Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach I naboru wniosków dla działania 3.2 POPC

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”


Kwalifikowalność wnioskodawcy i obszar realizacji projektu


01.09.2016 r.

Czy konkurs skierowany jest tylko do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, co oznacza że gminy miejskie nie mogą aplikować w tym konkursie?

Zgodnie z regulaminem konkursu objęci wsparciem mogą być nauczyciele oraz uczniowie ze szkół położonych wyłącznie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Tym samym, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu są wyłączone z aplikowania w konkursie.

Co oznacza pkt 8 Miejsce realizacji projektu –  Nazwa szkoły publicznej?  Czy to oznacza że w danej szkole zorganizowane będą zajęcia dla nauczycieli z pobliskich szkół czy tylko z tej jednej szkoły i ich uczniów?

Wnioskodawca wskazuje w pkt. 8 wniosku wszystkie szkoły, z których co najmniej jeden nauczyciel oraz jedna grupa uczniów będzie uczestniczyć w projekcie. Zgodnie z wyjaśnieniem do kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej (15×2 godziny lekcyjne) będące jednocześnie formą praktycznego szkolenia dla nauczyciela odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej  szkoły  podstawowej,  w  której  uczą  się  uczniowie  objęci  projektem lub  w  odpowiednio  przystosowanych  pomieszczeniach  innego  podmiotu  wskazanego  wewniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wskazuje na terenie  objętym projektem co  najmniej  jedną publiczną szkołę  podstawową  lub  inną lokalizację,  w  której  prowadzone  będą szkolenia w   zakresie   nauki programowania nauczyciela  i uczniów oraz  która  jest  do  prowadzenia takich  działań  odpowiednio przy stosowana pod  względem lokalowym i infrastrukturalnym.

W przypadku stacjonarnego szkolenia nauczycieli wnioskodawca powinien wskazać we wniosku gdzie na  terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli szkół publicznych poprzedzające szkolenie w ramach zajęć  pozalekcyjnych oraz  wykazać  przystosowanie  ww.  lokalizacji  do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie.

Czy planowane w ramach projektu szkolenia powinny odbywać się fizycznie na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich czy projekt dopuszcza zrekrutowanie uczestników z obszarów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, natomiast przeprowadzenie szkoleń na obszarze gminy miejskiej?

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem.

Jednocześnie w kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 5 wskazano, iż weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wskazał gdzie na terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli poprzedzające szkolenie w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz wykazał przystosowanie ww. lokalizacji do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie oraz czy wnioskodawca wskazał na terenie objętym projektem co najmniej jedną szkołę podstawową lub inną lokalizację, w której prowadzone będą szkolenia w zakresie nauki programowania nauczyciela i uczniów oraz która jest do prowadzenia takich działań odpowiednio przystosowana pod względem lokalowym i infrastrukturalnym (np. sprzęt komputerowy – o ile nie będzie wykorzystywany sprzęt zakupiony w projekcie). Dodatkowo, należy zauważyć, że praktyczne szkolenie dla nauczycieli czyli zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem lub w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach innego podmiotu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu nie jest również kwalifikowalny koszt wynajmu sal na szkolenia dla uczniów.
W świetle tych zapisów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie miejsca realizacji projektu – tzn. szkół na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dopuszczalne jest wskazanie innej lokalizacji niż szkoła, ale nadal projekt powinien być realizowany na obszarze gmin wskazanych we wniosku.

Czy gmina, z której szkół nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, musi mieć status partnera, a w związku z tym, czy musi być z nią zawarta umowa partnerstwa?

Obowiązek podpisania umowy partnerskiej dotyczy tylko gminy, która będzie występować w projekcie jako partner projektu w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie nie ma obowiązku udziału gminy w projekcie w charakterze partnera.

Maksymalnie ilu partnerów można dodać w pkt 5b generatora wniosków?

IOK nie określiła maksymalnej liczby partnerów. Decyzja w tym zakresie należy do wnioskodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, iż partnerstwo jest dopuszczalne w  sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Jednocześnie decyzja o liczbie współpracujących podmiotów powinna uwzględniać konieczność właściwej koordynacji działań oraz rozliczenia projektu.

28.09.2016 r.

Czy JST może być wnioskodawcą?

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Instytucję Zarządzającą POPC zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych jak również zatwierdzone kryteria wyboru projektów nie nakładają wprost ograniczeń dotyczących możliwości występowania JST jako partnera wiodącego (tzn. lidera w projekcie), lecz zawsze JST musi występować w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Czy JST może występować w partnerstwie tylko z organizacją pozarządową czy również z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie?

JST może występować w partnerstwie z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do aplikowania aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że uczestnicząc w projekcie musi zawsze robić to razem z organizacją pozarządową. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST traktowane są jako jeden odrębny typ podmiotu (mimo, że faktycznie może się składać z wielu podmiotów, jednak łącznie tworzą jeden odrębny typ beneficjenta).

Przykładowo, szkoła wyższa może wejść do partnerstwa, ale nie z samym JST, musi tu wystąpić organizacja pozarządowa (jako podmiot występujący w partnerstwie z JST). Aczkolwiek partnerstwa szkół (jako instytucji publicznych z obszaru edukacji) ze szkołą wyższą są dozwolone bez udziału organizacji pozarządowej.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie wymienione są m.in. szkoły wyższe. Czy uczelnia wyższa niepubliczna rozumiana jest jako szkoła wyższa? I czy w związku z tym uczelnia wyższa niepubliczna może być Wnioskodawcą?

 W niniejszym konkursie uczelnia wyższa jest rozumiana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.), zgodnie z którą ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W art. 2 ww. ustawy wskazano, że uczelnia to szkoła prowadzącą studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie, i jednocześnie uczelnia niepubliczna to  uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Dopuszczalne jest zatem składanie wniosków przez uczelnie niepubliczne.

Czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może wejść w partnerstwo ze szkołą?

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie m.in. przez instytucje publiczne z obszaru edukacji oraz szkoły wyższe, a ponadto na zawiązywanie partnerstw pomiędzy powyższymi podmiotami. Należy nadmienić, że przez instytucję publiczną z obszaru edukacji należy rozumieć taką jednostkę zajmującą się upowszechnianiem wiedzy, kształceniem i wychowaniem, która została założona przez podmiot publiczny np. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, instytut badawczy i in. Podmioty spełniające ww. definicję mogą wystąpić w roli wnioskodawcy lub partnera projektu.

Czy publiczna szkoła podstawowa samodzielnie lub w partnerstwie z innymi szkołami może złożyć wniosek w konkursie.

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie przez instytucje publiczne z obszaru edukacji.

Publiczna szkoła podstawowa (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), której założycielem jest podmiot publiczny, mieści się w pojęciu instytucji publicznej z obszaru edukacji.

Niemiej jednak zaciąganie zobowiązań przez jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, wymaga uzyskania odpowiedniego upoważnienia.

Możliwe jest także składanie wniosków w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi z obszaru edukacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że każdy podmiot, aby uzyskać dofinansowanie powinien spełniać kryteria dotyczące odpowiednego doświadczenia oraz potencjału wnioskodawcy (kryteria merytoryczne obligatoryjne nr 1 i 2).

Zgodnie z kryterium nr 1 wnioskodawca powinien potwierdzić, że dysponuje doświadczeniem w przedmiocie konkursu, co oznacza, że realizował projektu lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania  skierowaną do   nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych,  w  którym  przeszkolił co najmniej 50 osób.

Natomiast w kryterium nr 2 weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do  zaplanowanych  działań.

W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca.

Wnioskodawca jest także zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wartości projektu.

