Komunikaty

19.12.2016

Komunikat w sprawie możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego z majątku innych podmiotów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej odnośnie zapisów punktu 2 podrozdziału 6.10 Wkład niepieniężny Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) które wskazują, że „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Tym samym Wytyczne umożliwiają, aby majątek, z którego wnoszony jest wkład własny należał do „innego podmiotu” niż beneficjent, przy czym nie określono, że podmiot ten musi być partnerem lub podmiotem upoważnionym do dokonywania wydatków.

W związku z tym potencjalni wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2 POPC mają możliwość wnoszenia wkładu niepieniężnego pochodzącego ze składników majątkowych podmiotów niewskazanych we wniosku o dofinansowanie jako partnerzy lub podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie.


15.12.2016

Komunikat w sprawie składania przez publiczne szkoły podstawowe Deklaracji udziału w projekcie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Deklaracje udziału w projekcie dotyczące konkursu w działaniu 3.2 POPC Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Deklaracje szkół nie są składane bezpośrednio do Instytucji Organizującej Konkurs lecz powinny być przedkładane tym podmiotom, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie przewidującego objęcie wsparciem nauczycieli i uczniów z danej publicznej szkoły podstawowej.

W przypadku nawiązania współpracy z potencjalnym wnioskodawcą lub w sytuacji aplikowania szkoły jako wnioskodawcy stosowna deklaracja jest załączana do wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie przypominamy, że w deklaracji należy bezwzględnie wskazać liczbę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z danej szkoły, którzy będą uczestniczyć w projekcie. Deklaracje niezawierające tej informacji, nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków.


18.11.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony termin naboru w ramach konkursu w działaniu 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 15 stycznia 2017 r


09.11.2016

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 uploads/DOC006.pdf


02.11.2016

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 Pismo-Dyrektora-CPPC.pdf

  Komunikat-Dyrektora-CPPC.pdf


28.10.2016

Komunikat w sprawie publicznych szkół podstawowych w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W związku ze zgłaszanymi przez wnioskodawców wątpliwościami Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wyłącznie publiczne szkoły podstawowe mogą być objęte wsparciem w ramach projektów w konkursie w działaniu 3.2 POPC.

Jednocześnie informujemy, że nie jest dopuszczalne skierowanie wsparcia do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Powyższe stanowisko wynika z zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 i zostało potwierdzone przez Instytucję Zarządzającą POPC.

 MR_ws-szkol-niepublicznych.pdf

W celu zweryfikowania statusu szkoły podstawowej rekomendujemy skorzystanie z danych w bazie System Informacji Oświatowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępnej pod adresem https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo .

Jeżeli dana szkoła ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowej status „szkoła publiczna” (pole Status publiczno-prawny), nauczyciele i uczniowie z tej szkoły mogą zostać zakwalifikowani do projektu, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

 Przykład-1.jpg

 Przykład-2.jpg

Szkoła, która ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowe inny status, tj. status „szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej”, „szkoła niepubliczna”„szkoła niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” nie może uczestniczyć w konkursie w działaniu 3.2 POPC.

 Przykład-3.jpg

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.