Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu– wersja obowiązująca

29.07.2016

17.11.2016

30.12.2016

21.04.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– wersja obowiązująca

26.07.2016

29.09.2016

29.11.2016

23.12.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.07.2016
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca 27.09.2016
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 29.07.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

29.07.2016

02.11.2016

30.12.2016

16.01.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

29.07.2016

27.10.2016

06.12.2016

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

zał.5 – Wzór harmonogramu płatności

zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

zał. 13a – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

zał. 14 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

zał. 15 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 16 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 17 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

29.07.2016
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 23.06.2016
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

10.04.2015

19.09.2016  

7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.07.2016
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 29.07.2016
 9. Deklaracja udziału w Projekcie

Deklaracja udziału w Projekcie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 10. Minimalny zakres umowy o partnerstwie

Minimalny zakres umowy o partnerstwie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu – wersja obowiązująca

17.08.2016

29.08.2016

Dokumenty pomocnicze

  Baza szkół Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 31.03.2016 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły. 29.08.2016
  Inwentaryzacja zasobów 29.08.2016
  Instrukcja użytkownika aplikacji – NOWE 02.01.2017

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista projektów, które podlegały ocenie

Informacja o zmianach 17.08.2016

Informacja o zmianach 29.08.2016

Informacja o zmianach 31.08.2016

Informacja o zmianach 27.09.2016

Informacja o zmianach 18.10.2016

pdf393.54 KB10/09/2018, 14:57

pdf415.59 KB10/09/2018, 14:57

pdf390.89 KB10/09/2018, 14:57

pdf411.13 KB10/09/2018, 14:57

pdf

pdf395.72 KB10/09/2018, 14:57

pdf407.63 KB10/09/2018, 14:57

pdf332.62 KB10/09/2018, 14:57

pdf395.48 KB10/09/2018, 14:57

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.