Dodatkowo, w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 wnioskodawca uzyskuje 1 pkt. za każdego nauczyciela objętego wsparciem w projekcie. Skierowanie działań do tylko jednej szkoły może skutkować otrzymaniem stosunkowo niewielkiej liczby punktów w tym kryterium i tym samym nieuzyskaniem najwyższej liczby punktów w danym NUTS-3. Natomiast Regulamin konkursu wskazuje, że na obszarze danego NUTS-3 może być realizowany tylko jeden projekt – ten, który spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne i uzyskał najwyższą liczbę punktów za kryteria punktowane.

Założenia konkursu umożliwiają także udział nauczycieli i uczniów szkół publicznych oraz innych osób dorosłych w projekcie także bez konieczności występowania szkoły jako wnioskodawcy bądź partnera. Zgodnie z dokumentacją konkursową szkoła może nawiązać współpracę z innym podmiotem i złożyć deklarację udziału w projekcie.  W takim przypadku szkoła wskazuje liczbę nauczycieli oraz uczniów, którzy będą objęci wsparciem w ramach projektu, natomiast wnioskodawca opracowuje scenariusze zajęć oraz odpowiada za realizację działań szkoleniowych i koordynację całego projektu. Natomiast nazwa szkoły jest wskazana we wniosku o dofinansowanie pkt. 8 Miejsce realizacji projektu.

Tak sformułowane kryteria konkursu mają na celu motywować zainteresowane podmioty do nawiązania współpracy, która pozwoli na przygotowanie wniosków obejmujących swoim zakresem jak największą liczbę nauczycieli i uczniów z każdego obszaru NUTS-3.

Czy Fundacja zarejestrowana w KRS (rejestrze stowarzyszeń oraz rejestr przedsiębiorców) możne być Wnioskodawcą w Konkursie POPC 3.2?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wskazuje, uprawniony typ beneficjenta w działaniu 3.2 POPC tj.

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Zgodnie z otrzymanym przez IOK stanowiskiem za organizację pozarządową należy rozpatrywać w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym, jeśli fundacja, której dotyczy pytanie, spełnia te wymagania może aplikować w ogłoszonym konkursie.

Jakie należy spełnić wymagania, żeby móc złożyć wniosek w kilku obszarach NUTS-3. Czy fundacja z siedzibą w Warszawie może złożyć kilka wniosków, które będą realizowane każdy na innym obszarze NUTS-3?

W §4 ust. 6 Regulaminu konkursu wskazano, że Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3.

Czy zapis: „Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich i miejsko wiejskich w danym NUTS” jest równoznaczny z tym, iż wnioskodawca musi mieć siedzibę na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? Czy Wnioskodawcą może być szkoła publiczna działająca na obszarze miejskim, która jednak zaoferuje realizację projektu- skierowanie wsparcia do szkół z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich?

W dokumentacji konkursowej nie zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące siedziby wnioskodawcy. Kryteria oceny odnoszą się do miejsca realizacji projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem, czyli wsparciem mogą być objęci nauczyciele i uczniowie ze szkół z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Jakie warunki finansowe powinien spełnić Beneficjent ubiegając się o dofinansowanie w niniejszym konkursie? Czy Beneficjent musi wykazać, jaki miał obrót finansowy i za jaki czas? Zazwyczaj takie zapisy są przy kryteriach dostępu lub w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.  Badana jest tutaj zdolność finansowa beneficjenta do podołania zaplanowanemu budżetowi projektu. W tym przypadku takich zapisów nie znajduję. W związku z tym, czy w tym przypadku nie jest to brane pod uwagę?

Zdolność finansowa wnioskodawcy (w tym obrót finansowy z lat ubiegłych) nie jest przedmiotem kryteriów w ramach działania 3.2 POPC w związku z czym nie podlega ocenie.

20.10.2016 r.

Czy zarówno lider jak i partnerzy muszą spełniać kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 1 w zakresie okresu prowadzenia działalności?

W przypadku projektów partnerskich – wnioskodawca i partnerzy są oceniani łącznie, czyli nie jest wymagane, aby wszyscy partnerzy spełniali kryterium, lecz ważne jest, aby partnerstwo jako całość spełniało wymagania.

Jeśli projekt jest realizowany wyłącznie przez jeden podmiot (bez partnerów) – musi on spełnić je w całości samodzielnie.


Deklaracja udziału w projekcie


28.09.2016 r.

Czy szkoła podstawowa, z której nauczyciele chcą wziąć udział w projekcie, musi złożyć Deklarację udziału w projekcie?

Tak, jest to konieczne, aby objąć wsparciem nauczycieli i uczniów z tej szkoły.

Kto podpisuje deklarację udziału w projekcie?

Deklarację podpisuje osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu szkoły. Może to być dyrektor szkoły działający na podstawie pełnomocnictwa lub wójt/burmistrz jako osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę podstawową.

Czy Deklaracja udziału w projekcie jest wymagana jako załącznik do projektu, podpisany przez wszystkie szkoły chcące wziąć udział w projekcie? Na jego podstawie mamy wyliczyć liczbę nauczycieli w projekcie? Czy raczej jest to wzór deklaracji już na okres realizacji projektu i w momencie składania projektu nie jest niezbędne zbieranie tych deklaracji?

Deklaracja udziału w projekcie jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie i powinna zostać podpisany przez wszystkie szkoły, które zostaną zaangażowane do projektu, w celu zagwarantowania określonej przez wnioskodawcę liczby nauczycieli w projekcie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia podpisanych deklaracji na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czyli wszystkie deklaracje powinny zostać podpisane na etapie przygotowania projektu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czy jedna szkoła podstawowa może podpisać deklarację w imieniu innych szkół zainteresowanych udziałem w projekcie?

Takie rozwiązanie nie jest przez nas akceptowane. Szkoła powinna zadeklarować udział w projekcie samodzielnie deklaracją podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły, ewentualnie podpisaną przez organ prowadzący szkołę (np. Gminę). W tym drugim przypadku możliwa jest sytuacja w której organ prowadzący szkołę złoży deklarację w imieniu kilku szkół, które nadzoruje.

20.10.2016

Czy szkoła podstawowa może złożyć kilka Deklaracji udziału w projekcie, aby zwiększyć swoje szanse na skorzystanie ze wsparcia w projekcie?

 Tak, szkoły mogą złożyć deklaracje do więcej niż jednego projektu.  Ze względu na fakt, że w danym NUTS3 będzie realizowany tylko jeden projekt (ten, który spełnił wszystkie kryteria i uzyskał najwięcej punktów), złożenie deklaracji w kilku projektach zwiększa szanse szkoły na objecie wsparciem jej nauczycieli oraz uczniów.

Szkoły, które nie zgłosiły deklaracji dla zwycięskiego projektu, nie będą mogły brać w nim udziału.

Czy w Deklaracji udziału w projekcie należy wskazać nazwiska konkretnych nauczycieli, którzy będą objęci wsparciem.

Nie, w deklaracji szkoła wskazuje wyłącznie liczbę nauczycieli, którzy wezmą udział projekcie. Dopiero, gdy dany projekt uzyska dofinansowanie powinny być tworzone listy nauczycieli i wtedy właśnie konieczne jest już wskazanie konkretnych osób z danej szkoły.

Czy w przypadku objęcia szkoleniem dodatkowych osób dorosłych również wymagana jest jakaś deklaracja?

Nie, liczbę pozostałych osób dorosłych wskazujecie Państwo we wniosku o dofinansowanie oraz Koncepcji realizacji projektu.

14.12.2016

W związku z opublikowaną w dniu 17.11.2016r. zmianą wzoru Deklaracji udziału w projekcie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje konieczność zamiany deklaracji podpisanych przez szkoły przed dniem 17.11.2016r. na obowiązujący obecnie wzór?

