowe wydatkowanie grantu również na wynajem sali w szkole, użyczenie sprzętu (komputery, dostęp do sieci itp.)? Czy po stronie Beneficjenta byłoby zawarcie współpracy również z placówkami oświaty, w zakresie udostępnienia przez nie sal dydaktycznych, sprzętu teleinformatycznego?

Zgodnie z koncepcją realizacji projektu działania (str. 4) jednym z zadań beneficjenta/operatora jest zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc prowadzenia szkoleń dla osób prowadzących koła.

Czy możliwe jest, aby prowadzącego koło wspierały przeszkolone osoby, które odpowiedzialne byłyby za odpowiednie zajęcia tematyczne dla uczniów, np. z zakresu nauki języków obcych – angielski. Jest niezwykle ważne aby uzupełnić wiedzę informatyczną uczniów o aspekt językowy, a nie zawsze nauczyciel będzie łączył w sobie kilka kompetencji. Jeżeli tak, to czy z zaangażowaniem takiej osoby wiąże się dyspozycja środków z grantu przyznanego osobie prowadzącej koło?

W działaniu 3.2 CMI wzięto pod uwagę sytuację, kiedy niezbędne będzie wyposażenie osoby prowadzącej koło/zajęcia w dodatkowe kompetencje. W tym celu wnioskodawca może zaplanować w projekcie wydatki na zatrudnienie ekspertów prowadzących szkolenia lub udzielających wsparcia eksperckiego osobom prowadzącym koło/zajęcia. Katalog wydatków kwalifikowalnych mówi o szkoleniach i wsparciu „przede wszystkim z zakresu algorytmiki i programowania” niemniej jednak kiedy z tą tematyką jest ściśle związany problem znajomości terminologii anglojęzycznej, możliwe przeszkolenie osób również w takim zakresie, aby nabyta wiedzę osoby prowadzące koła/zajęcia mogły potem przekazać i wykorzystać w tracie zajęć.

Oczywiście w ramach kwoty przyznanego grantu, osoba prowadząca koło może sfinansować we własnym zakresie udział wsparcia językowego.

Wniosek o dofinansowanie

Czy istnieje możliwość aby w generatorze wniosków redaktorem wniosku  były jednocześnie dwie osoby? Np. partner i lider ? Czy tylko jedna osoba może wypełniać generator ?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu plików .doc i .xls, które zostały zamieszczone na stronie internetowej konkursu: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/. W tym konkursie nie korzystamy z aplikacji Generatora wniosków.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.