Deklaracje udziału w projekcie podpisane przed dniem 17.11.2016 mogą zostać załączone do wniosku o dofinansowanie, gdyż zostały podpisane na obowiązującym na dany dzień wzorze. Nie ma zatem konieczności ich zamiany/aktualizacji. Natomiast deklaracje podpisywane po 17.11.2016 r. powinny być przygotowane na nowym wzorze.


Doświadczenie wnioskodawcy


01.09.2016

W jaki sposób będzie weryfikowane doświadczenie wnioskodawcy?

Czy tylko na podstawie treści wniosku w pkt. 6, czy też konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających np. referencji?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić doświadczenie i umiejętności w realizacji i zarządzaniu projektami z dziedziny objętej naborem (tj. m.in. udział w projektach dotyczących zagadnień objętych przedmiotem konkursu). Wnioskodawca powinien w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie wskazać projekt lub projekty, które obejmowały naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W celu potwierdzenia tych informacji zasadne jest wskazanie tytułu projektu, jego przedmiotu, grupy docelowej, nazwy programu, z którego był finansowany i innych informacji, które w opinii wnioskodawcy stanowią wymagane doświadczenie.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 11 Regulaminu konkursu w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny merytorycznej rozbieżności lub nieścisłości w treści wniosku o dofinansowanie lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do treści wniosku o dofinansowanie KOP może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Jednocześnie wnioskodawca (oraz ewentualni partnerzy) załącza do wniosku statut oraz wyciąg z KRS, który potwierdza okres prowadzenia przez niego działalności.

Regulamin konkursu nie wymaga załączania referencji.

28.09.2016

Co rozumiemy pod pojęciem projekt? Czy musi to być projekt współfinansowany ze środków UE? Czy mogą to być szkolenia, studia podyplomowe, kursy?

W ogłoszonym konkursie przez projekt należy rozumieć każdą aktywność (warsztaty, kursy, szkolenia, studia podyplomowe), której celem było przeszkolenie co najmniej 50 osób (nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych) w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujących co  najmniej naukę programowania. Nie ma natomiast wymogu finansowanie ze środków UE.

Warunkiem jest, aby aktywności tego typu  były skierowane (konkretnie i wyłącznie) na kształcenie nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych. Nie będą to zwykłe, otwarte dla wszystkich, studia podyplomowe/szkolenia lecz działanie dedykowane wyłącznie nauczycielom bądź uczniom.

Czy kryterium to będzie spełnione jeśli wnioskodawca wykaże, że np. przeszkolił 500 os. z zakresu programowania (ale nie będą to nauczyciele i uczniowie)?

Działania skierowane do innych osób niż nauczyciele i uczniowie (jako wyłączna grupa docelowa) nie pozwalają na uznanie, że kryterium zostało spełnione, gdyż w opisie kryterium wprost wskazano, że doświadczenie powinno wskazywać na realizację projektów obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych.

W poprzednim roku szkolnym organizowaliśmy warsztaty, na których uczyliśmy programowania młodzież szkół licealnych, a nie podstawowych. Czy to może nas kwalifikować do złożenia wniosku, czy jest tu konkretne w swym zakresie wymaganie posiadania doświadczenia w uczeniu uczniów szkół podstawowych?

Zgodnie z opisem tego kryterium doświadczenie w zakresie programowania musi dotyczyć nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych.

Udział uczniów szkół licealnych jak również gimnazjów nie będzie spełnieniem tego wymogu.

Czy liczba 50 osób dotyczy łącznie wszystkich realizowanych projektów (czy też studiów podyplomowych, szkoleń, kursów)?

Wnioskodawca może zsumować projekty i osoby w projektach tak, aby osiągnąć niezbędne minimum czyli łącznie 50 przeszkolonych osób z grupy nauczycieli lub uczniów ze szkół podstawowych.

Jakiego rodzaju należy mieć doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów edukacyjnych i jak należy się z niego wylegitymować, żeby być uprawnionym do złożenia wniosku i ubiegania się o dofinansowanie projektu w tym działaniu?

Wnioskodawca powinien wskazać na doświadczenie polegające na realizacji projektu lub projektów dotyczących kompetencji cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W związku z tym we wniosku aplikacyjnym, w punkcie dotyczącym doświadczenia wnioskodawcy (pkt. 6, pole Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w zakresie realizacji projektów związanych z interwencją działania) konieczne będzie opisanie, w jaki sposób wnioskodawca realizował naukę programowania, kto był grupą docelową, jak liczna była grupa docelowa, ile godzin zajęć zostało zrealizowanych. Na tej podstawie ekspert będzie mógł ocenić czy doświadczenie wnioskodawcy jest wystarczająco do uznania, że kryterium jest w całości spełnione.


Grupa docelowa


01.09.2016

Czy grupę docelową stanowią nauczyciele oraz uczniowie klas 1-3, tzn. należy przygotować koncepcje dla szkoleń dla dorosłych (nauczyciele i np. pracownicy biblioteki) i uczniów klas 1-3?

Tak, w ramach kryteriów merytorycznych weryfikowane jest czy wnioskodawca przygotował scenariusze zajęć dla nauczycieli i uczniów (kryterium obligatoryjne nr 9) oraz pozostałych osób dorosłych (kryterium punktowane nr 2). W związku z czym, wnioskodawca, aby uzyskać pozytywną ocenę spełniania tych kryteriów powinien w Koncepcji realizacji projektu, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie, opisać sposób realizacji działań dla poszczególnych grup, w szczególności przedstawić sposób zastosowania w projekcie Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu.

W punkcie Typy Projektów wskazano, że mają to być projekty dla nauczycieli. Z kolei w punkcie Grupa Docelowa są także wymienieni uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych oraz pracownicy innych instytucji. Czy projekt powinien obejmować wszystkie w/w grupy? Czy mogą to być np. tylko nauczyciele bez uczniów? Albo np. tylko pracownicy publicznych bibliotek i domów kultury? Czy ideą konkursu jest to aby kształcić nauczycieli i dzieci od razu w ramach projektu, czy skupić się tylko na pedagogach?

Wsparcie powinno być skierowane zarówno do nauczycieli (i ewentualnie innych osób dorosłych) jak i uczniów z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu programowania wśród uczniów szkół podstawowych.

Szkolenie nauczyciela obejmuje dwa etapy.

Pierwszy etap to stacjonarne grupowe lub indywidualne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Są to zajęcia skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, realizowane w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie drugiego etapu.

Drugi etap szkolenia nauczycieli to zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczyciela wspólnie z trenerem dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Czyli zajęcia praktyczne dla nauczycieli są jednocześnie zajęciami szkoleniowymi dla uczniów. Wymagany jest osobisty udział trenera w co najmniej 5 z 15 zajęciach praktycznych. Pozwoli to na uruchomienie zajęć już na etapie szkolenia nauczycieli, a jednocześnie pozwoli na szkolenie nauczyciela w rzeczywistych warunkach prowadzenia lekcji.
Dodatkowo, wnioskodawca może zaplanować objęcie wsparciem w ograniczonym zakresie (bez zajęć praktycznych) minimum 10 (ale nie więcej niż 50)* osób (łącznie) spośród: pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli lub pracowników bibliotek publicznych lub pracowników publicznych: domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) .

Udział nauczycieli i uczniów w projekcie jest obowiązkowy.

Natomiast objecie wsparciem pozostałych osób dorosłych ma charakter fakultatywny

*  25.10.2016 Aktualizacja odpowiedzi – Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 POPC nie nakładają wprost ograniczenia w postaci objęcia wsparciem maksymalnie 50 pozostałych osób dorosłych. Niemniej jednak w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 2 możliwe jest uzyskanie maksymalnie 50 pkt. (5 pkt. za każde 10 osób). Udział dodatkowych osób (powyżej 50) nie jest punktowany.

Czy na etapie składania wniosku należy mieć już zrekrutowaną grupę docelową?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien wskazać wyłącznie liczbę nauczycieli i uczniów oraz ewentualnie innych osób dorosłych, które będą objęte wsparciem w projekcie.
W dokumentacji projektowej jako uczestników dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych, medialnych i programowania wymienia się m.in. pracowników „miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli”. Może się zdarzyć, że w NUTS3 objętym projektem, takiej placówki nie będzie, czy oznacza to, że wówczas w zajęciach mogą wziąć udział pracownicy miejscowo właściwej placówki, którzy także zamieszkują poza danym NUTS3?
Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zakres terytorialny działania danej placówki obejmuje też gminy z obszaru NUTS-3 objętego projektem.

Warunkiem jest udział takiej osoby tylko w jednym projekcie. Jeśli dany PDN obejmuje swoją właściwością miejscową obszar dwóch NUTS3 to pracownik PDN może zgłosić się do dowolnej liczby projektów wyłącznie w jednym z tych NUTS3. Sam musi wybrać, w którym z tych dwu NUTS3 będzie kandydować do projektów – powinien przy tym zadeklarować, przystępując do projektu, że nie bierze udziału w żadnym projekcie w innym NUTS3.

Jeśli osoba spełnia warunki udziału w projekcie w więcej niż jednym NUTS3 (np. pracownik/bibliotekarz/nauczyciel po pół etatu w dwu NUTS3) to ma prawo wyboru, w którym NUTS3 weźmie udział w projekcie. Dlatego osoba taka powinna zostać poinformowana przez wnioskodawcę, że ma prawo udziału wyłącznie w projekcie w jednym NUTS3, mimo że spełnia warunki udziału w więcej niż jednym NUTS3. Osoba jednak może deklarować swój udział w projektach różnych wnioskodawców w ramach jednego NUTS3, ponieważ konkurs wygra jeden z tych wnioskodawców i nie zajdzie zagrożenie podwójnego finansowania, a z drugiej strony w ten sposób zwiększa swoje szanse na udział w zwycięskim projekcie.

Takie rozwiązanie ma na celu unikniecie sytuacji, gdy pracownik PDN zgłosi się do udziału w dwóch projektach, które wygrają – każdy na swoim obszarze NUTS3. Wówczas pracownik ten nie może brać udziału w dwóch szkoleniach (co do zasady w funduszach nie można podwójnie finansować wsparcia dla jednej i tej samej osoby), a z drugiej strony nie może zostać nieuwzględniony w projekcie, gdyż na etapie oceny wniosku jego obecność wpływała na wynik tej oceny.

28.09.2016

 Czy nauczyciele szkół prywatnych i społecznych również mogą brać udział w projekcie tj. czy mogą zostać przeszkoleni i otrzymać sprzęt (tablet/komputer), który będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w szkołach prywatnych/społecznych?

W projektach w niniejszym konkursie 3.2 mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele i uczniowie ze szkół publicznych. Tym samym, nie jest możliwe objecie wsparciem innych typów szkół, w tym szkół prywatnych i społecznych.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczycie-bibliotekarz, zatrudniony w szkole podstawowej objętej projektem, a nie w bibliotece publicznej? Jeżeli tak, to czy ww. nauczyciel-bibliotekarz będzie zaliczał się do grupy nauczycieli, czy grupy bibliotekarzy?

Zgodnie z treścią kryteriów wyboru projektów w projekcie może uczestniczyć pracownik biblioteki publicznej. W związku z tym pracownik biblioteki szkolnej nie może zostać objętym działaniami projektu.

Czy aby zaliczać się do grupy nauczycieli ww. nauczyciel-bibliotekarz  musi przed przystąpieniem do projektu prowadzić zajęcia z uczniami klas I-III?

 Działania w projekcie muszą skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap). Oznacza to, że działaniami powinni zostać objęci czynni nauczyciele, prowadzący zajęcia z uczniami klas I-III.

Czy w projekcie mogą brać udział nauczyciele zatrudnieni w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie? (jako nauczyciele a nie „inne osoby dorosłe”)?

W sytuacji, gdy dana szkoła ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowej status szkoły publicznej, nauczyciele i uczniowie z tej szkoły mogą zostać zakwalifikowani do projektu niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczyciel klas 4-6 np. informatyk? Czy w projekcie może uczestniczyć  nauczyciel uczący informatyki w klasach II-VI szkoły podstawowej?

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 Zakres planowanych w projekcie działań  projekt obejmuje stacjonarną indywidualną  lub  grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych  i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule  zajęć praktycznych prowadzonych  przez  nauczyciela  wspólnie  z  trenerem (zajęć dla uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3).

W związku z powyższym, wsparciem mogą zostać objęte osoby, które w danej szkole są zatrudnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w charakterze nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie jest posiadanie kompetencji podstawowych (A) określonych w katalogu, to oznacza to, iż zakładamy udział jedynie osób o takich lub wyższych kompetencjach?

Tak, badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli lub innych osób dorosłych włączonych do projektu, o którym mowa w kryterium obligatoryjnym merytorycznym nr 7, powinno wykazać posiadanie kompetencji co najmniej na poziomie podstawowym (A).

Jak należy rozumieć kryterium punktowane nr 1: Weryfikacji podlega skala efektów realizacji zaplanowanych działań. Liczba przyznanych punktów w kryterium zależeć będzie od liczby nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej planowanych do objęcia pełnym wsparciem w zakresie nauczania programowania i nauki programowania, zgodnym z minimalnym zakresem określonym w standardach wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu i uwzględniającą dwie fazy szkolenia nauczyciela, gdzie fazę drugą stanową prowadzone przy udziale trenera zajęcia dla grup uczniów klas 1-3 publicznej szkoły podstawowej o wskazanej wyżej liczebności i w wymiarze 15 x 2 godziny lekcyjne?

Czy jeśli we wniosku będzie np. 200 nauczycieli to wniosek otrzyma 200 punktów z kryterium nr 1?

W związku z zapisami kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 za każdego nauczyciela przyznawany jest jeden punkt. Liczba punktów w tym kryterium, którą może otrzymać wnioskodawca, jest uzależniona od liczby nauczycieli objętych wsparciem.


Działania szkoleniowe w projekcie


01.09.2016

Czy szkolenie dla nauczycieli musi trwać nieprzerwanie 4 tygodnie, czy może się odbyć w okresie np. 3 miesięcy? Jak należy przeliczyć czas trwania szkolenia z 4 tygodni na godziny szkoleniowe?

W dokumentacji projektowej zaznaczone zostało, że szkolenie nauczycieli w zakresie nauki programowania będzie prowadzone będą w okresie 4 tygodni poprzedzających zajęcia dla uczniów szkół publicznych. Nie określono minimalnej ilości godzin szkolenia dla nauczycieli, ponadto czy określnie w okresie 4 tygodni poprzedzających szkolenia dla uczniów oznacza, że w tym czasie mają się zamknąć szkolenia dla nauczycieli bez względu na zaplanowaną liczbę godzin?
Szkolenie stacjonarne indywidualne lub grupowe nauczyciela odbywa się w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie poprzedzające zajęcia szkoleniowe dla uczniów. Liczba godzin zajęć oraz ich częstotliwość są ustalane przez wnioskodawcę (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli).
Czy Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu musi zostać zastosowany w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich uczestników szkolenia, bez względu na ich poziom zaawansowania na wstępie?
Rozpoczynając realizację projektu, beneficjent powinien przeprowadzić sformalizowane i udokumentowane badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli oraz uczniów.

Warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie dla nauczyciela lub innej osoby dorosłej  jest posiadanie kompetencji podstawowych  określonych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu. Natomiast nie określono ściśle minimalnego poziomu kompetencji, które powinien posiąść nauczyciel na tym etapie,  pozostawiając wnioskodawcy dowolność co do ilości i częstotliwości zajęć, w ramach których ma to nastąpić (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli). Niemniej jednak zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w Standardzie i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w Standardzie.

Czy sprzęt komputerowy możemy też przekazywać osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.)?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.
Zgodnie z udzieloną przez Państwa odpowiedzią, osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.) nie przysługuje sprzęt komputerowy. Wychodzimy z założenia, że szkoląc pracowników ww. instytucji z nauki programowania i mając na względzie trwałość projektu, niezbędne jest przekazanie beneficjentom  podstawowych narzędzi dydaktycznych, dzięki którym będą oni mogli przekazać nabytą wiedzę. Czy w związku z powyższy za koszt kwalifikowalny uznawane będą klocki, które służą jako pomoc dydaktyczna w nauce programowania dzieci?
W opisie kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, iż opis planowanych działań „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE.”.

W świetle tego zapisu materiały i pomoce dydaktyczne są kwalifikowalne lecz powinny po zakończeniu projektu pozostać w szkole publicznej.

Jakie wymagania formalne powinien spełniać trener? Czy może to być osoba spoza ośrodka doskonalenia nauczycieli zatrudniona np. w szkole, z którą ośrodek współpracuje realizując szkolenia dla nauczycieli? Czy do dokumentacji konkursowej należy dołączyć CV trenerów, deklarację współpracy?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła wymagań formalnych co do trenerów prowadzących zajęcia. Decyzja o tym czy powierzy zadania swoim pracownikom czy zatrudni osoby spoza jednostki leży w gestii wnioskodawcy. Kluczowe jest, aby trenerzy posiadali odpowiednie umiejętności, które pozwolą na przeprowadzenie zajęć. Zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu” i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w „Standardzie…”.

Wnioskodawca nie przedkłada wraz wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających kompetencje trenerów. Informacja na temat potencjału kadrowego wnioskodawcy, który będzie zaangażowany w realizację projektu, rozumianego jako zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie, jest umieszczana w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie projektu.

28.09.2016

Czy w związku z celem krótkookresowym interwencji, jakim jest: rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 zajęcia praktyczne, prowadzone w ramach projektu przez nauczyciela dla uczniów kl.1-3 wspólnie z trenerem również muszą się odbywać poza zajęciami lekcyjnymi (np. zajęciami komputerowymi)? Pracując nad wstępną koncepcją prowadzenia zajęć zakładaliśmy, że zajęcia te prowadzone będą w trakcie zajęć lekcyjnych, oczywiście z uwzględnieniem podstawy programowej danej klasy.

Zgodnie z brzmieniem zapisów standardu i kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2 POPC zajęcia dla uczniów klas 1-3 prowadzone są w trybie pozalekcyjnym, jako nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 to „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, natomiast w treści opis u tego kryterium wskazuje się, że „Wsparcie musi odbywać się w okresie co najmniej 6m-cy po zakończeniu projektu”. Jak należy rozumieć tę rozbieżność? Czy oznacza to np., że jeśli harmonogram projektu przewiduje jego realizację w okresie 30 maksymalnie dopuszczalnych miesięcy, to czy należy przewidzieć dodatkowe 6 miesięcy wsparcia. Jak wówczas rozliczyć projekt (jeśli trener ma np. prowadzić dodatkowe kursy czy webinaria  po zakończeniu projektu, jak po okresie realizacji projektu rozliczyć jego wynagrodzenie?) 

Opis kryterium brzmi: „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, a zatem podstawowym zdarzeniem w sytuacji nauczyciela jest ukończenie przez niego kursu. Jest to punkt w czasie, od którego jeszcze przez 6 miesięcy powinien on korzystać z mentoringu. Może się zdarzyć, że projekt przewidziany na 30 miesięcy obejmie kursy dla nauczycieli, które kończyć się będą np. w 28 miesiącu projektu. Oznacza to, że opieka mentorska wykroczy 4 miesiące poza okres realizacji projektu. Jeśli kurs zakończy się w 30 miesiącu realizacji projektu to opieka mentorska powinna trwać tak jak dla wszystkich innych 6 miesięcy. W tym wypadku będzie to 6 miesięcy po zakończeniu projektu. W przypadku, gdy wydatki ponoszone po zakończeniu okresu kwalifikowalności dla danego projektu nie są wydatkami kwalifikowanymi i powinny być sfinansowane ze środków własnych beneficjenta.

20.10.2016

Czy otwarty dostęp należy również zagwarantować dla stworzonych przez trenerów scenariuszy zajęć dla nauczycieli?

 Tak, otwarty dostęp powinien dotyczyć wszystkich materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Czy w ramach projektu szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli? I jeśli tak, to czy w związku z tym placówka ta może się w ramach projektu doposażyć w pracownię komputerową / tabletową?

Szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w siedzibie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli zlokalizowanej na obszarze objętym wsparciem. Wnioskodawca może kwalifikować sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i dzieci, ale cały zakupiony w projekcie sprzęt (z wyjątkiem tabletów/laptopów przekazanych nauczycielom) wykorzystywany do prowadzenia zajęć musi być po zakończeniu realizacji projektu przekazany do szkół z obszaru realizacji projektu (kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3). W związku z czym ten sprzęt nie będzie mógł pozostać w placówce doskonalenia nauczycieli.

Czy szkolenie stacjonarne należy rozumieć jako szkolenie na miejscu (a nie poprzez np. e-learning), czy jako zajęcia w ciągu tygodnia?

Szkolenie stacjonarne jest rozumiane jako szkolenie na miejscu, z osobistym udziałem trenera prowadzącego zajęcia.

Czy  w okresie 4 tygodni przewidzianym w warunkach konkursu jako czas szkolenia stacjonarnego nauczycieli można zastosować metodę blended learning i obok zajęć stacjonarnych realizować także elementy szkolenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej?

Nie, w treści kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, że zakres planowanych działań w projekcie obejmuje stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych, medialnych, programowania i nauczania programowania, w związku z czym, w ramach projektu kwalifikowalne są wyłącznie koszty szkoleń stacjonarnych.

Obecnie opracowaliśmy scenariusze zajęć na zajęcia dla uczniów 15 spotkań x 2h. Scenariusze można realizować na zajęciach z uczniami kl. I, II i III, niemniej trzeba modyfikować zadania poprzez dostosowanie poziomu łatwości/trudności np. układanie puzzli (puzzle proste dla ucznia I klasy i zdecydowanie trudniejsze dla ucznia III) klasy, niemniej samo polecenie zadania jest takie samo w dla wszystkich uczniów. Czy nauczyciele mogą modyfikować scenariusze zajęć, dostosowując je do poziomu swoich uczniów, zachowując logikę zajęć? Czy dostosowanie scenariuszy zajęć jest możliwe w ramach czasu udziału w zajęciach kursowych z nauki programowania, w którym uczestniczą nauczyciele w ramach projektu?

Co do zasady każdy projekt który uzyska dofinansowanie musi być zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu, zaś zmiany w zakresie jego realizacji będą odbywały się w trybie opisanym w § 19 „Zmiany w projekcie” w umowie o dofinansowanie (wzór umowy dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie), na wniosek beneficjenta i po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wnioskodawca, identyfikując pewne ryzyka (np. z realizacją podstawy programowej określonej w scenariuszu) powinien uwzględnić je w koncepcji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tak, aby nie było konieczności dokonywania zmian w projekcie zaraz po jego starcie. Wnioskodawca powinien w szczególności opracować scenariusze odpowiednio dostosowane do grupy docelowej.

Ponadto należy odróżnić zmianę założeń samego scenariusza, kiedy mamy do czynienia z faktyczną modyfikacją założeń scenariusza i projektu od zmiany polegającej na doraźnym dostosowaniu toku zajęć połączonej z umiejętnością reagowania nauczyciela na problemy uczniów związane np. ze zrozumieniem przedstawianych zagadnień przez niektórych uczniów podczas zajęć. W tym pierwszym przypadku zmiana będzie musiała zostać zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą. Druga będzie działaniem ad hoc ze strony nauczyciela aby stworzyć jednakowe szanse przyswojenia zagadnień wszystkim uczniom.

Mając powyższe na uwadze, decyzja dotycząca tego czy i w jakim zakresie możliwe będzie modyfikowanie scenariusza, każdorazowo będzie uzależniona od zapisów wniosku o dofinansowanie, skali problemu i szczegółów proponowanych zmian.

Czy przeprowadzenie jednych, związanych tematycznie z celem projektu zajęć dla uczniów poza głównym miejscem ich prowadzenia, musi się odbyć koniecznie na terenie gminy wiejskiej, bądź miejsko-wiejskiej?

Dokumentacja konkursowa nie nakłada ograniczenia w tym zakresie w odniesieniu do realizacji zajęć, które odbywają się poza głównym miejscem realizacji projektu.

Czy wskazane jest wcześniejsze pozyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych?

Tak, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów, natomiast dokument ten nie jest załączany do wniosku o dofinansowanie, lecz powinien pozostawać w dokumentacji gromadzonej przez beneficjenta.

Na str. 4 „Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu”, w akapicie drugim wskazana jest min. i max. wielkość grupy uczniów, następnie wspomniane jest, że „grupy mniejsze niż 16 osób mogą być tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach”. Czy należy rozumieć ten zapis, jako konieczność tworzenia grup liczących dokładnie 16 osób?

 W związku z cytowanymi zapisami Standardu… Wnioskodawca co do zasady powinien tworzyć grupy liczące dokładnie 16 osób, a wszelkie odstępstwa w postaci mniejszych lub większych grup mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

27.10.2016

Czy jest możliwe podzlecenie realizacji szkoleń innemu podmiotowi (wtedy Beneficjent zająłby się koordynowaniem szkoleń w różnych obszarach NUTS3)?

Co do zasady zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym jest możliwe, jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu, natomiast nie może ono dotyczyć zatrudnienia trenerów do prowadzenia szkoleń.

Zgodnie z kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 2 (Potencjał Wnioskodawcy) „weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do zaplanowanych działań. W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca”.

Ponadto, trenerzy w ramach konkursu 3.2 są zaliczani do personelu projektu i są wykazani w kategorii Szkolenia – Personel, natomiast pozostałe koszty związane z realizacją szkoleń wykazywane są w kategorii Organizacja szkoleń. Zapisy dokumentu Zasady kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 POPC jednoznacznie wskazują, że „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych horyzontalnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie przez beneficjenta jedynie w ww. formach.


Kwalifikowalność wydatków


01.09.2016

Gdzie znajduje się załącznik wskazujący maksymalne stawki za sprzęt / usługę w projekcie?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła maksymalnych stawek za zakup sprzętu oraz usług w projekcie, z wyjątkiem kosztu zakupu tabletu lub komputera dla nauczyciela. Maksymalna wartość w/w sprzętu możliwa do rozliczenia w projekcie wynosi 1500 zł/ szt.

W przypadku zakupu sprzętu ustalony został także limit dla wartości całego sprzętu w projekcie, który wynosi nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Należy również zauważyć, że wszystkie wydatki ponoszone w projekcie powinny być niezbędne do jego realizacji, poniesione w sposób efektywny i racjonalny z zachowaniem odpowiednich procedur wyboru wykonawców/dostawców.

Czy wnioskodawca może dla realizacji części swoich działań zlecić je podwykonawcy?

Takie działanie jest dopuszczalne jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu.

Jakie wydatki mogą być kwalifikowane w tym projekcie (mam tutaj na myśli m.in. oprogramowanie, laptopy, tablety, specjalistyczne szafy tabletowe zamykane, instalacja i urządzenia Wi-Fi, doprowadzenie łącza światłowodowego do budynku, szkolenia nauczycieli)?

W ramach realizacji projektu kwalifikowalne są m.in.:

koszty wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia jak również zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W konkursie nie są kwalifikowalne wydatki związane z doprowadzeniem łącza światłowodowego czy zakupem i instalacją urządzeń WiFi.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych wskazano w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Czy kosztem kwalifikowalnym będzie koszt przygotowania scenariuszy szkoleń, które muszą być przygotowane przed rozpoczęciem realizacji projektu?

Tak, koszty przygotowania scenariuszy mogą być kwalifikowalne w projekcie, pod warunkiem ich poniesienia w okresie kwalifikowalności wydatków w projekcie. Zgodnie z opublikowanym wzorem umowy o dofinansowanie projektu okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się najwcześniej w dniu 23.06.2016 r.
Czy ze stwierdzenia zawartego w Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020: „Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi są kwalifikowalne w ramach działania 3.2 POPC do wysokości 1% wydatków ” wynika, że mowa jest o wydatkach w całym projekcie (dofinansowanie + wkład własny) czy też wydatkach dofinansowanych?
W Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazano, że koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne mogą być rozliczone w wysokości nieprzekraczającej łącznie 1% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Oznacza to, iż limit jest liczony w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych projektu, czyli z uwzględnieniem wkładu własnego.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie kwestii cross-financingu w tym konkursie.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  dla POPC w działaniu 3.2 nie jest przewidziany cross-financing.

28.09.2016

Czy w ramach realizacji projektu możliwy jest zakup komputera lub tabletu dla uczniów objętych projektem?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.

Czy można zakupić sprzęt do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który będzie elementem dalszych szkoleń?

Nie ma takiej możliwości, a wynika to z kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 (tiret 5), na podstawie którego weryfikacji podlega czy wnioskodawca „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE. Sprzętu nie wolno rozdzielać pomiędzy szkoły w ilości mniejszej niż niezbędna do prowadzenia zajęć grupy uczniów (i nauczyciela) w standardzie analogicznym jak w toku realizacji projektu.”

Czy w ramach konkursu dofinansowane mogą zostać pracownie informatyczne w szkołach podstawowych, w których to odbywały by się szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie o jakim mowa poddziałaniu 3.2.?

W Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020 wskazano, że w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są koszty zakupu niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3 Zakres planowanych działań określa warunki pozostawienia sprzętu w szkołach po zakończeniu projektu.

Czy laptop/tablet, który ma otrzymać nauczyciel, może być przekazany szkole w formie darowizny z przeznaczeniem do wykorzystania przez konkretnego nauczyciela?

 Przekazanie w formie darowizny może stanowi zagrożenie dla dopełnienia obowiązków związanymi z zachowaniem trwałości. W przypadku dokonania darowizny beneficjent traci jakiekolwiek prawo do dysponowania sprzętem i przekazuje taki sprzęt sfinansowany ze środków publicznych osobie fizycznej. Taki laptop/tablet przechodzi w całości na własność nauczyciela, a beneficjent nie ma możliwości kontroli sposobu jego wykorzystania. Założeniem tego konkursu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętności oraz niezbędny sprzęt do kontynuowania nauczania programowanie także po zakończeniu wsparcia z projektu.

Tym samym, zasadne jest przekazanie sprzętu w formie umowy użyczenia, która nie wiąże się z przeniesieniem prawa własności na nauczyciela, lecz pozwala mu na użytkowanie sprzętu na warunkach określonych w umowie użyczenia.

Nauczyciele powinni zobowiązać się do wykorzystywania sprzętu do dalszego podnoszenia kompetencji w zakresie programowania oraz do prowadzenia zajęć z uczniami, w której uczą.

Kogo zaliczamy do personelu projektu, którego wynagrodzenie możemy zaliczyć do zarządzania projektem (10% – wydatków kwalifikowanych)?

Do personelu projektu, który powinien zostać przypisany do kategorii „Zarządzanie projektem – personel” należy zaliczyć osoby mające w swoim zakresie obowiązków zadania związane z koordynowaniem lub zarządzaniem projektem i jego rozliczenie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu.

Z jakich kosztów: pośrednich czy bezpośrednich można finansować koordynatora projektu?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że koszty pośrednie to koszty niezbędne do  realizacji   projektu, ale  nie  dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ponadto, zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Koszty pośrednie mogą obejmować wydatki w szczególności związane z:

wynagrodzeniem  osób  zaliczających  się  do  personelu  wsparcia,  czyli  osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, prawną, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość i realizujące także inne działania

niezwiązane z merytorycznym wdrażaniem projektu.

W związku z tym, nie jest możliwe rozliczanie wynagrodzenia koordynatora projektu w kosztach pośrednich, gdyż jego zadania są bezpośrednio związane z realizacją celu projektu. Nie jest on także osobą, którą można zakwalifikować jako personel wsparcia.

Od jakich kosztów  liczymy 5% kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie rozliczane  według  stawki  ryczałtowej  stanowią 5%  bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów  związanych z  zaangażowaniem  personelu  projektu.

Wypełniając wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych, formularz wyliczy wysokość przysługującego ryczałtu, w oparciu o bezpośrednie kwalifikowane koszty związane z zaangażowaniem personelu projektu, które zostaną zaplanowane przez wnioskodawcę w kategoriach: „Zarządzanie projektem – Personel”, „Szkolenia – Personel” oraz „Inne usługi – Personel”.

Natomiast w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, wartość 5% powinna zostać wyliczona przez wnioskodawcę od bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów projektu.

Czy 5% wkład własny może być również wniesiony w formie rzeczowej?

Wkład własny może być wniesiony w formie rzeczowej (niepieniężnej). Mówią o tym Zasady kwalifikowania wydatków dla działania 3.2 POPC (zał. 7 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym za kwalifikowalny uważa się „wkład niepieniężny, wyłącznie jako pokrycie wkładu własnego beneficjenta, na zasadach określonych w niniejszych Zasadach pod warunkiem wskazania informacji dotyczących poszczególnych pozycji wkładu niepieniężnego we wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie”.

Czy gmina – partner – która będzie wnosiła wkład własny, musi być upoważniona do dokonywania wydatków w projekcie?

Tak. Jest to niezbędne do przedstawienia wydatków Partnera projektu w formularzu wniosku o dofinansowanie.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – Nie, zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Wytyczne umożliwiają zatem, aby majątek, z którego wnoszony jest wkład własny należał do „innego podmiotu” niż beneficjent, przy czym nie określono, że podmiot ten musi być partnerem lub podmiotem upoważnionym do dokonywania wydatków, o których mowa w definicji beneficjenta Wytycznych.

Czy w ramach projektu jest możliwość wykazania jako wkładu własnego Wnioskodawcy  sprzętu, treści, usług itp. pozyskanych przez Wnioskodawcę od firm?

Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym wkład własny wnoszony z majątku innych podmiotów dotyczy partnerów projektu.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej istnieje możliwość wnoszenia przez beneficjentów wkładu niepieniężnego pochodzącego ze składników majątkowych podmiotów niewskazanych we wniosku o dofinansowanie jako partnerzy lub podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie.

20.10.2016

W jakiej kategorii wydatków powinien zostać wskazany specjalista ds. informacji i promocji, odpowiedzialny za prowadzenie działań promocyjnych projektu?

Taką osobę należy rozliczać w kategorii Zarządzanie projektem – personel.

Czy wkład niepieniężny może być wniesiony w formie kosztów eksploatacji/utrzymania  sal szkół, w których realizowane będą szkolenia uczniów?

Fakt uwzględnienia w katalogu wydatków niekwalifikowalnych kosztów wynajmu sal na szkolenia uczniów  oznacza, że finansowanie wynajmu sal w formie kosztów eksploatacji /utrzymania sal jako wkład niepieniężny nie może być również uznane za kwalifikowalne w projekcie.

Czy obsługa administracyjna szkoleń przez pracownika partnera lub lidera (pracownik niebędący kadrą zarządzającą, ani merytoryczną), może być uznana za koszt kwalifikowalny?

W ramach konkursu możliwe jest zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z administracyjną obsługą szkoleń. Zasadność zaangażowania oraz wysokość wynagrodzenia takiej osoby podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów.

Czy 5% wkład własny może być wniesiony w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu, np. wkład wnoszony przez szkołę w przypadku kursów dla nauczycieli w formie wynagrodzenia nauczyciela skierowanego na kurs (zgodnie z podrozdziałem 8.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020)?

Nie, takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne w tym konkursie, mając na uwadze, że Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazują, iż koszt wynagrodzeń nauczycieli jest niekwalifikowalny.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że zapisy całego rozdziału 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczą wyłącznie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty dojazdu trenera na zajęcia rozliczane w ramach delegacji planujemy rozliczać wg zasad obowiązujących w naszej publicznej instytucji wg przelicznika 0,8358 na kilometr. Czy taka forma będzie kwalifikowalna?

 W przypadku gdy wydatki związane z dojazdami zostaną poniesione zgodnie m.in. z wnioskiem o dofinansowanie, wiążącymi strony umowami, obowiązującymi przepisami prawa i Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 to wydatek poniesiony w ten sposób może być uznany za kwalifikowalny w ramach projektu.

Szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów planujemy organizować w miejscu pracy lub jak najbliżej tego miejsca. Może jednak zaistnieć konieczność pewnych dojazdów. Jaką formę rozliczenia, która będzie kwalifikowalna, można wówczas przyjąć?

Przyjęta przez Wnioskodawcę forma rozliczeń dojazdów musi być zgodna z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz powinna uwzględniać specyfikę i liczebność poszczególnych grup, lokalizacje szkoleń, miejsce zamieszkania uczestników itp. Tym samym do Wnioskodawcy należy wybór określonej form rozliczenia dojazdu i jej uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, który następnie podlega ocenie przez zewnętrznego eksperta.

Czy kwalifikowalnym wydatkiem będą dodatkowe godziny pracy trenera przeznaczone na omówienie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela z uczniami?

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami w ramach konkursu 3.2 Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch etapów szkoleń oraz zapewnienia nauczycielom wsparcia trenera oraz forum wymiany informacji i doświadczeń na etapie prowadzenia zajęć. W związku z tym, wsparcie dla nauczycieli (np. w zakresie omawiania zajęć z uczniami) powinno być ujęte w umowie z trenerem i opisane w jego zakresie obowiązków.

Mając na uwadze konieczność świadczenia usług wsparcia dla beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu, czy istnieje możliwość, aby umowa dotycząca dostarczenia portalu i usługi hostingu zakupionego do realizacji projektu obejmowała również okres świadczenia wsparcia i związane z nim koszty jako koszty kwalifikowane?

Wydatki na działania przewidziane i realizowane po zakończeniu projektu są niekwalifikowalne i Beneficjent powinien ponieść je z własnych środków.

Czy gwarancja lub usługa suportu na okres trwałości projektu związana ze sprzętem i oprogramowaniem przekazywanym beneficjentom będzie kosztem kwalifikowanym? Wnioskodawca chciałby przyjąć taki model, aby przy zakupie sprzętu dla beneficjentów dostawca środków trwałych zapewnił gwarancje i wsparcie dla sprzętu i oprogramowania na cały okres projektu i jego trwałości tak, aby beneficjenci mieli jak najbardziej korzystne wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 Okres obowiązywania gwarancji nie powinien odbiegać od standardowo przyjętych okresów dla danego rodzaju sprzętu. Zakup wydłużonej gwarancji wykraczającej znacząco poza okres realizacji projektu może być uznany za wydatek ekonomicznie nieuzasadniony i tym samym niekwalifikowalny w ramach projektu. Jednocześnie wsparcia techniczne sprzętu jest kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu i w zakresie zrealizowanego w tym czasie wsparcia. W przypadku oprogramowania używanego w projekcie, zakup licencji w wyjątkowych przypadkach jest możliwy na okres dłuższy niż graniczny termin realizacji projektu, gdy wynika to z przyjętego w umowie licencyjnej standardowego okresu obowiązywania danej licencje, którą zakupiono w okresie realizacji. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nieuprawnione jest planowanie oraz finansowanie z budżetu projektu wydatków dotyczących okresu trwałości, ponieważ do obowiązków Beneficjenta należy utrzymanie okresu trwałości projektu i zapewnienie środków  na ten cel.

Czy w ramach realizacji projektu dopuszczone będą inne formy zatrudnienia trenerów niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta bezpośrednio z trenerem? Np. czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł zawrzeć umowę z firmą zatrudniającą trenerów do prowadzenia szkoleń na zasadzie udzielenia zasobów tej firmy (trenerzy zatrudnieni w firmie, ale świadczący szkolenie na rzecz beneficjentów projektu – rozliczenie pracy trenerów przez fakturę z firmy zewnętrznej przy uwzględnieniu stawki godzinowej pracy trenera)?

Trenerzy w ramach konkursu 3.2 POPC są zaliczani do personelu projektu. Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie jedynie w ww. formach.

Czy zarządzanie projektem może zostać zlecone jednostce zewnętrznej? Tj. czy Wnioskodawca będzie mógł w ramach 10% wydatków kwalifikowanych zakupić usługę zarządzania projektem, czy będzie musiał zarządzanie projektem realizować samodzielnie zatrudniając do tego dedykowane osoby (na umowę o prace lub umowę cywilnoprawną)?

Informujemy, że nie jest możliwe zlecenie jednostce zewnętrznej zadania polegającego na zarządzaniu projektem, ponieważ za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca (Lider), który składając wniosek o dofinansowanie wskazuje zgodnie z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność str. 22 „potencjał kadrowy Wnioskodawcy i partnerów, który będzie zaangażowany w realizację projektu (tj. zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie)”.

Czy w zakresie możliwości rozliczania jako kosztu amortyzacji posiadanego przez Wnioskodawcę sprzętu Wnioskodawca poprawnie rozumie zapis, że przez okres realizacji projektu Wnioskodawca może rozliczyć koszt amortyzacji sprzętu używanego do realizacji projektu adekwatnie do czasu trwania projektu i stawki amortyzacyjnej za dany sprzęt (oprogramowanie) nawet, jeżeli księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył?

W sytuacji, gdy księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył i jego wartość została umorzona i tym samym w księgach rachunkowych nie wykazują już Państwo amortyzacji danego środka, to nie ma możliwości rozliczania w ramach projektu amortyzacji takiego sprzętu na zasadach określonych w podrozdziale 6.12 ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020


Wniosek o dofinansowanie


01.09.2016

Proszę o wyjaśnienie zapisu „w siedzibie IOK” w art. 6 ust 4. pkt b regulaminu – czy to oznacza, że podpisanie wniosku podpisem elektronicznym ma się odbyć w siedzibie CPPC?

Wyrażenie „w siedzibie IOK” odnosi się do miejsca złożenia podpisanego uprzednio podpisem elektronicznym wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy powinien zostać nagrany na nośnik elektroniczny a następnie dostarczony osobiście lub wysłany do siedziby IOK.

28.09.2016

Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku gmina posiadająca status partnera?

Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający kwalifikowalność podmiotu do występowania w projekcie w roli partnera ( w przypadku Gminy np. Statut Gminy).

Czy partnerzy powinni upoważnić Wnioskodawcę do złożenia wniosku i odpowiednie upoważnienia należy do niego załączyć?

Nie ma takiego obowiązku.

Czy istnieje jakieś ograniczenie co do wielkości przesyłanych załączników do wniosku? Jeśli tak, to ile ono wynosi?

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB

(przesyłanych za pomocą ePUAP w przypadku awarii aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl).*

Składając wniosek o dofinansowanie za pomocą aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem aplikacji nie może sumarycznie przekroczyć 400 MB.*

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

Proszę o wyjaśnienie art. 6 pkt 4 regulaminu, dotyczącego form składania wniosku:

czy ustęp „a” oznacza, że wniosek należy złożyć przez ePUAP (zalogować się i wybrać odpowiednią usługę)?

Tak. Ustęp a) oznacza, że wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC na ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab32popc).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp a) wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5 i 9 regulaminu.*

czy ustęp „b” oznacza, że należy skorzystać z generatora wniosków, a następnie wniosek wraz z załącznikami zgrać na nośnik elektroniczny i podpisać bezpiecznym certyfikatem?

Ustęp b) oznacza że drugą formą w jakiej można złożyć wniosek o dofinansowanie jest forma elektroniczna (ale wysłana przesyłką rejestrowaną np. pocztą tradycyjną) zgrana na nośnik elektroniczny np. CD, DVD i podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (plik z podpisem elektronicznym np. XAdES wówczas również nagrywamy na nośniku).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp b) wniosek można złożyć w wersji papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK, o której mowa w § 3 ust. 1.*

Należy także nadmienić, że niezależnie od sposobu wysyłki, wnioskodawca musi zawsze korzystać z generatora wniosków o dofinansowanie, w celu przygotowania wniosku.

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

20.10.2016

W jaki sposób możliwe jest dodanie załączników do wniosku w generatorze?

Załączniki nie są dołączane bezpośrednio w generatorze wniosków. W formularzu wniosku o dofinansowanie można jedynie zawrzeć opis przekazywanych załączników do wniosku. W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany za pośrednictwem platformy ePUAP załączniki należy dołączyć na platformie ePUAP jako załączniki do pisma przewodniego. Dokładny opis możliwych form i sposobów składania wniosku o dofinansowanie został opisany w aktualnie obowiązującej instrukcji wypełniania wniosku (zał. 3) dostępnej na stronie internetowej CPPC pod adresem: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/ .

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB.

Czy istnieją ograniczenia ilości znaków stosunku do Koncepcji realizacji projektu?

 Nie, nie przewidziano limitu znaków w Koncepcji realizacji projektu. Ograniczenie co do objętości dotyczy tylko punktu Uzasadnienie wykonalności projektu.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 2 str. A4 tekstu i nie odnosi się do części opisu ww. kryterium dot. weryfikacji harmonogramu realizacji projektu.


Trwałość projektu


Z jakich zapisów wynika wymóg zachowania trwałości w ramach projektów w działaniu 3.2 POPC?

 Okres trwałości wynika z art. 71 Rozporządzenia ogólnego ( rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.) oraz wzoru umowy o dofinansowanie dla działania 3.2 POPC i wynosi 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 5 lat w przypadku pozostałych podmiotów. Należy pamiętać, że w przypadku działania 3.2 POPC 3 i 5-letni okres trwałości będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.